13. dubna 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.dubna 2010

Usnesení č. 67/10 k vývoji Nemocnice Kutná Hora s.r.o
Zastupitelstvo města u k l á d á
starostovi města Ivo Šalátkovi zpracovat do 8.5.2010 písemnou zprávu o vývoji záležitostí souvisejících s činností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a zařadit ji do materiálů distribuovaných ve stanovené lhůtě zastupitelům před příštím zasedáním v květnu.
Zpráva musí obsahovat mimo jiné:
1. Jaké konkrétní a doložitelné kroky učinili představitelé Města Kutné Hory v souvislosti s insolvenčním řízením, včetně chronologicky seřazeného datumového upřesnění jednotlivých kroků či opatření a určení konkrétní odpovědnosti za provedení těchto kro ků.

2. Jaký je vývoj soudních sporů Města Kutné Hory se společností MEDISTYL-PHARMA spol. s r.o., případně soudních sporů s jinými společnostmi, které měly obchodní či jiné vazby na Nemocnici Kutná Hora s.r.o.

3. Kdo právně zastupoval Město Kutná Hora ve výše zmíněných soudních sporech, jaké jsou jejich konkrétní výsledky a jaké v souvislosti s tím vznikly Městu Kutná Hora náklady

4. Jaké konkrétní a doložitelné kroky učinili představitelé Města Kutné Hory ve věci právního pochybení ze strany Města Kutná Hora při přípravě smluv o převodu obchodního podílu Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na společnost MEDISTYL-PHARMA spol. s r.o.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 08.05.10


Usnesení č. 68/10 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7. 4. 2010


Usnesení č. 69/10 k rozpočtovému opatření EO č.3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravenou změnu rozpočtu:
+ 13.511.520,-- Kč navýšení rozpočtových příjmů
+ 5.669.520,-- Kč navýšení rozpočtových provozních výdajů
+ 7.842.000,-- Kč navýšení rozpočtových investičních výdajů

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 70/10 k rozpočtovým opatřením OPKŠ č.8-9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 8 - přesun rozpočtových prostředků na položku "pomník Kalvárie - I.etapa" ve výši 196 690,- Kč na úkor položky "PAM - zdroje pro financování" dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 9 - přesun rozpočtových prostředků na položku "fasáda jižní stěny Hrádku" ve výši 127 880,- Kč na úkor položky "PAM - zdroje pro financování" dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.04.10


Usnesení č. 71/10 k rozpočtovým opatřením INV č.23-25
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Historické jádro - nezpůsobilé výdaje - archeolog" ve výši 310.000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.24 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "ZŠ J.Palacha - zateplení" ve výši 160.000,- Kč dle důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č.25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na položku "Rekonstrukce čp 87, Havlíčkovo nám." ve výši 5.631.300,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.04.10


Usnesení č. 72/10 k obnovení činnosti sběrného dvora
Zastupitelstvo města I. u k l á d á
a) OSM zajistit provoz sběrného dvora včetně potřebných finančních prostředků v rozsahu dle důvodové zprávy

b) EO připravit příslušnou rozpočtovou změnu na posílení položky provoz sběrného dvora

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM č.17/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 400.000,-- Kč na tři nové rozpočtové položky pronájem buněk a kontejnerů - sb.dvůr (200.000,--Kč), investiční položku sb.dvůr zhotovení přípojek, oplocení (100. 000,-- Kč) a položku sb.dvůr služby (100.000,-- Kč), a to na úkor položky sběrný dvůr projekt - viz důvodová zpráva.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing.Suchánek      Termín : 01.06.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 13. dubna 2010

Nahoru