13. září 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.září 2005

Usnesení č. 171/05 ke schválené 9. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 9, schválenou Radou města Kutná Hora dne 20.7.2005.


Usnesení č. 172/05 k 10. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
předložený návrh 10. změny rozpočtu:
navýšení o 4.158.930,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
13.975.170,-- Kč ve financování a
18.134.100,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 23.09.05


Usnesení č. 173/05 k 11. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 11. změny rozpočtu:
navýšení o 2.713.970,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
2.741.000,-- Kč ve financování a
5.454.970,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 23.09.05


Usnesení č. 174/05 ke schválené 8. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 8, schválenou Radou města Kutná Hora dne 29.6.2005.


Usnesení č. 175/05 k hospodaření Města Kutná Hora k 30.6.2005
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora za 1. pololetí roku 2005.


Usnesení č. 176/05 k pořizování změn územně plánovací dokumentace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přípravnými pracemi na pořizování změn územně plánovací dokumentace v rozsahu uvedeném v předložené zprávě.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 177/05 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 178/05 ke schválení výjimky z vyhlášky č. 1/2002 - pojištění
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z vyhlášky č. 1/2002, "o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města Kutná Hora" pro žadatele o půjčky na realizaci kanalizační přípojky z městské části Kaňk v odstavci 5. bodu c) (...potvrzení o pojištění předmětné nemovitosti...) tak, že požadované potvrzení o pojištění nebude v tomto případě vyžadováno.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 179/05 k poskytnutí mimořádné půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrového řízení na základě předložené zprávy těmto žadatelům:
a) Společenství vlastníků bytů domu č.p.602, ul. Družební, ve výši
150.000,-- Kč
b) Ing. Josef Bárta, , Kutná Hora ve výši 12.621,50 Kč
c) Karel Kánský, Kutná Hora ve výši 25.000,-- Kč
d) Bohuslav Pazour, Kutná Hora ve výši 25.000,-- Kč
e) Aleš Beran, Kutná Hora ve výši 25.000,-- Kč
f) Jana Lengerová, Kutná Hora ve výši 9.138,50 Kč
g) Petr Černohlávek, Kutná Hora ve výši 10.036,-- Kč
h) Ing. Jaroslav Tichý, Kutná Hora ve výši 23.515,-- Kč
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 180/05 k objektu Sportovců čp. 9, Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zachováním objektu č.p.9, ul. Sportovců v Kutné Hoře.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 181/05 ke změně usnesení - prodej technologie pivovaru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou v usnesení číslo 147/05 ze dne 21.6.2005, kde místo pomlčky bude uvedeno slovo "včetně".


Zrušeno usnesením ZM č. 157/06 ze dne 27.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 182/05 k prodeji části pozemku p.č. 3717/3 - Běhounkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a sí
s prodejem části pozemku p.č. 3717/3 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 40 m2 manželům Marii a Jiřímu Běhounkovým, Kutná Hora za 500,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 183/05 ke zrušení usnesení
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení číslo 43/04 ze dne 2. března 2004

II. n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 225/1 v k.ú. Hetlín o výměře 1.000 m2 panu Drahoňovskému, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 29.09.05


Usnesení č. 184/05 ke koupi pozemku u hřbitova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením cca 880 m2 pozemku p.č. PK 859/1 v k.ú. Kutná Hora od paní Milady Schüllerové, Libiš za 50 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 185/05 ke koupi pozemku na škvárové hřiště - Hejhalová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemků p.č. PK 315, 318 a 275/2 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 4.212 m2 od paní Marie Hejhalové, Chomutov za 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 186/05 ke směně pozemků Na Provaznici
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou pozemku p.č. 4095/7 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za části pozemků p.č. PK 324 a 1765 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Emilie Výrostové a Ladislava Výrosty, Kutná Hora a Ing. Mileny Krupové, Praha.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 187/05 ke svolení k vykonavatelnosti notář. zápisu - pozemky v k.ú. Nové Dvory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem notářského zápisu - dohody o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu týkající se způsobu vypořádání pohledávky Města Kutná Hora z titulu bezdůvodného obohacení ve výši 561.599,-- Kč vůči Obci Nové Dvory.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 188/05 k zástavě váznoucí na nemovitosti ubytovny čp. 443 v k.ú. Sedlec
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se složením ceny zástavy - ubytovny čp. 443 s pozemkem p.č. 761/37 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve prospěch zástavního věřitele, kterým je společnost Frenn Trading B.V., se sídlem Aarle, Rixtelseweg 14, 5707 GL Helmond, Nizozemí registrační číslo: 16039519
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 189/05 k vypořádání finančních vztahů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. s předloženou "Dohodou o přistoupení k závazku a o vypořádání
některých vzájemných vztahů" mezi Městem Kutná Hora, firmou STAVIS,
stavby investice, služby spol. s r.o. a manželi Chmelovými

