13. května 2008

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.května 2008

Usnesení č. 91/08 k hospodaření města K. Hora k 31.3.2008
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 31.3.2008.


Usnesení č. 92/08 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora 25.3.2008 - 22.4.2008.


Usnesení č. 93/08 k rozpočtovým opatřením EO č. 12-14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 12 - navýšení příjmů a výdajů o částku 16.000.000,- Kč, jde o zařazení schváleného úvěru do rozpočtu Města na financování tepelného hospodářství

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 13 - navýšení výdajů a příjmů o částku 24.761.520,- Kč jedná se o vlastní daň z příjmu do rozpočtu Města Kutná Hora.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 14 - navýšení příjmů a výdajů o částku 4.587.000,- Kč, jde o navýšení příjmů v položce nájemné Městské lesy a rybníky a výdajů o položku příspěvek 4.000.000,- Kč Městským lesům a rybníkům a navýšení rezerv y o částku 587.000,-

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.05.08


Usnesení č. 94/08 k pozemkům od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. se zrušením usnesení č. 139/07 ze dne 28.6.2007
2. se zakoupením id. 6/8 pozemků p.č. 4206/3 a 4206/4 o celkové výměře 3928 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 95/08 k bezúplatnému převodu pozemků - ŘSD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků pod chodníky v ulici Vítězná p.č. 779/47 o výměře 37m2 , 807/17 o výměře 12 m2, 807/18 o výměře 237 m2, 807/19 o výměře 206 m2, 807/20 o výměře 173 m2, 807/21 o výměře 1998 m2, 807/22 o výměře 229 m2, 807/23 o výměře 206 m2 , 807/24 o výměře 2157 m2 a 807/25 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 96/08 k bezúplat. převodu pozemků (Úřad pro zastup.státu ve věcech majet.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 805/35 o výměře 379 m2 a p.č. 805/36 o výměře 918 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 97/08 ke změně usnesení - Středočeský kraj
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č. 149/06 ze dne 27.6.2006

