18. května 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 18.května 2010

Usnesení č. 73/10 k návrhu na přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní JUDr. Miroslavu Matouškovou, Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2010-2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 74/10 k návrhu na odvolání starosty města
Zastupitelstvo města n e o d v o l a l o
starostu Města Kutné Hory pana Ivo Šalátka.


Usnesení č. 75/10 ke změnám v Osadním výboru Malín
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
Jitku Pospíšilovou, Danu Krulišovou, Ladislavu Zimovou, Ing. Jana Trebichavského a Zdeňka Kosteleckého z funkce člena Osadního výboru Malín na jejich vlastní žádost.

II. j m e n u j e
složení osadního výboru takto: Eva Davidová, Zuzana Dupalová, Mgr. Vladimír Dupal, Bc. Milan Jarkuliš, Petr Kudrna, Jaroslav Kutil, Tomáš Plechata, Petr Poklop, Iveta Vlasáková, JUDr. Karel Zíka, Lukáš Zíma a Simona Zvolánková.Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 76/10 k odvolání předsedy Osadního výboru Malín
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o činnosti Osadního výboru Malín

II. o d v o l á v á
pana Jaroslava Zatočila, Kutná Hora-Malín z funkce předsedy a člena Osadního výboru v Malíně na jeho vlastní žádost.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 77/10 k petici za vybudování kruhového objezdu
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
petici s evidenčním číslem P/4/10 "za vybudování kruhového objezdu" na křižovatce ul. Čechova a Ortenova.

II. u k l á d á
místostarostovi V. Zimmermannovi
zahájit jednání se středočeským krajem ohledně započetí příprav výstavby kruhového objezdu na křižovatce ul. Čechova a Ortenova
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 78/10 k prominutí dluhu TJ Stadion
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
předložit systémové řešení financování sportovních oddílů v Kutné Hoře.
Zodpovídá : MVDr. Vančura,místostaros      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 79/10 ke stanovisku finančního výboru k vybraným materiálům
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.5.2010.


Usnesení č. 80/10 ke změně pravidel penalizace
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
dosavadní postup vyřizování žádostí dlužníků o prominutí poplatku nebo úroku z prodlení.


Usnesení č. 81/10 k prodeji b.j. č. 82/2 v ul. Ortenova v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 2 v domě čp. 82, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/21, 785/22, 785/23 a p.č.785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 24.10.2003 paní Libuši Spálené, Kutná Hora, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 708.240,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 82/10 k vyhodnocní VŘ na prodej volné b.j. v čp. Nádražní 307
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 7/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 307, ul. Nádražní v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 2712/1 a 2715/2 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 30.11.2005 s panem Janem Sedlákem, Ondřejov. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 414.440,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 83/10 k vyhodnocení VŘ na prodej b.j. v čp. 304 Pod Valy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 8/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 304, ul. Pod Valy v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 1541 a 1542 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 19.3.2007 s panem Martinem Vosáhlem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 240.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 84/10 k prodeji b.j. v čp. 576 v ul. Nádražní
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č.1 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 2710/2 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 1.3.2005 paní Dagmar Krtilové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 569.753,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.161/07 ze dne 28.6.2007


Zrušeno usnesením ZM č. 163/10 ze dne 29.6.2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 85/10 k prodloužení a zrušení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 199/09.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 86/10 k zajištění provozu záchytné stanice pro opuštěná zvířata
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů, a to na příjmové rozpočtové položce "dotace z vyúčtování HJ" ve výši 457.710,-- Kč a o tuto částku se zároveň navýší rozpočtové provozní výdaje, a to výdajová položka "záchytná stanice pro psy" - viz důvodová zpráva


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.10


Usnesení č. 87/10 k záměru na odkoupní domu čp. 435 (České dráhy, a.s.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem odkoupení domu čp. 435 na pozemku p.č. 2717/1 a pozemku p.č. 2717/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s. nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 88/10 k prodeji pozemku v K. Hoře (p. Šanda)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku dle PK p.č. 1929 o výměře 5.331 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Šandovi, Suchdol u Kutné Hory za kupní cenu celkem 2.694.155,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 89/10 k prodeji pozemků v K. Hoře (man. Vodičkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3845/2 a 3845/3 o celkové výměře 340 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Miloslavu a Ludmile Vodičkovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem 240.499,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 90/10 k prodeji pozemků v Neškaredicích
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků ve vlastnictví Města Kutná Hora v k.ú. Neškaredice do doby vytvoření projektu na koncepční řešení obce Neškaredice.

