16. prosince 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 16.prosince 2014

Usnesení č. 215/14 k termínům jednání Zastupitelstva města Kutná Hora na rok 2015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na rok 2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 216/14 k pověření člena Zastupitelstva města řízením Městské policie
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č. 271/10 ze dne 8.12.2010.

II. p o v ě ř u j e
v souladu s §3 zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, paní PhDr. Ivu Pospíšilovou, členku rady města, řízením Městské policie Kutná Hora.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.12.14


Usnesení č. 217/14 ke na změně v Osadním výboru Malín
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana JUDr. Karla Ziky, Kutná Hora na funkci člena Osadního výboru Malín.

II. m ě n í
v souladu s §120, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů počet členů Osadního výboru Malín na 14.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 218/14 ke zřízení a složení výborů zastupitelstva města
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
na základě § 117, odst.2 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2015 Kontrolní a Finanční výbor Zastupitelstva města Kutná Hora ve složení :
a) finanční výbor: Radim Fedorovič, Jiří Beránek, Lubomír Talanda, Markéta Králová, Jozef Králik, Jiří Franc a Romana Reisichová.
b) kontrolní výbor: Michal Hruška, Tomáš Pilc, Jan Balham, Zdeněk Kotouš, Jozef Králik, Karel Koubský, st. a Eva Malinová.

II. j m e n u j e
a) pana Radima Fedoroviče do funkce předsedy Finančního výboru ZM Kutná Hora.
b) pana Karla Koubského, st. do funkce předsedy Kontrolního výboru ZM Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 219/14 k vyhlášení roku 2015 "Rokem 20.výročí zápisu K.Hory na Listinu UNESCO"
Zastupitelstvo města v y h l a š u j e
rok 2015 v Kutné Hoře jako "Rok 20. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO".


Usnesení č. 220/14 ke změnám v zastoupení Města Kutná Hora v obchodních společnostech
Zastupitelstvo města n a v r h u j e
A. Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
1. zařadit do programu nejbližšího jednání Valné hromady bod "Změna v orgánech společnosti"
2. odvolat z představenstva společnosti pány RNDr. Ivo Šance, CSc. a Karla Koubského, pokud sami do dne jednání Valné hromady ze svých funkcí neodstoupí
3. jmenovat do představenstva společnosti paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou a pana Radima Fedoroviče.
4. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Ing. Josefa Viktoru.

B) Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o.
1. odvolat z dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Vaňka, pokud sám do dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
2. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše Pilce a paní Bc. Jitku Doležalovou.

C) Valné hromadě společnosti Sparta Kutná Hora, a.s.
1. odvolat z dozorčí rady společnosti pana Mgr. Jindřicha Bartoně, pokud sám do dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
2. jmenovat do představenstva společnosti pány Tomáše Gryče a Ing. Jiřího Kuklu
3. jmenovat do dozorčí rady společnosti pány Josefa Krause, Petra Doležala a Radima Fedoroviče
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 221/14 k OZV č. 4/2014 o zákazu požívání alkohol. nápojů na veřej. prostranství
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 222/14 k pověření k zastupování Města KH na VH spol.VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu města pana Bc. Martine Starého (v případě jeho nepřítomnosti Ing. Tomáše Pilce, člena rady města) v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná dne 9. ledna 2015.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 223/14 k rozpočtu města na rok 2015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2015 v tomto členění:
Příjmy celkem 364 330,59 tis. Kč
Provozní výdaje 313 550,59 tis. Kč
Investiční výdaje 38 130,00 tis. Kč
Výdaje celkem 351 680,59 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů 12 650,00 tis. Kč
Financování -12 650,00 tis. Kč


Usnesení č. 224/14 k rozpočtovému výhledu let 2015 - 2018
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového výhledu na rok 2015 - 2018.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 225/14 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2014.


Usnesení č. 226/14 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 24. 9. 2014 - 3. 12. 2014.


