18. března 2008

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 18.března 2008

Usnesení č. 30/08 k hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2007
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2007.


Usnesení č. 31/08 k rozpočtovým opatřením přijatých RM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora 18.12.2007, 8.1. - 26.2.2008.


Usnesení č. 32/08 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2008
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. duben roku 2009. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.04.08


Usnesení č. 33/08 k přijetí bankovního úvěru na rozvoj tepel. hospodářství
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s přijetím bankovního úvěru ve výši 16.000.000,- Kč určeného na financování rozvoje tepelného hospodářství města Kutná Hora v souvislosti s připojením budoucí bytové výstavby v areálu "Lidka" za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. s c h v a l u j e
v souladu s doporučením pověřené pracovní skupiny na vyhodnocení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Investiční úvěr na rozvoj tepelného hospodářství města Kutná Hora" uzavřít smlouvu s Komerční bankou, a.s., jako dodavatele bankovního úvěru ve výši 16.000.000,- Kč pro uvedené účely za podmínek nabídnutých tímto vítězným uchazečem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 34/08 k OZV o úpravě koeficientů pro výpočet Daně z nemovitosti
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh obecně závazné vyhlášky. kterou se v souladu s aktuálním zněním zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
1) na celém území obce upravuje stávající daňová povinnost koeficientem 2
2) současně se u jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11, odst. 1, písm. b) (stavby pro individuální rekreaci) a písm.d) (stavby pro podnikatelskou činnost) zákona č. 338/1992 Sb. stanovuje v celé obci koeficient 1,5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.06.08


Usnesení č. 35/08 k návrhu na rozpočtová opatření EO č. 4-7
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4 - navýšení příjmů o
částku 6.300.000,- Kč (vrácený investiční příspěvek od TEBISu),
přesun 1.700.000,- Kč z položky podíly k dotacím obecně na nově
vytvořenou výdajovou položku - kogenerační jednotka Šipší 8.000.000,-
Kč, dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5 - navýšení příjmů na
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na výkon státní správy o
9.700,- Kč a navýšení výdaje na opravy (vnitřní správa) dle důvodové
zprávy

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 6 - navýšení příjmů,
přijetí příspěvku od obce Kobylnice na žáka za rok 2007 ve výši
15.800,- Kč a navýšení výdaje opravy (vnitřní správa) dle důvodové
zprávy

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 7 - navýšení příjmů a
výdajů o částku 960.780,- Kč převedení nevyčerpaných mzdových
prostředků za rok 2007 z depozitního účtu do rezervy rozpočtu města.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.03.08


