14. března 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 14.března 2006

Usnesení č. 43/06 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2006
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města vedeném u ČS, a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, t.j. duben roku 2007. Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy Města.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 06.04.06


Usnesení č. 44/06 k likvidaci dluhu za PO
Zastupitelstvo města u k l á d á
Finančnímu výboru ZM Kutná Hora
provést kontrolu závazků a pohledávek za příspěvkovou organizací Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora k 31.12.2005.
Zodpovídá : Ing. Benada      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 45/06 k příspěvku na Český pohár horských kol
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Josefu Strakovi - Straka Sport, Husova 16, Kutná Hora na pořádání Českého poháru horských kol, který se koná 6. - 7.5.2006, ve výši 100.000,- Kč z rezervy rady města.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 46/06 k nařízení vlády č. 50/2006 Sb.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.4.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 47/06 k prodeji pozemku v Poličanech
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 70 o výměře 658 m2 v k.ú. Poličany paní Šárce Šimůnkové, Kutná Hora a panu Antonínu Dytrychovi, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 48/06 k prodeji pozemku v Nových Dvorech
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1905 o výměře 775 m2 v k.ú. Nové Dvory panu Ing. Janu Bilému, Kutná Hora za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 49/06 k převodu stavby parkoviště v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 154/04 ze dne 14.9.2004.

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem stavby parkoviště na pozemku p.č. 2149/12 v k.ú. Kutná Hora od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 50/06 k odkoupení domů v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s odkoupením domu čp. 224 s pozemky p.č. 1461 o výměře 349 m2 a p.č.
1462/1 o výměře 102 m2 v k.ú. Kutná Hora od manželů Jiřího a Danuše
Pelikánových, Kutná Hora za kupní cenu
7.210.000,- Kč.
b) s odkoupením domu čp. 433 s pozemky p.č. 1459 o výměře 266 m2 a p.č.
1460 o výměře 116 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Radmily Procházkové,
Kutná Hora za cenu 3.550.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 51/06 ke směně pozemků v K.Hoře
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 151/05 ze dne 21.6.2005.

II. s o u h l a s í
se směnou p.č. 3332, 3333 a 3334 o výměře 4.210 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemků p.č. 785/102, 785/29 a 785/31 o výměře cca 1.320 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga,
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 52/06 k přijetí daru - pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 81/04 ze dne 27.4.2004

II. s o u h l a s í
s přijetím daru - dílu "a" pozemku p.č. 1941 o výměře 13 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Petra Chmelaře, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 53/06 k nemovitosti čp. 165 v K.Hoře
Zastupitelstvo města v y j í m á
ze svého usnesení č. 255/05 ze dne 25.10.2005 z bodu II. dům čp. 165 Šultysova, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.04.06


Usnesení č. 54/06 k prodeji domu čp. 9 v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem domu čp. 9 s pozemky p.č. 3366 o výměře 258 m2 a p.č. 3367/1 o výměře 544 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Martinu a Lucii Hrdličkovým, Kutná Hora za kupní cenu 900.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 55/06 k prodeji domu čp. 263 v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nemovitosti čp. 263 s pozemkem p.č. 1148 o výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům MUDr. Magdaléně a MUDr. Janu Havlovicovým, Kutná Hora za kupní cenu 666.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 56/06 k prodeji domu čp. 260 v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nemovitosti čp. 260 s pozemky p.č. 1179 o výměře 414 m2 a p.č. 1180 o výměře 119 m2 v k.ú. Kutná Hora firmě Rezidence Hradební, s.r.o., se sídlem Komerční zóna Průhonice-Čestlice, Obchodní 110 za kupní cenu 1.600.000.- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 57/06 k žádosti o prodej sklepů v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej sklepů pod parkem U Tří pávů v Kutné Hoře Vinným sklepům Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 58/06 k žádosti o prodej části pozemku na garáž
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 523/1 v k.ú. Malín panu Romanu Luňákovi, K.Hora na stavbu garáže.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 59/06 k zástavě na budově čp. 443 v Sedlci
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zániku zástavního práva u budovy čp. 443 na pozemku p.č. 761/37 a u pozemku p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, které jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora.


