14. prosince 2021

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 14.prosince 2021

Usnesení č. 207/21 k programu jednání zastupitelstva města 14. 12. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého jednání dne 14. 12. 2021 a ověřovatele zápisu paní Soňu Žáčkovou a pana Tomáše Gryče.


Usnesení č. 208/21 k termínům zasedání RM a ZM pro rok 2022
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
termíny schůzí RM na rok 2022 takto:
LEDEN 12. 1. a 26. 1.
ÚNOR 9. 2. a 23. 2.
BŘEZEN 9. 3. a 23. 3.
DUBEN 6. 4. a 20. 4.
KVĚTEN 4. 5. a 18. 5.
ČERVEN 1. 6., 15. 6. a 29. 6.
ČERVENEC 13. 7.
SRPEN 24. 8.
ZÁŘÍ 7. 9. a 21. 9
ŘÍJEN 5. 10. a 19. 10.
Schůze rady města se konají vždy ve středu od 8:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora,

II. s c h v a l u j e
navržené termíny zasedání ZM pro rok 2022 takto:
18. ledna 2022
15. března 2022
10. května 2022
21. června 2022
13. září 2022
Zasedání zastupitelstva se konají vždy v úterý od 16:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 209/21 k zápisům a změnám Osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Třešňovka ze dne 5. 10. 2021,
b) zápis Osadního výboru Vnitřní město ze dne 12. 10. 2021,
c) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 29. 9. 2021,
d) zápis Osadního výboru Žižkov a Vrchlice ze dne 20. 10. 2021,
e) zápis Osadního výboru Pernštejnec ze dne 1. 11. 2021,
f) zápis Osadního výboru Malín ze dne 8. 11. 2021,
g) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 1. 11. 2021,
h) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 12. 11. 2021,
i) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 1. 9. 2021,
j) rezignaci pana Karla Žáčka na členství v osadním výboru Žižkov a Vrchlice,

II. j m e n u j e
a) pana Petra Kalendu, Kutná Hora, členem Osadního výboru Šipší,
b) paní Janu Špačkovou Lacinovou, Kutná Hora, členkou Osadního výboru Vnitřní město.

Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 210/21 k ukončení členství v z.s. Otevřená města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) ukončení členství Města Kutná Hora v zapsaném spolku Otevřená města ke dni 31. 12. 2021.

b) návrh na rozpočtové opatření OZO č. 1/21 - přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rozpočtové rezervy na úhradu členského příspěvku ve spolku Otevřená města, z.s. na rok 2021 ve výši 30.136,50 Kč.
Zodpovídá : Mgr. Šnajdr, Ing. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 211/21 k Jednacímu řádu ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
nový Jednací řád Zastupitelstva města Kutná Hora v souvislosti se změnami v rámci organizačního řádu Městského úřadu Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. M.Suchánek, tajemník      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 212/21 k návrhu rezidentního stání na Hloušce a Šipší
Zastupitelstvo města u k l á d á
starostovi města Ing. Josefu Viktorovi předložit konkrétní návrh Programu rezidentního stání v městských částech Šipší a Hlouška.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 13.06.22


Usnesení č. 213/21 ke změně členů Kontrolního výboru
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci paní Evy Malinové na funkci členky Kontrolního výboru ZM,

II. j m e n u j e
Jiřího Šobra, Kutná Hora, 284 01 do funkce člena Kontrolního výboru ZM.

Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 214/21 k oznámení o vzdání se funkce přísedící Okresního soudu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
v souladu s ustanovením § 98 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámení Mgr. Bc. Aleny Šorčíkové, o vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře s účinností od 15. 12. 2021.
Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 15.12.21