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 739/7 o výměře 86 m2 dílu "a" pozemku p.č. 739 o výměře 390 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 739/8,dílu "v" pozemku p.č. 739 o výměře 3 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 642/3,dílu "c" pozemku p.č. 739 o výměře 18 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 495/5,pozemku p.č. 739/9 o výměře 78 m2,v obci Kutná Hora a k.ú. Kaňk, oddělené geometrickým plánem č. 292-43/2005,2114-144/2005 z pozemku p.č. 739 v obci Kutná Hora a k.ú. Kaňk, zaps. v katastru nemovitostí vedené m Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracovištěm Kutná Hora, na listu vlastnictví 495 pro obec Kutná Hora a k.ú. Kaňk a dále pozemek p.č. 4522/20 o výměře 209 m2, oddělený z pozemku p.č. 4522/2,dílu "h" pozemku p.č. 4522/2 o výměře 487 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 4522/21,dílu "i" pozemku p.č. 4522/2 o výměře 83 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 4522/21,dílu "g" pozemku p.č. 4522/6 o výměře 42 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 4522/21,dílu "l" pozemku p.č. 4522/6 o výměř e 1 m2,
který se slučuje do pozemku p.č. 4522/21,dílu "m" pozemku p.č. 4522/2 o výměře 166 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 4522/22,dílu "o" pozemku p.č. 4522/2 o výměře 16 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 4522/22,dílu "t" pozemku p.č. 3842/5 o výměře 17 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 3842/12,dílu "D" pozemku p.č. 4522/2 o výměře 1 m2, který se slučuje do pozemku p.č. 1923- v obci a k.ú. Kutná Hora, oddělené geometrickým plánem č. 292-143/2005,2114-144/2005 z pozemků p.č. 4522/2, p.č. 4522/6 a p.č . 3842/5 v obci a k.ú. Kutná Hora, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracovištěm Kutná Hora, na listu vlastnictví 495 pro obec a k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 98/08 k darování pozemků proti koupališti - Středočeský kraj
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru dílu "o5" o výměře 25 m2, dílu "o3" o výměře 87 m2, dílu "o1+o2" o výměře 44 m2 a dílu "o4" o výměře 263 m2 z pozemku p.č. 4516/2 v k.ú. Kutná Hora a pozemku p.č. 4516/18 o výměře 161 m2 vše v k.ú. Kutná Hora od Středočeského kraje.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 99/08 k prodeji části pozemku p.č. 4507/2 - p. Koriťák
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4507/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 199 m2 panu Janu Koriťákovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 100/08 k prodeji pozemku p.č. 3530/4 - p. Dobrev
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3530/4 v k.ú. Kutná Hora o výměře 98 m2 panu Jaroslavu Dobrevovi, Vestec za kupní cenu 357,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 101/08 k prodeji pozemku p.č. 903/31 - Rýznarová, Barenčík
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 903/31 o výměře 487 m2 v k.ú. Kutná Hora na stavbu rodinného domu Bc.Ivě Rýznarové, Kutná Hora a Radku Barenčíkovi, Malešov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 102/08 k prodeji části pozemku p.č.2548/2 - p. Hladík
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2548/2 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Kutná Hora na stavbu garáže panu Tomáši Hladíkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 103/08 k prodeji pozemků p.č. 4507/2 a 4507/3 - ČEZ Distribuce,a.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 4507/2 o výměře 199 m2 a 4507/3 o výměře 67 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4. za kupní cenu 1.500,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 104/08 k prodeji části pozemku p.č. 3644/1 - pí Kadlecová
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3644/1 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Evě Kadlecové,, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 105/08 k prodeji pozemku v Sedlci - p. Furka
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 656/16 o výměře 200 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petru Furkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 106/08 k odkoupení komunikace v Malíně
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku dle GP č. 352-118/2007 p.č. 636/56 o výměře 1.492 m2 se stavbou komunikace včetně veřejného osvětlení v k.ú. Malín od pana Bohumíra Soukupa, bytem Miskovice za kupní cenu 1,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 107/08 k prodeji částí pozemků v K.Hoře (Fučíkova ul.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem částí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/7 o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek čp. 332, 333 Fučíkova ul., Kutná Hora za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 108/08 k prodeji pozemků - předzahrádek v K. Hoře (Plačkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3946/23 a p.č. 3946/24 o celkové výměře 152 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům MUDr. Jiřímu a Mgr. Heleně Plačkovým, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 109/08 k žádosti manželů Pompových o udělení výjimky
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky při odprodeji bytové jednotky ul. Mazákova čp. 168 pro manžele Evu a Martina Pompovy, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 110/08 k žádosti manželů Kalejových o odprodej bytu
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odprodejem bytové jednotky v čp. 469 ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 2474/1, 2475 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 manželům Ľudovítu a Anně Kalejovým, Kutná Hora za kupní cenu uvedenou v p ůvodní nabídce převodu bytu.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 111/08 k odprodeji b.j. v II. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu č.p. 304 ul. Pod Valy včetně podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. 1541 a p.č. 1542 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 19.3.2007:
1) byt. jednotka č.304/3, pí Věra Stehlíková, kupní cena ve výši 202.192,- Kč
2) byt. jednotka č.304/4, pí Petra Fialová, kupní cena ve výši 129.938,- Kč
3) byt. jednotka č.304/5, pí Ludmila Chmelíková, kupní cena ve výši 192.235,- Kč
4) byt. jednotka č.304/6, Martin Vosáhlo, kupní cena ve výši 137.026,- Kč
5) byt. jednotka č.304/7, p. Antonín Dubský, kupní cena ve výši 193.989,- Kč
6) byt .jednotka č.304/8, pí Anna Kounická, kupní cena ve výši 136.453,- Kč
7) byt. jednotka č.304/9, p.Viktor Kuča, kupní cena ve výši 71.144,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.08


Usnesení č. 112/08 k vyhodnocení VŘ č.SN 4/08 na prodej nebyt.jednotky (Šandova 147)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. 4/08 s uzavřením kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 103 v domě čp. 147, ul Šandova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dl e "Prohlášení vlastníka " ze dne 6.1. 2005, s paní Vlastou Havlovicovou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výb. řízení za nabízenou kupní cenu 350.120,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 113/08 k vyhodnocení VŘ č.SN 3/08 na odprodej nebyt.jednotky (Opletalova 178)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. 3/08 s uzavřením kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 101 v domě čp. 178, ul Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú Sedlec u K utné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 7.11.2005, s panem Ing. Karlem Šrajbrem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výb. řízení za nabízenou kupní cenu 259.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 114/08 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Janová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 50.277,00 Kč pro paní Janu Janovou, Kutná Hora.

