14. září 2021

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 14.září 2021

Usnesení č. 146/21 k programu jednání zastupitelstva města 14. 9. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého zasedání dne 14. 9. 2021 a ověřovatele zápisu Kateřinu Špalkovou a Jozefa Králika.


Usnesení č. 147/21 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 7. 9. 2021.


Usnesení č. 148/21 k návrhu na odpis pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 445.392,73 Kč. Jedná se o pohledávky za zemřelými, předluženými a nemajetnými osobami, splněné insolvenční řízení a likvidace společnosti.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 149/21 k volbě přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
slečnu Mgr. Bc. Alenu Šorčíkovou, 284 01 Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2021-2025.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 15.09.21


Usnesení č. 150/21 k zápisům a změnám Osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 17. 6. 2021,
b) Zápis Osadního výboru Malín ze dne 14. 6. 2021,
c) Zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 10. 6. 2021,
d) Rezignaci paní Dany Novotné na funkci členky Osadního výboru Kaňk,
e) Zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 25. 6. 2021,
f) Zápis Osadního výboru Šipší ze dne 21. 6. 2021,
g) Zápis Osadního výboru Poličany ze dne 23. 8. 2021,
h) Rezignaci paní Hany Pechové a pana Františka Rota na členství v Osadním výboru Poličany,

II. j m e n u j e
paní Miluši Zemanovou a Martinu Sovovou novými členkami Osadního výboru Poličany.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 151/21 k projektu města Otrokovice - komunikace s veřejností
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
partnerství města Kutná Hora s městem Otrokovice v projektu "Zapojení veřejnosti do rozvoje obce" podle předloženého návrhu,

II. p o v ě ř u j e
pana Ing. Josefa Viktoru starostu města Kutné Hory, podpisem prohlášení o partnerství.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 152/21 ke zpracování návrhu investičních akcí v oblasti dopravy
Zastupitelstvo města u k l á d á
odboru investic zpracovat návrh investičních (případně rozpočtových) akcí ještě v roce 2021 ve výši cca 6 mil. Kč na dopravní aktivity ve městě a předložit je k projednání na jednání RM dne 6.10.2021.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Maternová      Termín : 01.10.21


Usnesení č. 153/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 8/21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 8/21, kterým dochází k navýšení příjmových položek filmaři - nájem o částku ve výši 421.900 a MLaR - nájem o částku ve výši 421.900 Kč s tím, že ve stejné výši (843.800Kč) dojde k navýšení výdajových položek ZS - opravy (200.000 Kč), Radnická 178 - služby, revize (100.000 Kč), Radnická 178 - opravy (50.000 Kč), Dačického dům - opravy (50.000 Kč), společné prostory - služby, revize (100.000 Kč), Vlašský dvůr - služby, revize (100.000 Kč) a položka byty - opravy (243.800 Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 20.09.21


Usnesení č. 154/21 k darování části pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol, z.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
darování části pozemku p. č. 682/2 o výměře cca 38 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk, Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk, z. s., IČ 65248929, se sídlem Kaňk č. ev. 01, 284 04 Kutná Hora s tím, že náklady s převodem spojené uhradí žadatel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 155/21 k prodeji bytových jednotek (Benešova 647, 648, 649)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

I. mimořádnou splátku úvěru č. 101251159 ve výši 370 997,18 Kč vedle běžné splátky úvěru.

II. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - finanční krytí mimořádné splátky z rozpočtové rezervy