Zrušeno usnesením ZM č. 126/12 ze dne 26.06.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 91/10 k prodeji pozemku v Neškaredicích (CARPIAS,SE)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 140/1, 140/2, 202, 203, 127/1, 4/2 a dle PK p.č. 400 a 402 o celkové výměře 30.816 m2 v k.ú. Neškaredice společnosti CARPIAS, SE, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 92/10 k prodeji pozemků na Kaňku formou VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení na prodej pozemků p.č. 448 o výměře 300 m2, p.č. 449/1 o výměře 76 m2, p.č. 449/2 o výměře 110 m2 a části p.č. 610 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 93/10 k prodeji části pozemku v Sedlci (p. Čepelák)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Čepelákovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 94/10 k zániku věcného práva předkupního k pozemkům v Malíně
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zánikem věcného práva předkupního dle čl. IV. (odst. 2) kupní smlouvy ze dne 7.4. 1997 na prodej pozemků p.č. 469 a 471 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 95/10 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (České vinařství s.r.o.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 805/162 o výměře 12.184 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti České vinařství s.r.o., se sídlem Zbraslavice 331.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 96/10 k prodeji pozemku v K. Hoře (man. Radovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4266/6 o výměře 12 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Janovi a Kateřině Radovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 5.400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 97/10 k bezúplatnému převodu nemovitosti čp. 670 Sedlecká
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s bezúplatným převodem nemovitosti čp. 670 a pozemku p.č. 1437/2 o výměře 557 m2 v k.ú. Kutná Hora Občanskému sdružení SK Kutná Hora, zastoupenému předsedou panem René Svobodou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.10


Usnesení č. 98/10 k odkoupení pozemku v k.ú. Sedlec (pí Poláková)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
a) s odkoupením pozemku p.č. 656/9 o výměře 1644 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od paní Ludmily Polákové, Liberec 460 10 za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2 pozemku.

b) se zaplacením znaleckého posudku na pozemek p.č. 656/9 o výměře 1644 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a daně z převodu nemovitosti za prodávající paní Ludmilu Polákovou, Liberec 460 10.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 99/10 k prodeji pozemků v Malíně (man. Matejovie)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 61 o výměře cca 1.100 m2 a pozemku p.č. 81 o výměře 155 m2 v k.ú. Malín manželům Karolovi Matejovie, Kutná Hora a Lindě Matejovie, Kutná Hora - Malín za kupní cenu ve výši 310,- Kč/m2 pozemku.

Zrušeno usnesením ZM č. 288/10 ze dne 21.12.210.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 100/10 k prodeji části pozemku v Malíně (pí Bílková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 61 o výměře cca 20 m2 v kat. území Malín paní Haně Bílkové, Kutná Hora - Malín za kupní cenu ve výši 310,- Kč/m2 pozemku a 2.400,- Kč (znalečné).

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 102/11 ze dne 28.6.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 101/10 k uzavření sml. o budoucí sml. darovací - nemovitosti v areálu nemocnice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, jako budoucím dárcem, a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako budoucím obdarovaným, týkající se pozemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 678/14 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 102/10 k hospodaření města Kutná Hora k 31.3.2010
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 31.3.2010 a plnění příjmů k 30.4.2010.
Usnesení č. 103/10 k rozpočtovýmu opatření přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 9. 3. 2010 - 20.4. 2010.
Usnesení č. 104/10 k rozpočtovému opatření EO č. 5-9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5 - navýšení položky na zastřešení tribuny na fotbalovém stadionu Sparta ČKD Kutná Hora a.s. ve výši 763 800,-- Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijatého pojistného plnění za sněhem zničenou tribunu ve výši 289.200 Kč a snížením investiční půjčky VHS Vrchlice Maleč a.s. ve výši 474.600 Kč dle důvodové zprávy 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6 - navýšení položky na nákup letní podlahy na využití lední plochy zimního stadionu HC Kutná Hora a.s. ve výši 350.000,-- Kč. Tento výdaj bude kryt navýšením příjmové položky - přijaté pojistné plnění za odcizené počítače v Nemocnici Kutná Hora s.r.o. ve výši 100.750 Kč, snížením investiční položky na projektovou dokumentaci sportovní haly Klimeška ve výši 223.850 Kč a snížení investiční půjčky pro VHS Vrchlice - Maleč a.s. ve výši 25.400 Kč dle důvodové zprávy 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 7 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2009 Daně z příjmů právnických osob za obec ve výši 6.446.620,-- Kč dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 8 - navýšení položky provozu sběrného dvora o 300.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy č. 4

e)předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 9 - navýšení příspěvku pro ZŠ Kamenná Stezka o 20.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy č. 5

