13. prosince 2011

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.prosince 2011

Usnesení č. 202/11 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
pana Petra Vocla, Kutná Hora a paní Radku Bulánkovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2012 - 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 21.03.12


Usnesení č. 203/11 k termínům ZM v roce 2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2012.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.12.11


Usnesení č. 204/11 k uzavření smlouvy - rozvoj eGovernmentu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy mezi Středočeským krajem, Krajským úřadem, Zborovská 11, Praha 5 a městem Kutná Hora o bezúplatné spolupráci v rámci projektu "Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji".

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 20.12.11


Usnesení č. 205/11 k investičnímu úvěru 21 mil.Kč
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podpisem smlouvy a přijetím investičního úvěru na financování určeného souboru investičních akcí v celkové limitní výši 21 mil. Kč a dobou splatnosti 5 let. Úvěrová smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení /ČS,a.s./ za podmínek uvedených v nabídce.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 206/11 k návrhu rozpočtu na rok 2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtu na rok 2012 v tomto členění v tis. Kč:
příjmy celkem 336.817,65
provozní výdaje 281.306,15
investiční výdaje 50.944,00
výdaje celkem 332.250,15
saldo příjmů a výdajů 4.567,50
financování -4.567,50
saldo rozpočtu 0,00

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 207/11 k rozpočtovému výhledu 2012-2015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového výhledu na rok 2012 - 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 208/11 k odpisu finančního majetku a pohledávek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s odpisem evidovaného dlouhodobého finančního majetku - kapitálového vkladu mimo základní kapitál, poskytnutého v roce 2009 společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., ve výši 28.856.130,- Kč.

b) s odpisem evidované dlouhodobé pohledávky z půjčky, poskytnuté v roce 2009 společnosti Nemocnice Kutná Hora, ve výši 10.000.000,- Kč

c) s odpisem evidované nedobytné pohledávky, dle důvodové zprávy, v celkové výši 86.000,- Kč.

Bod b) zrušen usnesením ZM č. 7/12 ze dne 31. 01. 2012
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 209/11 k obecně závazné vyhlášce Města KH č.7/2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 7/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.

Zrušeno usnesením ZM č. 213/11 dne 13.12.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 210/11 k obecně závazné vyhlášce Města KH č.8/2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 8/2011 o změně vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 211/11 k obecně závazné vyhlášce Města KH č.9/2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 9/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 212/11 k obecně závazné vyhlášce Města KH č.6/2011
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 6/2011 o změně vyhlášky č. 5/2010, o místních poplatcích.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 213/11 k obecně závazné vyhlášce Města KH č.7/2011
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č.209/11 ze dne 13.12.2011

II. s c h v a l u j e
upravenou obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 7/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 214/11 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 12. 10. - 30.11.2011.


Usnesení č. 215/11 k prodeji akcií ČSAD KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej hromadné kmenové akcie akciové společnosti ČSAD Kutná Hora, a.s. vítěznému zájemci za nabídnutou kupní cenu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 216/11 k prodeji části pozemků v k.ú.Sedlec - p.Šabata
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 744/1 a p.č. 744/4 o celkové výměře cca 600 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Marku Šabatovi, , Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.12


Usnesení č. 217/11 k prodeji pozemku v KH - p.Sekera
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4126/41 o výměře 3.972 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Sekerovi,Čáslav.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.12


Usnesení č. 218/11 k prodeji části pozemků v KH - Mgr.Kadlec
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 3644/1 a p.č. 4285/1 o celkové výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Mgr. Janu Kadlecovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.12


Usnesení č. 219/11 k zakoupení pozemků v KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se zakoupením podílu ve výši 4/6 pozemků dle PK p.č. 1720/1, 1720/2 a 1720/3 o celkové výměře 59.126 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Lucie Bárkové, Hřebeč a pana Petra Vejmelky, Praha.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 220/11 k prodeji pozemku v KH - p.Karla
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 236/07 ze dne 23.10. 2007

