17. prosince 2019

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 17. prosince 2019

Usnesení č. 211/19 k zápisům a změnám osadních výborů
Zastupitelstvo města bere na vědomí
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 31. 10. a 7. 11. 2019,
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 26. 11. 2019,
c) rezignaci paní Malvíny Krepsové na funkci členky Osadního výboru Kaňk,
d) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 27. 11. 2019.Usnesení č. 212/19 Tvorba a čerpání, zásady čerpání a užití sociálního fondu na rok 2020
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2020 a se zásadami čerpání a užití sociálního fondu na rok 2020.
Zodpovídá : p.Hobl, Ing. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 213/19 k termínům jednání ZM pro rok 2020
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
termíny zasedání Rady města na rok 2020,

II. s c h v a l u j e navržené termíny jednání ZM pro rok 2020.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 214/19 zařazení do územní působnosti MAS Lípa pro venkov
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zařazení správního území města Kutná Hora do územní působnosti MAS Lípa pro venkov z. s. na období 2021 - 2027. Schválením zařazení do územní působnosti MAS Lípa pro venkov z. s. nevznikají městu žádné závazky vůči MAS.

Zodpovídá : Ing. Viktora,starosta      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 215/19 volbu v orgánech společnosti VHS Vrchlice - Maleč
Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e
Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
a) jmenovat do představenstva společnosti Radima Fedoroviče,
b) jmenovat do dozorčí rady společnosti Ing. Josefa Viktoru.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 216/19 k návrhu rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2020 v tomto členění:
příjmy celkem 539.655.650 Kč,
provozní výdaje 411.334.000 Kč,
investiční výdaje 136.501.650 Kč,
financování 8.180.000 Kč.Usnesení č. 217/19 ke Střednědobému výhledu rozpočtu 2021 - 2022
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2022.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 218/19 VPS o poskytnutí neinvest. dotace na činnost organizace v roce 2020
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost organizace Mozaika - Kaňk, z. s. v roce 2020.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr. Seifert      Termín : 30.01.20


Usnesení č. 219/19 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 150.000 Kč o nařízený odvod z investičního fondu Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, a navýšení prostředků na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340, na zajištění obnovy vybavení školy.

Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 220/19 k VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v samostatné působnosti Města Kutná Hora v platném znění.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 221/19 k dotaci pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2020 v rozsahu předložené žádosti.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.20


Usnesení č. 222/19 ke Kogeneračním jednotkám TEDOM (kotelna Šipší 2017)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení 2 ks kogeneračních jednotek TEDOM CENTO T20 od společnosti KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora, za kupní cenu 7.787.043 Kč bez DPH,
b) s uzavřením předložené dohody o vzájemném porozumění mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, společností KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora, a společností TEDOM, a.s., se sídlem Výčapy 195, Třebíč.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 223/19 k zápisu za jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. KV-07/2019 ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 03. 12. 2019,
b) zprávu o výsledku kontrolní akce dle usnesení ZM KH č. 60/2019,
c) zprávu o výsledku kontrolní akce dle usnesení ZM KH č. 61/2019.Usnesení č. 224/19 k opatření k projednání Generelu dopravy
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Radu města
u s p o ř á d a t
v oblastech dotčených generelem dopravy veřejné projednání navrhovaných opatření za účelem vytvoření harmonogramu a strategie přijímání konkrétních opatření.

Zodpovídá : Ing. Viktora,starosta      Termín : 30.06.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2019 » 17. prosince 2019

Nahoru