Usnesení č. 215/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 15
Zastupitelstvo města s ch v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 15 - přesun prostředků z položky - ORJ 2956 - Jana Palacha 167 - rekonstrukce ve výši 500.000 Kč na položku - ORJ 2867 - Sparta Kutná Hora, z.s. - návratná finanční výpomoc pro Sparta Kutná Hora, z.s. na přípravné práce související s částečnou rekonstrukcí prostor v ul. Jana Palacha 167, Kutná Hora na kabiny pro sportovce.

b) uzavření předloženého návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Kutná Hora pro Sparta Kutná Hora, z.s. na částku 500.000 Kč na přípravné práce související s částečnou rekonstrukcí prostor v ul. Jana Palacha 167, Kutná Hora na kabiny pro sportovce.
Zodpovídá : Ing.Bulánková, Ing.Maternová      Termín : 03.11.21


Usnesení č. 216/21 k prodeji pozemků v Kutné Hoře formou výběrového řízení - ZRUŠENO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 3004/1 o výměře 179 m2 a pozemku p.č. 3004/2 o výměře 209 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k.ú. Kutná Hora, formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.22
Zrušeno usnesením ZM č. Z/69/22 ze dne 10. 5. 2022.

Usnesení č. 217/21 ke splátkovému kalendáři kupní ceny - nemovité věci (p. Novák)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se splátkovým kalendářem navrženým panem Pavlem Novákem, Kutná Hora na úhradu kupní ceny za část pozemku p. č. 669/1 o výměře 135 m2
(dle geometrického plánu č. 558-107/2018 pozemek p. č. 669/3) a pozemek
p. č. 775 o výměře 108 m2, oba v k. ú. Kaňk. Kupní cena ve výši 46 386 Kč bude uhrazena ve 36 měsíčních splátkách s tím, že návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí bude podán až po úhradě celé kupní ceny.

II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu na splnění svého usnesení č. 42/21 ze dne 16. 3. 2021 do 31. 1. 2025.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 28.02.22


Usnesení č. 218/21 k prodeji pozemku v k. ú. KH (manželé Šaurovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 2964/2 o výměře 219 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora manželům paní Jitce a panu Romanovi Šaurovým, Malešov za kupní cenu ve výši 63.950 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.22


Usnesení č. 219/21 k inf. zprávě pracovní skupiny - dům č. p. 379, Palackého nám.
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o činnosti pracovní skupiny - dům č. p. 379, Palackého náměstí.


Usnesení č. 220/21 k prodeji domu č. p. 379 na Palackého nám. (RK stavební s.r.o.)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a zadní stavba samostatně neevidovaná v KN, v k. ú. Kutná Hora, společnosti RK stavební s. r. o. se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 05460077.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 221/21 k prodeji pozemku nebo jeho části v k. ú. Kaňk (manž. Špírovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 707/9 o výměře cca 1.593 m2 nebo jeho části v k. ú. Kaňk manželům panu Josefovi Špírovi, Kutná Hora a paní Ing. Evě Špírové, Kutná Hora Kaňk.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 222/21 k prodeji pozemku nebo jeho části v k. ú. Kaňk (p. Novák)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 611 o výměře 273 m2 nebo jeho části v k. ú. Kaňk panu Pavlu Novákovi, Škvorec.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 223/21 ke stanovisku právníka k řádnému plnění podmínek smluv
Zastupitelstvo města u k l á d á
majetkovému oddělení Odboru správy majetku postupovat ve věci prodeje bytových jednotek na základě stanoviska právníka města k řádnému plnění podmínek uvedených ve smlouvách o budoucí kupní smlouvě a o budoucí nájemní smlouvě k převodu bytových jednotek v bytovém domě Benešova č. p. 647 - 649 do osobního vlastnictví.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.04.22


Usnesení č. 224/21 k prodloužení termínů plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení č. 231/08 ze dne 21. 10. 2008 do 31.12. 2022, č. 18/19 ze dne 29. 1. 2019 do 31. 12. 2022, č. 83/21 ze dne 11. 5. 2021 do 31. 7. 2022, č. 59/21 ze dne 16. 3. 2021 do 31. 12. 2022, č. 36/10 ze dne 16. 3. 2010 do 31. 12. 2022.

