17. prosince 2013

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 17.prosince 2013

Usnesení č. 224/13 k zařazení do územní působnosti MAS Lípa pro venkov
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zařazení správního území města Kutná Hora do územní působnosti MAS Lípa pro venkov na období 2014 - 2020. Schválením zařazení do územní působnosti MAS nevznikají městu žádné závazky vůči MAS.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 225/13 k výstavbě sportovní haly Kamenná stezka
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) odůvodnění veřejné zakázky "zajištění kapacity a provozu sportovní haly Kamenná stezka" dle § 156 zák. č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách), ve znění pozdějších předpisů
b) předloženou zadávací dokumentaci "Zajištění kapacity a provozu sportovní haly Kamenná stezka"

II. s o u h l a s í
a) se záměrem obce prodat nemovitý majetek města Kutná Hora, a sice části pozemků č. 2467/1 o velikosti 1297,45 m2, č. 2467/2 o velikosti 464,11 m2 a č.2466/1 o velikosti 199,15 m2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, nabyvateli, který vzejde jako vítěz veřejné zakázky "Zajištění výstavby a provozu sportovní haly Kamenná stezka". Konkrétní text záměru bude upřesněn před jeho uveřejněním

b) se zřízením překupního práva jako práva věcného ve prospěch města Kutná Hora k výše uvedeným pozemkům

c) se zřízením věcného břemene přístupu ve prospěch vítěze veřejné zakázky přes pozemky Zadavatele, parcela a parcela, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora

III. v y h l a š u j e
veřejnou zakázku "Zajištění kapacity a provozu sportovní haly Kamenná stezka"

IV. u k l á d á
starostovi města průběžně informovat ZM o veškerých krocích vedoucích k naplnění záměru.


Bod II. zrušen usnesením ZM č. 11/15 ze dne 27. 1. 2015
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 226/13 k vyhodnocení VŘ č.M 2/13 na prodej nemovitostí v KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem budovy čp. 1 na pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2952 (dle geometrického plánu číslo 3324-29/2013 ze dne 5.4. 2013 pozemek p.č. 2952/1) o výměře 6.002 m2 v k.ú. Kutná Hora organizační složce zahraniční právnické osoby ILD NV, organizační složka, se sídlem Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 5.020.000,- Kč.

Zrušeno usnesením ZM č. 187/14 dne 23. 9. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 227/13 k pozměňovacímu návrhu rozpočtu na rok 2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2014 v tomto členění:
Příjmy celkem 359 450,92 tis. Kč
Provozní výdaje 321 877,49 tis. Kč
Investiční výdaje 59 258,00 tis. Kč
Výdaje celkem 381 135,49 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů -21 684,57 tis. Kč
Financování 21 684,57 tis. Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.14


Usnesení č. 228/13 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2013 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 229/13 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 23. 10. 2013 - 4. 12. 2013.


Usnesení č. 230/13 k Obecně závazné vyhlášce Města KH č.6/2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 6 /2013 o místních poplatcích.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 231/13 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 9. 12. 2013.


Usnesení č. 232/13 k přijetí překlenovacího úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o přijetí poptaného překlenovacího úvěru v limitní výši 16.000.000,- Kč, který bude použit na úhradu mimosoudního vyrovnání v rámci insolvenčního řízení kauzy Nemocnice KH. Smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení, Českou spořitelnou, a.s. Úvěr bude splatný do konce roku 2015. Zdroje budou použity v souladu s předmětem poptaného úvěru.
Zodpovídá : Ing.Franc,Ing.Zahradníček      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 233/13 k prodeji části pozemku v KH - pí Mrázková
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 1855/26 o výměře cca 82 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Alici Mrázkové,Vonoklasy, 252 28 Černošice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.14


Usnesení č. 234/13 k prodeji pozemků v k.ú.Poličany - zahrádky
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 90/1, p.č. 90/2, p.č. 90/3, p.č. 90/4, p.č. 90/5, p.č. 90/16, p.č. 90/21, p.č 90/22, p.č. 92/1 a části p.č. 91/1, vše v k.ú. Poličany, a p.č. 4335/2 a části p.č. 4333/4 v k.ú. Kutná Hora podnájemcům zahrádek na těchto pozemcích vytvořených.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 235/13 k prodeji části pozemku v k.ú.Červené Janovice - pí Svobodová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 135 m2 v k.ú. Červené Janovice paní Gabriele Svobodové,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 25,-Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 236/13 k prodeji pozemku v Neškaredicích - pí Truhlářová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 280 o výměře 109 m2 v k.ú. Neškaredice paní Miloslavě Truhlářové,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 15.420,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 237/13 k prodeji pozemku v k.ú.KH - man.Marhanovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2556/75 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Pavlu a Věře Marhanovým,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 8.400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 238/13 k prodeji pozemku v k.ú.KH - man.Koskovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4128/93 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Karlu a Olze Koskovým,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 239/13 k prodeji části pozemků v k.ú.Zhoř u Červ.Janovic - Pospíšilovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 69 o výměře 259 m2, části pozemku p.č. 70 o výměře 1969 m2 a části pozemku p.č. 71 o výměře 645 m2 (dle geometrického plánu č. 141-70/2013 ze dne 16.8. 2013 pozemek p.č. 71/1) v k.ú. Zhoř u Červených Janovic do podílového spoluvlastnictví pana Jana Pospíšila,Kutná Hora (podíl ve výší id. 1/2) a pana Františka Pospíšila,Louny (podíl ve výši id. 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 119.730,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 240/13 k prodeji části pozemků v k.ú.Zhoř u Červ.Janovic
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 70 o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 71 o výměře 125 m2 (dle geometrického plánu č. 141-70/2013 ze dne 16.8. 2013 pozemek p.č. 71/2) v k.ú. Zhoř u Červených Janovic Obci Červené Janovice, se sídlem Červené Janovice čp. 102, 285 42 Červené Janovice za celkovou kupní cenu ve výši 9.889,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 241/13 k vyhodnocení VŘ č. M3/13 na prodej nemovitostí v KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem budovy (zemědělské stavby) bez čp/če na pozemku p.č. 3264 a pozemku p.č. 3264 o výměře 188 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Lukáši Nadějemu,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 659.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 242/13 k prodeji budovy s pozemky v KH formou VŘ
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem budovy č.p. 368 na pozemku p.č. 2352 a pozemků p.č. 2352, p.č. 2353/12 a p.č. 2353/13 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