III. prodej bytových jednotek č. 647/1, 647/2, 647/4, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/15, 647/16, 647/18, 647/19, 647/21, 647/24, 647/25, 647/26, 647/27, 647/28, 647/29, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 648/10, 649/4, 649/5, 649/6, 649/7, 649/8, 649/8, 649/9, 649/10, 649/12 nacházejících se v bytovém domě č. p. 647, 648, 649, stojícím na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí, příslušenství, podílů na společných částech domu a podílů na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora pod domem a to osobám oprávněným ze Smluv o budoucích kupních smlouvách a o budoucích smlouvách nájemních.
Konkrétně:
a) prodej bytové jednotky č. 647/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Haně Ratajíkové a panu Karlovi Ratajíkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
b) prodej bytové jednotky č. 647/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Ivaně Jarkulišové a panu Oldřichovi Jarkulišovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 30. 5. 2001.
c) prodej bytové jednotky č. 647/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Světlaně Vňukové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 30. 5. 2001.
d) prodej bytové jednotky č. 647/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Lucii Matyášové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 5. 2001.
e) prodej bytové jednotky č. 647/7 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Radmile Fedora a panu Martinovi Fedorovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
f) prodej bytové jednotky č. 647/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Jiřině Kobiánové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001.
g) prodej bytové jednotky č. 647/9 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Janě Balvínové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 1. 6. 2001.
h) prodej bytové jednotky č. 647/10 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Lence Miřijovské, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 8. 2001.
i) prodej bytové jednotky č. 647/11 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Zdeňce Hanzlové, Kutná Hora a panu Vladimírovi Hanzlovi, Kutná Hora Malín. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
j) prodej bytové jednotky č. 647/15 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Bohdaně Špačkové, Kutná Hora a panu Renému Špačkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
k) prodej bytové jednotky č. 647/16 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Petrovi Caldovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
l) prodej bytové jednotky č. 647/18 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Dagmaře Mekičové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 5. 2001.
m) prodej bytové jednotky č. 647/19 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Zdeňce Venhauerové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 26. 10. 2001.
n) prodej bytové jednotky č. 647/21 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Ing. Jiřímu Vaňkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
o) prodej bytové jednotky č. 647/24 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Soně Kříšťové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 2. 2002.
p) prodej bytové jednotky č. 647/25 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 456/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Gabriele Šimůnkové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 5. 2001.
q) prodej bytové jednotky č. 647/26 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Milanovi Říhovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 4. 6. 2001.
r) prodej bytové jednotky č. 647/27 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Radce Matouškové a panu Milanovi Matouškovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001.
s) prodej bytové jednotky č. 647/28 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 406/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Martině Petrášové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
t) prodej bytové jednotky č. 647/29 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 358/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Milanovi Váchovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
u) prodej bytové jednotky č. 648/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Ing. Ludmile Winklerové a panu Ing. Michalovi Winklerovi, CSc., Kutná Hora a paní Jitce Kuskové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
v) prodej bytové jednotky č. 648/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Martině Vokounové a panu Radkovi Vokounovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001 a Dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 12. 11. 2001.
w) prodej bytové jednotky č. 648/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Miloslavovi Říhovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
x) prodej bytové jednotky č. 648/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Pavlovi Macháčovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 6. 6. 2001.
y) prodej bytové jednotky č. 648/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Markétě Miláčkové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 1. 6. 2001.
z) prodej bytové jednotky č. 648/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Romaně Pryšingerové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 31. 3. 2003.
aa) prodej bytové jednotky č. 648/7 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Svitlaně Krškové a panu Jiřímu Krškovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
bb) prodej bytové jednotky č. 648/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Jitce Kryšpínové a panu Martinovi Kryšpínovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
cc) prodej bytové jednotky č. 648/10 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Miroslavovi Svobodovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
dd) prodej bytové jednotky č. 649/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Anně Matejové, Kutná Hora a panu Mariánovi Matejovi, Kostelec nad Černými lesy. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 15. 6. 2001.
ee) prodej bytové jednotky č. 649/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu MUDr. Kamilovi Svobodovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 18. 4. 2001.
ff) prodej bytové jednotky č. 649/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní MUDr. Ivaně Zvancigerové a panu MUDr. Markovi Zvancigerovi, Bratislava, Slovensko. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 11. 3. 2002.
gg) prodej bytové jednotky č. 649/7 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Jiřímu Fuskovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 23. 5. 2001.
hh) prodej bytové jednotky č. 649/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 551/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora paní Bc. Jaroslavě Brandejské, Kutná Hora a panu Bc. Karlovi Brandejskému, , Chlístovice. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 14. 2. 2002.
ii) prodej bytové jednotky č. 649/9 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Markovi Schovancovi, Kutná Hora a paní Lucii Schovancové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 16. 5. 2001.
jj) prodej bytové jednotky č. 649/10 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Lukášovi Hudcovi, Štipoklasy. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 4. 6. 2001.
kk) prodej bytové jednotky č. 649/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 739/35445 na společných částech bytového domu č. p. 647, 648, 649, stojícího na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora panu Jaroslavovi Markovi, Kouřim. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 21. 5. 2001.
Zodpovídá : M. Bulánková, B.Maternová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 156/21 k vyhodnocení VŘ č. M 4/21 v k.ú. Útěšenovice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 460/2 o výměře 2.277 m2 a p. č. 460/6 o výměře 1.079 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Útěšenovice do výlučného vlastnictví společnosti Riteli s. r. o., IČ 08885028, se sídlem Zbraslavice 412, 285 21 Zbraslavice za celkovou kupní cenu ve výši 1.550.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 157/21 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (v ul. Pod Tratí)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) prodej částí pozemků p. č. 4280/23 o výměře cca 194 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 51 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 43 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, manželům panu Jiřímu Zedníkovi a paní Olze Zedníkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku
+ příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