Usnesení č. 60/06 k pozemkům pod domy OSBD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uznáním vlastnického práva k pozemkům p.č. 1438/1, 1438/2, 1452 a 1453 o celkové výměře 704 m2 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových formou souhlasného prohlášení.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 61/06 k uzavření dohody o splácení dluhu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 102.977,00 Kč pro paní Jaroslavu Gočovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 62/06 k prodeji bytu ve 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy s manželi Gabrielou a Petrem Benešovými na prodej bytové jednotky č. 469/5 v ul. Benešova v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 146.143,00 Kč včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora d le "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 63/06 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 16.5.2001 mezi Městem Kutná Hora a paní Ivou Žáčkovou, Kutná Hora, na základě její písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 16.5.2001. Město Kutná Hora vrátí p aní Žáčkové částku ve výši 10.107,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 64/06 k příspěvku na kanalizační přípojku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 65/06 k rozdělení prostředků z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006 dle předloženého návrhu komise pro poskytování půjček.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 66/06 k zadání 3. změny ÚP
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zadání pro zpracování změny č. 3 územního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 67/06 k regeneraci sídliště Šipší
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zařazením finanční částky cca 12.000.000,- Kč do rozpočtu na rok 2007 na dokončení realizace I. etapy dopravního generelu dle výsledků výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 68/06 ke změně zřizovací listiny PO PS
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora ze dne 17.7.2001 :

V bodě VII. zřizovací listiny - Okruhy doplňkové činnosti se doplňuje o masérské, rekondiční a regenerační služby pro veřejnost včetně ceníku.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 69/06 k zápisu regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 7.2.2006


Usnesení č. 70/06 ke skupinovému projetku Kutnohorsko - Čáslavsko
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou smlouvou o budoucích smlouvách o půjčce mezi Městem Kutná Hora a VHS Vrchlice-Maleč a.s. IČ 46356967.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 71/06 ke schválení změny č. I. ÚP centrální zóny města K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) změnu č. I. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory (dílčí
lokální změny č. I.01, I.02, I.03, I.04, I.06, I.07, I.09, I.10, I.11,
I.13, I.14, I.16, I.19, I.20, I.21, I.22, I.23, I.24, I.25, I.26,
I.27)
b) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o závazné části územního plánu
centrální zóny města Kutné Hory (dílčí změna č. I.18)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 72/06 k odprodeji bytových jednotek v 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 146-149 ul. Šandova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " prohlášení vlastníka" z e dne 6.1.2005.

1) byt. jednotka č.146/4, pí Miloslava Bělašková, kupní cena ve výši 195.962,- Kč
2) byt. jednotka č.146/5, pí Kateřina Vopěnková, kupní cena ve výši 121.775,- Kč
3) byt. jednotka č.146/6, manželé Pavel a Jiřina Školní, kupní cena ve výši 196.512,- Kč
4) byt. jednotka č.146/7, manželé Roman a Věra Rufferovi, kupní cena ve výši 195.962,- Kč
5) byt. jednotka č.146/8, pan Petr Šlejtr, kupní cena ve výši 121.775,- Kč
6) byt. jednotka č.146/9, manželé Stanislav a Marie Vojtíškovi, kupní cena ve výši 196.512,- Kč
7) byt .jednotka č.146/10, manželé Petr a Liběna Francovi, kupní cena ve výši 193.006,- Kč
8) byt. jednotka č.146/11, pí Ludmila Buriánková, kupní cena ve výši 119.923,- Kč
9) byt. jednotka č.146/12, manželé Jan a Marie Kopečkovi, kupní cena ve výši 193.544,- Kč

10) byt. jednotka č.147/1, pí Jaroslava Zajícová, kupní cena ve výši 159.673,-Kč
11) byt. jednotka č.147/2, pan Ladislav Pompa, kupní cena ve výši 99.219,-Kč
12) byt. jednotka č.147/3, manželé Josef a Blanka Šebeňovi, kupní cena ve výši 159.673,-Kč
13) byt. jednotka č.147/4, manželé Jiří a Marcela Kolůvkovi, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
14) byt. jednotka č.147/5, pan Mgr.Jiří Průcha a pí Daniela Šebková, kupní cena ve výši 100.285,-Kč
15) byt. jednotka č.147/6, manželé Pavel a Veronika Netoličtí, kupní cena ve výši 169.789,-Kč
16) byt. jednotka č.147/7, manželé Milan a Zdeňka Černí, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
17) byt. jednotka č.147/8, pan Jiří Velehradský, kupní cena ve výši 100.285,-Kč
18) byt. jednotka č.147/9, manželé Miroslav a Blanka Pecháčkovi, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
19) byt. jednotka č.147/10, pí Olga Šváchová, kupní cena ve výši 158.946,-Kč
20) byt. jednotka č.147/11, pan Vladimír Rudolf, kupní cena ve výši 98.760,-Kč
21) byt. jednotka č.147/12, manželé Jiří a Marcela Faitovi, kupní cena ve výši 158.946,-Kč