Usnesení č. 36/08 k prodeji pozemku pod garáží v K. Hoře (p. Kotán)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2476/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Daliboru Kotánovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 37/08 k prodeji pozemku pod garáží v K. Hoře (m. Batistovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2476/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Richardu a Drahomíře Batistovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 38/08 k prodeji pozemku pod garáží v K. Hoře (m. Kutílkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2476/4 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Gustavu a Ludmile Kutílkovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 39/08 k prodeji pozemku pod garáží v K. Hoře (pí Procházková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2476/5 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Svatoslavě Procházkové, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 40/08 k prodeji pozemku pod garáží v K. Hoře (m. Filipovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2476/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Evě Filipovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 41/08 k prodeji pozemku pod garáží v K. Hoře (m. Dvořák, Maternová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2476/12 a p.č. 2476/13 o celkové výměře 49 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jindřichu Dvořákovi a Jaroslavě Maternové, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 42/08 k prodeji pozemku pod garáží v K. Hoře (p. Kučera)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2476/14 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Kučerovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 43/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (pí Lengerová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3950/182 o výměře 84 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Janě Lengerové, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 44/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (pí Štická)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3950/181 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Libuši Štické, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 45/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (m. Boháčovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3950/180 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Bc. Rostislavu a Mgr. Janě Boháčovým, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 46/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (p. Pajer)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3950/179 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Janu Pajerovi, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 47/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (pí Špačková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3950/178 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Danuši Špačkové, Kutná Hora, paní Markétě Lavické, Kutná Hora a panu Ing. arch. Bohdanu Špačkovi, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 48/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (pí Teplá)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3950/177 o výměře 118 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Dianě Teplé, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 49/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (p. Polívka)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 857 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Karlu Polívkovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 50/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (Bed and Breakfast CZ, s.r.o.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 857 o výměře 438 m2 v k.ú. Kutná Hora firmě Bed and Breakfast, s.r.o., se sídlem Tylova 500, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 51/08 k prodeji pozemku v K. Hoře (pí Hejlová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4285/5 o výměře 682 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Lucii Hejlové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 52/08 k prodeji pozemku p.č.1930/2 v k.ú. K.H.(Pěgřímková, Krištof,Kaisler)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1930/2 v k.ú. Kutná Hora paní Manuele Pěgřímkové, Kutná Hora, panu Josefu Krištofovi, Kutná Hora a panu Josefu Kaislerovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 53/08 k prodeji pozemků v Sedlci (p. Burda)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. PK 388 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a části pozemku p.č. PK 390/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petru Burdovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 54/08 ke směně pozemků v k.ú. K. Hora (Magátovi, Vízner)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 3963/44 o výměře 1.250 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za id. 1/2 pozemku p.č. PK 1338 o celkové výměře 34.627 m2 (tj. 17.313 m2) v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Mgr. Petra Magáta a JUDr. Sylvy Magátové, 199
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 55/08 k Foxconn Technology CZ
Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e
připravenost Města Kutná Hora k dalším, již konkrétním jednáním k záměru společnosti Foxconn Technology CZ v lokalitě "Rovina". Zastupitelstvo města aktivity společnosti v Kutné Hoře vítá a je ochotno poskytnout potřebnou součinnost k samotné realizaci t ohoto projektu. Zastupitelstvo města je dále připraveno deklarovat tuto vůli memorandem o oboustranně výhodné spolupráci.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 56/08 k odprodeji b.j. č. 3 v domě čp. 168, ul.Mazákova (Čurejovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na odprodej bytové jednotky č.3 v domě čp. 168, ul. Mazákova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 785/88 a 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 s manželi Kristínou a Fr antiškem Čurejovými, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 325.391,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 57/08 k žádosti Společenství pro dům čp. 576, Nádražní ul.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s poskytnutím jednorázového příspěvku z rozpočtu Města Kutná Hora Společenství pro dům čp. 576 ul. Nádražní v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 58/08 k odprodeji b.j. v II. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu č.p. 307 ul. Nádražní včetně podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. 2712/1 a p.č.2712/2 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 30.11.2005 :
1) byt. jednotka č.307/2, p. Jiří Němec, kupní cena ve výši 166.013,- Kč
2) byt. jednotka č.307/3, manželé Drahuše a Jan Záhrobští, kupní cena ve výš 161.422,- Kč
3) byt. jednotka č.307/4, pí Jaroslava Nesládková, kupní cena ve výši 67.888,- Kč
4) byt. jednotka č.307/5, manželé Monika a Ivo Šalátkovi, kupní cena ve výši 134.660,- Kč
5) byt. jednotka č.307/6, p. Ladislav Holý, kupní cena ve výši 162.574,- Kč
6) byt .jednotka č.307/7, pí Jana Petrová, kupní cena ve výši 84.786,- Kč
7) byt. jednotka č.307/8, manželé Jana a Radim Štantejští, kupní cena ve výši 141.353,- Kč
8) byt .jednotka č.307/9, p. Daniel Štrobl, kupní cena ve výši 166.163,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 59/08 k plnění usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 60/08 k dohodě o spolupráci s HZS K.Hora při instalaci dopr. značení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o spolupráci při instalaci dopravního značení - výstražných tabulí IP 22 - v Kutné Hoře - Sedlci mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Hasičských záchranným sborem Středočeského kraje, územním odborem Kut ná Hora, U Zastávky 280, Kutná Hora - Sedlec.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 61/08 k demolici komína bývalé mazutové kotelny
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem zbourání komína bývalé mazutové kotelny v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 62/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 19/08 - 21/08
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č.19/08, kterým se zřizují dvě výdajové položky - položka bourání komínu kotelny v lokalitě Hlouška (600.000,-- Kč) a položka ostatní náklady - bourání komínu (380.000,-- Kč), a to na úkor rozpočtové položky rezerva - viz bo d č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.20/08, kterým se zřizuje výdajová položka hasiči - pokládka kabelů ve výši 69.500,-- Kč, a to na úkor položky rezerva - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem OSM č. 21/08, kterým se navyšuje příjmová položka splátka dluhu Apoštolová o částku 2.610,-- Kč a v téže částce se zřizuje nová výdajová položka nákup značkovače majetku (dymokleště) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.03.08