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.10


Usnesení č. 105/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 12 - použití příjmů z pojistného plnění na úhradu výdajů spojených s opravou omítek a klempířských prvků na domě čp. 16 Dačického náměstí v Kutné Hoře, navýšení příjmů a výdajů ve výši 52.100,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.05.10


Usnesení č. 106/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 13
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozpočtovým opatřením OPKŠ č. 13 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly kultura z položky ostatní kultura - služby na příspěvek MTD na akci 27. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 107/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 14 - vytvoření nové položky na akci "Obnova střešního pláště domu čp. 155 Palackého náměstí" v Kutné Hoře v celkové výši 317.590,- Kč na úkor položky "PAM - zdroje pro financování" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.05.10


Usnesení č. 108/10 k rozpočtovému opatření OSZ č. 3-4
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) s rozpočtovým opatřením OSZ č. 3 - přesun finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč v rámci rozpočtu Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora - neinvestiční půjčky na položku investiční půjčka Oblastní charitě dle důvodové zprávy

b) s rozpočtovým opatřením OSZ č. 4 - zapojení části zůstatku Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora z roku 2009 výši 500.000,- Kč na poskytnutí investiční půjčky Oblastní charitě dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 109/10 k rozpočtovému opatření INV č. 31-37
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.31 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "MŠ Pohádka - zahrada" ve výši 1.010.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.32 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Městské Tylovo divadlo - rekonstrukce" ve výši 2.215.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.33 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Historické jádro - V.etapa" ve výši 2.374.000,- Kč dle důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.34 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Odpadní teplo - zimní stadion" ve výši 120.000,- Kč dle důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.35 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Spolkový dům" ve výši 186.000,- Kč dle důvodové zprávy.

f) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.36 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "ZŠ J.Palacha - zateplení" ve výši 8.840.350,- Kč dle důvodové zprávy.

g) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.37 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Historické jádro I. a II. etapa zádlažby" ve výši 320.000,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 110/10 k fotovoltaické elektrerárně na ZŠ J. Palacha
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
záměr vybudovat na střeše ZŠ J.Palacha fotovoltaickou elektrárnu

II. u k l á d á
a) ekonomickému odboru zajistit úvěr na financování realizace ve výši 16.000.000,-Kč
b) Odboru investic zahájit VŘ na dodavatele elektrárny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 111/10 k přijetí dotace na Spolkový dům
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s usnesením RM č.357/10, s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy a tímto schvaluje spolufinancování projektu "Spolkový dům" (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/41.00814) z rozpočtu města ve výši 18.892 758,98 Kč, což odpovídá 42,59 % podílu žadatele z předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu. Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění částky 44.357 527,16 Kč, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu města na předfinancování projektu.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 112/10 k dodatku č. 2 (I.a II. etapa zádlažby)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0067/RRSC/2008.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 113/10 k zateplení ZŠ J.Palacha - přijetí dotace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí a tímto schvaluje spolufinancování projektu "Zateplení ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře" (reg. č.: CZ.1.02/3.2.00/09.04831) z rozpočtu města v předpokládané celkové výši 69.013.722 Kč.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 114/10 k poskytnutí půjčky z FRB mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z FRB mimo výběrové řízení žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 115/10 ke změně viničních tratí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh úpravy viničních tratí ve správním území města Kutná Hora, uvedeným v důvodové zprávě, pro novelizaci prováděcí vyhlášky č. 324/2004 Sb. k zákonu o vinohradech a vinařství č.321/2004 Sb.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 116/10 k vydání změny č. 22 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
změnu č. 22 Územního plánu města Kutné Hory dle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 117/10 k pořízení změny ÚPM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v území vymezeném pozemky parc. č. 4490/2, 4490/4, 4490/5, 4490/6, 4490/3 4490/7 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 118/10 k vydání změny č. 9 ÚPM (CEPE Incest)
Zastupitelstvo města v y d á v á
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 9 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 119/10 k pořízení změny ÚPM (G-HELP o.p.s.)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 685/107 a 685/134 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kaňk za podmínky, že vlastnímu zpracování změny územního plánu bude předcházet z jiného podnětu pořízení územní studie podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb.

II. u r č u j e
v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

III. u k l á d á
vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování,
aby na základě požadavku navrhovatele změny územního plánu zajistil zpracování Zadání pro pořízení územní studie, jejíž pořízení bude podmíněno úhradou nákladů navrhovatelem změny ÚPM.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 120/10 k pořízení změny ÚPM (CARPIAS, SE)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 71, 72, 73 a 281 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Neškaredice

II. u r č u j e
v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 121/10 k pořízení změny ÚPM (I. Podskalský)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 15/2 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Perštejnec.

b) s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. s určením Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 122/10 ke zpracování návrhu změny č. 29 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 29 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na pozemcích parc. č. 3445/1 a 3445/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 123/10 k pořízení změny č. 14 ÚPM (E.Zemanová)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením územní studie a následně změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 805/141,805/151,805/168,805/162,805/132 a 805/163 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.