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Petru Karlovi,Poděbrady.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 221/11 k vyhodnocení VŘ č.M5/11 - pozemky v k.ú.Malín
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín společnosti JOHANA ENERGY s.r.o., se sídlem Malín 335, Kutná Hora za celkovou kupní cenu 1.002.000,-Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 222/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - man. Nykodýmovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 673/152 o výměře 15 m2 a p.č. 673/153 o výměře 7 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Václavu a Ivaně Nykodýmovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 223/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - man. Rejholcovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 673/150 o výměře 15 m2 a p.č. 673/151 o výměře 7 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Bohuslavu a Haně Rejholcovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 224/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - man. Heřmánkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 673/148 o výměře 14 m2 a p.č. 673/149 o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Janě Heřmánkovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 225/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - man. Novotní
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 673/139 o výměře 12 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jiřímu a Vladimíře Novotným, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku(+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 226/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - man. Hrubošovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 673/132 o výměře 16 m2 a p.č. 673/134 o výměře 3 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Josefu a Aleně Hrubošovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 227/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - p. Trnka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
VI. s prodejem pozemků p.č. 673/141 o výměře 14 m2 a p.č. 673/142 o výměře 10 m2 v k.ú. Kutná Hora panu MUDr. Štefanu Trnkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 228/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - pí Venhodová a Vostrovská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 673/137 o výměře 12 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Martině Venhodové, Kutná Hora a paní Michaele Vostrovské, Praha - Michle za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 229/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - man. Šáňovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 673/135 o výměře 22 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing. Janu a Dagmar Šáňovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 230/11 k prodeji pozemků pod garážemi v KH - p. Tobola
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 673/143 o výměře 14 m2, p.č. 673/144 o výměře 8 m2 a p.č. 673/145 o výměře 1 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Milanu Tobolovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 pozemku (+2.400,- Kč, tj. poměrná část nákladů za vypracování geometrického plánu).

Zrušeno usnesením ZM č. 42/12 ze dne 20.3.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 231/11 k účasti v dražbě za účelem nabytí podílu na pozemcích
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/252 na pozemcích dle KN p.č. 608 o výměře 159 m2, p.č. 609 o výměře 142 m2, p.č. 612/2 o výměře 25 m2, p.č. 612/3 o výměře 14 m2, p.č. 613/1 o výměře 18 m2, p.č. 613/2 o výměře 18 m2, p.č. 613/3 o výměře 18 m2, p.č. 613/4 o výměře 18 m2, p.č. 613/5 o výměře 18 m2, p.č. 613/6 o výměře 18 m2, p.č. 613/7 o výměře 18 m2, p.č. 613/8 o výměře 21 m2 a na pozemcích dle PK p.č. 721/7 o výměře 250 m2, p.č. 721/8 o výměře 263 m2 a p.č. 721/9 o výměře 316 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, formou účasti v dražbě s uplatněním předkupního práva města k těmto nemovitostem.

II. p o v ě ř u j e
místostarostu Ing. Jiřího France (v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Karla Koubského) zúčastnit se dražby na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/252 výše uvedených pozemků a starostu města stanovením výše nabídky, kterou za Město Kutná Hora učiní.

Zrušeno usnesením ZM č. 211/12 ze dne 23. 10. 2012.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 232/11 k žádosti manželů Šmidrkalových
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem Města Kutná Hora odprodat bytovou jednotku č. 5 v domě čp. 585, ul. Puškinská včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 manželům Jiřímu a Haně Šmidrkalovým, Kutná Hora za kupní cenu stanovenou dle výpočtu při dodatečném odprodeji, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 233/11 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 28. 11. 2001, mezi Městem Kutná Hora, paní Alenou Puchýřovou (nyní Macháčkovou) a panem Alešem Janouškem, dále upravené Dohodou o vypořádání práv a povinností ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě ze dne 28. 11. 2001 a nájemní smlouvě ze dne 4. 7. 2003, uzavřené mezi paní Alenou Macháčkovou a panem Alešem Janouškem dne 28. 4. 2009, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 28. 11. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Aleši Janouškovi částku ve výši 573.010,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 10. 2011.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 234/11 k odpisu pohledávky za TJ Stadion KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odpisem pohledávky za T.J.Stadion Kutná Hora ve výši 1.421.082,10 Kč s příslušenstvím, tj. s úrokem z prodlení v zákonné výši, vůči Městu Kutná Hora ke dni 13.12.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 235/11 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy

b) s posunutím termínů splnění usnesení ZM č. 34/11, 35/11 a 69/11 týkajících se uzavření kupních smluv na prodej bytů č. 16 v ul. Vítězná čp. 221, bytu č. 1 v ul. Masarykova čp. 302, a bytu č. 14 v ul. Vítězná čp. 221, vše v Kutné Hoře, se společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora do 31.1.2012

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 236/11 k převodu stavby účelové komunikace do majetku města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se sepsáním notářského zápisu o bezúplatném převodu stavby štěrkové účelové komunikace v Chrpové ulici, umístěné na části pozemku Města Kutná Hora parc.č. 4819/1 v k.ú. Kutná Hora, ve vlastnictví Ing.Petra Karly a paní Radky Karelové do majetku Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 237/11 k odstranění 3 ks staveb autobus.čekáren
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstraněním 2 ks staveb autobusových čekáren umístěných u bývalé nákladové vrátnice ČKD Kutná Hora,a.s. a 1 ks na Dolním Žižkově v ulici Táborská.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 238/11 k harmonogramu svozu odpadů "z ulice" na r.2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2012, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 239/11 k Managementu Plánu historického jádra KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený dokument Management Plan historického jádra Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : . .


Usnesení č. 240/11 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2011 na obnovu fasády domu čp. 293 Mezibranská ulice v Kutné Hoře o částku 20 000,- Kč, celková částka příspěvku po navýšení bude činit 70 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.11


Usnesení č. 241/11 k rozpočtovému opatření č.34
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 34 - přesun schválených neinvestičních prostředků z položky 5331 PO Školní jídelny, Jana Palacha 166 Kutná Hora na položku 5331 PO Mateřské školy Benešova 149, Kutná Hora na částečné zajištění oprav kuchyněk Mateřské školy Benešova 149/II. ve výši 200.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 242/11 k udělení titulu "Čestný občan města KH"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s udělením titulu "Čestný občan města Kutná Hora" paní PhDr. Dagmar Lieblové
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 243/11 k poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2011

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2012 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 4/2011 v měsíci leden 2012

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.12


Usnesení č. 244/11 k vydání změny č.30 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 30 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.12


Usnesení č. 245/11 k zadání pro zpracování návrhu změny č.35 územ.plánu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 35 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na pozemcích parc. č. 1119, 1120, 1121, 1123/1, 1123/2, 1127/5 a 3823/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 246/11 k zadání pro zpracování návrhu změny č.38 územ.plánu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 38 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Poličany" na pozemku parc. č. 29 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Poličany.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 247/11 k zadání pro zpracování návrhu změny č.39 územ.plánu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 39 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Malín" na pozemku parcelní č. 426 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Malín.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 248/11 k zadání pro zpracování návrhu změny č.40 územ.plánu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 40 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na pozemcích parc. č. 3933/1 a části pozemků 3934/4 a 3934/5 (vše parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 249/11 k dotaci z Humanitárního fondu Středočes.kraje na r.2012
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje na rok 2012 - podpora procesů plánování sociálních služeb

b) se spolufinancováním procesů plánování sociálních služeb v roce 2012
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : . .


Usnesení č. 250/11 k zápisu č.7/2011 z jednání Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora č. 7/2011 ze dne 9.11.2011.


Usnesení č. 251/11 k dodatku ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek ke smlouvě s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2011.Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 252/11 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z Finančního výboru ZM K.Hora ze dne 5.12.2011.

II.u k l á d á
starostovi a místostarostům Města Kutná Hora
poskytnout TJ Sparta Kutná Hora plavecký bazén pouze 50% navrženého příspěvku na 1/2 roku a druhou polovinu podmínit jednáním o vlastnických právech.


Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.05.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2011 » 13. prosince 2011

Nahoru