16. března 2021

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 16.března 2021

Usnesení č. 24/21 k programu jednání zastupitelstva města 16. 3. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého jednání dne 16. 3. 2021


Usnesení č. 25/21 k pořízení změny č. 1 Územního plánu KH zkráceným postupem
Zastupitelstvo města I. r o z h o d u j e
a) o doplnění obsahu změny č. 1 Územního plánu Kutná Hora o kapitolu v následujícím znění:
"Podmínka zpracování územní studie
Změna č. 1 stanoví pro nově vymezovanou plochu přestavby specifickou podmínku využití ve znění:
- využití plochy je podmíněno pořízením územní studie",

b) podle § 6 odst. 5 z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších přepisů, s odkazem na § 55a stavebního zákona, o pořízení změny č. 1 Územního plánu Kutná Hora zkráceným postupem a o obsahu této změny, 

II. p o v ě ř u j e
místostarostku Mgr. Bc. Silvii Doušovou jako určenou zastupitelku pro potřeby pořizování Změny č. 1 Územního plánu Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 26/21 k otevřenému dopisu OsV Sedlec ke stěhování Oblastní charity KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Otevřený dopis vedení města Kutná Hora, radě města a zastupitelstvu města Kutná Hora, kterým členové osadního výboru Sedlec požádali o okamžité zastavení všech přípravných činností a jednání, které probíhají v souvislosti s plánovaným přesunem zájmů Oblastní charity Kutná Hora do areálu bývalé Cihelny v Sedlci.


Usnesení č. 27/21 k podmínkám a finančnímu krytí pomoci pro podnikatele a organizace
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) podmínky finanční podpory pro fyzické a právnické osoby s IČO působící na území města Kutná Hora, zpracované v přílohách, které jsou součástí tohoto materiálu, a to
1. Nefinanční návratnost finanční podpory pro podnikatele a organizace s IČO od Města KH,
2. Znění Výzvy - Finanční podpora pro fyzické a právnické osoby s IČO působící na území města Kutná Hora,
3. formulář ŽÁDOST O PENĚŽITOU POMOC - 15 000 Kč,

Zodpovídá: Ing. J. Viktora, starosta Termín: 31. 3. 2021

b) Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 zapojení zůstatku běžných účtů na finanční krytí pro podporu podnikatelů ve výši 1.000.000 Kč,

Zodpovídá: Ing. M. Bulánková Termín: 31. 3. 2021

II. v y h l a š u j e
Výzvu - Finanční podpora pro fyzické a právnické osoby s IČO působící na území města Kutná Hora.

Zodpovídá: Mgr. A. Kloudová Termín: 31. 3. 2021
Zodpovídá : Bulánková,Viktora, Kloudová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 28/21 k zápisu Osadního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zápis Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška ze dne 21. 1. - 31. 1. 2021.


Usnesení č. 29/21 k žádosti o spoluúčast na dotaci pro SKP Olympia KH
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci od Národní sportovní agentury (NSA) na jaře 2021 atletickým oddílem SKP Olympia Kutná Hora na výstavbu běžeckého tunelu a nového zázemí atletického oddílu na stadionu Olympia ve vlastnictví Města Kutná Hora,

II. s c h v a l u j e
záměr finančně se podílet na výstavbě běžeckého tunelu a nového zázemí atletického oddílu na stadionu Olympia v případě schválení žádosti o dotaci od Národní sportovní agentury (NSA) na jaře 2021 podané SKP Olympia Kutná Hora do výše 5 mil. Kč. Spoluúčast by byla rozdělena do roku 2022 - 2023.
Zodpovídá : Ing. M. Suchánek      Termín : 30.05.21


Usnesení č. 30/21 k OZV č. 1/2021 o změně OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 16.03.21


Usnesení č. 31/21 ke konečné úpravě rozpočtu 2020
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
konečnou úpravu rozpočtu 2020. 
 
 
Usnesení č. 32/21 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 12. 2020
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2020. 
 
