15. září 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15.září 2015

Usnesení č. 155/15 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2015
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2015


Usnesení č. 156/15 k rozpočtovému opatření EKO č.16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 16 - navýšení příjmů u rozpočtových položek u kterých došlo, nebo se očekává vyšší plnění oproti rozpočtu v celkové výši 3.916.170,-Kč a navýšení rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.15


Usnesení č. 157/15 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 24. 6. 2015 - 26. 8. 2015


Usnesení č. 158/15 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Finančního výboru ze dne 7. 9. 2015, včetně doporučení v něm uvedených
b) rezignaci pana Ing. Jiřího France na funkci člena finančního výboru ke dni 30.9.2015


Usnesení č. 159/15 k prodeji pozemku p.č.4002 v k.ú.KH - P.Materna
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 4002 o výměře 397 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Petru Maternovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 160/15 k prodeji části pozemku p.č.634 v k.ú.Kaňk - T.Vácha
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 634 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Kaňk panu Tomáši Váchovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 161/15 k prodeji pozemku p.č.1768/1 v k.ú.KH - J.Draslar
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 1768/1 o výměře 786 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Draslarovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 162/15 k prodeji části pozemku p.č.793/68 v k.ú.Sedlec - L.Říha
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 793/68 o výměře cca 55 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Lukáši Říhovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 163/15 k prodeji pozemků bývalých sádek na Katlově
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
a) prodej pozemků p.č. 1204 o výměře 5.090 m2, p.č. 1205 o výměře 6.864 m2, p.č. 1172 o výměře 136 m2, vše v k.ú. Červené Janovice panu Jakubu Vágnerovi,252 43 Průhonice.

b) prodej pozemku p.č. 1205 o výměře 6.864 m2 v k.ú. Červené Janovice společnosti Bosemat s.r.o., se sídlem č.ev. 53 Červené Janovice, 286 01 Červené Janovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 164/15 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk - p. Veber
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 649/1 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Kaňk panu Jaroslavu Veberovi,Kutná Hora.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 649/1 nebo jeho části v k.ú. Kaňk do doby zpracování projektové dokumentace a realizace rekonstrukce dešťové kanalizace v dotčené lokalitě městské části Kaňk, pokud rekonstrukce bude dle zpracované projektové dokumentace nutná.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 165/15 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora - p. Nowok
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 3993/1 a p.č. 3994/5 o celkové výměře cca 2.037 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Zbyňku Nowokovi,Kutná Hora.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3993/1 a p.č. 3994/5 nebo jejich částí v k.ú. Kutná Hora do doby zpracování a projednání projektové dokumentace na zainvestování lokality U všech svatých technickou a dopravní infrastrukturou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 166/15 k přijetí spoluvl.podílu zůstavitele na pozemcích v k.ú. Nové Dvory
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
přijetí spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemcích p.č. 1814 o výměře 588 m2 a p.č. 2124 o výměře 3.970 m2 v k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory v rámci řízení o dědictví po panu Aleši Fišičovi, zemř. dne 20.4. 2015, Kutná Hora na úhradu pohledávky Města Kutná Hora za vypravení pohřbu zůstavitele.

II. p o v ě ř u j e
Kancelář tajemníka uplatněním pohledávky za zůstavitelem p. Alešem Fišičem, zemř. dne 20.4. 2015,Kutná Hora v řízení o dědictví.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 167/15 k prodeji pozemků v k.ú. Poličany - Povodí Labe, s.p.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 136/3 o výměře 210 m2 a p.č. 136/4 o výměře 51 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Poličany ČR - Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 157.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 168/15 k prodeji pozemků v k.ú. Kutná Hora - p. Flachs, pí Svobodová
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4521/9 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Michalu Flachsovi a paní Martině Svobodové, Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 911/10 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, do podílového spoluvlastnictví pana Michala Flachse,Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) a paní Martiny Svobodové,Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 pozemku + 2.000,- (znalečné).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 169/15 ke směně pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - areál bývalé cihelny
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu pozemku p.č. 596 o výměře 725 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemku p.č. 747/72 o výměře 394 m2 (dle geometrického plánu č. 884-73/2015 ze dne 2.6. 2015 díl "a" a díl "b" pozemku p.č. 747/72) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga, 27024 Sýkořice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 170/15 ke směně části pozemků v k.ú. Kutná Hora - lokalita Spálený mlýn
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemků p.č. 4381/4 o výměře cca 80 m2 a p.č. 4389/3 o výměře cca 40 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemků p.č. 4380/1 o výměře cca 100 m2, p.č. 4381/3 o výměře cca 65 m2 a p.č. 4389/6 o výměře cca 10 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví pana JUDr. Marka Dospivy, 150 00 Praha 5 (podíl ve výši id. 7/8) a paní Dany Kociánové, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/8).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17
Zrušeno usnesením ZM č. 21/18 ze dne 30. 01. 2018.
 
 
Usnesení č. 171/15 k darování majetku v areálu nemocnice Kutná Hora Středočeskému kraji
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 1 k darovacím smlouvám č.j. 178377/2009/KUSK ze dne 21.12.2009, č.j. 145649/2011/KUSK ze dne 22.8.2011, č.j. S - 3039/MJZ/2014 ze dne 11.11.2014 a č.j. S - 3041/MJT/2014 ze dne 11.11.2014 mezi Městem Kutná Hora jako dárcem a Středočeským krajem jako obdarovaným.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 172/15 k Plánu společných zařízení JPÚ v k.ú. Malín - lokalita "U Haldy"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
plán společných zařízení, který byl zhotoven v rámci Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Malín - lokalita "U Haldy" spol. AGROPLAN, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 173/15 ke zřízení věcných břemen - teplovodní potrubí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Propojení okrsků BK4 a BK10 Kutná Hora" na pozemku p.č. 2473 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Úřadu práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 32.635,- Kč včetně DPH.

