13. prosince 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.prosince 2016

Usnesení č. 208/16 k termínům jednání Zastupitelstva města Kutná Hora na rok 2017
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny svých zasedání na rok 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 209/16 k veřejnoprávní smlouvě - dotace pro Nadaci KH - památka UNESCO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO na rok 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 210/16 k prošetření stavu ujetých a fakturovaných km
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Útvar interního auditu MÚ Kutná Hora
ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství MÚ Kutná Hora prošetřit skutečný stav ujetých a fakturovaných km městu Kutná Hora v rámci městské autobusové dopravy společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. S výsledky šetření budou obeznámeny výbory finanční i kontrolní, jejichž připomínky budou součástí závěrečné zprávy pro zastupitelstvo města.
Zodpovídá : Ing. F. Tvrdík      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 211/16 k prošetření zadání veřejné zakázky
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor ZM a Útvar interního auditu MÚ Kutná Hora
provedením kontroly zadání veřejné zakázky "Sanace odvalu dolu Kuntery".
Zodpovídá : Kontrolní výbor ZM      Termín : 10.03.17


Usnesení č. 212/16 k Obecně závazné vyhlášce - loterie
Zastupitelstvo města v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2015 a 2/2016 o regulaci loterií a jiných podobných her
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 213/16 k rozpočtu Města Kutná Hora - pozměňovací návrh
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s pozměňovacím návrhem dle předložené důvodové zprávy a přílohy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru provést změny v rozpočtu města na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.12.16


Usnesení č. 214/16 k rozpočtu Města Kutná Hora - pozměňovací návrh
Zastupitelstvo města u k l á d á
starostovi města Kutná Hora
připravit smlouvu o sponzorském daru ve výši 1 mil. Kč pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s. na zajištění vybavení nového odd. kutnohorské nemocnice.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 215/16 k rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2017
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2017 se dvěma schválenými pozměňovacími návrhy v tomto členění:
Příjmy celkem 367 532,71 tis. Kč
Provozní výdaje 332 832,88 tis. Kč
Investiční výdaje 47 043,82 tis. Kč
Výdaje celkem 379 876,70 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů -12 343,99 tis. Kč
Financování 12 343,99 tis. Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 216/16 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2016 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, státnímu rozpočtu, obcím, krajům a regionálním radám.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 217/16 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 2. 11. 2016 - 30. 11. 2016


Usnesení č. 218/16 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 5.12.2016


Usnesení č. 219/16 k prodeji pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Skokan)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 2478 o výměře 684 m2, p.č. 2480 o výměře 1.419 m2 a p.č. 2481/1 o výměře 557 m2, vše v k.ú. Kutná Hora panu Zbyňku Skokanovi, 394 04 Nový Rychnov.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.01.17


Usnesení č. 220/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Perštejnec (spol. ČEZ Distribuce, a.s.)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 118/16 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Perštejnec společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 221/16 k prodeji pozemku v k.ú. Neškaredice (spol. CARPIAS, SE)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 534 o výměře 9.606 m2 v k.ú. Neškaredice společnosti CARPIAS, SE, IČ 28451368, se sídlem Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 222/16 k prodeji pozemků v k.ú. Kaňk (pí Ježková)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 689/2 o výměře 13.654 m2 a p.č. 699 o výměře 2.949 m2, vše v k.ú. Kaňk paní Ludmile Ježkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 223/16 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Petrák)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 4128/27 o výměře 18 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora, panu Janu Petrákovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 224/16 k prodeji pozemku v k.ú. Kaňk (p. Janata)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 21.1. 2008 prodej pozemku p.č. 646/9 o výměře 117 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk panu Vladimíru Janatovi, 130 00 Praha 3 za celkovou kupní cenu ve výši 8.055,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 225/16 k odkupu pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČPP Transgas, s.p.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 3658/13 o výměře 594 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro ČPP Transgas, s.p., IČ 00002674, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 do vlastnictví Města Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 118.800,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 226/16 k aktualizaci Programu regenerace MPR Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou aktualizací Programu regenerace MPR Kutná Hora pro období 2017 - 2022 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 227/16 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 37
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 444 280,- Kč z rozpočtové rezervy na pokrytí ztráty z provozu venkovního koupaliště dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Sparta Kutná Hora dle bodu a)
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 228/16 k rozpočtovému opatření OPPKŠ č. 38
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 38:
přesun prostředků ve výši 306 000,00 Kč z položky rozpočtová rezerva na položku návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora na finanční zajištění realizace projektu výzvy číslo 02-16-022 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v roce 2016 dle důvodové zprávy.