 
Usnesení č. 33/21 k rozpočtovému opatření EKO č. 5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5 zapojení zůstatku běžných účtů ve výši 82.653.094,40 Kč na tyto rozpočtové položky:
1) Snížení rozpočtovaných sdílených daní o 20.000.000 Kč
2) Navýšení mzdových výdajů na pokrytí potřeby pracovníku dopravy zajišťující agendu správního řízení v celkové výši 1.575.000 Kč
3) Snížení plánovaných příjmů ve výši 144.000 Kč z důvodu posunutí termínů nadcházejících 12ti splátek půjčky schválené usnesením ZM č. 166/17 ze dne 12. září 2017 pro TJ Sparta Kutná Hora na dofinancování pořízení nafukovací tenisové haly v roce 2021
4) Navýšení příspěvku na linkovou dopravu ve výši 370.178,40 Kč
5) Optické kabely ve výši 800.000 Kč
6) Projektová dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek 384.296 Kč
7) Veřejné osvětlení optimalizace ve výši 500.000 Kč
8) Připojení nového zákazníka do soustavy CZT ve výši 466.620 Kč
9) Chodník Čáslavská ve výši 100.000 Kč
10) Chodník ČKD ve výši 6.000.000 Kč
11) Chodník Gruntecká ve výši 4.000.000 Kč
12) Chodník Poličany ve výši 500.000 Kč
13) Masarykova ul. - rekonstrukce (včetně chodníků, přechodů a veřejného osvětlení) ve výši 14.350.000 Kč
14) Parkoviště Opletalova - KH Šipší ve výši 3.500.000 Kč
15) Regenerace sportoviště "Průmyslovák" Hlouška ve výši 700.000 Kč
16) Rekonstrukce MŠ Trebišovská ve výši 3.500.000 Kč
17) Revitalizace hřbitova / retenční nádrže ve výši 5.000.000 Kč
18) Revitalizace hřiště Opletalova 131-132 ve výši 500.000 Kč
19) Revitalizace toku Vrchlice ve výši 500.000 Kč
20) Revitalizace sídliště Hlouška ve výši 2.000.000 Kč
21) Sportovní hala Klimeška "okolí" ve výši 8.000.000 Kč
22) Studie veřejných prostor - projektové dokumentace ve výši 300.000 Kč
23) Vodní prvky - sídliště Šipší "územní rozvoj" ve výši 200.000 Kč
24) ZS odvlhčení ve výši 5.700.000 Kč
25) Pamětní deska na dům, kde žil světově proslulý heraldik, kutnohorský rodák Jiří Louda, včetně související akce ve výši 70.000 Kč
26) Vratka přeplatků z minulých let za byty Puškinská I ve výši 98.000 Kč
27) Rekonstrukce budovy Jana Palacha č.p. 167 ve výši 500.000 Kč
28) Kamerový systém Klimeška ve výši 80.000 Kč
29) Osvětlení smuteční síně ve výši 315.000 Kč
30) Ubytovna Lorec ve výši 2.500.000 Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 34/21 k mimořádné splátce úvěru a rozpočtovému opatření EKO č. 2
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) mimořádnou splátku úvěru č. 2004/025483-01/00/01-001/00/R ve výši 1.394.471,42 Kč,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 2 - finanční krytí mimořádné splátky na straně financování.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 25.03.21


Usnesení č. 35/21 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 9. 3. 2021.


Usnesení č. 36/21 k prominutí plateb za náhradní ubytování
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prominutí plateb za provizorní ubytování pro osoby z požárem zničené ubytovny čp. 443, ul. Vítězná, Kutná Hora - Sedlec ve sportovní hale Klimeška, a to pro rodinu paní Evy Sivákové, , v hodnotě 31.600 Kč, pro rodinu paní Stanislavy Vlasákové, v hodnotě 41.600 Kč, pro rodinu manželů Růženy Čurejové, , a Jana Čureji, , v hodnotě 26.000 Kč a pro rodinu paní Evy Kollerové, , v hodnotě 20.800 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 19.03.21


Usnesení č. 37/21 k prodeji kanalizační stoky (VHS Vrchlice-Maleč, a. s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej kanalizační stoky (původně tlaková kanalizační přípojka pro Zimní stadion Kutná Hora, Tyršovy sady č. p. 194, z potrubí PE, DN 75, délky 240 m, včetně čerpací šachty DN 1 600/ 4 m, osazené dvěma ponornými čerpadly a armaturami s příslušenstvím pro odpadní vodu a část tlakové kanalizační přípojky užívané pro Sportovní halu Klimeška Kutná Hora, napojené přes tlakovou čerpací stanici vystrojenou dvěma kalovými čerpadly a armaturní šachtou DN 600) umístěné na pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora, za celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 38/21 k prodeji pozemků v k. ú. Zhoř u Čer. Janovic (man. Kadlecovi)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 768/6 o výměře 1 304 m2, p. č. 770 o výměře 86 m2 a p. č. 798/3 o výměře 513 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Zhoř u Červených Janovic, manželům paní Tereze Kadlecové Kytkové, Praha 2, a panu Petrovi Kadlecovi, Praha 10, za celkovou kupní cenu ve výši 39.963 Kč,

II. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 798/7 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Zhoř u Červených Janovic, manželům paní Tereze Kadlecové Kytkové, Praha 2, a panu Petrovi Kadlecovi, Praha 10.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.08.21