Usnesení č. 63/08 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 13.2.2008.

II. s c h v a l u j e
doplnění úkolů do plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2008, které jsou uvedeny pod identifikačními znaky 3/8 a 4/8 v zápise KV ze dne 13.2.2008 v bodě č. 2 - návrh plánu práce kontrolního výboru zastupitelstva města pro rok 2008.
Zodpovídá : Z. Dvořák, předseda KV      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 64/08 ke zprávě o způsobu naplnění opatření - plnění usnesení ZM 2002-06
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou Informativní zprávu o způsobu naplnění opatření ke zprávě KV o prověření plnění usnesení ZM za roky 2002-2006.


Usnesení č. 65/08 k zápisu Finančního výboru ZM č. 6
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 6 Finančního výboru ZM ze dne 4. 2. 2008.


Usnesení č. 66/08 k zápisům Výboru pro zdravotnictví ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. 2 a 3/08 Výboru pro zdravotnictví ZM ze dne 5. a 26. února
2008.
b) zápis z jednání s europoslancem Mgr. Hynkem Fajmonem ze dne 7.2.2008

c) investiční záměr - "Oprava a rekonstrukce polikliniky Kouřimská čp. 915 v Kutné Hoře" zpracovaný společnosti Kutnohorská stavební s.r.o. v lednu 2008.Usnesení č. 67/08 k zápisu Výboru regenerace památek ZM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne
24.1.2008 a ze dne 31.1.2008
b) zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne
7.2.2008 a ze dne 19.2.2008Usnesení č. 68/08 k rozdělení finanč. prostř. z Fondu regenerace města K.Hory - rok 2008
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 69/08 k rozdělení fin. prostř. v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým rozdělením finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2008 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 70/08 k navýšení částky do Fondu regenerace města K. Hory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s navýšením finančních prostředků Fondu regenerace města Kutné Hory na 2.000.000,- Kč od roku 2009.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.01.09


Usnesení č. 71/08 k doplnění odstavce v Zásadách pro poskytování přísp. z FRM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s doplněním oddílu 10. Podíly; písmeno A; odstavec c) v Z8sadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory ve znění : Půjde-li o samostatný příspěvek z Fondu regenerace dle bodu II, 1.a/b/d těchto Zásad na obnovu nemovité kulturní pam átky nejméně z padesáti procent plochy podnikatelsky již využívanou (vyjma prezentace interiérů památky a bytů), nebo podnikatelsky využívanou do budoucna (vyjma prezentace interiérů památky a bytů), může příspěvek činit maximálně 20% z ceny díla, k němu ž se příspěvek váže.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.01.09


Usnesení č. 72/08 k závěrečné zprávě Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007.


