15. prosince 2020

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15. prosince 2020

Usnesení č. 171/20 k programu jednání zastupitelstva města 15. 12. 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e program svého jednání dne 15. 12. 2020.

Usnesení č. 172/20 k zápisům a změnám Osadních výborů

Zastupitelstvo města I. b e r e  n a  v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 8. 10. 2020,
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 6. 11. 2020,
c) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 13. 11. 2020,
d) rezignaci Denisy Kleinové na funkci členky a předsedkyně Osadního výboru Malín,
II. j m e n u j e
a) člena Osadního výboru Žižkov - Vrchlice pana RNDr. Roberta Otrubu Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová Termín : 31.12.20

Usnesení č. 173/20 k termínům jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2021
Zastupitelstvo města I. b e r e  n a  v ě d o m í termíny zasedání RM na rok 2021 takto:
LEDEN 13. 1. a 27. 1. ČERVENEC 14. 7.
ÚNOR 10. 2. a 24. 2. SRPEN 18. 8.
BŘEZEN 10. 3. a 24. 3. ZÁŘÍ 8. 9. a 22. 9.
DUBEN 7. 4. a 21. 4. ŘÍJEN 6. 10. a 20. 10.
KVĚTEN 5. 5. a 19. 5. LISTOPAD10. 11. a 24. 11.
ČERVEN 2. 6., 16. 6. a 30. 6. PROSINEC8. 12. a 22. 12.
Jednání rady se konají vždy ve středu od 8:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora,
II. s c h v a l u j e
navržené termíny jednání ZM pro rok 2021 takto:
19. ledna 2021
16. března 2021
11. května 2021
22. června 2021
14. září 2021
2. listopadu 2021
14. prosince 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová Termín : 31.12.20

Usnesení č. 174/20 k tvorbě, čerpání a zásadám sociálního fondu na rok 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2021 a zásady čerpání a užití sociálního fondu na rok 2021.
Zodpovídá : M. Bulánková, T. Hobl Termín : 31.12.20

Usnesení č. 175/20 k zápisu z Kontrolního výboru č. 11/2020

Zastupitelstvo města b e r e  n a  v ě d o m í
a) Zápis č. KV - 11/2020 z 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 3. 11. 2020,
b) Zápis č. KV - 12/2020 z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 1. 12 2020.

Usnesení č. 176/20 k návrhu rozpočtu na rok 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočet Města Kutná Hora na rok 2021 v tomto členění:
příjmy celkem 503 044 783,00 Kč
provozní výdaje 399 690 323,00 Kč
investiční výdaje 68 730 000,00 Kč
výdaje celkem 468 420 323,00 Kč
financování -34 624 460,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Usnesení č. 177/20 k sřednědobému výhledu rozpočtu Města 2022 - 2023
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2022 - 2023.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Usnesení č. 178/20 k dodatku k VPS č. 1 a návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření návrhu na dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí dotace ve výši
710.588,30 Kč pro Městskou knihovnu Kutná Hora, Husova 145/14, 284 01 Kutná Hora na
financování spoluúčasti projektu "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné
Hoře",
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k přesunu částky
710.588,30 Kč z rozpočtové rezervy na porytí neuznatelných vícenákladů do konce 10/2020.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Usnesení č. 179/20 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucí ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu roku 2020 tak, aby nedošlo při uzavření rozpočtu k porušení rozpočtové kázně, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR,
obcím, krajům a regionálním radám a převodu zůstatků rozpočtových rezerv do změny stavu na
bankovních účtech.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 31.12.20

Usnesení č. 180/20 k návrhu na odpis pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 1.381.548,38 Kč. Jedná se o pohledávky po skončení konkurzu, insolvenčního řízení, skončení neúspěšné exekuce a uzavřené dědické řízení.
Zodpovídá : M. Bulánková, B. Maternová Termín : 31.12.20

Usnesení č. 181/20 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e  n a  v ě d o m í zápis z jednání Finančního výboru ze dne 8. 12. 2020.

Usnesení č. 182/20 ke směnné smlouvě na pozemky (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření předložené směnné smlouvy č. SS-1/OSM/PAP/2020 na směnu částí pozemků p. č. 662/27 o výměře 81 m2 a p. č. 662/32 o výměře 540 m2 (dle geometrického plánu č.
898-668/2015 pozemek p. č. 662/86 o výměře 621 m2) v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemku p.
č. 662/3 o výměře 29 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, pozemku p. č. 662/4 o výměře 368 v k. ú.
Sedlec u Kutné Hory, pozemku p. č. 1279 o výměře 11 m2 v k. ú. Bylany u Kutné Hory, částí
pozemků p. č. 4131/1 o výměře 877 m2 a p. č. 4131/17 o výměře 997 m2 (dle geometrického
plánu č. 4037-151/2019 pozemek p. č. 4131/72 o výměře 1.874 m2) v k. ú. Kutná Hora, části
pozemku p. č. 3981/1 o výměře 9 m2 (dle geometrického plánu č. 4066-222/2019 díl "b") v k. ú.
Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora za část pozemku p. č. 3969/1 o výměře 74 m2 (dle
geometrického plánu č. 4066-222/2019 č. 4066-222/2019 díl "a"), část pozemku p. č. 3963/13 o
výměře 221 m2 (dle GPL č. 4066-222/2019 díl "f"), část pozemku p. č. 3969/4 o výměře 149 m2
(dle GPL č. 4066-222/2019 díl "e"), část pozemku p. č. 3971/1 o výměře 49 m2 (dle GPL č.
4066-222/2019 díl "d"), vše v k. ú. Kutná Hora, pozemek p. č. 3962/6 o výměře 4.427 m2 v k. ú.
Kutná Hora, pozemek p. č. 3962/11 o výměře 40 m2 v k. ú. Kutná Hora a pozemek p. č. 4416/7
o výměře 34 m2 v k. ú. Kutná Hora ve výlučném vlastnictví Vodohospodářské společnosti
Vrchlice-Maleč, a.s., IČ: 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora s doplatkem ze
strany města Kutná Hora ve výši 22.125,50 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 31.03.21

