16. března 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 16.března 2010

Usnesení č. 20/10 k volbě přísedícího okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
pana Ludislava Martinka, Kutná Hora přísedícím Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2010-2014.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 21/10 k určení počtu členů osadního výboru
Zastupitelstvo města u r č u j e
dle § 120, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění počet členů Osadního výboru Malín na 15 občanů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 22/10 k odstranění duplicitního vlastnictví k 1/5 pozemku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ve prospěch Města Kutná Hora k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k 1/5 pozemku p.č. 237/2 v k.ú. Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 23/10 k prodeji pozemků v Malíně (man. Krausovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 520/1 o výměře cca 30 m2 a pozemku p.č. 520/6 o výměře 114 m2 včetně stavby - stavební úpravy komunikace k domu čp. 324 Malín, vše v kat. území Malín manželům Josefu a Lence Krausovým, Malín za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 a 2.400,- Kč (znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 24/10 ke směně pozemků v K. Hoře (Triant)
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č. 197/09 ze dne 15.9. 2009

II. s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. dle PK 2598 o výměře 382 m2 v kat. území Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za část pozemku p.č. dle PK 1835 o výměře 574 m2 v kat. území Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví společnosti Triant s.r.o., se sídlem Potoční 188, Kutná Hora a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora - Žižkov.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 25/10 ke směně pozemků v K. Hoře (man. Egidy)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou pozemku p.č. 1252/2 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za část pozemku p.č. PK 279/2 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů JUDr. Jana Egidy, Hodkov a Ing. Aleny Egidy, , Kutná Hora s doplatkem ve výši 30.000,- Kč ze strany Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 26/10 k prodeji pozemku v k.ú. Kaňk (man. Štětinovi)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 685/13 o výměře 49 m2, 685/91 o výměře 66 m2, 685/95 o výměře 54 m2, p.č. 685/119 o výměře 31 m2, p.č. 685/121 o výměře 20 m2, 767/2 o výměře 52 m2, 735 o výměře 828 m2, 664/26 o výměře 2.155 m2, vše v k.ú. Kaňk manželům Marii a Jiřímu Štětinovým, Vlašim za kupní cenu ve výši 105.950,- Kč.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 665 o výměře 6.354 m2 v kat. území Kaňk manželům Marii a Jiřímu Štětinovým, Vlašim.

Bod I. zrušen usnesením ZM č. 175/11 ze dne 25.10.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 27/10 ke směně pozemků na Žižkově (p. Flachs)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 3987 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za pozemky p.č. 4760 o výměře 232 m2, p.č. 4761 o výměře 121 m2, p.č. 4779 o výměře 121 m2 a p.č. 4780 o výměře 215 m2 v k.ú. Kutná Hora v majetku pana Michala Flachse, ,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.10


Usnesení č. 28/10 k prodeji pozemků v K. Hoře (man. Hejdánkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 1138, 1139 a 3823/1 o celkové výměře 564 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing. Jaroslavu a Ing. Ludmile Hejdánkovým, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 29/10 k prodeji nemovitosti čp. 379 v K. Hoře (p. Bertolini)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem nebytových prostorů, přístavku a sklepních prostorů v objektu čp. 379 a pozemku p.č. 1290 (park) v k.ú. Kutná Hora panu Enzo Bertolini, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 30/10 k prodeji části pozemku v Sedlci (man. Šabackých)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 635/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Heleně a Ivu Šabackým, Kutná Hora 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 31/10 k prodeji pozemku v K. Hoře (Vinné sklepy KH s.r.o.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4087 o výměře 27.297 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., se sídlem Náměstí ČSA 31, Jaroměř.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 32/10 k prodeji objektu bývalé výměníkové stanice v Mazákově ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení na prodej objektu na pozemku p.č. 785/146 (bývalá výměníková stanice) a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 33/10 k prodeji pozemku na Kaňku (man. Červení)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 778/2 o výměře 48 m2 v k.ú. Kaňk manželům Danielu a Janě Červeným, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 34/10 k prodeji části pozemku v K. Hoře (SVJ Masarykova 600, 601)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4598/1 (PK 2907) o výměře cca 10 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství pro dům Masarykova 600, 601 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 35/10 k prodeji pozemku v k.ú. Útěšenovice (p. Holík)
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. KN 500/15 o výměře 7.090 m2, p.č. KN 498/18 o výměře 5.460 m2, p.č. KN 498/28 o výměře 741 m2 a části p.č. KN 498/29 (dle PK část 498/18) o výměře cca 6.900 m2 v k.ú. Útěšenovice panu Michalu Holíkovi,Zbraslavice, 285 21