Usnesení č. 73/08 k určení zástupce ZM pro pořízení změny č. 11,13,15 a 16 ÚPM
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města, ke spolupráci na pořízení změny č.11, 13, 15 a 16 územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 74/08 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚPM v k.ú. K. Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemkem parcelní číslo 4033/12 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odstavec (5) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 75/08 k pořízení změny č. 17 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 17 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 54 a 59 v katastrálním území Kutná Hora.


Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 76/08 k pořízení změny č. 18 ÚPM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 18 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemky parc. č. 761/9 a 761/64 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 77/08 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky (pí Žikovská)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 78/08 k návrhu rozdělení fin. prosř. z FRB pro rok 2008
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 79/08 k pořízení změny č. 12 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 6, odst. (5) a § 54, odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny č. 12 Územního plánu města Kutné Hory se záměrem uvést do souladu územní plán města Kutné Hory s územním plánem velkého územního celku Střední Polabí.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 80/08 k doplnění "Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města K. Hora"
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
zápisy Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města Kutná Hora

II. j m e n u j e
dalším členem Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města Kutná Hora Mgr. Jiřího Vojáčka.

III. p o v ě ř u j e
vedení Města Kutná Hora
jednáním se společností Foxconn Technology CZ a dalšími investory a to v úzké součinnosti s Výborem pro investiční aktivity a rozvoj města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.T. Benada,místostarosta      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 81/08 k záměru vytvoření společ. projektu Rozvojová a investiční agentura K.H.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
spolupráci města Kutná Hora se společností European commercial bureau a.s. zal. 11. 1. 2008 notářkou JUDr. Hájkovou dle NZ 17/2008 na záměru vytvoření podkladů k Memorandu o porozumění mezi Městem Kutná Hora a společností FOXCONN TECHNOLOGY CZ s.r.o.
Zodpovídá : Ing.T. Benada,místostarosta      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 82/08 k uzavření partnerské spolupráce s městem Remeš
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předložené deklarace o partnerské spolupráci s městem Remeš ve Francii.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 83/08 k úpravě pravidel příspěvkového programu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s úpravou pravidel příspěvkového programu (granty) tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 84/08 k rozšíření příspěvkového programu (granty) v roce 2009
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
rozšíření příspěvkového programu (granty) v roce 2009 o novou kategorii "sport".


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 85/08 k doplnění "Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města K. Hora"
Zastupitelstvo města j m e n u j e
předsedou výboru pro investiční aktivity a rozvoj města K. Hora pana Ing. Tomáše Benadu.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 86/08 k pověření člena ZM zastupováním Města na Valné hromadě o.s.
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 122/07 ze dne 28.6.2007.

II. p o v ě ř u j e
pana Ing. arch. Pavla Železného, člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná 2. června 2008.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 87/08 k prodloužení usnesení a rekonstrukci 4 pokojů v nemocnici
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení č. 272/07 ze dne 11.12.2007 do
24.6.2008
b) s rekonstrukcí 4 pokojů na gynekologicko-porodnickém oddělení v
nemocnici v Kutné Hoře.

Zodpovídá : E. Hnátková, Ing. Janál      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 88/08 k pořízení změny č. 14 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr na pořízení změny č. 14 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. PK 300/8 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory následně po uvedení do souladu územního plánu města Kutná Hora s územním plánem velkého územního celku Střední Polabí týkajícího se převzetí koridoru obchvatu na trase silnice II/333 v k.ú. Kutná Hora a Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 89/08 k rekonstrukci sportovního areálu Lorec
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se záměrem rekonstrukce sportovního areálu Lorec.

II. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
vyhlásit výběrové řízení na pronájem předmětných pozemků.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 30.04.08


Usnesení č. 90/08 k areálu "Kouřimská brána"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pokračováním projekčních prací areálu "Kouřimská brána" společností HILLDANE Capital, a.s., se sídlem Vilsnická 150, Děčín.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostarosta      Termín : 31.05.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2008 » 18. března 2008

Nahoru