14. května 2019

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 14.května 2019

Usnesení č. 56/19 k informaci o Nemocnici Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
přednesené zprávy o stavu a rozvoji Nemocnice Kutná Hora.


Usnesení č. 57/19 ke změně Zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o.
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s provedením níže uvedených změn v Zakladatelské listině společnosti

II. p o v ě ř u j e
starostu města udělením plné moci panu JUDr. Tomášovi Šetinovi, advokátovi advokátní kanceláře Šetina, Komendová§Partners, s.r.o. se sídlem Brno, Florianova 440/17, PSČ 612 00 k administrativě změn Zakladatelské listiny společnosti.
Zodpovídá : Ing. T. Pilc, jednatel      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 58/19 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 11. 3. 2019
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 14. 3. a 17. 4. 2019
c) zápis Osadního výboru Perštejnec ze dne 22. 3. 2019
d) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 9. 4. 2019
e) zápis z Osadního výboru Hlouška ze dne 27. 3. 2019
f) zápis z Osadního výboru Šipší ze dne 1. 4. 2019
g) zápis z Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 18. 4. 2019
h) zápis z Osadního výboru Neškaredice ze dne 29. 4. 2019


Usnesení č. 59/19 k návrhu vstupu do spolku Partnerství pro městskou mobilitu. z.s.
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) členství Kutné Hory ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
b) uvolnění částky 10.000 Kč na úhradu ročního členského příspěvku

II. p o v ě ř u j e
pana místostarostu Mgr. Šnajdra zastupováním města na Valných hromadách a jednáních spolku
Zodpovídá : Mgr. V. Šnajdr, místostar      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 60/19 k návrhu člena ZM p. Krause
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor ZM Kutná Hora
provedením kontroly učiněných rozhodnutí bývalého starosty, dnes zastupitele Bc. Martina Starého, zdali jednal v souladu se zákony č. 128/2000 Sb. Zákon
o obcích a č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstev
(zákon o obchodních korporacích). Dle jeho vyjádření v době od 20.10.2017 – 3.11.2017 objednal jménem společnosti KH Tebis s.r.o. u advokátní kanceláře Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, Staré město, Praha1, 11000, právní služby v celkové výši 18.150 Kč bez DPH.
Zodpovídá : Kontrolní výbor      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 61/19 k návrhu Bc. Martina Starého
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor ZM K.Hora
provedením kontroly postupu bývalého starosty a Rady města Kutná Hora v souvislosti s odvoláním jednatele KH Tebis dne 15.11.2017, obsahu dodaných právních služeb a jejich relevantnost při odvolání jednatele.
Zodpovídá : Kontrolní výbor      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 62/19 ke zřízení OV Třešňovka - Horní Hlouška
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
v souladu s ust. § 120 zák. č. 128/200 Sb. v platném znění osadní výbor Třešňovka - Horní Hlouška s okamžitou účinností.
Hranice působnosti tohoto osadního výboru jsou stanoveny v rámci hranic městské části Hlouška. Hranici mezi stávajícím OV Hlouška a nově zřízeným OV Třešňovka - Horní Hlouška pak tvoří ulice Lorecká, přičemž západní strana ulice náleží do působnosti OV Třešňovka - Horní Hlouška, východní pak do působnosti stávajícího OV Hlouška.

II. o d v o l á v á
Martina Běhounka, Jiřího Beránka, Romanu Beránkovou, Věru Žáčkovou a Ondřeje Knoppa z funkce člena Osadního výboru Hlouška

III. m ě n í
počet členů Osadního výboru Hlouška na počet 10.

IV. u r č u j e
počet členů a složení osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška takto:
7 členů - Martin Běhounek, Petr Král, Lukáš Rudolfský, Jiří Beránek, Romana Beránková, Věra Žáčková a Ondřej Knopp

V. j m e n u j e
předsedou OV Třešňovka - Horní Hlouška pana Martina Běhounka, Kutná Hora
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 63/19 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 3. 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.3.2019


Usnesení č. 64/19 k obnovení kontokorentního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2020. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 65/19 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 7.5.2019

II. p o v ě ř u j e
Finanční výbor ZM K.Hora
z pozice vlastníka k provedení kontroly u všech obchodních společností 100% vlastněných městem a souhlasí s tím, aby zmocněnci měli právo nahlížet do všech dokumentů společností jako by tak činil vlastník.
Zodpovídá : Finanční výbor      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 66/19 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4512/14 o výměře 27 m2, p.č. 4512/15 o výměře 47 m2, p.č. 4512/16 o výměře 27 m2 a p.č. 4512/17 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 67/19 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4598/17 o výměře 26 m2, p.č. 4598/18 o výměře 51 m2 a p.č. 4598/23 o výměře 947 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21
 