Usnesení č. 39/21 k prodeji části pozemků v k. ú. Kaňk (man. Neprašovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 259 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/6) a části pozemku p. č. 743/1 o výměře 54 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemky p. č. 743/4 o výměře 30 m2 a p. č. 743/5 o výměře 24 m2), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kaňk manželům Miloslavě a Martinovi Neprašovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 42.033 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 40/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (man. Růžičkovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 76 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/4), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk manželům Michaele a Stanislavovi Růžičkovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 16.040 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 41/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (pí Pilcová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 158 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk paní Dagmar Pilcové, Ledeč nad Sázavou za celkovou kupní cenu ve výši 24.675 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 42/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (p. Novák)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 669/1 o výměře 135 m2 (dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/3) a pozemek p. č. 775 o výměře 108 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kaňk panu Pavlu Novákovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 46.386 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 43/21 k prodeji pozemku v k. ú. Perštejnec (pí Rajdlová)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 64/5 v k. ú. Perštejnec o výměře 2 364 m2 paní Petře Rajdlové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 44/21 k prodeji objektu čp. 435, Nádražní, KH (man. Černí)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba č. p. 435, manželům Jiřině a Martinovi Černým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 45/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (Mgr. Kadlec)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zveřenění záměru na prodej části pozemku p. č. 4284/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře cca 12 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Mgr. Janu Kadlecovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 46/21 k prodeji části pozemku v k. ú. Malín (p. Zelený)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 673/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Malín panu Ing. et Ing. Martinovi Zelenému, Libčice nad Vltavou.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 47/21 k prodeji pozemku a částí pozemků v k. ú. KH (pí Chu Thi Duyen)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 612/8 o výměře 31 m2 a částí pozemků p. č. 612/22 o výměře cca 8 m2 a p. č. 612/16 o výměře cca 10 m2, vše v k. ú. Kutná Hora, paní Chu Thi Duyen, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 48/21 ke zprávě o prodeji bytů Puškinská I. a II.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr prodeje bytových jednotek v domech Puškinská I., čp. 656, 657, 658 a Puškinská II., čp. 659, 660, 661, za podmínek uvedených ve smlouvách o smlouvách budoucích kupních, stávajícím nájemcům.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 49/21 k prodloužení termínů plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 140/20 ze dne 15. 9. 2020 do 31.12. 2021 a č. 184/20 ze dne 15. 12. 2020 do 31. 12. 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 26.03.21


Usnesení č. 50/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 1/21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 1/21, kterým dochází k vytvoření nových příjmových rozpočtových položek, a to položky nebytové prostory - pojistné plnění ve výši 77.506 Kč, příjmové položky společné prostory - pojistné náhrady ve výši 230.052 Kč a lesní porosty - pojistné náhrady ve výši 328.442 Kč s tím, že ve stejné výši dojde i k navýšení výdajů, a to vytvořením nové výdajové rozpočtové položky spoluúčast pojistného ve výši 50.000 Kč a navýšení výdajových položek Park Vlašský dvůr - studená voda o částku 65.000 Kč, nebytové prostory - el. energie o částku 156.558 Kč, nebytové prostory - opravy o částku 135.000 Kč a byty - opravy o částku 229.442 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 19.03.21


Usnesení č. 51/21 k velkým kulturním projektům Města KH pro r. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) výběr projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Velké kulturní projekty Města Kutná Hora pro rok 2021 následovně:
7 Friday Week s.r.o. (Kulturní program Bar 22 pro rok 2021) - 74.600 Kč
Přátelé akordeonu z.s. (Kutnohorský týden akordeonu) - 77.000 Kč
Lukáš Kladívko (Město=Galerie 2021) - 77. 800 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z. s. (Kaňkovský masopust 2021) - 10.500 Kč
Zenárna, z.s. (Zažít město jinak 2021) - 21.400 Kč
Hana Bendová (PARK U TŘÍ PÁVŮ 2021) - 59.000 Kč
Divadlo X10 z. s. (X10 Kutná Hora a Divadelní festival Kutná Hora 2021) - 73.600 Kč
Cesta životem bez bariér, z.s. (XV. Benefiční ples) - 32.600 Kč
Spolek pro obnovu vinařství na Kutnohorsku (Gastrofestival v Kutné Hoře) - 24.900 Kč
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové (Připomínka židovské kultury v Kutné Hoře) - 37.200 Kč
Sdružení Kocábka, spolek (Kutnohorská Kocábka) - 34.900 Kč
Pavel Bečán (Hora plná hudby 2021) - 65.800 Kč
Kultura do města, z.s. (Kutnohorské hudební léto 2021) - 51. 300 Kč
Klub rodáků a přátel Kutné Hory-K. Hora v Praze, z.s (Ortenova K. Hora 2021) - 65.000 Kč,

b) uzavření veřejnoprávních smluv dle bodu I. 
 