II. v y h r a z u j e s i
právo vyhlásit výběrové řízení na prodej této nemovitosti.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.14


Usnesení č. 243/13 k odkoupení pozemků v k.ú.Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 4128/440 o výměře 858 m2, p.č. 4128/445 o výměře 313 m2 a p.č. 4128/483 o výměře 434 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Miluše Fořtové,Praha 13, paní Jaroslavy Kotrbové,Kutná Hora a pana Vlastimila Kotrby, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 244/13 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú.KH - OSBD KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 267/2 o výměře 162 m2, p.č. 267/6 o výměře 162 m2, p.č. 843/2 o výměře 443 m2 a p.č. 903/37 o výměře 178 m2 v k.ú. Kutná Hora Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Kutná Hora, se sídlem Karlov 13, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 245/13 k bezúplatnému převodu části pozemku v k.ú.Sedlec u KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 615/9 o výměře cca 200 m2 v kat. území Sedlec u Kutné Hory Městu Kutná Hora od ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 246/13 k vyhodnocení VŘ č. SN 36/13 na prodej bytu č.221/6, ul.Vítězná
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 36/13 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 s panem Ing. Vladimírem Gajdošem, Čáslav. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 631.500,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 247/13 k uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvest.dotace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 7.2.2013 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, Kutná Hora týkajícího se změny poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb pro noclehárnu při středisku Duhové Atrium ve výši 200.000,- Kč na investiční účel na rekonstrukci části objektu Trebišovská 611, Kutná Hora, užívaných Oblastní charitou Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 248/13 k uzavření smlouvy o příspěvku - MVE PLUS, s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty provozu záchytné stanice pro psy na Karlově v roce 2013 ve výši 500.000,-Kč mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností MVE PLUS, s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 249/13 k rozpočtovému opatření - OSM-TO č.31/13
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 31/13, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Příspěvek-provoz záchytné stanice pro psy ve výši 500.000,-- Kč, a to na úkor těchto výdajových rozpočtových položek: Odpad: nebezpečný MVE plus ve výši 10.758,50 Kč, Sběrný dvůr - pronájem buněk ve výši 7.647,50 Kč , Odpad:komunální - svoz ve výši 256.000,-- Kč, Sběrný dvůr - tříděný odpad ve výši 8.000,--Kč, Odpad:svoz biopopelnic ve výši 120.444,-- Kč, Odpad:pronájem sb.nádob MVE ve výši 11.150,--Kč, Odpad:tříděný MVE plus ve výši 86.000,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.12.13


Usnesení č. 250/13 k zadání pro zpracování návrhu změny č.42 Územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 42 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Žižkov" na pozemku parc. č. 3963/51 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 251/13 k vydání změny č.44 Územního plánu města KH
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 44 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 252/13 k vydání změny č.35 Územního plánu města KH
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 35 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.01.14


Usnesení č. 253/13 k poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2013
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2013

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2014 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 5/2013 v měsíci leden 2014

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 254/13 k odovolání a jmenování správce a členů komise
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
a) současného správce "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" Ing. Marii Štorkovou
b) současné členky komise Dagmar Novotnou a Ing. Janu Kuklovou

II. j m e n u j e
a) správkyní "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" paní Mgr. Ladislavu Krčmářovou
b) členky komise paní PhDr. Drahomíru Hurtovou a Mgr. Renatu Kulhánkovou.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 255/13 k zápisu č.4/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 4/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora ze dne 6.11.2013.


Usnesení č. 256/13 k Fondu cestovního ruchu - pravidla/rozpočet
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) aktualizaci Pravidel tvorby a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře (Fond cestovního ruchu Města Kutná Hora)

b) Rozpočet marketingového plánu FCR pro rok 2014.
Zodpovídá : Vepřková,Kratochvílová      Termín : 02.01.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2013 » 17. prosince 2013

Nahoru