b) Smlouvu o zápůjčce, která bude uzavřena s příspěvkovou organizací Základní škola Žižkov dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.12.16


Usnesení č. 229/16 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 23.11.17


Usnesení č. 230/16 k informativní zprávě k poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2016

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2017 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 v měsíci leden 2017

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 231/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 22/16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 22/16, z důvodu úhrady nákladů na odstranění havarijního stavu sil. Č. III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora I. etapa, ve výši 7 957 910 Kč, dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.12.16


Usnesení č. 232/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č.23/16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 23/16, navýšení rozpočtových prostředků na základě poskytnutého daru od Philip Morris International na pořízení dlouhodobého majetku, ve výši 246.000,--Kč proti položce financování dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 233/16 ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změny čl. III zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora:

1. V čl. III zřizovací listiny - Účel a předmět činnosti - se služby poskytované příspěvkovou organizací rozdělují na služby registrované dle zákona č.108/2006 Sb. a na služby neregistrované
2. Neregistrované služby se rozšiřují o provozování komunitního centra pro seniory a hendikepované a o zajišťování speciální dopravní služby pro seniory
Po provedených změnách zní Čl. III zřizovací listiny takto:
Účel a předmět činnost
1) poskytování registrovaných služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách:
a) poskytování sociální a pečovatelské služby ve smyslu § 32 a §40 zákona
č. 108/2006 Sb.,
b) provozování centra denních služeb ve smyslu § 45 zákona č. 108/2006 Sb.,

2) poskytování neregistrovaných služeb
a) poskytování sociální služby v domech s pečovatelskou službou,
b) provozování komunitního centra pro seniory a hendikepované,
c) zajišťování speciální dopravní služby pro seniory.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 234/16 ke zprávě o revizi 3. Komunitního plánu města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o revizi 3. Komunitního plánu města Kutná Hora za období let 2014 - 2016.


Usnesení č. 235/16 k sociální službě "Taxík Maxík"
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení RM č. 969/16 ze dne 16.11.2016

II. s c h v a l u j e
a) darovací smlouvu mezi Městem a Nadací Charty 77 na jejímž základě nadace daruje Městu finanční prostředky ve výši 648 251,- Kč jako příspěvek na pořízení motorového vozidla zn. Ford Tourneo Custom L2, a to za účelem jeho provozování v rámci projektu "Taxík Maxík" sledujícího zvýšení mobility seniorů a osob se zdravotním postižením.

b) schvaluje smlouvu o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu "Taxík Maxík", kterou se Město zavazuje hradit veškeré náklady spojené s provozem automobilu v rámci projektu Taxík Maxík po dobu 5 let a službu poskytovat prostřednictvím příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.16
Zrušeno usnesením ZM č. 29/17 ze dne 31. 1. 2017.

Usnesení č. 236/16 k Obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 03/2016
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 03/2016, o nočním klidu.
Zodpovídá : Ing. F. Tvrdík      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 237/16 k zápisu č. 03/2016 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 03/2016 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutné Hory ze dne 8.12.2016.


Usnesení č. 238/16 k realizaci Programu prevence kriminality MV ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci ,,Programu prevence kriminality MV ČR pro rok 2017"

b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 239/16 ke spoluúčasti na projektu - "Asistent prevence kriminality"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci Výzvy MSPV č. 03_16_64 - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování z Operačního programu Zaměstnanost

b) se spoluúčastí města na realizaci uvedeného projektu Výzvy č. 03_16_64 - Asistent prevence kriminality projektů ve výši 5 % celkových a skutečných nákladů na projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu
Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 240/16 ke smlouvě na zajištění provozování městské autobusové dopravy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění provozování městské autobusové dopravy v Kutné Hoře v rozsahu platných jízdních řádů linky č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245007, 245010 na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 241/16 k úhradě prokazatelné ztráty z provozování ostatní doprav.obslužnosti
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů 2 a 3 na lince 240015 Kutná Hora - Zbraslavice z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 242/16 k uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy (přestupky)
Zastupitelstvo města I. k o n s t a t u j e,
že Město Kutná Hora je nadále schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obcí Bernardov, Bludov, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Křesetice, Opatovice I, Paběnice, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Vidice, Zbraslavice

II. s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s obcemi Bernardov, Bludov, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Křesetice, Opatovice I, Paběnice, Petrovice I, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Vidice, Zbraslavice dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a to v té podobě, v jaké je přiložena k návrhu tohoto usnesení.

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy s výše jmenovanými obcemi.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.03.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 13. prosince 2016

Nahoru