 
Usnesení č. 68/19 ke směně částí pozemků v k. ú. Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemků p. č. 673/85 o výměře 3 m2, p. č. 674 o výměře 4 m2,
p. č. 3902/2 o výměře 26 m2, p. č. 3785 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemku p. č. 673/90 o celkové výměře 36 m2 v k. ú. Kutná Hora bez doplatku s tím, že obě smluvní strany uhradí polovinu vzniklých nákladů se směnou spojených.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 69/19 ke směně částí pozemků v k. ú. Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemků p. č. 673/85 o výměře 9 m2 a p. č. 674 o výměře 1 m2, oba v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p. č. 673/3 o výměře 9 m2 v k. ú. Kutná Hora bez doplatku s tím, že obě smluvní strany uhradí polovinu vzniklých nákladů se směnou spojených.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 70/19 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Líbal)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 688/7 o výměře 21 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, panu Václavu Líbalovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 6.300,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 71/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Plesník)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 967 o výměře cca 70 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora panu Otakaru Plesníkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 670,- Kč/m2 pozemku (+ 5.445,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 72/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Zhoř u Červených Janovic
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 768/1 o výměře cca 2.160 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Zhoř u Červených Janovic, manželům Janě a Janovi Pospíšilovým, Čáslav za kupní cenu ve výši 21,- Kč/m2 pozemku (+ 2.250,- Kč znalečné).

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 73/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Poličany (pí Havlíčková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 66/1 o výměře cca 15 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Poličany paní Daně Havlíčkové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč/m2 pozemku (+ 2.500,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 74/19 k prodeji stavby vodárenského domku, studní a vodovodu v Neškaredicích
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej stavby vodárenského domku bez čp/če, stojícího
na pozemku p.č. 195/7 o výměře 15 m2 a dále dvou studní s vodovodem, nacházejících se na části pozemků p.č. 195/5 a p.č. 195/6, vše v k.ú. Neškaredice z vlastnictví Města Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví pana Josefa Strnada, , Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) a paní Marie Nulíčkové, , Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 46.019,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 75/19 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (SVJ Družební 602)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4596/1 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Kutná Hora Společenství vlastníků jednotek domu Družební čp. 602, IČO 26451018, se sídlem Družební 602, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 15.06.19


Usnesení č. 76/19 k odkupu nemovitostí v k. ú. Kutná Hora
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p. č. 4221/122 o výměře 18 365 m2, p. č. 4231 o výměře
31 452 m2 a p. č. 4233 o výměře 1 192 m2, vše v k. ú. Kutná Hora od společnosti FP majetková a.s., IČ 24743364, se sídlem Podvinný mlýn č. p. 2283/18, 190 00 Praha 9.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 77/19 k odkupu pozemků v k. ú. Perštejnec
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
odkup pozemků p. č. 25/1 o výměře 112 m2, 26/1 o výměře 1.541 m2, 26/2 o výměře 419 m2, 70/10 o výměře 20 m2, 134/20 o výměře 1.431 m2, 141/3 o výměře 24 m2, 141/12 o výměře 66 m2, 141/14 o výměře 618 m2, 142/1 o výměře 40 m2, 142/3 o výměře 289 m2, 142/5 o výměře 801 m2, 144/6 o výměře 25 m2, 152/8 o výměře 223 m2, 164/4 o výměře 427 m2, 164/6 o výměře 55 m2, 164/36
o výměře 39 m2, 164/46 o výměře 126 m2 vše v k. ú. Perštejnec do vlastnictví Města Kutná Hora od vlastníka Farma Duha s. r. o., IČO 04175662, se sídlem Potoční 292, 25721 Poříčí nad Sázavou, za celkovou kupní cenu ve výši 181.424 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 78/19 k nevyužití předkupního práva na id. 1/9 pozemků v k. ú. Miskovice
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
nevyužití předkupního práva Města Kutná Hora k odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 pozemků p. č. 337/7 o výměře 172 m2 a p. č. 380/9 díl 3 o výměře 120 m2, oba v k. ú. Miskovice.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 79/19 ke změně katastrální hranice mezi k. ú. Bylany
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Bylany u Kutné Hory a katastrálním územím Kutná Hora, která byla vyvolána Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a. s., IČ 46356967, se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora v rámci mapování prováděného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 80/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠK č. 5 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2018 ve výši 588 282,- Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 20.05.19