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Propojení okrsků BK4 a BK10 Kutná Hora" na pozemcích p.č. 2482 a 2487 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, ve správě Vyšší odborné školy, SPŠ a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem Masarykova 197/1, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 119.444,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 174/15 ke zrušení usnesení ZM - prodej pozemku v k.ú.Zhoř u Červených Janovic
Zastupitelstvo města r u š í
bod I. svého usnesení č. 151/13 ze dne 10.9. 2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 175/15 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 2. 2002, mezi Městem Kutná Hora a paní Yvettou Fišrovou, provdanou Maturovou,bytem Rašovice , z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 12. 2. 2002. Město Kutná Hora vrátí paní Yvettě Fišrové, provdané Maturové částku ve výši 636.314,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 7. 2015.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 176/15 k rozpočtovému opatření - OSM - OSN č. 24/15
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - OSN č. 24/15, kterým dochází ke zřízení nové
příjmové položky ZŠ, MŠ pojistné náhrady ve výši 207.961,-- Kč a ve stejné finanční výši dochází k navýšení výdajových položek stadion Olympia - DrDHM (140.000,-- Kč) a položky sportoviště - služby, revize (67.961,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.15


Usnesení č. 177/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.15
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č.15 Přesun prostředků z položky Sportovní oddíly - registrovaní žáci v celkové výši 544.019,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly dle rozpočtového opatření OPPŠ č.15 a důvodové zprávy.

b) předložené vyhotovení veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši dle bodu a) pro jednotlivé sportovní oddíly - registrovaní žáci.
Zodpovídá : Zahradníček,Seifert      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 178/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č.14, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků Odboru památkové péče a školství - položka rozpočtová rezerva tělovýchova na položku Cesta životem bez bariér - ve výši 96.000,- Kč na poskytnutí dotace na činnost příjemce pro rok 2015

b) předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši dle bodu a) pro občanské sdružení Cesta životem bez bariér, dle důvodové zprávy 2.
Zodpovídá : Zahradníček, Seifert      Termín : 15.10.15


Usnesení č. 179/15 k uzavření veřejnopráv.smlouvy o poskytnutí příspěvku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 s paní Evou Koudelkovou,
284 01 Kutná Hora na částku ve výši 40.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.09.15


Usnesení č. 180/15 k uzavření veřejnopráv.smlouvy o poskytnutí příspěvku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2015 s paní Renátou Berouskovou a Jiřím Berouskem, Horní Počernice, 190 00 Praha 9 na částku ve výši 150.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.09.15


Usnesení č. 181/15 ke zprávě o statku zapsaném na Seznamu UNESCO
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2014.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 16.09.15


Usnesení č. 182/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 18: přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva ve výši 425.620,- Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na dofinancování odstranění havárie podlahy včetně výměny podlahového vytápění v tělocvičně školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.09.15


Usnesení č. 183/15 k příspěvkovému programu Města Kutná Hora - pravidla pro rok 2016
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) příspěvkový program Města Kutná Hora pro rok 2016

b) předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech
- žádosti o příspěvek/grant - FO/PO
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty - výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 184/15 k rozpočtovému opatření OPPŠK č.24, 25
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 24 přesun prostředků z položky rezerva školství SRP 2687 ve výši 50.000,- Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na další dofinancování havárie podlahy včetně výměny podlahového vytápění v tělocvičně školy dle důvodové zprávy.

b) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 přesun prostředků z položky rezerva tělovýchova SRP 2867 ve výši 30.000,- Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na další dofinancování havárie podlahy včetně výměny podlahového vytápění v tělocvičně školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.09.15


Usnesení č. 185/15 ke snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt "Snížení energetické náročnosti budovy bývalé cihelny, Kutná Hora" (rozhodnutí číslo: 15252413 - SFŽP).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 186/15 ke smlouvě o umožnění realizovat stavbu chodníku Sedlec - Kaňk
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
v rámci přípravy projektové dokumentace akce "chodník Sedlec - Kaňk" s uzavřením smlouvy "O umožnění realizovat stavbu" se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21, Praha 5 na pozemcích dle důvodové zprávy.

II.u k l á d á
odboru investic uzavřít smlouvu "O umožnění realizovat stavbu" chodníku Sedlec - Kaňk se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.15


Usnesení č. 187/15 k vybudování rampy (stavba trvalá) pro imobilní osoby
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Masarykova před čp.596, pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 188/15 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 12/15
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 12/15, na základě Návrhu na uzavření smlouvy o finanční podpoře z fondu ASEKOL na vybudování kontejnerových stanovišť, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Finanční podpora ASEKOL ve výši 20.000,-Kč a zároveň ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Vybudování kontejnerových stanovišť ASEKOL ve výši 56.870,-Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunikace - služby ve výši 36.870,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.09.15


Usnesení č. 189/15 k novému znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
nové znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO


Usnesení č. 190/15 k novému znění Statutu a Jednacímu řádu Fondu cestovního ruchu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
nové znění Statutu Fondu cestovního ruchu a Jednací řád Fondu cestovního ruchu
Zodpovídá : Mgr. L. Kremlová      Termín : 31.12.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 15. září 2015

Nahoru