15. května 2012

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15.května 2012

Usnesení č. 67/12 k aktualizaci pravidel pro udělování čest.občanství města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou novelu pravidel pro udělování Čestných občanství města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 20.05.12


Usnesení č. 68/12 k rozpočtovému opatření OKCR č.1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření OKCR č. 1 - přijetí účelové dotace ve výši 100.000 Kč ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci "Podpory hejtmana" na zajištění akce Národní zahájení Dnů evropského dědictví, které se v Kutné Hoře uskuteční dne 8.9.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 69/12 k zastupování Města KH na VH spol.VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. Jiřího Vaňka, zastupitele města, v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná 11. června 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 70/12 k uzavření partnerství s městem Bingen am Rhein
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
podepsání dohody o partnerství mezi městem Bingen am Rhein a městem Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 71/12 k dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci veř.zadavatelů
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5 a Městem Kutná Hora na akci II/126 Kutná Hora, okružní křižovatka.
Zodpovídá : p.Hobl, Ing. Janál      Termín : 25.05.12


Usnesení č. 72/12 k odvolání členů Rady města Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
průběh tajného hlasování k návrhu na odvolání RNDr. Ivo Šance, CSc. z funkce starosty města, Ing. Jiřího France z funkce místostarosty města a MUDr. Petra Jurky, Mgr. Dany Vepřkové a Mgr. Ladislavy Krčmářové z funkce členů rady města

II. o d v o l á v á
pana Karla Koubského z funkce místostarosty města

III. u r č u j e termín svého dalšího jednání na 29.5.2012 od 16:00 hod.


Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 21.05.12


Usnesení č. 73/12 k volbě člena Rady města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
pana Mgr. Vojtěcha Smetáčka, Kutná Hora členem Rady města Kutná Hora.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 16.05.12


Usnesení č. 74/12 k plnění rozpočtu města KH k 31.3.2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 3. 2012.


Usnesení č. 75/12 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 21. 3. 2012 - 2. 5. 2012.


Usnesení č. 76/12 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 7. 5. 2012.


Usnesení č. 77/12 k provozu krytého bazénu TJ Sparta
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
uvolnění příspěvku pro TJ Sparta na provoz krytého bazénu ve 2. pololetí roku 2012 bez podmínky navýšení majetkového podílu města, dle důvodové zprávy.

II. p o v ě ř u j e
Finanční výbor kontrolou hospodaření v organizaci TJ Sparta.

Zodpovídá : předseda FV,Mgr.Seifert      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 78/12 k nabídce na odkoupení domu v k.ú.Nová Ves I - man.Vaníkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením domu čp. 109 na pozemku p.č. st. 74/1 a pozemku p.č. st. 74/1 o výměře 315 m2 v k.ú. Nová Ves I od manželů Romana a Kateřiny Vaníkových, 190 14 Praha 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 79/12 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - ČEZ Distribuce
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2544 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 80/12 k prodeji části pozemku - man.Pinnoy
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 167 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Roaldovi a Věře Pinnoy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 81/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Sedlec, KH - pí Bláhová
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 805/36 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Ivě Bláhové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 82/12 k prodeji pozemků v k.ú.KH - U.T.C.PROPERTIES
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 4094/144 o výměře 1.283 m2 a p.č. 4106 o výměřě 5.548 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. PROPERTIES s.r.o., se sídlem Na Dlouhém 83, Říčany - Jažlovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 83/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - p.Odehnal
Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e
Radě města Kutná Hora
souhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Černíny.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 84/12 k prodeji části pozemku v KH - p.Horníček
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4122/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Oldřichu Horníčkovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 85/12 k prodeji části pozemku v KH - man.Vaníčkovi
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 132/11 ze dne 6.9. 2011

II. s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3903/1 o výměře 87 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Mgr. Miluši a Mgr. Zdeňku Vaníčkovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 15.686,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 86/12 k prodeji části pozemku PF ČR spol.CEPE Invest
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 812/2 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 společnosti CEPE Invest s.r.o., se sídlem Tomkova 3167, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 87/12 k odvolání proti kupní ceně za pozemek v k.ú.Sedlec
Zastupitelstvo města t r v á
na svém usnesení č. 96/11 ze dne 28.6. 2011.