II. u r č u j e
v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 124/10 k zápisu kontrolního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kontrolního výboru ZM, který se konal dne 21.4.2010.


Usnesení č. 125/10 ke kontrole kontrolního výboru (plnění usnesení OSM)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení RM a ZM Odborem správy majetku.


Usnesení č. 126/10 ke kontrole kontrolního výboru (plnění usnesení)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení RM a ZM za rok 2009.

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ
seznámit s obsahem zprávy vedoucí odborů Městského úřadu Kutná Hora, jednatele organizací ve vlastnictví Města Kutné Hory a vedoucí příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 127/10 ke kontrole kontrolního výboru (VŘ na dodavatele zádlažby)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předloženou zprávu o kontrole výběrového řízení na dodavatele stavby I. a II. etapy zádlažby HJM Kutná Hora

II. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
projednat stanovisko Kontorního výboru na svém jednání a nepřipustit nepřehlédnutelné skutečnosti při dalších výběrových řízení bez ohledu na závěr, že proběhlo v souladu s platným zněním zákona č. 137/2006 a že nebyl zjištěn žádný postup, který by byl v rozporu s uvedenou právní normou.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 30.05.10


Usnesení č. 128/10 ke zprávě kontolrního výboru (inv. akce MŠ Sedlec)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předloženou kontrolní zprávu o průběhu investiční akce mateřské školy Sedlec.

II.u k l á d á
Odboru investic
věnovat větší pozornost zpracování projektové dokumentace,aby nedocházelo k vícepracím, které nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 129/10 k pověření člena ZM zastupováním města na VH VHS Vrchlice Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. Arch. Pavla Železného, člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná 18. června 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 130/10 ke stanovení počtu členů ZM pro volební období 2010-2014
Zastupitelstvo města s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Kutná Hora pro volební období 2010-2014 v počtu členů 27.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 131/10 k inf. zprávě o poskytnutých prostředcích HC Kurtná Hora a.s.
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu k poskytnuté dotaci HC Kutná Hora a.s. v roce 2009, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert,Ing.Kožený      Termín : 18.05.10


Usnesení č. 132/10 k záměru koupě technlogie pivovaru
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 183/09.

II. s o u h l a s í
se záměrem koupě technologie pivovaru za cenu do 3,5 mil. Kč
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 29.06.10


Usnesení č. 133/10 ke změně dopravního generelu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu dopravního generelu v ulicích Husova, Palackého nám., Kollárova, Tylova na městské komunikace obslužné vedlejší s možností parkování.


Zrušeno usnesením ZM č. 172/10 ze dne 29.6.2010.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 16.06.10


Usnesení č. 134/10 ke schválení zakoupení 9 ks hasičských přileb
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
nákup 9. ks hasičských přileb pro dobrovolný hasičský sbor v Malíně.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.08.10


Usnesení č. 135/10 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2010-11
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezodkladným vyrovnáním ručitelského závazku Města Kutná Hora, kterým je revolvingový úvěr ve výši, 10 mil.Kč společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. v insolventním řízení. Zastupitelstvo souhlasí, aby zdrojem finančního krytí tohoto závazku bylo navýšení limitu kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s. o 10 mil. Kč, tedy na celkovou výši 25.000.000,- Kč. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. červen roku 2011. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 136/10 k rozpočtovému opatření EO č. 10-11
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 10 - navýšení položky výdajů na realizaci záruk k zaplacení dluhu za dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., kterému jsme ručitelem ve výši 85.256,60 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením položky přijaté transfery od obcí na neinvestiční náklady připadající na děti plnící povinnou školní docházku v Kutné Hoře ve školním roce 2009/2010 dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 11 - navýšení položky výdajů na bezodkladné vyrovnání ručitelského závazku Města Kutná Hora za revolvingový úvěr Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. ve výši 10.000.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno navýšením limitu kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s. o 10 mil. Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.10


Usnesení č. 137/10 k nákupu a darování defibrilátoru
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s pořízením automatizovaného externího defibrilátoru HeardStart FRx Philips, včetně příslušenství, v limitní výši 40 tis. Kč a jeho následným darováním Obvodnímu oddělení Policie ČR Kutná Hora, územního odboru Kutná Hora

II. u k l á d á
ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu příslušnou rozpočtovou změnu.

Zodpovídá : Ing.Zahradníček,p.Hobl, taje      Termín : 30.06.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 18. května 2010

Nahoru