22) byt. jednotka č.148/1, pan Václav Rytíř, kupní cena ve výši 228.215,-Kč
23) byt. jednotka č.148/2, manželé Milan a Jana Kružíkovi, kupní cena ve výši 133.119,-Kč
24) byt. jednotka č.148/3, manželé Jaroslav a Marie Křečkovi, kupní cena ve výši 209.108,-Kč
25) byt. jednotka č.148/4, manželé Zdeněk a Jiřina Horákovi, kupní cena ve výši 146.112,-Kč
26) byt. jednotka č.148/5, manželé Václav a Blanka Navrátilovi, kupní cena ve výši 209.108,-Kč
27) byt. jednotka č.148/6, manželé Martin a Jaroslava Lenkovi, kupní cena ve výši 134.542,-Kč
28) byt. jednotka č.148/7, manželé Pavel a Ivana Musilovi, kupní cena ve výši 205.949,-Kč
29) byt. jednotka č.148/8, manželé Libor a Jana Kolečkovi, kupní cena ve výši 132.512,-Kč
30) byt. jednotka č.148/9, pí Světla Kozáková, kupní cena ve výši 113.214,-Kč

31) byt. jednotka č.149/1, pí Eva Březinová, kupní cena ve výši 160.120,-Kč
32) byt. jednotka č.149/2, pí Dana Faltinová, kupní cena ve výši 99.219,-Kč
33) byt. jednotka č.149/3, manželé Jaroslav a Ilona Žáčkovi, kupní cena ve výši 159.673,-Kč
34) byt. jednotka č.149/4, manželé Petr a Kamila Karešovi, kupní cena ve výši 161.833,-Kč
35) byt. jednotka č.149/5, pí Aranka Podávková, kupní cena ve výši 100.285,-Kč
36) byt. jednotka č.149/6, manželé Ferdinand a Eva Reimannovi, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
37) byt. jednotka č.149/7, manželé Miroslav a Jana Špinkovi, kupní cena ve výši 161.833,-Kč
38) byt. jednotka č.149/8, manželé Miroslav a Markéta Tesárkovi, kupní cena ve výši 100.285,-Kč
39) byt. jednotka č.149/9, pí MUDr. Věra Dobiášová, kupní cena ve výši 161.381,-Kč
40) byt. jednotka č.149/10, manželé Roman a Jana Němcovi, kupní cena ve výši 159.389,-Kč
41) byt. jednotka č.149/11, manželé Miroslav a Věra Lickovi, kupní cena ve výši 98.760,-Kč
42) byt. jednotka č.149/12, manželé Jan a Dagmar Krasnayovi, kupní cena ve výši 158.946,-Kč
43) byt. jednotka č.149/13, pí Irena Zárubová, kupní cena ve výši 133.872,-Kč





Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 73/06 k prodeji akcie
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem 1 ks akcie společnosti Středočeská plynárenská, a.s. za cenu uvedenou v předložené povinné nabídce převzetí, tj. 5.009,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 74/06 k hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2005
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2005.


Usnesení č. 75/06 k 3. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 3. změny rozpočtu:
navýšení o -4.073.000,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
14.700.000,-- Kč ve financování a
10.627.000,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 17.03.06


Usnesení č. 76/06 k prodeji části pozemku p.č. 3786/1 - Sedlákovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části cca 2,5 m2 pozemku p.č. 3786/1 v k.ú. Kutná Hora manželům Sedlákovým, Kutná Hora za kupní cenu 800,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.03.06


Usnesení č. 77/06 ke 4. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 4. změny rozpočtu:
navýšení o 0,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
0,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 17.03.06


Usnesení č. 78/06 k přijetí daru od Nemocnice Kutná Hora spol. s.r.o.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přijetí daru nemovitých věcí od Nemocnice Kutná Hora s.r.o. dle předložené darovací smlouvy a její přílohy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 79/06 k neoprávněně vydaným pozemkům Ing. Šťastnému
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s podáním žaloby na neoprávněné vydání pozemků 2560/22 a 2560/23 v
k.ú. Kutná Hora panu Ing. Václavu Šťastnému

b) s podáním žádosti na soud o vydání předběžného opatření, které zajistí
nerušený provoz veřejné služby - dodávky tepla na sídliště

II. o d m í t á
návrh Ing. Václava Šťastného na vyvolání správního řízení proti starostovi města Ivo Šalátkovi jako zcela nedůvodný.


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 20.03.06


Usnesení č. 80/06 ke zprávě AMK Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu Autoklubu Kutná Hora, se sídlem Potoční 190, Kutná Hora.



Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 14. března 2006

Nahoru