2. s prominutím části smluvní pokuty firmě STAVIS, stavby, investice,
služby spol. s r.o. v celkové výši 225.147,50 Kč v souvislosti s výše
uvedenou dohodu
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 190/05 k prodeji stodoly v ul. Ku Ptáku s pozemky v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č. 955 a pozemku p.č. 955 za cenu 200.000,-- Kč a části pozemku p.č. 958/1 o výměře cca 700 m2 za cenu 400,-- Kč/m2 v k.ú. Kutná Hora firmě Stavis, stavby, investice, služby, spol. s r.o., Želivského 672, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 191/05 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. Kaňk
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti paní Marie Kubové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 192/05 k zániku věcného práva předkupního
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zánikem věcného práva předkupního dle čl. IV. (odstavec 4.) kupní smlouvy ze dne 22.11.1999 na prodej nemovitosti čp. 247 s pozemky p.č. 2545 a p.č. 2546/2 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 193/05 k prodeji částí pozemků v k.ú. Poličany
Zastupitelstvo města s o u h l a sí
s prodejem části pozemku p.č. 77/1 a části p.č. 129 o celkové výměře cca 400 m2 v k.ú. Poličany panu Petru Zemanovi, a sl. Miluši Hrabaňové, za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 194/05 k prodeji pozemků v k.ú. Malín formou VŘ
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora
předložit na prosincové jednání ZM konkrétní variantu na bytovou výstavbu v lokatitě Malín - p.č. 71 a část p.č. 72/1 a 70/1 o celkové výměře cca 2.400 m2 s finanční spoluúčastí státu.
Zodpovídá : rada města      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 195/05 k prodeji čp. 205 Hornická ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vypsáním výběrového řízení na prodej domu čp. 205 Hornická ul. a pozemků p.č. 1009 a 1010 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 196/05 ke zrušení usnesení o prodeji domu čp. 307 družstvu
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení číslo 15/05 ze dne 25. ledna 2005

II. s o u h l a s í
s prodejem všech bytových a nebytových jednotek v domě čp. 307 v ul. Nádražní, včetně společných částí domu a podílu na pozemcích p.č. 2712/1 a p.č. 2712/2 v k.ú. Kutná Hora a se zařazením tohoto objektu do pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech schválených usnesením Zastupitelstvem města Kutná Hora č. 198/04 ze dne 26.10. 2004.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 197/05 k žádosti o prodej bytů
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se záměrem odprodeje domu čp. 326-327 v ul. Fučíkova, Kutná Hora, formou privatizace

II. u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
zpracování pravidel pro prodej domu čp. 326-327 v ul. Fučíkova, Kutná Hora, formou privatizace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 198/05 k dodatku kupní sml. se spol. Investorsko inženýrská a.s. Liberec
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s doplněním kupní smlouvy uzavřené dne 17.7.2003 se společností Investorsko inženýrská a.s. se sídlem v Liberci 1, Gorkého 658/15 dodatkem uvedené smlouvy za podmínek navržených Investorsko inženýrskou a.s. dne 30.8.2005.

II. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zajistit, aby investice byla provedena v rozsahu dle PD, která bude nedílnou součástí tohoto dodatku a zároveň jasně danou garanci za smluvní pokutu ve výši 4 mil. Kč.


Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 88/06 ze dne 25.4.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Rada města      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 199/05 k zakoupení pozemků od Pozemkového fondu ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemků p.č. 4131/16 o výměře 8936 m2, 4140/22 o výměře 409 m2, 4136/2 o výměře 426 m2 a 4142/2 o výměře 3545 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 200/05 ke změně usnesení ZM č. 172/03
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou usnesení č. 172/03 ze dne 16.9.2003 takto: vypustit text "v kultuře zemědělské půdy"
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 201/05 k prominutí poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Milana a Kristýnu Pospíšilovy, Kutná Hora ve výši 44.737,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 202/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 29/05 - b.j. Studentů 133
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 29/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 1 v domě čp. 133, ul. Studentů, v Kutné Hoře s panem Lukášem Dudlou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 801.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 203/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 27/05 - b.j. Studentů 134
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č.27/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č.19 v domě čp. 134, ul. Studentů v Kutné Hoře s panem Oldřichem Körblem, Hlízov. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 603,000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 204/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 26/05 - b.j. Ortenova 81
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 26/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č.9 v domě čp. 81, ul. Ortenova, v Kutné Hoře s panem Pavlem Růžičkou, Kolín II. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 476.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 205/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 28/05 - b.j. Masarykova 599
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 28/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č.2 v domě čp.599, ul. Masarykova, v Kutné Hoře s manželi Pavlem a Simonou Suchánkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu 811.105,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 206/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 24/05 - Čáslavská 42
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 24/05, s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytů č. 1, 2, 4, 6 v ul. Čáslavská čp. 42, Kutná Hora (stav.p.č. 3014) a na prodej pozemku p.č. 2982/13 (zahrada o výměře 603 m2) v k.ú. Kutná Hora, s p. Emilem Horvátem,Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve výběrovém řízení nabízenou kupní cenu 452.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 207/05 k úrokům z prodlení u nájemních smluv pozemků
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tím, že nebude počítán úrok z prodlení nižší jak 100,-- Kč u nájemních smluv o nájmu pozemků počínaje výpočtem úroků od 10.9.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 208/05 k doplnění předmětu podnikání spol. Technické služby K.Hora spol. s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s doplněním předmětu podnikání společnosti Technické služby Kutná
Hora, spol. s.r.o. o činnost "Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování"

b) se změnou Stanov společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
zahrnující rozšíření předmětu podnikání o činnost "Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování"
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 209/05 ke zrušení usnesení ZM č. 144/05
Zastupitelstvo města z r u š u j e
své usnesení č. 144/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 210/05 k informativní zprávě o NsAČ Kutná Hroa
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o NsAČ v Kutné Hoře.


Usnesení č. 211/05 k informativní zprávě o organizační změně
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o výsledcích dotazů k provedené organizační změně


Usnesení č. 212/05 k informativní zprávě o činnosti SK Sparta Respo ČKD
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
a) informaci o činnosti společnosti SK Sparta Respo ČKD Kutá Hora a.s.
b) výroční zprávy společnosti SK Sparta Respo ČKD Kutá Hora a.s.za roky
2002, 2003 a 2004


Usnesení č. 213/05 k zápisu Výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ZM ze dne 2.8.2005.


Usnesení č. 214/05 ke změně v "Zásadách pro poskytování přísp. z Fondu regen. města"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu v bodu IV. Žádost o poskytnutí příspěvku - vkládá se odst. 6 "Ve zcela mimořádných případech (živelné pohromy, nepředpokládané nálezy výjimečných stavebně historických či uměleckých prvků apod.) lze poskytnout příspěvek z Fondu regenerace (žadateli odmítnutých příspěvků) v průběhu daného rozpočtového roku. Pro tyto případy platí všechna ostatní ustanovení těchto "Zásad" vyjma stanovených termínů a vyhlášení výběrového řízení".

Změnu v bodu VI. Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu, odst. 2 - ruší se věta "Podpisy smluv může být starostou města pověřen vedoucí pověřeného odboru".

Tyto změny nabývají platnosti a účinnosti dnem přijetí usnesení Zastupitelstva města Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.09.05


Usnesení č. 215/05 ke změně obecně závazné vyhlášky čl 2/02
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, o změně obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.05


Usnesení č. 216/05 ke komunitnímu plánu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr pořízení Komunitního plánu města Kutné Hory
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 15.09.05


Usnesení č. 217/05 k prominutí poplatku za zábor místní komunikace
Zastupitelstvo města s o u h l as í
s prominutím poplatku za zábor místní komunikace ve výši 4.092,-- Kč na Jánské náměstí paní Ivě Lancové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 13. září 2005

Nahoru