17. března 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 17.března 2015

Usnesení č. 32/15 ke zřízení věcného břemene - revitalizace jezu pod Wagenknecht.mlýnem
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Vrchlice ř.km 6,639 - revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" na pozemcích p.č. 4524/1, p.č. 4524/2 a p.č. 4524/4 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit částku ve výši 100,- Kč/m2 pozemku bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 33/15 ke zřízení věcného břemene - revitalizace jezu pod Wagenknecht.mlýnem
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v povinnosti strpět umístění části stavby "Vrchlice ř.km 6,639 - revitalizace pevného jezu pod Wagenknechtovým mlýnem" dle projektové dokumentace vypracované Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o., se sídlem Profesora Smotlachy 13/9, 500 08 Hradec Králové na pozemku p.č. 4336/1 v k.ú. Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví pana Jiřího Wagenknechta, Kutná Hora (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4) a pana Petra Wagenknechta, Kutná Hora (spoluvlastnický podíl ve výši 3/4) v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit celkovou částku ve výši 6.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 34/15 k prodeji areálu pivovaru v KH formou výběrového řízení
Zastupitelstvo města I. r u š í
svá usnesení č. 42/14 ze dne 25.3. 2014 a č. 182/14 ze dne 23.9. 2014

II. s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 1931/1 o výměře 10390 m2, jehož součástí je stavba č.p. 11 a další stavby, pozemku p.č. 1931/2 o výměře 12 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/3 o výměře 279 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/4 o výměře 184 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/5 o výměře 46 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/6 o výměře 829 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/7 o výměře 180 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/8 o výměře 925 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/9 o výměře 42 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/10 o výměře 101 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/1 o výměře 628 m2, pozemku p.č. 1934/2 o výměře 70 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/3 o výměře 48 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1935/2 o výměře 898 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech inženýrských sítí a všech součástí a
příslušenství, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 35/15 k dotaci na snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín v KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Malín v Kutné Hoře
b) se zněním předložené smlouvy č.14195473 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.03.15


Usnesení č. 36/15 k regeneraci panelového sídliště - etapa II.b
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) realizaci akce Regenerace panelových sídlišť - etapa II. b /2015 jako pokračování etapy II.a s tím, že rozpočet akce ve výši 6.582.558,-Kč bude spolufinancován poskytovatelem dotace MMR ČR ve výši 4.000.000,-Kč
b) finanční spoluúčast města na této akci ve výši 2.582.558,-Kč
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 17. března 2015

Nahoru