b) prodej částí pozemků p. č. 4280/23 o výměře cca 106 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 65 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 100 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, manželům panu Lukáši Podolákovi a paní Lence Podolákové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

c) prodej části pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca 240 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, panu Petru Dolejšímu, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

d) prodej části pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca 245 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, manželům panu Vladimíru Vepřkovi a paní Daně Vepřkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku
+ příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

e) prodej části pozemku p. č. 4281/3 o výměře cca 136 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, do spoluvlastnictví pana Jana Maláčka (podíl ve výši ?), Kutná Hora a paní Jany Maláčkové (podíl ve výši ?), Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán),

f) prodej části pozemku p. č. 4281/3 o výměře cca 86 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice manželům panu Bohdanu Cafourkovi a paní Radomíře Cafourkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán).

II. s c h v a l u j e
prodej částí pozemků p. č. 4280/23 o výměře cca 65 m2, p. č. 4281/1 o výměře cca 30 m2, p. č. 4282/2 o výměře cca 66 m2 a p. č. 4283/63 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice, do spoluvlastnictví pana Jiřího Svobody (podíl ve výši 1/2), Praha 4 a paní Lindy Vlachové (podíl ve výši 1/2), Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku + příslušný podíl na nákladech s prodejem spojených (znalečné, geometrický plán) za podmínky, že do doby, než se stanou vlastníky těchto pozemků, uzavřou s městem k předmětným částem pozemků nájemní smlouvy a uhradí náhrady za bezesmluvní užívání těchto pozemků 3 roky zpětně.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22


Usnesení č. 158/21 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (man. Cafourkovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej částí pozemků p. č. 4280/3 o výměře cca 36 m2 a p. č. 4281/3 o výměře cca 65 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice manželům panu Bohdanu Cafourkovi a paní Radomíře Cafourkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22


Usnesení č. 159/21 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (man. Bílkovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 3941/5 o výměře cca 94 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do společného jmění manželů Ing. Vladimíra Bílka, CSc. a Ing. Pavly Bílkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 pozemku (+5.000,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 160/21 k prodeji nemovitostí v k.ú. Malín (man. Černuškovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) prodej pozemku p. č. 637 o výměře 26 m2 včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín manželům Jiřímu a Jaroslavě Černuškovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 pozemku (+ 1 950 Kč znalečné), cena byla stanovena s přihlédnutím k administrativní chybě z r. 2009,

b) prodej části pozemku p. č. 520/5 o výměře cca 8 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Malín manželům Jiřímu a Jaroslavě Černuškovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.810 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22


Usnesení č. 161/21 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (p. Zajíc)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 520/1 o výměře cca 5 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Malín panu Zdeňku Zajícovi, Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 pozemku (+ 1 950,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22


Usnesení č. 162/21 k prodeji části pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Havašovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 159/32 o celkové výměře 81 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Perštejnec manželům PhDr. Evě a Ing. Pavlu Havašovým, Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.01.22


Usnesení č. 163/21 k obytnému souboru U sv. Annny
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e     - ZRUŠENO
a) směnu části pozemku p. č. 3917 o výměře cca 132 m2 ve vlastnictví města Kutná Hora za část pozemku p. č. 3920 o výměře cca 387 m2 ve spoluvlastnictví společností TERRE PURE, s. r. o. se sídlem Hlinky 155/86, Staré Brno, IČ 03887618 a VIEWPOINT I. s. r. o. se sídlem Hlinky 155/86, Staré Brno, IČ 09262628, oba v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, bez doplatku s tím, že náklady se směnou spojené uhradí žadatel,

b) uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora a se společností TERRE PURE s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 77/12, 602 00 Brno, IČ: 03887618 a společností VIEWPOINT I. s.r.o., se sídlem Hlinky 155/86, 603 00 Brno, IČ: 09262628, řešící prodej části pozemku p. č. 3920 v k. ú. Kutná Hora, dle nového geometrického plánu p. č. 3920/34, 3920/35, 3920/36, 3920/38, 3920/41, 3920/42, 3920/43, 3920/44, 3920/46, 3920/47, 3920/50, 3920/51, 3920/52, 3920/53, 3920/54, 3920/56, 3920/59, 3920/60, 3920/66, 3920/80, 3920/223 nacházející se v k. ú. Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč včetně DPH, dle přílohy důvodové zprávy,

