15. září 2020

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15.září 2020

Usnesení č. 122/20 k programu jednání Zastupitelstva města 15. 9. 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého jednání dne 15. 9. 2020.


Usnesení č. 123/20 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 4. 6. 2020,
b) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 1. 6. a 29. 6. 2020,
c) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 23. 6. 2020,
d) rezignaci Terezy Naňkové na funkci členky Osadního výboru Neškaredice,
e) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 29. 6., 15. 7. 2020,
f) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 3. 7. a 7. 8. 2020,
g) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 9. 6. 2020.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 124/20 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města I. v o l í
do funkce přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře pro funkční období 2020-2024 Ing. Věru Žáčkovou, Kutná Hora a Josefa Lázničku, Kutná Hora,

II. b e r e n a v ě d o m í
vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře Mgr. Ivy Zahradníčkové.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 25.09.20


Usnesení č. 125/20 ke vzoru VPS k poskytování dotací
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vzor veřejnoprávní smlouvy k poskytování dotací z rozpočtu města v předloženém znění.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 126/20 ke změně jednacího řádu Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města m ě n í
jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora s okamžitou účinností tak, že a) Čl. 3 odst. 1 zní:
Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce k veřejnému zasedání. Jednání zastupitelstva lze uskutečnit i distanční formou v odůvodněných případech a dle technických možností, za podmínky účasti tzv. "v reálném čase", (např. prostřednictvím videokonference nebo telekonference, při nichž jsou členové zastupitelstva "přítomni" při jednání distančním způsobem (nikoli tedy fyzicky v jednací místnosti), avšak "on-line").,
b) doplňuje se Čl. 3 odst. 5, který zní:

V případě, že veřejné zasedání bude uskutečněno distanční formou dle čl. 3 odst. 1 tohoto řádu, je úřad povinen zajistit možnost alespoň přiměřené účasti veřejnosti. Za takovou možnost se považuje i účast veřejnosti distančně, tzv. na dálku, mimo jednací místnost, případně prostřednictvím internetu. Podmínkou však je, že distanční účast veřejnosti zajistí možnost pro občana uplatňovat na jednání zastupitelstva práva podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích.,
c) Čl. 5 odst. 2 zní:
Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných s výjimkou distanční účasti.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 127/20 k Memorandu o partnerství - Eduzměna
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
zapojení Města Kutné Hory v rámci Memoranda o partnerství, které bude uzavřeno mezi nadačním fondem Eduzměna, MŠMT, ORP Kutná Hora a MAS Lípa pro venkov,

II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřením Memoranda a dalším zastupováním v uvedeném projektu.

Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 128/20 k VPS o poskytnutí dotace Nemocnici KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, ve výši 1.000.000 Kč k použití na pracoviště Nemocnice Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 129/20 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2020
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2020.


Usnesení č. 130/20 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 8. 9. 2020.


