15. března 2011

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15.března 2011

Usnesení č. 19/11 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
pana Milana Duška, Kutná Hora,
paní Ivu Kubicovou , Kutná Hora, paní Jitku Kubicovou , Kutná Hora a paní Jitku Zimmermannovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2011 - 2015.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 21.03.11


Usnesení č. 20/11 k účasti ve VŘ na spolupořádání Národ.zahájení Dnů evrop.dědictví
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
účast města ve výběrovém řízení na spolupořádání Národního zahájení Dnů evropského dědictví v roce 2012

II. j m e n u j e
garantem akce pana Karla Koubského, místostarostu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.03.11


Usnesení č. 21/11 k zápisům kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání kontrolního výboru ZM, které se konaly dne 26.1.2011 a dne 16.2.2011

II. s c h v a l u j e
dílčí plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011 uvedený v zápise KV ZM ze dne 16.2.2011 v bodě č. 2 plán činnosti na rok 2011 - navržení dílčího plánu KV ZM.


Usnesení č. 22/11 k zápisům Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z Finančního výboru ZM ze dne 7.2.2011 a 7.3.2011.


Usnesení č. 23/11 k hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2010
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 31.12.2010.


Usnesení č. 24/11 k rozpočtovým opatřením EO č.4
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 4 z příspěvku určeného na provoz TJ Stadion ve výši 1.695 tis. Kč převést 850 tis. Kč na položku "SK Sršni - příspěvek" a 845 tis. Kč na provoz Zimního stadionu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.11


Usnesení č. 25/11 k rozpočtovému opatření EO č.5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5 - následné zapojení dotace za realizovaný a vyúčtovaný projekt "Rekonstrukce Městského Tylova divadla v Kutné Hoře" ve výši 5.058,06 tis. Kč. Zdroje budou částečně vráceny projektům, z nichž bylo v roce 201 0 čerpáno, tedy: V. etapa zádlažby města ve výši 2.014,58 tis. Kč; zateplení ZŠ J. Palacha 446,28 tis. Kč; oprava kina ve výši 136,34 tis. Kč. Dále budou tyto zdroje použity na posílení financování těchto projektů: Spolkový dům ve výši 2.190,86 tis. Kč, a oprava Královské procházky ve výši 270 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.11


Usnesení č. 26/11 k rozpočtovým opatřením RM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 19.1.2011 - 2.3.2011.


Usnesení č. 27/11 k prodeji části pozemku v KH - ČEZ Distribuce
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2711/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně opěrné zdi, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 + 2.000,- Kč znalečné.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 28/11 k prodeji pozemků v Malíně
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín společnosti PILC REALITY s.r.o., se sídlem Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou.

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 535/6 a 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín formou výběrového řízení za minimální cenu 400,-- Kč/m2.

Bod II. zrušen usnesením ZM č. 130/11 ze dne 6.9.2011.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 29/11 k prodeji pozemku v Útěšenovicích - Ing.Holík
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 483/1 o výměře 630 m2 v k.ú. Útěšenovice panu Ing. Michalu Holíkovi, Zbraslavice za celkovou kupní cenu 6.540,- Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 30/11 k prodeji částí pozemků na Kaňku - p.Zima
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 207/4 o výměře cca 150 m2 a části pozemku p.č. 634 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kaňk panu Josefu Zimovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.11


Usnesení č. 31/11 k prodeji pozemku pod garáží v KH - m.Černí
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2448/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Miroslavu a Jitce Černým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 32/11 k odpovědi na dopis velitele jednotky SDH Malín
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
odpověď na dopis pana Lukáše Zimy, velitele jednotky SDH Malín, ohledně stavu požární zbrojnice


Usnesení č. 33/11 k prodeji bytové jednotky č.1 domě čp.553,ul.Štefánikova v KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 1 v domě čp. 553, ul. Štefánikova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 2.5.2001 manželům Miroslavu a Jitce Brebiso vým, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 566.450,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 34/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 56/10 na prodej bytu č.221/16 ul.Vítězná
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 56/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 16 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastní ka" ze dne 26.11. 2007 se společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 817.000,- Kč.

Zrušeno usnesením ZM č. 50/12 ze dne 20.3.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 35/11 k vyhodnocení VŘ č.60/10 na prodej bytu č.302/1, ul.Masarykova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 60/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 302, ul. Masarykova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku par. č. 2507 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 4.5.2007 se společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 850.000,- Kč


Zrušeno usnesením ZM č. 50/12 ze dne 20.3.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 36/11 k odprodeji bytové jednotky v rámci 2.vlny privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 7 v čp. 917 ul. Růžová včetně podílů na společných částech domu a pozemků p.č. 3988/10, 3988/11 a p.č. 3988/9 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 1.7.2010 panu Robertu Trachtovi, Kut ná Hora za cenu 348.776,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 37/11 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zrušením usnesení č. 159/10.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 38/11 k umístění 3ks skarpových pilířů v ul.Pod Hrádkem, KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním 3 ks skarpových pilířů na pozemku parc.č. 3767 v k.ú. Kutná Hora v ulici Pod Hrádkem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 39/11 k obecně závazné vyhlášce Města KH č.1/2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutné Hory č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Kutné Hory č. 4/2010, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 40/11 k finan.prostředkům-Program regenerace MPR a MPZ Min.kultury
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 1.855.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2011 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 41/11 k rozdělení finan.prostředků z Fondu regenerace města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.600.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2011 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 42/11 k rozdělení finan.prostředků z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 43/11 k zadání pro zpracování návrhu změny č.32 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 32 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Perštejnec" na pozemku parc. č. 95/5 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 44/11 k zadání pro zpracování návrhu změny č.33 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 33 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Perštejnec" na pozemku parc. č. 15/2 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 45/11 k zadání pro zpracování návrhu změny č.34 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 34 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Neškaredice" na pozemcích parc. č. 71, 72, 73 a 281 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.06.12


Usnesení č. 46/11 k smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2011.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 47/11 k smlouvě na úhradu prokazatelné ztráty - linka KH - Poličany
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2011.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 23.12.11


Usnesení č. 48/11 k obchodní veř.soutěži na prodej pozemku u ČOV
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se záměrem nabytí pozemku p.č. 4143/1 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví města Kutná Hora účastí v obchodní veřejné soutěži včetně zaplacení kauce ve výši 60.000,- Kč.

II. p o v ě ř u j e
a) místostarostu města Kutná Hora pana Ing. Jiřího France (v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Karla Koubského) zúčastnit se Obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR týkající se pozemku p.č. 41 43/1 v k.ú. Kutná Hora.

b) vedení města stanovením výše nabídky, kterou za město Kutná Hora učiní.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2011 » 15. března 2011

Nahoru