15. prosince 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15.prosince 2015

Usnesení č. 215/15 k volbě přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní Radku Bulánkovou, Kutná Hora, přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2016 - 2020.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.12.15


Usnesení č. 216/15 ke změnám v Osadním výboru Perštejnec
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) rezignaci paní PhDr. Kláry Vrané na funkci předsedy a člena Osadního výboru Perštejnec
b) rezignaci pana Václava Ladýře a paní Věry Kociánové na funkci člena Osadního výboru Perštejnec

II. j m e n u j e

V souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a) do Funkce předsedy Osadního výboru Perštejnec pana Oldřicha Kociána
b) do funkce člena Osadního výboru Perštejnec paní Zdenu Jansovou , paní Nikol Novákovou a pana Jiřího France .
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 217/15 k termínům pro jednání zastupitelstva města na rok 2016
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny svých řádných jednání pro rok 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.12.15


Usnesení č. 218/15 k rozpočtu na rok 2016
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2016 v tomto pozměněném členění:
Příjmy celkem......................... 361 019,98 tis. Kč
Provozní výdaje....................... 326 716,52 tis. Kč
Investiční výdaje.......................44 604,29 tis. Kč
Výdaje celkem......................... 371 320,81 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů................. -10 300,83 tis. Kč
Financování............................ 10 300,83 tis. Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 219/15 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 21. 10. 2015 - 2. 12. 2015.


Usnesení č. 220/15 k Obecně závazné vyhlášce KH č. 5/2015, o místním poplatku
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 5/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 221/15 k Obecně závazné vyhlášce KH č. 7/2015, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 7/2015, o místním poplatku ze psů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 222/15 k Obecně závazné vyhlášce KH č. 6/2015, o místním poplatku
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 6/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 223/15 k Obecně závazné vyhlášce KH č. 8/2015 o místním poplatku
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 224/15 k Obecně závazné vyhlášce KH č.9/2015, o regulaci provozování loterií
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 9/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, včetně přílohy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 225/15 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2015 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 226/15 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 7. 12. 2015.


Usnesení č. 227/15 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 2711/1, p.č. 3671/1 a p.č. 3672/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti PAVELKA - kontejnery s.r.o., se sídlem Nádražní 437, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 228/15 k prodeji pozemku v k.ú. Poličany (man. Nocarovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 49 o výměře 50 m2 v k.ú. Poličany, jehož součástí je stavba bez čp/če, manželům Petru a Janě Nocarovým,Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 229/15 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (sl. Gregorovičová)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4327/1 o výměře cca 500 m2 m2 v k.ú. Kutná Hora sl. Michaele Gregorovičové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 230/15 k prodeji pozemků v k.ú. Neškaredice (spol. CARPIAS, SE)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 82 o výměře 346 m2 a p.č. 87 o výměře 322 m2 v k.ú. Neškaredice společnosti CARPIAS, SE, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9.

II. s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 139 o výměře 126 m2 a p.č. 502 o výměře 156 m2 v k.ú. Neškaredice, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti CARPIAS, SE, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 36.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 231/15 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Novákovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1008/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Miroslavu Novákovi, Česká Lípa (podíl ve výši id. 1/2) a panu Jiřímu Novákovi, Kutná Hora (podíl ve výši id 1/2), za kupní cenu ve výši 840,- Kč/m2 pozemku + 2.000,- Kč (znalečné).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 232/15 k prodeji nemovitostí v Kutné Hoře formou VŘ (Nádražní ul. č.p. 211)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 2715, p.č. 2716/1, p.č. 2716/3, p.č. 2716/4, p.č. 2716/5, vše v k.ú. Kutná Hora společnosti BENEŠ - PEKÁRNA, s.r.o., se sídlem Štefánikova 55, 284 01 Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2715 o výměře 775 m2, jehož součástí je stavba č.p. 211, a části pozemku p.č. 2716/1 o výměře cca 100 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Kutná Hora, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 233/15 ke směně pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice - Maleč, a.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu pozemku p.č. 3963/52 o výměře 48 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 3969/1 o výměře 49 m2 (dle geometrického plánu č. 3509-318/2014 pozemek p.č. 3969/8) a za pozemek p.č. 3974/18 o výměře 112 m2, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora s finančním doplatkem ze strany Města Kutná Hora ve výši 6.640,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 234/15 k prominutí sankce z prodlení (p. Levý)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prominutí sankce z prodlení pro pana Miroslava Levého, Kutná Hora, zastoupeného opatrovníkem Městem Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 116.450,00 Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 235/15 k rozpočtovému opatření č.31
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č.31,
kterým dochází k přesunu prostředků schváleného neinvestičního příspěvku Kutnohorská plovárna - rezerva na neinvestiční dotaci TJ Sparta Kutná Hora Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora v celkové výši 372 999,- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na pokrytí ztráty z provozu venkovního koupaliště, dle důvodové zprávy a předložené zprávy a přehledu hospodaření a provozu Kutnohorské plovárny v příloze č.1

b) předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2015 ve výši 372 999,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sparta Kutná Hora (návrh VPS je uveden v příloze č.2)
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.12.15


Usnesení č. 236/15 k doplnění textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z FRM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na doplnění textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory dle důvodové zprávy. Změny jsou platné ode dne schválení Zastupitelstvem města Kutná Hora, s účinností od 1.1.2016.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 237/15 k vydání změny č. 42 Územního plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 42 Územního plánu města Kutná Hora (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 238/15 k poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2015
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2015

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2016 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 5/2013 v měsíci leden 2016

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.02.16


Usnesení č. 239/15 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 240/15 k zahájení přípravných prací projektu:"Revitalizace NKP Vlašský dvůr"
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) zahájení všech přípravných prací k podání žádosti o dotaci z programu IROP na projekt: "Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr" v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě
b) složení řídícího výboru a projektového týmu výše uvedeného projektu dle důvodové zprávy

II. p o v ě ř u j e
Průvodcovskou službu Kutná Hora s.r.o. a jednatele této společnosti k organizačnímu vedení a koordinaci přípravných prací výše uvedeného projektu
Zodpovídá : Ing.Janál, Dr.Lukášek      Termín : 30.01.16


Usnesení č. 241/15 k harmonogramu svozu odpadů na r. 2016
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2016, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.01.16


Usnesení č. 242/15 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 7/15
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem INV - TO č. 7/15, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady - kontejnerové stanoviště ve výši 30.990,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - nebezpečný odpad ve výši 5.000,--Kč, navýšení výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - staveb.směsný ve výši 20.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Sběrný dvůr - objemný odpad ve výši 5.990,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.12.15


Usnesení č. 243/15 k Obecně závazné vyhlášce Města KH č. 10/2015, o místních poplatcích
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 10/2015, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 244/15 k dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finační výpomoci o.s. Život 90
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční výpomoci Občanskému sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou (služba Tísňová péče) (SML/0493/2015), kterým dochází ke zvýšení částky ze 150.000,- Kč na 180.000,- Kč, dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 245/15 k zápisu č. 06/2015 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis č. 06/2015 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města K. Hory ze dne 25.11.2015
b) Zápis o kontrole č. 1/15/KV - Kontrola investiční akce "Regenerace sídliště Šipší - - I. a II. etapa"
c) Zápis o kontrole č. 3/15/KV - Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města K. Hory

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení ZM č. 192/15, kterým bylo kontrolnímu výboru uloženo, aby prověřil podmínky, průběh, splnění podmínek a výsledek výběrového řízení na pozici jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o., do 31.12.2015.
Zodpovídá : Předseda kontrolního výboru      Termín : 31.12.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 15. prosince 2015

Nahoru