14. září 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 14.září 2010

Usnesení č. 189/10 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní Mgr. Ivu Zahradníčkovou, Kutná Hora,
paní Ladislavu Egidy , Kutná Hora a
paní Dagmar Reguliovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2010-2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 190/10 k rozpočtovému opatření EO č. 16-26
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.16 - navýšení příspěvku pro PO Mateřská škola Pohádka Kutná Hora na zajištění správy a údržby nového hříště při MŠ o celkovou částku 20.000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno z doplatku dotace na volby do Evrop ského Parlamentu roku 2009 dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 17 - navýšení rozpočtových prostředků na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat ve výši 90 tis. Kč. Toto navýšení bude hrazeno z doplatku dotace na volby do Evropského Parlamentu roku 2009, přijatý ch pokut z Odboru životního prostředí a přijatých pojistných náhrad dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 18 - navýšení rozpočtových prostředků na položce "dar pro Hospic Anežky České" ve výši 10 000 Kč. Toto navýšení bude hrazeno z přijatých pokut z Odboru životního prostředí dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 19 - navýšení příspěvku pro ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166 o 70.000 Kč na úhradu havárie kanalizace. Toto navýšení bude hrazeno z investiční položky na zateplení ZŠ Jana Palacha dle důvodové zprávy č. 4
e) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 20 - zřízení nové položky opravy dětských hřišť ve výši 16 090 Kč za úmyslně poškozené ocelové lano u dětského prvku "lanovka AP1400" na novém dětském hřišti na sídlišti Šipší v Kutné Hoře, tato výdajová p oložka bude kryta zapojením přijaté pojistné náhrady ve výši 15.090 a částku 1000 Kč spoluúčasti navrhujeme přesunout z investiční položky ZŠ J.Palacha - zateplení dle důvodové zprávy č. 5

f) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 22 - navýšení příspěvku pro Městkou knihovnu Kutná Hora o 292.400 na úhradu provozních výdajů. Toto navýšení bude hrazeno z investiční položky na zateplení ZŠ Jana Palacha dle důvodové zprávy č. 7

g) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 23 - navýšení příspěvku pro Galerii Felixe Jeneweina o 350.000 Kč na úhradu provozních výdajů. Toto navýšení bude hrazeno z investiční položky na zateplení ZŠ Jana Palacha dle důvodové zprávy č. 8

h) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 24 - vrácení kupní ceny manželům Herelovým z důvodu jejich odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve výši 821.500 Kč. Toto navýšení bude hrazeno z investiční položky "Centrální propojení kotelen" d le důvodové zprávy č. 9

i) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 25 - úhrada nákladů vyplývajících z komisionářské smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora, s.r.o. ve výši 98.010,90 Kč, a to z přijatých pojistných náhrad, dle důvodové z právy č. 10

j) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 26 - navýšení výdajových položek na zajištění služeb pro Kutnou Horu Technickými službami spol. s r. o. na základě předloženého finančního rozpočtu ve výši 3.500.000 Kč. Toto navýšení bude kryto z investi ční položky "Centrální propojení kotelen ve výši 3.078.500 Kč a z investiční položka "ZŠ J.Palacha - zateplení" ve výši 421.500 Kč, dle důvodové zprávy č. 11

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.10


Usnesení č. 191/10 k odkoupení pozemku v Kutné Hoře (p.Filip)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 1527 o výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Františka Filipa, Praha 4 za kupní cenu 2.300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 192/10 k prodeji pozemků pod garážemi v K. Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodejem pozemku p.č. 689/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Benešovi, Kutná Hora za kupní cenu celkem 7.400,- Kč.

b) s prodejem pozemku p.č. 688/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jaroslavu Havrdovi, Církvice - Jakub za kupní cenu celkem 8.600,- Kč.

c) s prodejem pozemku p.č. 688/10 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Zuzaně Stibůrkové, Kutná Hora za kupní cenu celkem 8.600,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 193/10 ke směně pozemku v K. Hoře (CADMO s.r.o.)
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 225/09 ze dne 20.10.2009