Usnesení č. 227/14 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2014 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 228/14 k bezúplatnému nabytí pozemku v Kutné Hoře od ČR - SPÚ
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod II. usnesení č. 172/14 ze dne 23.9. 2014

II. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 793/12 o výměře 407 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 229/14 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - man.Colli
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 1766/4 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jindřišce a Giuseppe Colli,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 230/14 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - pí Šedivá
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4283/64 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Haně Šedivé, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.15


Usnesení č. 231/14 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Richter
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4282/1 o výměře cca 129 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Milanu Richterovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.15


Usnesení č. 232/14 k prodeji pozemků v k.ú.Neškaredice - p.Zachař
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 239/2 o výměře 3.576 m2, p.č. 257 o výměře 861 m2 a p.č. 261 o výměře 1.549 m2 v k.ú. Neškaredice panu Jaroslavu Zachařovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.15


Usnesení č. 233/14 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Svoboda
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4301 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jaroslavu Svobodovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 234/14 k prodeji části pozemků v k.ú.KH - man.Bílých
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 4499/1 a 4539 o celkové výměře cca 1.000 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům panu Michalu Bílému,281 21 Červené Pečky a paní Haně Bílé,Kutná Hora

II. u k l á d á
odboru regionálního rozvoje a územního plánování vypracovat návrh na využití této lokality
Zodpovídá : Zahradníček,Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 235/14 k prodeji bývalé školy čp.416 v ul.Na Náměti v KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1351/1 o výměře 2.809 m2, jehož součástí je stavba č.p. 416, v k.ú. Kutná Hora Biskupství královéhradeckému, se sídlem Velké náměstí 35, Hradec Králové.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 236/14 k prodeji pozemku v k.ú.Sedlec u KH - TECHart systems s.r.o.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 662/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti TECHart systems s.r.o., se sídlem Machatého 679/4, 150 00 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.15


Usnesení č. 237/14 k prodeji pozemku v KH - p.Charvát
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3530/3 o výměře 132 m2, včetně opěrné zdi a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Charvátovi,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 10,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 238/14 k prodeji pozemků v k.ú.Hetlín - man.Jelínkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 82/2 o výměře 457 m2 a části pozemku p.č. 80/1 o výměře cca 749 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hetlín manželům Josefu a Marii Jelínkovým, 284 01 Černíny za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku (+ 2.000,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 239/14 k vyhodnocení VŘ č.M 7/14 - Lorecká ul. č.p.75
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1490 o výměře 210 m2, jehož součástí je dům č.p. 75, v k.ú. Kutná Hora společnosti ATLANTA WORLD, družstvo, se sídlem Na Roudné 429/44, Plzeň za celkovou kupní cenu ve výši 2.570.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 240/14 k odkupu pozemků v k.ú.Zbraslavice - pí Reinertová
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 2177 o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 1012-301/2014 pozemek p.č. 2177/2) v kat. území Zbraslavice od paní Jaroslavy Reinertové, 285 22 Zbraslavice za celkovou kupní cenu ve výši 1.500,- Kč.

II. s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 2178 o výměře 33 m2 (dle geometrického plánu č. 1012-301/2014 pozemek p.č. 2178/2) v kat. území Zbraslavice od Obce Zbraslavice, se sídlem Zbraslavice č.p. 7, 285 21 Zbraslavice za celkovou kupní cenu ve výši 6.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 241/14 k odkupu pozemků v k.ú.KH - pí Dobrovolská, pí Průchová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 3036/2 o výměře 1.673 m2, p.č. 3036/3 o výměře 658 m2, p.č. 3036/4 o výměře 89 m2, p.č. 3036/5 o výměře 516 m2, p.č. 3036/6 o výměře 192 m2, p.č. 3036/7 o výměře 105 m2, p.č. 4128/360 o výměře 47 m2, p.č. 4128/362 o výměře 67 m2, p.č. 4128/363 o výměře 354 m2, p.č. 4128/429 o výměře 93 m2, p.č. 4128/430 o výměře 46 m2 a části pozemku p.č. 4128/538 o výměře 1.214 m2 (dle geometrického plánu č. 3399-33/2013 pozemek p.č. 4128/559), vše v k.ú. Kutná Hora od paní Jitky Dobrovolské, 140 00 Praha 4 (podíl ve výši id. 1/2) a paní Jany Průchové,Valdické Předměstí, 506 01 Jičín (podíl ve výši id. 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 748.900,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 242/14 k prodeji části pozemků v k.ú.KH - p.Hráček
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 854/2 o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 3800 o výměře cca 8 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Hráčkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 900,-Kč/m2 pozemku (+ náklady za znalecký posudek a geometrický plán).