II.
a) v y h r a z u j e s i
pravomoc v samostatné působnosti obce a to k rozhodnutí o žádosti společnosti TERRE PURE s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 77/12, 602 00 Brno, IČ: 03887618 a společnosti VIEWPOINT I. s.r.o., se sídlem Hlinky 155/86, 603 00 Brno, IČ: 09262628 ve věci umístění kolmých parkovacích stání na části pozemku parc. č. 3917 a části komunikace na části pozemku parc. č 677/15 vše v k. ú. Kutná Hora v rámci Obytného souboru U sv. Anny - Technická a dopravní infrastruktura - I. etapa, ze dne 10. 5. 2021 vedené pod č. j. MKH/064857/2021,

b) s c h v a l u j e
vydání souhlasu společnosti TERRE PURE s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 77/12, 602 00 Brno, IČ: 03887618 a společnosti VIEWPOINT I. s.r.o., se sídlem Hlinky 155/86, 603 00 Brno, IČ: 09262628 ve věci umístění kolmých parkovacích stání na části pozemku parc. č. 3917 a části komunikace na části pozemku parc. č 677/15 vše v k. ú. Kutná Hora v rámci Obytného souboru U sv. Anny - Technická a dopravní infrastruktura - I. etapa, ze dne 10. 5. 2021 vedené pod č. j. MKH/064857/2021, za podmínky uzavření smlouvy dle bodu I. b) a po zapsání příslušných změn do katastru nemovitostí dle bodu I. a).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.23
Bod I. a) a b) zrušen usnesením Z/16/23(1) ze dne 31. 1. 2023.

Usnesení č. 164/21 ke směně části pozemku v k.ú Černíny (p. Odehnal)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p. č. 418/1 o výměře 41 m2 ve vlastnictví města Kutná Hora za pozemky p. č. 418/8 o výměře 19 m2 a p. č. 330 o výměře 22 m2 ve vlastnictví pana Jana Odehnala, Kutná Hora, vše v k. ú. Černíny bez doplatku s tím, že náklady se směnou spojené uhradí žadatel.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 165/21 k prodeji části poz., přijetí daru části poz. (p. Majoroš)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1070 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství,

b) přijetí daru části pozemku p.č. 4229/4 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství do výlučného vlastnictví města Kutná Hora od pana Vincenta Majoroše, 281 28.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 166/21 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (p. Ing. Dupal)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 520/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Malín panu Ing. Radomíru Dupalovi,
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 167/21 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (man. Bulandrovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 3897/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Mgr. Marku a Mgr. Zuzaně Bulandrovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 168/21 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec (man. Šestákovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 462 o výměře 4 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Ing. Vlastimilu a Ing. Šárce Šestákovým, 288 02 Nymburk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 169/21 k prodeji části pozemku v k.ú. KH (man. Líbalovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 3998/7 o výměře 392 m2 v k. ú. Kutná Hora manželům Václavu a Bc. Klaudii Líbalovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.10.21


Usnesení č. 170/21 k odkupu části pozemku v k.ú. KH (Mgr. Marečková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkup části pozemku p. č. 3463/23 o výměře 18 m2, části pozemku p. č. 3463/24 o výměře 68 m2 a části pozemku p. č. 3463/25 o výměře 50 m2 v k. ú. Kutná Hora (dle GP č. 3374-23/2013 ze dne 11. 10. 2013 pozemek p. č. 3463/73 o výměře 136 m2), včetně všech součástí a příslušenství, od paní Mgr. Kamily Marečkové, Církvice za kupní cenu ve výši 543 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.23
 
 
Usnesení č. 171/21 k odkupu spoluvlast. podílů na zem. pozemcích
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na pozemku p.č. 1553 o výměře 4.501 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na pozemku p.č. 1558 o výměře 17.185 m2, oba v k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, dále spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 na pozemku p.č. 1043 o výměře 4.928 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. ? na pozemku p.č. 990 o výměře 24.002 m2, oba v k.ú. Jakub do vlastnictví Města Kutná Hora od podílového spoluvlastníka Národní zemědělský fond - majetková s.r.o., IČ 07205376, se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 172/21 k dodatku č. 1 ke sml. budoucí kupní - ul. Benešova (objekt I.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, který řeší připojení objektu I k soustavě CZT v rámci bytové výstavby v ulici Benešova v Kutné Hoře se společností Luxury Home - Gamma s.r.o., se sídlem Tepelská 137/3, 353 001 Mariánské Lázně, IČO 04970471.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 173/21 ke kupní sml. - České radiokomunikace a.s. RO 9/21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření Kupní smlouvy na přípolož HDPE chráničky o délce 1 796 m, mezi Městem Kutná Hora a společností České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 24738875 ve výši 803.225 Kč bez DPH na pozemcích parc. č. 625/11, 414/1, 529, 520/1, 561/4, 517, 515/1, 625/2, 414/8 vše v k.ú. Malín a pozemcích parc. č. 650/7, 812/14, 650/1, 650/2, 807/20, 807/19, 807/18, 648, 807/3, 807/1, 812/4 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a na zřízení Služebnosti na pozemcích, na kterých je uložen předmět smlouvy (s výjimkou pozemků ve vlastnictví kupujícího), tj. na pozemcích parc.č. 625/2, 414/8 vše v k.ú. Malín a 807/3, 807/1, 812/4 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve výši 73.309 Kč bez DPH,