II. s o u h l a s í
se směnou části pozemku dle PK p.č. 2657 o výměře cca 147 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK p.č. 1135 o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví CADMO s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1511, Praha, ICONIUM CHEQUIA, s.r.o., se sídlem Pol itických vězňů 1511, Praha, INVERSIONES CENTROEUROPEAS s.r.o., se sídlem Na Příkopě 9 a 11, Praha a Vilmor, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 15/583,Praha, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 194/10 ke kupní ceně za pozemky v Malíně (JOHANA ENERGY s.r.o.)
Zastupitelstvo města t r v á
na svém usnesení č. 153/10 ze dne 26. 06. 200.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 195/10 k prodeji budovy s pozemkem v Hetlíně (man. Jelínkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem budovy (bez čp.) na pozemku p.č. st. 28/2 v k.ú. Hetlín a pozemku p.č. st. 28/2 o výměře 223 m2 v k.ú. Hetlín manželům Josefu a Marii Jelínkovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem ve výši 76.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 196/10 k prodeji pozemku v K. Hoře (man. Soukupovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem celého nebo části pozemku p.č. 1815/10 o výměře cca 136 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Bohumíru a Haně Soukupovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 (+ znalečné 2.400,- Kč).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 197/10 k prodeji části pozemku (Obec Opatovice I)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 597 o výměře 131 m2 v k.ú. Opatovice I Obci Opatovice I se sídlem Opatovice I, čp. 35, Čáslav 286 01 za kupní cenu celkem ve výši 11.870,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 198/10 k prodeji pozemku na Kaňku (p. Tvaroha)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 619/4 o výměře 1 m2 v k.ú. Kaňk panu Miroslavu Tvarohovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 199/10 k zakoupení pozemku od PF ČR
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 4143/1 o výměře 8.041 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 200/10 ke splátkovému kalendáři (man. Vodičkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se splátkovým kalendářem kupní ceny za pozemky p.č. 3845/2 a p.č. 3845/3 v k.ú. Kutná Hora navržený manželi Miloslavem a Ludmilou Vodičkovými, Kutná Hora s tím, že výše měsíčních splátek bude činit minimálně 1.500,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 201/10 k prodeji části pozemku - Sedlec u KH (p. Furka)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 656/16 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petru Furkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2 pozemku (+ 2.400,- Kč - znalečné).

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 103/11 ze dne 28.6.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 202/10 k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku (MO ČR)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním předložené smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví pozemku p.č. 943/5 o výměře 254 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi ČR - Ministerstvem obrany, jako převodcem a Městem Kutná Hora, jako nabyvatelem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 203/10 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy (p.Herel)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 29.9.2000, mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Herelem, Kutná Hora, upravené dodatkem ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě o přistoupení paní Jiřiny Do uděrové, provdané Herelové ze dne 12.9.2001, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 29.9.2000. Město Kutná Hora vrátí manželům Jiřímu a Jiřině Herelovým částku ve výši 821.493,- Kč, u hrazenou ke dni 20.3.2001.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 204/10 k žádosti pana Kellera (vyvložkování komína)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s tím, aby bylo vyvložkování komína pro byt č. 5 v domě Sedlecká č.p. 652 zajištěno a hrazeno prostřednictvím Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 205/10 k vyhodnocení VŘ na prodej b.j. Štefánikova 555
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 18/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 555, ul. Štefánikova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastní ka" ze dne 2.5.2001 s paní Miroslavou Táborskou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 433.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 206/10 k vyhodnocení VŘ na prodej b.j. Štefánikova 555
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 19/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 11 v domě čp. 555, ul. Štefánikova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 2470/1, 2469 a 2468 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastn íka" ze dne 2.5.2001 s manželi Pavlem a Radkou Edrovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvateli ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 411.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 207/10 k uzavření dohody o slácení dluhu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 39.010,00 Kč pro paní Blanku Dernerovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 208/10 k prominutí poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Věru Tomkovou, Jíkev, ve výši 50 % z částky 251.894,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 209/10 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 210/10 k přijetí daru Slavnostní osvětlení votivního sloupu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s příjmem daru ve výši 17 296,60 Kč od živnostníka pana Pavla Turka, Přítoky,284 01 Kutná Hora, IČ: 102 44 018.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.10.10


Usnesení č. 211/10 k pojmenování nových ulic v místních částech Žižkov a Karlov
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. pojmenování nově vzniklé ulice v Kutné Hoře - místní části Žižkov, která je přístupovou komunikací k novým rodinným domům dle přiložené mapy, názvem "Jasmínová" a její zařazení do místní části Žižkov.