Zrušeno usnesením ZM č. 200/08 ze dne 9.9.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 115/08 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Janoušková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 52 639,00 Kč pro paní Lenku Janouškovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 116/08 k prodloužení termínů plnění usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 117/08 k demolici komína bývalé mazutové kotelny
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s demolici komínu bývalé mazutové kotelny na pozemku p.č.2529/2 v k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 118/08 k rozpočtovému opatření OSM č. 12,13 a 35/08
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č.12/08, kterým se zřizuje nová příjmová položka příjem z likvidace expanzní nádrže z VS 12 - ZŠ J.Palacha (železný šrot) v částce 1.010,-- Kč a v téže částce se navýší výdajová položka Tebis opravy - viz bod č.1 důvodové zp rávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.13/08, kterým se z důvodu změny smluvních vztahů s Galerií F.Jeneweina snižují příjmové položky nájem nebyty o částku 160.000,-- Kč a služby nebyty o částku 50.000,--Kč, dále se navýší výdajová položka plyn nebyty o částku 50.000,-- Kč, a to na úkor položek nebyty opravy (160.000,--Kč) a Vlašský dvůr opravy (100.000,--Kč) - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem OSM č.35/08, kterým se zřizují nové příjmové rozpočtové položky nájem ubytovna VHS (230.000,-- Kč) a služby ubytovna VHS (470.000,-- Kč) a dále se zřizují následující výdajové položky - voda ubytovna VHS ( 40.000,--Kč), plyn uby tovna VHS ( 250.000,-- Kč), el.energie ubytovna VHS ( 136.040,-- Kč), nájem ubytovna VHS (143.960,-- Kč), služby ubytovna VHS (80.000,-- Kč) a opravy ubytovna VHS (50.000,-- Kč) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.08


Usnesení č. 119/08 k ukončení "Smlouvy o sdružení finanč. prostředků na Fond stáří"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o ukončení "Smlouvy o sdružení finančních prostředků na Fond stáří", která byla uzavřena dne 16.3.2000 mezi Městem Čáslav a Městem Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 120/08 k pořízení změny č. 20 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny č. 20 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 598/26 v katastrálním území Kutná Hora,

b) v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. určení
Ing. Tomáše Benady, místostarosty města ke spolupráci na pořízení změny č. 20 územního plánu města Kutné Hory

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 121/08 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚPCZM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu centrální zóny města Kutná Hora v území vymezeném pozemkem parcelní číslo 1272/2 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odst. 5 a § 46, odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb.)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 122/08 k poskytnutí příspěvku na výstavu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 123/08 k pořízení změny č. 19 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) v souladu s § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny č. 19 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 176/13 (pozemek ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Perštejnec,

b) v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. určení Ing. Tomáše Benady, místostarosty města ke spolupráci na pořízení změny č. 19 územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 124/08 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 125/08 k pořízení dílčí změny č. 21 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a)v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny č. 21 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 704 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory,

b)v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. určení
Ing. Tomáše Benady, místostarosty města ke spolupráci na pořízení změny č. 21 územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 126/08 ke schválení zadání pro zpracování změny č. 16 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
na základě ustanovení § 6 odst. (5) a § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro vypracování změny č. 16 územního plánu města Kutné Hory v lokalitě s pozemkem parc. č. 3972/2 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 127/08 ke schválení 2. aktualizace Strategického plánu rozvoje města
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
stav realizace projektů Strategického plánu rozvoje města Kutné Hory ke dni 30.4.2008 uvedený v důvodové zprávě.