Zrušeno usnesením ZM č. 129/12 ze dne 26.06.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 88/12 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú.KH - pí Stružinská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1132/4 o výměře 7 m2 v k.ú. Kutná Hora Městu Kutná Hora od paní Mgr. Jitky Stružinské, Pardubice. ¨

Zrušeno usnesením ZM č. 212/12 ze dne 23. 10. 2012.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 89/12 k navýšení základ.kapitálu - MLaR spol. s r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s navýšením základního kapitálu společnosti Městské lesy a rybníky, spol. s r.o. o částku 800.000,- Kč nepeněžitým vkladem jediného společníka Města Kutná Hora, a to lesními pozemky p.č. 493 a 488/4 o celkové výměře 43.667 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Útěšenovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 90/12 k nabídce na odkoupení lesních pozemku v KH - Lesy ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 4210 o výměře 1.352 m2, p.č. 4255 o výměře 2.941 m2, p.č. 4260 o výměře 1.255 m2, p.č. 4523/4 o výměře 1.604 m2 a p.č. 4523/7 o výměře 3.503 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 91/12 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 92/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 11/12 na prodej bytu č.917/1
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 11/12 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 917, ul. Růžová včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 3988/10, 3988/11 a 3988/9 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 s paní Jarmilou Kolářovou,Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelkou ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 640.000,- Kč.

Zrušeno usnesením ZM č. 216/12 ze dne 23. 10. 2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 93/12 k vyhodnocení VŘ č.SN 06/12 na prodej bytu č.129/14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 06/12 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 129 ul. Jana Zajíce včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 795/3, 795/5 a 795/7 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.1.1998 s paní Mgr. Markétou Lukáčovou,Kutná Hora - Sedlec. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelkou ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu ve výši 607.108,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 94/12 k rozpočtovým opatřením OSM-TO č.6/12-7/12
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM - TO č. 6/12, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky ZERS příjem za bioodpad ve výši 130.000,--Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Likvidace kontejnerových stanovišť ve výši 94.000,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad-nebezpečný MVE plus ve výši 22.000,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Odpad - prevence vzniku ve výši 14.000,--Kč.

b) s předloženým návrhem OSM - TO č.7/12, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 3.600,--Kč a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.05.12


Usnesení č. 95/12 k rozdělení finan.prostředků v rámci Programu regenerace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou změnou na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2012.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 96/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.4
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančního příspěvku na registrované žáky pro rok 2012 nad 50 tis. Kč: TJ Sparta Kutná Hora 264.400,-Kč, SKP Olympia K.Hora 125 141,- Kč, Sparta K.Hora, a.s. 70.202,- Kč. Dle rozpočtového opatření OPPŠ č.4 a důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.12


Usnesení č. 97/12 k návratné půjčce pro TJ Sokol Malín
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložené vyhotovení smlouvy na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 80.000,- Kč pro TJ Sokol Malín, dle důvodové zprávy 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 02, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na Odbor památkové péče školství ve výši 80.000,- Kč na poskytnutí bezúročné půjčky dle bodu 1. a důvodové zprávy 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 03, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků Odboru památkové péče a školství o splátku půjčky a vrácení těchto prostředků do rozpočtové rezervy ve výši 80.000,- Kč, dle důvodové zprávy 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 98/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.6
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠ č. 6 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2011 ve výši 32.000,- Kč a dorovnání přídělu Fondu regenerace za pronájem prostor k filmování o 93.000,-- Kč, dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.05.12


Usnesení č. 99/12 k pořízení změny č.41 územ.plánu KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny č. 41 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem PK 2294/3 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 100/12 k pořízení změny č.44 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 44 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Žižkov na pozemcích parc. č. 4803, 4804 a 4805 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 101/12 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 102/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 103/12 k pořízení změny č.45 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 169/32 a parc. č. 169/31 (část) v katastrálním území Neškaredice
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 104/12 k bytovému domu čp.555 Uhelná
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s demolicí objektu čp.555, Uhelná ulice, dle důvodové zprávy
b) s přípravou projektové dokumentace pro odstranění domu čp.555, Uhelná ulice dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 105/12 k naplňování strategického plánu sociálního začleňování
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plnění strategického plánu sociálního začleňování


Usnesení č. 106/12 k rozpočtovým opatřením OKCR č.2 - ples města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 2, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků přijaté neinvestiční dary ve výši ve výši 130.000,- Kč na finanční pokrytí plesu Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.12


Usnesení č. 107/12 k udělení čestného občanství
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s udělením titulu "Čestný občan města Kutná Hora" panu PhDr. Radko Šťastnému.
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.06.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2012 » 15. května 2012

Nahoru