2. pojmenování nově vzniklé ulice v Kutné Hoře - místní části Karlov, která je přístupovou komunikací k novým rodinným domům na pozemku bývalého autocvičiště, názvem "Nad Kolmarkem" a její zařazení do místní části Karlov.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 212/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 48, 49 a 52/10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č. 48/10, kterým dochází k navýšení výdajové položky opravy - vandalismus (pojistné události) o částku 70.000,-- Kč a zároveň se o tutéž částku navyšuje příjmová položka přijaté pojistné náhrady - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.49/10, kterým dochází ke zřízení nové výdajové položky slavnostní nasvětlení Božích muk v Hutích v částce 17.300,--Kč a kterým se zároveň v této výši zřizuje příjmová položka dar pana Turka Městu - viz bod č.2 důvodové zprá vy.

c) s předloženým návrhem OSM č.52/10, kterým dochází k navýšení rozpočtové položky Vl.dvůr technické zhodnocení ve výši 70.350,--Kč, a to na úkor položky byty opravy havárií - viz bod č.3 důvodové

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 213/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 56-57/10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č. 56/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 165.000,-- Kč na výdajovou položku oprava střechy MŠ 17.listopadu, a to na úkor položky byty opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.57/10, kterým dochází k navýšení rozpočtové výdajové položky byty teplo ve výši 420.000,--Kč, a to na úkor položky byty vyúčtování - viz bod č.2 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 214/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 25-27
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 25 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2009 ve výši 92.530,- Kč dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 26 - přesun rozpočtových prostředků na položku "Obnova střešního pláště domu čp. 377 Palackého náměstí - Sankturinovský dům" v Kutné Hoře v celkové výši 282.000,- Kč na úkor položky "Fond regenerace - p říspěvky FO" dle důvodové zprávy č. 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 27 - přesun rozpočtových prostředků akce "Doplnění, vyčištění a ošetření stávající mozaikové dlažby na chodbě v přízemí a v I. patře budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře v celkové výši 88.670,- Kč z nein vestiční položky na položku investiční dle důvodové zprávy č. 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.09.10


Usnesení č. 215/10 k rozpočtovému opatření INV č. 59
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozpočtovým opatřením INV č. 59 - přesun prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku"Opravy komunikací" ve výši 300.000,-- Kč na opravu komunikací Kaňk
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 17.09.10


Usnesení č. 216/10 k rozpočtovému opatření INV č. 60
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) provedení prací na objednávku Města Kutná Hora nad rámec smlouvy v I.a II.etapě zádlažeb historického jádra města ve výši 3.495.629,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření č. 60 - přesun rozpočtových prostředků z položky "ZŠ J.Palacha - zateplení" na položku "Zádlažba HJ Kutná Hora" ve výši 1.993.810,-Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,Ing.Janál      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 217/10 k prodloužení kontokorentního úvěru organizace MLaR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovou kontokorentního úvěru pro zřízenou obchodní společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. na dobu neurčitou. Poskytovatelem úvěru ve výši 3.000.000,- Kč je Volksbank CZ, a.s.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 218/10 k zápisu výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 05. 08. 2010.


Usnesení č. 219/10 ke schválení 2. Komunitního plánu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
2. Komunitní plán města Kutná Hora.


Usnesení č. 220/10 k rozpočtovému opatření INV č. 61
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 61 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zateplení ZŠ J.Palacha" na položku "MTD rekonstrukce" ve výši 586.000,-Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.09.10


Usnesení č. 221/10 k prodloužení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením usnesení ZM č. 78/10 ze dne 18. 05. 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.10


Usnesení č. 222/10 k návrhu odměn členům výborů ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn členům výborů Zastupitelstva města Kutná Hora, kteří nejsou členy ZM za rok 2009 a 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.10


Usnesení č. 223/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 59/10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM č. 59/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 167.250,-- Kč na novou výdajovou investiční položku měřiče tepla - investice, a to na úkor položky Tebis měřiče tepla.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 224/10 k privatizaci b.j. v domě čp. 322 Benešova ul.
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení ZM Kutná Hora č. 22/09 ze dne 22.01.2009

II. s c h v a l u j e
privatizaci bytových jednotek v domě čp. 322, ul. Benešova, Kutná Hora dle II. vlny privatizace včetně pozemku p.č. 2479 dle vyznačené situace přiloženého plánku.

Bod II. zrušen usnesením ZM č. 106/11 ze dne 28.6.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.11


Usnesení č. 225/10 k prodeji pozemku v K. Hoře (Ing. Karla)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 447 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Petru Karlovi, Poděbrady, 290 01.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 14. září 2010

Nahoru