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. KN 500/15 o výměře 7.090 m2, p.č. KN 498/18 o výměře 5.460 m2 a části p.č. KN 498/29 (dle PK část 498/18) o výměře cca 6.900 m2 v k.ú. Útěšenovice formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 36/10 k odkoupení pozemků v Puškinské ul. (UNIMEX-INVEST, s.r.o.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 2560/1, 2560/11, 2560/12, 2560/13, 2560/26 a 2560/27 o celkové výměře 10 115 m2, vše v k.ú. Kutná Hora od spol.
UNIMEX-INVEST, s.r.o. se sídlem Svojsíkova 1596/2, Poruba, Ostrava 8 za kupní cenu celkem do výše 1.200.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.22
    
    
Usnesení č. 37/10 k prominutí poplatku z prodlení (pí Pompová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Josefu Pompovou, Kutná Hora výši 50 % z částky 74.501,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 38/10 k uzavření dohody o splácení dluhu (P. a K. Čurejovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 81.463,00 Kč pro manžele Petera a Kristu Čurejovy, Kutná Hora splátkou ve výši 500,00 Kč od měsíce března 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 39/10 k uzavření dohody o splácení dluhu (R. a F. Čurejovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 64.891,00 Kč pro manžele Růženu a Františka Čurejovy, Kutná Hora splátkou ve výši 600,00 Kč od měsíce března 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 40/10 k uzavření dohody o splácení dluhu (J. Janová)
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č. 273/09 ze dne 15.12.2009

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 84.174,00 Kč pro paní Janu Janovou, Kutná Hora měsíční splátkou ve výši 800,00 Kč od března 2010.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 41/10 k vydání souhlasu s instalací dřevěné podesty v Kollárově ul.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se záborem chodníku v Kollárově ulici proti čp. 158, za účelem instalace dřevěné podesty na chodníku u hotelu "Mědínek" k umístění restauračních stolků pro paní Štěpánku Bobkovou, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 42/10 k prominutí poplatku provozovateli měst. tržiště
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tím, že v roce 2010 nebude vybírán poplatek za zábor veřejného prostranství pro pořádání trhů v lokalitě městského tržiště v Šultysově ulici v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 43/10 k hospodaření města K.Hora k 31.12.2009
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 31.12.2009.


Usnesení č. 44/10 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2010-11
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. červen roku 2011. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 45/10 k doporučením FV
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 3. 2010

II. s c h v a l u j e
závazné ukazatele pro rok 2010, jimiž se bude povinně řídit při hospodaření podle rozpočtu Rada města:
investiční výdaje 47.229,17 tis. Kč
provozní výdaje 407.001,52 tis. Kč
z toho kancelář tajemníka 92.250 tis. Kč
z toho mzdy 49.000 tis. Kč
cestovné 250 tis. Kč
pohoštění 150 tis. Kč
odbor ekonomický 4.031 tis. Kč
městská policie 12.000 tis. Kč
vedení města 6.461,24 tis. Kč
odbor dopravy 5.200 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje 750.tis. Kč
odbor životního prostředí 65.tis. Kč
odbor soc. věcí a zdravot. 8.840,10 tis. Kč
odbor správy majetku 79.047,23 tis. Kč
odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy
59.905 tis. Kč
z toho přísp. na provoz škol. 27.509 tis. Kč
příspěvky tělovýchova 11.041 tis. Kč

III. u k l á d á
Radě města
seznámit se schválenými ukazateli všechny dotčené osoby a důsledně kontrolovat jejich dodržování.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : . .


Usnesení č. 46/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 3-4
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozpočtovým opatřením OPKŠ č. 3 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly kultura akce Probouzení Kutné Hory z položky služeb na položku příspěvek

b) s rozpočtovým opatřením OPKŠ č. 4 - přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly kultura akce Kutnohorské léto z položky služeb na položku příspěvek.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.10


Usnesení č. 47/10 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2010
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 48/10 k rozdělení fin. prostředků z Fondu regenerace města pro rok 2010
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2010 na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a ve vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 49/10 k závěrečné zprávě Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2009.