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 52/21 k Fondu regenerace města Kutné Hory pro r. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků v celkové výši 2.846.400 Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2021.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 53/21 k Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na r. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2021 na tyto akce: opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory, Kamenný dům Václavské náměstí č. p. 183, č. p. 56 náměstí Národního odboje, č. p. 188 Štefánikova ulice, č. p. 152 Husova ulice a bývalá celnice v areálu Kouřimské brány.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.21


Usnesení č. 54/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 3 a VPS - registrovaní žáci
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 - přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 3.690.000 Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti registrovaných žáků,

b) uzavření předložených vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2021 pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci:
Smlouva č.01/2021 - registrovaní žáci - SK Respo Kutná Hora, z.s. 126.359 Kč
Smlouva č.02/2021 - registrovaní žáci - Kick Box Club Kutná Hora, z.s. 37.000 Kč
Smlouva č.03/2021 - registrovaní žáci - SK Sršni Kutná Hora, z.s. 400.000 Kč
Smlouva č.04/2021 - registrovaní žáci - Sparta Kutná Hora, z.s. - fotbal 388.800 Kč
Smlouva č.05/2021 - registrovaní žáci - TJ Sparta Kutná Hora, z.s. - 940.716 Kč
Smlouva č.06/2021 - registrovaní žáci - FBC KH - florbalový oddíl, z.s. 576.000 Kč
Smlouva č.07/2021 - registrovaní žáci - SKP Olympia Kutná Hora, z.s. 432.000 Kč
Smlouva č.08/2021 - registrovaní žáci - Gym Fit, z.s. 162.569 Kč
Smlouva č.09/2021 - registrovaní žáci - TŠ Novákovi Kutná Hora, z.s. 96.000 Kč
Smlouva č.10/2021 - registrovaní žáci - Klub cyklistů Kutná Hora, z.s. 44.223 Kč
Smlouva č.11/2021 - registrovaní žáci - TJ Turista Kutná Hora 50.000 Kč
Smlouva č.12/2021 - registrovaní žáci - TJ Sokol Malín, z.s. 157.325 Kč
Smlouva č.13/2021 - registrovaní žáci - TJ Sokol Kutná Hora 196.588 Kč
Smlouva č.14/2021 - registrovaní žáci - Talent Bike spolek 46.820 Kč
Smlouva č.15/2021 - registrovaní žáci - Klub lyžařů Kutná Hora 21.600 Kč
Smlouva č.16/2021 - registrovaní žáci - TJ Sokol Kaňk, z.s. 14.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr. Seifert      Termín : 16.04.21


Usnesení č. 55/21 k rozdělení prostředků z FRB pro rok 2021 (VŘ č. I)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjček z FRB žadatelům: Hana Michalová , Michal Hubrt , Miroslav Balšánek , Stanislava Jabůrková , kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.21


Usnesení č. 56/21 k inf. zprávě o splnění usnesení č. 48/20 část b) ze dne 28.4.2020
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o splnění usnesení č. 48/20 část b ze dne 28. 4. 2020.


Usnesení č. 57/21 k rozpočtovému opatření INV č. 05
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 05 - na snížení rozpočtových prostředků položky "Sankturinovský dům - dotace" ve výši 8.000.000 Kč na straně příjmů a výdajů z důvodu posunu realizace akce.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 58/21 k rekonstrukci chodníku ulice Masarykova
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy o dílo s dodavatelem stavby firmou CE DA servis s.r.o. pro akci "Rekonstrukce chodníku Masarykova - Kutná Hora" na rozšíření plochy pokládané zámkové dlažby v objemu 300.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 59/21 k informativní zprávě - vyhořelá ubytovna - ZRUŠENO
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
stavebně technický posudek budovy po požáru ubytovny č. p. 443 ulice Vítězná Kutná Hora vypracovaný firmou Kutnohorská stavební - Ing. Hádek,

II. s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 761/49 o výměře 457 m2 a pozemku p. č. 761/37 o výměře 370 m2, jehož součástí je stavba č. p. 443, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, formou výběrového řízení. 
 
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22
Bod II. byl zrušen usnesením č. usn. Z/131/22(1) dne 21.65.2022.


 
Usnesení č. 60/21 k financování pečovatelské služby - dotatek č. 1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 1 Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0614/SOC/2021/1, který se týká financování příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok 2021 ve výši 6.550.000 Kč, vydaný Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem s platností do 31. 12. 2022.

Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 61/21 k zápisu z jednání Kontrolního výboru č. KV-13/2021
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. KV-13/2021 z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 16. 02. 2021.


Usnesení č. 62/21 k dodatku ke smlouvě o provozování MHD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dodatků ke Smlouvě o závazku veřejné služby k provozování MHD v Kutné Hoře se spol. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., č. 3, jehož předmětem je finanční vyrovnání poklesu tržeb vzniklé nouzovým stavem, tj. za období od 18. března 2020 - 31. prosince 2020, a č. 4, jehož předmětem je finanční model provozování MHD na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021.

Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 15.04.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2021 » 16. března 2021

Nahoru