14. května 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 14.května 2014

Usnesení č. 62/14 k poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.14


Usnesení č. 63/14 k rekonstrukci místních komunikací (ul. Kudrnova - Jarošova)
Zastupitelstvo města
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 6.052.771,00 Kč

b) vyčlenění peněžní částky ve výši 1.513.193,00 Kč, odpovídající spolufinancování projektu "Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře - ulice Kudrnova - Jarošova", reg.č. CZ.1.15/1.1.00/74.01702

Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 14.05.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 14. května 2014

Nahoru