II. n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 868 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Hráčkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 243/14 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení (p.Schwarzenberg)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu "Doplňkové osvětlení přechodu pro chodce Kutná Hora ul. Hrnčířská" na pozemku p.č. 779/3 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku pana Karla Schwarzenberga,270 24 Sýkořice, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 244/14 ke zřízení věcného břemene - výpustné zařízení rybníku Pohan
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit stavbu "Rybník Pohan - oprava výpustného zařízení" na pozemcích p.č. dle KN 1146 a p.č. dle PK 534 v k.ú. Červené Janovice v majetku Obce Červené Janovice, se sídlem č.p. 102, 285 42 Červené Janovice, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch každého vlastníka pozemku p.č. 525 v k.ú. Červené Janovice, kterým je v současné době Město Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 245/14 ke schválení směrnice pro postup řešení příslušenství pohledávek
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
Směrnici pro postup vypořádání pohledávek, zejména řešení
příslušenství při prodlení s placením nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytové jednotky s účinností od 1.1.2015.

II. r u š í
ke dni 31.12.2014 Směrnici pro postup vypořádání pohledávek, zejména řešení příslušenství (poplatek z prodlení), schválenou usnesením zastupitelstva města č. 171/12 dne 11.9.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 246/14 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Davidová
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o splácení dluhu na částku 12 229,00 Kč pro paní Janu Davidovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 247/14 k vybudování rampy pro imobilní osoby v ul.17.listopadu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici 17.listopadu u objektu OC Pasáž na pozemku parc.č. 785/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 23.12.14


Usnesení č. 248/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.17 - SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 17 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 250.000,00,- Kč o nařízený odvod z investičního fondu Příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 a navýšení prostředků na neinvestiční příspěvek Příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 340 na zajištění vybavení nové třídy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 249/14 k obecně závazné vyhlášce o stanovení školských obvodů
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku o stanovení školských obvodů spádových škol v Kutné Hoře na základě § 9 a 10 zákona č. 128/22023 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění a na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 250/14 k určení zastupitele města - územně plánovací dokumentace
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. p. Bc. Martina Starého, zastupitele města ke spolupráci na pořizování územně plánovacích dokumentací pro město Kutná Hora ve volebním období 2014 - 2018.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.01.15


Usnesení č. 251/14 k pořízení změny č.54 Územního plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 149/5 v katastrálním území Poličany.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.16


Usnesení č. 252/14 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 253/14 k informativní zprávě - poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2014

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2015 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 5/2013 v měsíci leden 2015

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 254/14 k rozpočtovému opatření INV č.74 - MŠ Pohádka
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV č. 74 - navýšení rozpočtu z důvodu přefinancování služeb v rámci projektu "Rozšíření kapacity MŠ Pohádka" o 217.800,- Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.12.14


Usnesení č. 255/14 k Realizaci Programu prevence kriminality v r.2015
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci "Programu prevence kriminality pro
rok 2015"
b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu

Zodpovídá : PhDr.Iva Pospíšilová, MP      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 256/14 k výběru dopravce pro zajištění městské autobusové dopravy v KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
vyzvat přímým zadáním dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. k jednání o uzavření smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory na rok 2015.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 257/14 k uzavření veřejnoprávních smluv (přestupky) od 1.1.2015
Zastupitelstvo města I. k o n s t a t u j e
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obcí: Bernardov, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Křesetice, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Vidice, Zbraslavice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv se shora uvedenými obcemi dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a to v té podobě, v jaké je přiložena k návrhu tohoto usnesení.

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávních smluv s výše jmenovanými obcemi.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.01.15


Usnesení č. 258/14 k návrhu rozpočtového opatření OK č.16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 16 - navýšení provozního příspěvku Galerie Felixe Jeneweina o částku 300.000,- Kč. Toto navýšení bude kryto snížením položky "Vyrovnání ztrát PO" a "Rozpočtové rezervy města" dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 259/14 k aktualizaci tvorby a použití prostředků - rozvoj cest.ruchu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) aktualizovanou verzi Pravidel tvorby a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře (Fond cestovního ruchu Města Kutná Hora) s platností pro rok 2015
b) návrh rozpočtu FCR Města Kutná Hora pro rok 2015
c) návrh marketingového plánu FCR Města Kutná Hora pro rok 2015
Zodpovídá : Ing. Musílková      Termín : 01.01.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 16. prosince 2014

Nahoru