Usnesení č. 81/19 k návrhu na udělení titulu Čestný občan města Kutná Hora
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul Čestný občan města Kutná Hora panu Jaroslavu Rezlerovi.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 82/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s panem Romanem Sádlem, Kutná Hora na částku ve výši 90 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 83/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s firmou EGUS INVEST, a.s., Čiklova 636/11, 128 00 Praha 2 na částku ve výši 110 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 84/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s manželi MUDr. Petrem a JUDR. Dagmarou Grenarovými, Kutná Hora na částku ve výši 70 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 85/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s panem Tomášem Dáňou, Kutná Hora na částku ve výši 60 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 86/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s manželi Ing. Radkou a Karlem Hegerovými, Kutná Hora na částku ve výši 110 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 87/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s manželi Ing. arch Radkou a Ing. Tomášem Končickými, Kutná Hora na částku ve výši 80 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 88/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s panem Radkem Černým, Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 89/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s panem Marianem Cónem, Bratislava na částku ve výši 60 000,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 90/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s panem Petrem Kolářem, Kutná Hora na částku ve výši 60 000,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 91/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s paní Marií Jarošovou, Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 92/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s manželi Ing. Veronikou a Ing. Romanem Tihelkovými, Praha 5 na částku ve výši 70 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 93/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s paní Markétou Dlouhou, Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 94/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora na částku ve výši 110 000,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 95/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s Římskokatolickou farností - arciděkanství Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, Kutná Hora na částku ve výši 240 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 96/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s Římskokatolickou farností Kutná Hora Sedlec se sídlem Zámecká ulice 127, Kutná Hora - Sedlec na částku ve výši 250 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 97/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s Římskokatolickou farností Kutná Hora Sedlec se sídlem Zámecká ulice 127, Kutná Hora - Sedlec na částku ve výši 210 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 98/19 k rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 - 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 8:
přesun prostředků ve výši 2 000 000,00 Kč z položky investiční rezerva na položku návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na finanční zajištění realizace projektu "Učíme přírodní vědy inovativně" č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298
b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu 1)
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková,Seifert      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 99/19 k roční monitorovací zprávě
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 100/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s paní Vandou Pozemskou, Lipnice nad Sázavou na částku ve výši 60 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 101/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s manželi Annou a Jiřím Pospíšilovými, Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 102/19 k návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s firmou Je plus EM 2016, s.r.o., se sídlem Barborská 37/4, Kutná Hora, panem Ing. Martinem Bartákem, Kolín IV a panem Josefem Bartákem, Kolín 5 na částku ve výši 120 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.05.19


Usnesení č. 103/19 k informaci o průběhu pořizování Územního plánu Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) informaci o průběhu pořizování Územního plánu Kutná Hora ke dni 30.4.2019.
b) stanovený termín konání veřejného projednání dne 27. 5. 2019 ve 14:00 v Rytířském sále Vlašského dvora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 104/19 k příspěvku na dotaci rekonstrukce fotbalového hřiště Lorec
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
přidělení finanční spoluúčasti k dotaci z MŠMT, kterou na základě žádosti obdržela Sparta Kutná Hora z.s., U Lorce 57 na rekonstrukci fotbalového hřiště v majetku města dlouhodobě pronajatého Sparta Kutná Hora z.s. ve výši cca 2.160.000,- Kč včetně DPH.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru provést administrativní kroky spojené s převodem prostředků.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 105/19 k žádosti o finanční podporu - Linka bezpečí, z. s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s poskytnutím finanční podpory ve výši 35.000,- Kč organizaci Linka bezpečí, z. s. na poskytování registrované sociální služby, telefonická krizová pomoc.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 15.06.19


Usnesení č. 106/19 k zápisu č. KV-03/2019 z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. KV-03/2019 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora konaného dne 16.04.2019


Usnesení č. 107/19 k OZV Města Kutná Hora č. 02/2019
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 02/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 02/2018, o nočním klidu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.05.19


Usnesení č. 108/19 ke zřizovacím listinám PO zřízených Městem K. Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
úplné znění zřizovací listin následujících příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora:
" Základní škola Žižkov
" Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40
" Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
" Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
" Mateřské školy Kutná Hora
" Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora,
" Základní umělecká škola Kutná Hora
" Školní jídelny Kutná Hora
Zodpovídá : Mgr. Iva Zahradníčková      Termín : 31.05.19


Usnesení č. 109/19 k informaci o dopravním generelu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Ing. Josefa Viktoru, starostu města
jednáním s Ministerstvem dopravy a Středočeským krajem o získání prostředků na přípravu a realizaci obchvatu města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 30.11.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v.r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2019 » 14. května 2019

Nahoru