II. s o u h l a s í
s 2. aktualizací strategického plánu rozvoje města Kutné Hory v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 128/08 ke sjednání pojištění uvolněným zastupitelům města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření pojistné smlouvy pro případ pracovního úrazu ve variantě s pracovní neschopností s pojišťovnou Kooperativa, a.s. pro uvolněné členy Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 129/08 k novelizaci Jednacího řádu ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou novelizaci Jednacího řádu Zastupitelstva města Kutná Hora v čl. 4, bod 2), čl. 6, bod 2) a čl. 7 bod 7) s účinností od 15.5.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.08


Usnesení č. 130/08 ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
smlouvu s firmou CONNEX Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami městské autobusové dopravy č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 v roce 2008.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 131/08 k zápisům Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis Výboru pro zdravotnictví č.4/08 ze dne 1.4.2008 se dvěma přílohami - jednání pracovní skupiny na přípravu projektů pro možné čerpání dotačních prostředků na rekonstrukci areálu Nemocnice Kutná Hora ze dne 4.3.2008 ( 1/08 ) a ze dne 7.3.2008 ( 2 /08 )

b) Zápis Výboru pro zdravotnictví č.5/08 ze dne 29.4.2008

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
zapracovat do návrhu rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2012 částku ve výši 10 mil. Kč/rok na rekonstrukci areálu nemocnice v Kutné Hoře.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 132/08 k výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 27.3.2008.


Usnesení č. 133/08 k zápisům Finančního výboru ZM č. 7
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 7 Finančního výboru ZM ze dne 27.3.2008.
Usnesení č. 134/08 k prodloužení termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy (ORRÚP)
b) s prodloužením termínu usnesení ZM 63/08 ze dne 18.3.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.05.08


Usnesení č. 135/08 k problematice společnosti KH TEBIS s.r.o.
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál k problematice společnosti KH TEBIS, s.r.o.


Usnesení č. 136/08 ke vstupu strategického paratnera do spol. KH Tebis
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
spolupráci se společností European Commercial Bureau, a.s. na dořešení otázek souvisejících s problematikou vstupu strategického partnera do spol. KH Tebis s.r.o., zejména pak v otázce tvorby a rozdělení nájemného a výpočtu cen tepla.

Zrušeno usnesením ZM č. 147/08 ze dne 24.6.2008.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostarosta      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 137/08 k VŘ na rekonstrukci technologie chlazení a ledové plochy ZS
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2009 částku nutnou k dofinancování celé akce (rekonstrukce technologie chlazení a ledové plochy zimního stadionu).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, I.Šalátek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 138/08 k záměru napojení průmyslové zóny na státní komunikaci
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr přípravy napojení průmyslové zóny v Kutné Hoře ze stávající komunikace III. třídy Církvice-Karlov.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostarosta      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 139/08 k demolici nemovitosti v K. Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s demolicí objektu čp. 73 Masarykova ul. v Kutné Hoře na pozemku p.č. 2692 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 140/08 k VŘ M 6/07 na prodej areálu Kouřimská brána
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem domů čp. 59 a čp. 18 s pozemky p.č. 312, 310/1, 310/2 a 311/1 o celkové výměře 2.992 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti HILLDANE Capital, a.s., se sídlem Vilsnická 150, Děčín za kupní cenu celkem 11.560.000,-- Kč.

II. d o p o r u č u j e
společnosti HILLDANE Capital, a.s., držet se při rekonstrukci nemovitostí studie Ing. arch. B.Šípka.

III. v y h r a z u j e
si právo odsouhlasit samostatnou smlouvu o prodeji nemovitsotí před jejím podpisem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 141/08 k prodeji pozemků - předzahrádek v K. Hoře (Mandíkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3946/25 o výměře 17 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Josefu Mandíkovi, bytem Miskovice a paní Janě Mandíkové, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 142/08 k prodeji pozemků - předzahrádek v K. Hoře (man.Zelení)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3946/26 a p.č. 3946/27 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Josefu Zelenému bytem Křesetice a Evě Zelené, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 143/08 k prodeji pozemků - předzahrádek v K. Hoře (Zoulovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3946/28 a p.č. 3946/29 o celkové výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Josefu a Janě Zoulovým, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 144/08 k prodeji pozemků - předzahrádek v K. Hoře (Němečkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3946/30 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Evě Němečkovým, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 145/08 k prodeji pozemků - předzahrádek v K. Hoře (Grenárovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3946/31 o výměře 81 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům RNDR. Antonínu a Věře Grenarovým, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2008 » 13. května 2008

Nahoru