18. června 2019

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 18.června 2019

Usnesení č. 110/19 k zápisům osadních výborů ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 26. 4. a 16. 6. 2019
b) zápis z Osadního výboru Hlouška ze dne 24. 4. 2019
c) zápis z Osadního výboru Šipší ze dne 6. 5. 2019
d) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 14. 5. 2019
e) zápis Osadního výboru Malín ze dne 7. 5. 2019
f) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 10.6.2019
g) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 5. 6. 2019


Usnesení č. 111/19 k doplnění textace jednacího řádu ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
navrženou změnu (doplnění čl. 7 o bod 11) jednacího řádu Zastupitelstva města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 112/19 k II. etapě cyklostezky podél Vrchlice
Zastupitelstvo města I. u k l á d á
Odboru správy majetku
a) odboru investic jednat s ŘSD a SŽDC o překlenutí silnice a železniční trati

b) Odboru správy majetku zajistit kroky spojené se směnami a výkupy pozemků na II. etapu cyklostezky podél Vrchlice (od zastávky Sedlec až po most v Malíně)

Zodpovídá: Ing. Janál, Ing. Maternová

II. p o v ě ř u j e
zástupce DSO Mikroregionu Kutnohorsko jednat o prodloužení cyklostezky na další katastry obcí (Nové Dvory, Svatý Mikuláš, Svatá Kateřina) tak, aby se stala cyklostezka nadregionální


Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 113/19 k účetní závěrce Města Kutná Hora za rok 2018
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2018.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.06.19


Usnesení č. 114/19 k závěrečnému účtu za rok 2018
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2018, a to bez výhrad

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2018 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 115/19 k rozpočtovému opatření EKO 9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 9 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2018. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 15 841 360 Kč. 
 
 
Usnesení č. 116/19 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 10.6.2019


Usnesení č. 117/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Daněk)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 3887 o výměře cca 44 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Bohumíru Daňkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 10 000,- Kč (+ 2.500,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 118/19 k prodeji pozemků v k.ú. Hetlín (Obec Černíny)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 59 o výměře 1.360 m2 a části pozemku p.č. 249 o výměře cca 625 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Hetlín obci Černíny, IČ 00236039, se sídlem Černíny 44, 284 01 Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 119/19 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (man. Koch a Koch - Hartmanová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 4477/2 o výměře 769 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora manželům panu Joost Pieter Kochovi a paní Radce Koch Hartmanové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 463.900,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 120/19 k prodeji objektu veřejných toalet a přilehlého pozemku v k. ú. Sedlec
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285
a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory Římskokatolické farnosti Kutná Hora - Sedlec, IČ 46402101, se sídlem Zámecká 279, 284 03 Kutná Hora - Sedlec.

II. s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285
a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2 včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory formou výběrového řízení s tím, že podmínky výběrového řízení budou schváleny zastupitelstvem města.
Bod II. zrušen usnesením ZM č. 38/20 ze dne 28. 4. 2020.
 
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 10.09.19


Usnesení č. 121/19 ke zrušení usnesení ZM (směna lesních pozemků - p. Vágner)
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod I. svého usnesení č. 46/17 ze dne 28. 3. 2017.

II. s c h v a l u j e
pokračování jednání ve směně části pozemku p.č. 495/1, pozemku p.č. 497 a části pozemku p.č. 498 vše v k.ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p.č. 447 v k.ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 733/19, p.č. 733/21 a p.č. 733/27 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, Hlízov s finančním doplatkem 100.000,- Kč tak, aby směna proběhla přibližně v rozsahu podle usnesení č. 46/17 ze dne 28. 3. 2017 s přihlédnutím k digitalizaci dotčených pozemků a popř. komplexní pozemkové úpravě.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 122/19 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s firmou Ambition s.r.o., Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, Praha 5 na částku ve výši 180 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.06.19


Usnesení č. 123/19 k doplnění textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z FRM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na doplnění a změny textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v samostatné působnosti Města Kutná Hora. Doplnění a změny textu jsou platné ode dne schválení Zastupitelstvem města Kutná Hora, s účinností od 1.7.2019.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 124/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 12 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora ve výši 320 000,00 Kč na částečné finanční zajištění opravy sociálního zařízení ve třetím podlaží pavilonu učeben U2.

Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Bulánková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 125/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 14 -16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 14 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 200 000,00 Kč na částečné finanční zajištění nové zpevněné plochy s multifunkčním hřištěm na zahradě MŠ Benešova 149/I.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora ve výši 100 000,00 Kč na částečné finanční zajištění řešení havarijní situace vodovodního řadu ve sportovní hale BIOS.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16 - přesun prostředků z položky neinvestiční rozpočtová rezerva na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 130 000,00 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu horizontálních luxferových panelů na pozemku školy. 
 
 
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Bulánková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 126/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 17
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠK č. 17 - přesun prostředků z položky - Sport - rezerva ve výši 75 000,- Kč na položku - TJ Sokol Kaňk, z.s. - investiční příspěvek.

b) se schválením předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2019 pro TJ Sokol Kaňk, z.s. 284 04 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Bulánková      Termín : 18.07.19


Usnesení č. 127/19 k dotačnímu programu města Kutná Hora - oblast SPORT
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2020

b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ SPORTOVNÍ PROJEKTY pro rok 2020
c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA SPORTU ve městě Kutná Hora pro rok 2020

d) s obsahem podmínek dotačního programu REGISTROVANÁ MLÁDEŽ pro rok 2020

e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých sportovních projektů

f) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Podpora sportu

g) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Registrovaná mládež včetně povinné přílohy

h) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti sportu pro rok 2020 a s obsahem hodnotících formulářů

ch) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých sportovních projektů

i) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora sportu v Kutné Hoře pro rok 2020

j) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Registrovaná mládež pro rok 2020
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 128/19 k dotačnímu programu města Kutná Hora - oblast vzdělávání a volný čas
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020

b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020

c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2020

d) s obsahem Žádosti o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020

e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2020

f) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci z programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020

g) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů VELKÉ a MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ a volný čas pro rok 2020

h) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ a MLÁDEŽE ve městě Kutná Hora pro rok 2020 
 
 
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 129/19 k dotačnímu programu města Kutná Hora - oblast kultury
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s obsahem podmínek dotačního programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020 dle důvodové zprávy

b) s obsahem podmínek dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020 dle důvodové zprávy

c) s obsahem podmínek dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ ve městě Kutná Hora pro rok 2020 dle důvodové zprávy

d) s obsahem doplňkových systémových úprav financování a podpory kultury ve městě Kutná Hora pro rok 2020 dle důvodové zprávy

e) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Velkých a Malých kulturních projektů

f) s obsahem Žádosti o dotaci z programu Podpora kulturních činností

g) s obsahem Zásad hodnocení došlých žádostí o dotaci v oblasti kultury pro rok 2020 a obsahem hodnotícího formuláře dle důvodové zprávy

h) s obsahem formulářů závěrečných zpráv dotačních programů Velkých a Malých kulturních projektů dle důvodové zprávy

ch) s obsahem formuláře závěrečné zprávy dotačního programu Podpora kulturních činností pro rok 2020 dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 130/19 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ dle předloženého seznamu 
 
 
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 131/19 k dodatku ke smlouvě o zápůjčku FRB - Převod nemovitosti
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o zápůjčku č. 1/16 s paní Matouškovou - převod vlastnického práva k objektu zápůjčky

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 132/19 k přijetí dotace na akci "rekonstrukce chodníků ul. Masarykova"
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s přijetím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2019 na akci
"Kutná Hora, Masarykova ulice - rekonstrukce chodníků" - ISPROFOND
5217510316 a s dofinancováním akce do plné výše z vlastních zdrojů.

II. u k l á d á
odboru investic
a) předložit SFDI požadované podklady nezbytné k uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 a řádně provést stavbu v souladu s dotačními pravidly poskytovatele dotace.

b) zpracovat projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení v Masarykově ul.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 133/19 k programu pro poskytování dotací na soc. účely pro rok 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pozměňující pravidla Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 134/19 k žádosti o sponzorský dar Domácí hospic Srdcem, z. ú.
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zpětvzetí žádosti organizace Domácí hospic Srdcem, z.ú. o sponzorský darUsnesení č. 135/19 ke sml. na zajištění provozování MAD na období 2019 až 2024
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění provozování městské autobusové dopravy v Kutné Hoře na období 2019 až 2024.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 136/19 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018.

b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018.Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2019 » 18. června 2019

Nahoru