13. září 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.září 2016

Usnesení č. 158/16 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města I. v o l í
pana Josefa Lázničku, 284 01 Kutná Hora a paní Věru Žáčkovou, 284 01 Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2016-2020.

II. b e r e n a v ě d o m í
oznámení pana Milana Duška, Kutná Hora o vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Kutné Hoře
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.09.16


Usnesení č. 159/16 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2016
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2016.


Usnesení č. 160/16 k rozpočtovému opatření EKO č. 19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 19 - navýšení sdílených daňových příjmů dle predikce Ministerstva financí ČR a skutečného plnění těchto příjmů ve výši 10.000.000,-Kč a navýšení akce "zateplení domu Benešova 632-638" ve výši 450.000,-Kč a rozpočtové rezervy ve výši 9.550.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 161/16 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 22. 6. 2016 - 24. 8. 2016


Usnesení č. 162/16 k prošetření veřejných zakázek
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Kontrolní a finanční výbor Zastupitelstva města Kutná Hora
prošetřit záležitosti veřejných zakázek administrovaných společností Technické služby Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : KV a FV ZM      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 163/16 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 5. 9. 2016.


Usnesení č. 164/16 ke směně části pozemků v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 414/1 (pod stavbou) o výměře 22 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 444 o výměře 12 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín ve vlastnictví manželů Luboše a Miroslavy Bubeníkových, Kutná Hora s finančním doplatkem ze strany man. Bubeníkových ve výši 16.400,- Kč s tím, že směnná smlouva bude uzavřena za podmínky, že na převáděných pozemcích nebudou váznout žádná zástavní práva.

II. n e s c h v a l u j e
prodej dvou částí pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 92 m2 v k.ú. Malín manželům Luboši a Miroslavě Bubeníkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17
Zrušeno usnesením ZM č. 18/18 ze dne 30. 01. 2018.
 
Usnesení č. 165/16 k prodeji pozemků v k.ú. Sedlec -ČR-Hasičský záchranný sbor SK
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 773/10 o výměře 1.482 m2, p.č. 773/11 o výměře 71 m2, p.č. 773/12 o výměře 3.580 m2, p.č. 773/36 o výměře 62 m2, p.č. 773/40 o výměře 88 m2, p.č. 773/41 o výměře 77 m2, p.č. 773/42 o výměře 15 m2, p.č. 773/43 o výměře 183 m2, p.č. 773/44 o výměře 2.267 m2, p.č. 773/45 o výměře 137 m2 a p.č. 773/46 o výměře 107 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, IČ 70885371, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno za celkovou kupní cenu ve výši 89.690,- Kč, která je nižší než cena v daném místě a čase obvyklá z důvodu dořešení majetkových vztahů k nemovitým věcem sloužícím pro veřejné účely. V kupní smlouvě bude zřízeno časově neomezené věcné právo předkupní ve prospěch Města Kutná Hora za stejnou kupní cenu ve výši 89.690,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16
Zrušeno usnesením ZM č. 194/16 ze dne 8. 11. 2016.

Usnesení č. 166/16 ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Hlízov a Sedlec u KH (p. Kutil)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
změnu katastrální hranice mezi k.ú. Sedlec u Kutné Hory a k.ú. Hlízov tak, aby pozemek p.č. 686, jehož součástí je stavba č.p. 49, a dále pozemky p.č. 687, p.č. 688, p.č. 689, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory byly včleněny do katastrálního území Hlízov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 167/16 k prominutí sankce z prodlení (pí Vlasáková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prominutí sankce z prodlení pro paní Stanislavu Vlasákovou, Kutná Hora, ve výši 50 % z částky 86.301,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 168/16 k rozpočtovému opatření OSM č. 11/16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/16, kterým dochází k navýšení příjmových položek hrobová místa - příjem za služby o částku 178.690,-- Kč, hrobová místa - nájem o částku 38.160,-- Kč a příjmová položka kolumbární schránky - nájem o částku 6.620,-- Kč s tím, že o stejnou částku budou navýšeny tyto výdajové položky: byty opravy o částku 100.000,-- Kč, park Vl.dvůr - zalévání o částku 30.000,-- Kč a zimní stadion - opravy o částku 93.470,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.16


Usnesení č. 169/16 k roční monitorovací zprávě
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním roční monitorovací zprávy o statku zapsaném na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2015
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.09.16


Usnesení č. 170/16 k vybudování infrastruktury pro výuku
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) podání žádosti o dotaci z OP IROP na projekt "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy

b) v případě získání dotace souhlasí s výší spolufinancování účastníka programu na financování akce, která činí 10 % z uznatelných nákladů akce.
Přibližný odhad těchto nákladů činí 8,5 miliónu Kč, neuznatelné náklady nejsou předpokládány
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.10.16


Usnesení č. 171/16 k rozpočtovým opatřením OPPŠK č. 15, 16 a 23
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 15:
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 200.000,-Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na dofinancování stavebních úprav vstupu do školy.

b) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 16:
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 70.000,-Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na částečné finanční zajištění pro řešení havarijní situace v budově školy - podlaha ve třídě v 2. poschodí školy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 112.000,-Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na částečné finanční zajištění pro řešení havarijní situace v budově školy - podlaha ve třídě v 2. poschodí školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 27.09.16


Usnesení č. 172/16 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 173/16 ke sportovní hale - areál Klimeška Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
uzavření smlouvy o dílo na výše uedenou veřejnou zakázku s dodavatelem PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou IČ: 469 80 059
za cenu 56 239 144,94 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.12.16


Usnesení č. 174/16 k rozpočtovému opatření OI č. 48
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření OI č. 48 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Hřiště u ZŠ Kamenná Stezka" na investiční položku "ZŠ Kamenná Stezka - investiční příspěvek" ve výši 1.858.000,- Kč Odboru památkové péče, školství, tělovýchovy a kultury.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 175/16 ke sportovní hale - areál Klimeška Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) přijetí mimořádné dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 12 mil Kč na akci Sportovní hala areál "Klimeška" Kutná Hora - etapa 2016. Do úrovně celkových nákladů bude tato akce dofinancována z vlastních zdrojů města.

b) uzavření příslušné dotační smlouvy s poskytovatelem dotace
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.09.16


Usnesení č. 176/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 15/16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 15/16, kterým dochází ke zřízení níže uvedených příjmových rozpočtových položek: Hrobová místa - příjem za služby ve výši 63.725,--Kč, Hrobová místa - nájem ve výši 12.858,--Kč a Kolumbární schránky - nájem ve výši 6.330,--Kč, a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Hrobová místa - vratky nájmů ve výši 82.913,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 13. září 2016

Nahoru