Usnesení č. 131/20 k uzavření dodatku kupní smlouvy - k. ú. Černíny (p. Odehnal)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 12/2013 na prodej pozemku p. č. 418/8 v k. ú. Černíny ze dne 19. 3. 2013 mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Janem Odehnalem, jako kupujícím týkajícího se prodloužení lhůty stanovené ke kolaudaci stavby chaty na pozemku p. č. 418/8 v k. ú. Černíny, a to nejpozději do 31. 12. 2023.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 132/20 k plánu spol. zařízení v rámci KoPÚ v k. ú. Neškaredice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Neškaredice Plán společných zařízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 133/20 ke sml. zřízení práva stavby na poz. v k. ú. KH (TJ SPARTA)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zřízení práva stavby na pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch spolku TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Karlov, 284 01 Kutná Hora. Právo stavby bude zřízeno bezúplatně na dobu 30 let,
b) uzavření předložené Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku p. č. 3337/1 v k. ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch spolku TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., IČ 14801663, se sídlem Čáslavská 198, Karlov, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 134/20 ke směně pozemků v K. Hoře (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu částí pozemků p. č. 662/27 o výměře 81 m2 a p. č. 662/32 o výměře 540 m2 (dle geometrického plánu č. 898-668/2015 pozemek p. č. 662/86 o výměře 621 m2) v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemku p. č. 662/3 o výměře 29 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemku p. č. 662/4 o výměře 368 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemku p. č. 1279 o výměře 11 m2 v k. ú. Bylany u Kutné Hory, částí pozemků p. č. 4131/1 o výměře 877 m2 a p. č. 4131/17 o výměře 997 m2 (dle geometrického plánu č. 4037-151/2019 pozemek p. č. 4131/72 o výměře 1.874 m2) v k. ú. Kutná Hora, části pozemku p. č. 3981/1 o výměře 9 m2 (dle geometrického plánu č. 4066-222/2019 díl "b") v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora za část pozemku p. č. 3969/1 o výměře 74 m2 (dle geometrického plánu č. 4066-222/2019 č. 4066-222/2019 díl "a"), část pozemku p. č. 3963/13 o výměře 221 m2 (dle GPL č. 4066-222/2019 díl "f"), část pozemku p. č. 3969/4 o výměře 149 m2 (dle GPL č. 4066-222/2019 díl "e"), část pozemku p. č. 3971/1 o výměře 49 m2 (dle GPL č.
4066-222/2019 díl "d"), vše v k. ú. Kutná Hora, pozemek p. č. 3962/6 o výměře 4.427 m2 v k. ú. Kutná Hora, pozemek p. č. 3962/11 o výměře 40 m2 v k. ú. Kutná Hora a pozemek p. č. 4416/7 o výměře 34 m2 v k. ú. Kutná Hora ve výlučném vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 135/20 ke směně lesních pozemků na Katlově (p. Vágner)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p. č. 495/1 o výměře 882 m2 (dle geometrického plánu č. 500-83/2019 pozemek p. č. 495/5), pozemku p. č. 497 o výměře 5.395 m2 a části pozemku p. č. 498 o výměře 3.435 m2 (dle geometrického plánu č. 500-83/2019 pozemek p. č. 498/4), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Červené Janovice, a dále části pozemku p. č. 680 o výměře 3.674 m2 (dle geometrického plánu č. 93-83/2019 pozemek p. č. 680/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Zdeslavice u Černín ve vlastnictví města Kutná Hora za pozemky p. č. 733/19 o výměře 11.894 m2, p. č. 733/21 o výměře 6.193 m2 a p. č. 733/27 o výměře 1.016 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Jana Dlabala, 285 32, zastoupeného na základě plné moci panem Jakubem Vágnerem, Průhonice 252 43 s finančním doplatkem městu Kutná Hora ve výši 100.000 Kč od pana Jakuba Vágnera.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 136/20 ke zřízení předkupního práva k pozemku (p. Vágner)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemku 1266 v kat. území Paběnice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera, 252 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu do 31. 10. 2038 s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podpachtovního nebo pachtovního vztahu oprávněného z věcného předkupního práva k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí této doby, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva na dobu dalších dvaceti pěti let.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.3.21


Usnesení č. 137/20 k odkoupení pozemků v k. ú. Kutná Hora (spol. HPH)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p. č. 4155/8 o výměře 100 m2 a p. č. 4158/4 o výměře 37 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora městem Kutná Hora od společnosti HPH, spol. s r.o., IČ 62957473, se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 27.400 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 138/20 k souhlasnému prohlášení - průběh hranic pozemků v KH (KÚ)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků p. č. 444/1 a p. č. 4517/9 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora a pozemku p. č. 441 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, IČ 00213683, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 139/20 k prodeji budovy bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín
Zastupitelstvo města r u š í
bod II. usnesení ZM č. 20/18 ze dne 30. 1.2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 140/20 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce a.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 4126/16 o výměře cca 40 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 pozemku (+ 3.000 Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 141/20 k uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (pí Lhoťanová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky vzniklé vyúčtováním služeb za rok 2019, spojené s užíváním bytu v Kutné Hoře dle žádosti nájemce . Pohledávka bude hrazena měsíčními splátkami počínaje měsícem září 2020.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 142/20 k uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého návrhu dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora, z. s.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.20


Usnesení č. 143/20 k navýšení příspěvku z FRM Kutné Hory na rok 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zvýšení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 na obnovu domu v Kutné Hoře, a to z odsouhlasených 98.800 Kč na 123.300 Kč,
b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s manželi Navrátilovými, Kutná Hora na obnovu uliční a dvorní fasády domu Kutná Hora, o částku navýšení 24.500 Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 144/20 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 36
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Kamenná stezka 40, Kutná Hora, ve výši 58.500 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu gajgru u zdi budovy školy směrem do ulice Štefánikova.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 22.09.20


Usnesení č. 145/20 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjček z FRB žadatelům: Pavla Beilová a Zdeněk Hadrovský , kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 146/20 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11/20
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 11/20, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů o 4.920.000 Kč včetně DPH - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 18.6.2020. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů na TS - opravy komunikací v celkové výši 2.060.000 Kč, navýšení výdajů na TS-veř.osvětlení el.energie ve výši 1.000.000 Kč, navýšení výdajů na TS-dětské hřiště opravy a obnova ve výši 400.000 Kč a zbývající částka ve výši 1.460.000 Kč navýší rozpočtovou rezervu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 147/20 k Pravidlům sociálního fondu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pravidla pro tvorbu a použití prostředků sociálního fondu pro podporu a rozvoj sociálních věcí na území města Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.09.20


Usnesení č. 148/20 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace za rok 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2019,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2019.
 
  
 
Ing. Josef Viktora, starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2020 » 15. září 2020

Nahoru