Usnesení č. 50/10 k rozdělení fin. prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2010 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 51/10 k zápisu Výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 3.2.2010, 10.2.2010 a 25.2.2010.


Usnesení č. 52/10 k vydání změny č. 20 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 20 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.05.10


Usnesení č. 53/10 k rozpočtovým opatřením prováděných RM
Zastupitelstvo města I. s v ě ř u j e
Radě města schvalování a provádění rozpočtových opatření, jimiž
a) dochází ke změně příjmů a výdajů rozpočtu Města proti schválenému objemu rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách, v případech poskytnutí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, EU, nebo územně samosprávných celků,

b) se mění výše položky a paragrafu v rámci schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách, jednotlivých odborů v rozsahu do 100 tis. Kč za jednotlivou položku a paragraf. Celkový objem rozpočtu se nemění,

c) v závěru roku od posledního zasedání Zastupitelstva do konce roku budou zajištěny nezbytné operace související se řádným ukončením rozpočtového roku.

II. s c h v a l u j e
náležitosti návrhu na rozpočtové opatření v rozsahu důvodové zprávy.

III. u k l á d á
Ekonomickému odboru
informovat Zastupitelstvo města o všech schválených a provedených rozpočtových opatřeních Radou města v rozpočtu Města na nejbližším zasedání Zastupitelstva města.

Písmeno b) bodu I. je zrušeno usnesením ZM č. 276/10 ze dne 21.12.210.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : . .


Usnesení č. 54/10 k zápisu FV
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání finančního výboru ZM ze dne 25.1.2010.


Usnesení č. 55/10 k odvolání členky Osadního výboru Malín
Zastupitelstvo města o d v o l á v á
z funkce členky Osadního výboru městské části Malín paní Marii Koutovou, Kutná Hora na její vlastní žádost ke dni 1.4.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.03.10


Usnesení č. 56/10 ke zrušení výboru ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zrušení Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 57/10 k aktualizaci povodňových plánů města a ORP
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
aktualizace povodňového plánu Města Kutná Hora a povodňového plánu Obce s rozšířenou působností Kutná Hora (včetně školení, výcviku členů obou povodňových komisí a podkladů pro činnost jednotlivých členů povodňové komise ORP Kutná Hora).
Zodpovídá : Ing. V. Kocián      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 58/10 k odvolání a jmenování členky Komise stabil. fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s odvoláním paní Ing. Jany Kuklové z funkce členky Komise Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb

b) souhlasí s jmenováním paní Mgr. Renaty Kulhánkové do funkce členky Komise Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb


Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 59/10 ke sml. na úhradu ztráty z provozu dopr. obslužnosti (linka Poličany)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné hory do Poličan a zpět na rok 2010.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 60/10 ke sml. na zajištění dopr. obslužnosti (linka Foxconn)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření trojstranné smlouvy s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé provozováním spojů 80, 81, 86 a 87 na lince MHD č. 245002 na rok 2010


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 61/10 ke sml. na zajištění dopr. obslužnosti (MHD)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č.245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2010.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 62/10 k přijetí dotace a uzavření grant. sml. (revitalizace HJM - V. etapa)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
S přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, podle § 269, odst. 2 obchodního zákoníku, na projekt "Revitalizace historického jádra města - V. etapa (reg.č. CZ.1.15/3.2.00/36.00734).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 16.03.10


Usnesení č. 63/10 ke spolufinancování projektu (revitalizace HMJ - V. etapa)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Spolufinancování projektu "Revitalizace historického jádra města - V. etapa" (reg.č. CZ.1.15/3.2.00/36.00734) z rozpočtu města ve výši celkových nákladů 45.886.248,15 Kč
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 64/10 k informační zprávě o prohlídce pivovaru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o prohlídce pivovaru, uspořádanou dne 3. března 2010 pro členy Zastupitelstva města a kontrolního výboru.


Usnesení č. 65/10 ke změně v programu jednání ZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou programu jednání zastupitelstev města - bod "dotazy a připomínky zastupitelů" bude zařazován v úvodu programu po dotazech a připomínkách občanů.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.03.10


Usnesení č. 66/10 k podání žádosti o dotaci na využití odpadní energie
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt využití odpadní energie z chladícího zařízení zimního stadionu.
Zodpovídá : MVDr. Vančura,místostarosta      Termín : 30.04.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 16. března 2010

Nahoru