Zodpovídá : P. Tivodarová      Termín : 15.01.22


Usnesení č. 225/21 k odkoupení pozemků v k.ú. Sedlec u KH (TJ Viktoria Sedlec)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p.č. 17/7 o výměře 61 m2, p.č. 17/9 o výměře 26 m2, p.č. 19/1 o výměře 1 m2 a p.č. 19/5 o výměře 634 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Viktoria Sedlec, z.s., IČ 68996861, se sídlem Na Chmelnici 463, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 385.000 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 226/21 k pojmenování ulice v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přidělení nového názvu ulice "Za Lidkou" v nově vznikající lokalitě v místní části Hlouška v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 14.12.21


Usnesení č. 227/21 k přijetí dotace na akci "Obnova rybníka Lorčák"
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na akci "Obnova rybníka Lorčák" v rámci Programu 129 390 - "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa" a s dofinancováním akce do plné výše z vlastních zdrojů,

II. u k l á d á
odboru investic předložit poskytovateli dotace další návazné požadované podklady nezbytné k financování akce z Programu 129 390 a řádně provést stavbu v souladu s dotačními pravidly poskytovatele dotace.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 28.02.23


Usnesení č. 228/21 k dodatku ke smlouvě z FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 2/21- změna občana-stavebníka ze současné - Stanislava Jabůrková , na nového občana-stavebníka - Taťána Jabůrková Hájková .
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 229/21 Informativní zpráva FRB 2021
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2021,

II. s c h v a l u j e
a) zahájení výběrového řízení pro rok 2022 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci únor 2022,
b) kriteria pro výběrové řízení.

Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 30.06.22


Usnesení č. 230/21 ke zpracování územní studie v ploše vymezené Změnou č. 1 ÚP KH
Zastupitelstvo města o d k l á d á
rozhodnutí o pořízení územní změny č. 1 s tím, že před vlastním schválením změny dojde k uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem a investorem, která definuje spolupráci investora a města. Smlouva bude vymezovat především podobu území (procento zastavěnosti, počet parkovacích míst, procento zeleně atd.) a budoucí majetkové vztahy.
Zodpovídá : Mgr. S. Doušová, mst      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 231/21 k seznamu podnětů pro Změnu č. 2 Územního plánu Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
seznam podnětů pro Změnu č. 2 Územního plánu Kutná Hora,

II. p o v ě ř u j e
Oddělení regionálního rozvoje pokračováním procesu pořizování Změny č. 2.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 232/21 k čerpání a užití sociálního fondu na rok 2022
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Zásady čerpání a užití sociálního fondu s účinností od 1.1.2022,

b) Tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2022.
Zodpovídá : Mgr. Hotovcová, Ing. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 233/21 ke smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.
Zodpovídá : Bc. K. Gygalová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 234/21 k zápisu z jednání Kontrolního výboru č. KV-17/2021
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. KV-17/2021 ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 9. 11. 2021.


Usnesení č. 235/21 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 7. 12. 2021.


Usnesení č. 236/21 k rozpočtu Města na rok 2022
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2022 v tomto členění:
příjmy celkem 505 896 750,00 Kč
provozní výdaje 426 935 260,00 Kč
investiční výdaje 110 051 900,00 Kč
výdaje celkem 536 987 160,00 Kč
financování 31 090 410,00 Kč
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 237/21 ke Střednědobému výhledu rozpočtu Města 2023 - 2024
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2023 - 2024.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 238/21 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucí ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu roku 2021 tak, aby nedošlo při uzavření rozpočtu k porušení rozpočtové kázně, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám a převodu zůstatků rozpočtových rezerv do změny stavu na bankovních účtech.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.21Ing. Josef Viktora, v.r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v.r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v.r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2021 » 14. prosince 2021

Nahoru