b) rozpočtové opatření INV - TO č. 9/21, kterým dochází k vytvoření nové investiční rozpočtové položky "Optického propojení objektů ČRa Kaňk - MERO Malín" na úkor výdajové rozpočtové položky rozpočtová rezerva ve výši 1.060.606,14 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. Maternová, Ing. Bulánková      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 174/21 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 10/21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření INV - TO č. 10/21, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů o 3.000.000 Kč včetně DPH - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 13.8.2021. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů na rozpočtových položkách: Sběrný dvůr - objemný odpad ve výši 900.000 Kč a Odpad: tříděný MVE plus ve výši 2.100.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Ing. Maternová      Termín : 30.10.21


Usnesení č. 175/21 k prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 94/21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodloužení termínu plnění usnesení č. 94/21, kterým zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací řešící převod pozemků a stavby pozemní komunikace s veřejným osvětlením vybudované na pozemcích parc. č. 653/15 a 653/32 vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory do 31. 12. 2022.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 14.09.21


Usnesení č. 176/21 k dotaci na akci "KH, Karlov - chodník pro pěší"
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
s přijetím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2021 na akci "Kutná Hora, Karlov - chodník pro pěší" - ISPROFOND
5217510458 a s dofinancováním akce do plné výše z vlastních zdrojů,

II. u k l á d á
odboru investic předložit SFDI požadované podklady nezbytné k uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 v souladu s účelem dle § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a řádně provést stavbu v souladu s dotačními pravidly poskytovatele dotace.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.12.22


Usnesení č. 177/21 k rozpočtovému opatření INV č. 12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření INV č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z "Chodník Karlov (k ČKD)" ve výši 3.500.000,- Kč a z položky "Chodník Gruntecká" ve výši 3.000.000,- Kč na pokrytí navýšení investiční položky "Rekonstrukce MŠ Trebišovská".
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 178/21 k OZV stanovení školských odvodů spádových ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 6/2021, o stanovení školských obvodů spádových základních škol,

b) Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 7/2021, o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol.
Zodpovídá : Ing.Pravdová,Ing. Tvrdík      Termín : 31.10.21


Usnesení č. 179/21 k žádosti spolku Povídej, z.s. - krizová pomoc
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000 Kč na dofinancování provozních výdajů registrované sociální služby krizová pomoc a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/0240/2021 mezi Městem Kutná Hora a Povídej, z. s., Česká 235, Kutná Hora, IČ 67984860,

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSZ č. 10, kterým dochází ke zvýšení položky Povídej z. s. - krizová pomoc o částku 100.000,- Kč, a to na úkor položky Dotační program - sociální program.
Zodpovídá : Mgr. M.Šlesingr      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 180/21 k zápůjčce z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ panu Janu Krausovi ve výši 70.000 Kč, který splňuje podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora č. 1/2019.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 181/21 k programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravený návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2021 na tyto akce: opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory, Kamenný dům Václavské náměstí č. p. 183, č. p. 56 náměstí Národního odboje, č. p. 188 Štefánikova ulice a bývalá celnice v areálu Kouřimské brány.
Zodpovídá : Ing. V. Žáčková      Termín : 20.10.21


Usnesení č. 182/21 ke spolupráci a spolufinancování dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti.
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 183/21 k dodatku č. 17 sml. veř. linkové dopravy PID (č.381)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linky PID č. 381 a 959).
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 30.09.21


Usnesení č. 184/21 k Obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 09/2021
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 09/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 02/2018, o nočním klidu.
Zodpovídá : Ing. M.Suchánek, tajemník      Termín : 17.09.21Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2021 » 14. září 2021

Nahoru