Usnesení č. 183/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Malín (Geladia Trade s.r.o.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej části pozemku p. č. 531/1 o výměře cca 35 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín společnosti Geladia Trade s.r.o., IČ 02995611, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8 za celkovou kupní cenu ve výši 270 Kč/m2 pozemku (+ 2.500 Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 30.06.21

Usnesení č. 184/20 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce a.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 4126/16 o výměře cca 37 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 31.12.21

Usnesení č. 185/20 k prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (pí Macková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej části pozemku p. č. 610 o výměře cca 28 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk paní Evě Mackové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 270 Kč/m2 pozemku (+ 3.500 Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 30.06.21

Usnesení č. 186/20 k prodeji pozemku v k. ú. K. Hora (Spol. vlast. Vojtěšská 31)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e prodej pozemku p. č. 684/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 576 m2 v k. ú. Kutná Hora Společenství vlastníků Vojtěšská č. p. 31, Kutná Hora, IČ 29154499, se sídlem Vojtěšská 31/28 Kutná Hora - Žižkov.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 15.01.21

Usnesení č. 187/20 k prodeji pozemků v k. ú. Veletov (p. Kotěšovec)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e prodej pozemků p. č. 738/12, 738/17 a 741, vše v k. ú. Veletov panu Martinovi Kotěšovci, bytem Suchdol.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 31.01.21

Usnesení č. 188/20 k prodeji pozemku v k. ú. Kaňk (p. Tesárek)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e prodej pozemku p. č. 207/6 (zahrada) o výměře 421 m2 v k. ú. Kaňk panu Jiřímu Tesárkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová Termín : 15.01.21

Usnesení č. 189/20 k Dotaci pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace pro rok 2021 Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výši 1.260.000 Kč
pro projekt Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví
UNESCO,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nadaci "Kutná Hora - památka
UNESCO" pro rok 2021 dle bodu I.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.20

Usnesení č. 190/20 ke snížení příspěvku z FRM na rok 2020 a uzavření VPS

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 na
obnovu domu , Kutná Hora, a to z odsouhlasených 82.000 Kč na 76.200 Kč,
b) uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace
města Kutné Hory na rok 2020 s paní Lucií Češpivovou, Praha, na nutné zabezpečovací práce
domu Kutná Hora ve výši 76.200 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 21.12.20

Usnesení č. 191/20 k dotaci na činnost organizace v r. 2021 pro Mozaiku - Kaňk, z. s.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 420.000 Kč na činnost spolku Mozaika-Kaňk, z. s. v
roce 2021,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 30.01.21

Usnesení č. 192/20 k uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření předloženého návrhu dodatku veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace
pro TJ Sparta Kutná Hora, z. s. - oddíl volejbalu.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert Termín : 31.12.20

Usnesení č. 193/20 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ žadateli panu Michalu Piskačovi , který splňuje podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička Termín : 31.03.21

Usnesení č. 194/20 k informativní zprávě FRB 2020, Vyhlášení VŘ v roce 2021
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2020,
II. s c h v a l u j e
a) zahájení výběrového řízení pro rok 2021 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze
zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci únor 2021,
b) kritéria pro výběrové řízení pro rok 2021 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
dle vyhlášky č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička Termín : 30.06.21

Usnesení č. 195/20 k rozpočtovému opatření INV č. 22
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 22 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zapojení zůstatku minulých let" na položku "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře" ve výši 14.000.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 22.12.20

Usnesení č. 196/20 k žádosti Oblastní charity Kutná Hora

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) snížení schválené dotace na registrovanou sociální službu terénní programy z Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2020 a to ze
schválených 248.033 Kč na 48.033 Kč a uzavření příslušného dodatku k veřejnoprávní smlouvě
mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, IČ 49543547,
sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora,
b) poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč na pokrytí provozních výdajů registrované
sociální služby noclehárna poskytované v době pandemie onemocnění SARS COVID-19
a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná
Hora, IČ 49543547, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora,
c) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z
položek "Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje - Kavárnička pro
seniory a zdr. postižené" (ve výši 13.893 Kč), "Život plus, z. ú. - Autobusový zájezd pro
seniory" (ve výši 19.000 Kč), "Svaz diabetiků ČR - Plavání a cvičení v bazénu KH" (ve výši
9.890 Kč) a "Dotační program - sociální oblast" (ve výši 157.217 Kč) na položku "Oblastní
charita KH - Noclehárna (DA)" ve výši 200.000 Kč.
Zodpovídá : M. Šlesingr, M. Bulánková Termín : 31.01.21

Usnesení č. 197/20 k rozpočtovému opatření OCRM č. 03
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové opatření OCRM č. 03 - navýšení příspěvku pro Průvodcovskou službu Kutná Hora, příspěvkovou organizaci ve výši 312.000 Kč z rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková Termín : 20.12.20

Ing. Josef Viktora, v. r.
starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r.
místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r.
místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2020 » 15. prosince 2020

Nahoru