13. března 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.března 2018

Usnesení č. 34/18 k zápisům Osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Peštejnec ze dne 02. 02. 2018
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 01. 02. 2018
c) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 07. 02. 2018
d) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 13. 02. 2018
e) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 13. 02. 2018
f) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 19. 02. 2018
  
 
Usnesení č. 35/18 k volbě přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní JUDr. Miroslavu Matouškovou, 284 01 Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2018-2022

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.18


Usnesení č. 36/18 k doplnění Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města j m e n u j e
paní Ing. Janu Kuklovou, ředitelku Pečovatelské služby Kutná Hora do funkce členky Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.03.18


Usnesení č. 37/18 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2017
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.12.2017. 
 
 
Usnesení č. 38/18 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 5.3.2018
  
 
Usnesení č. 39/18 k darování pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
darování pozemku p.č. 682/3 o výměře 188 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk z.s., IČO 65248929, se sídlem Kaňk č.ev. 1, 284 04 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 40/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Danilov)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 344 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Veaceslavu a Liudmile Danilov, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 41/18 k prodeji části pozemků v k.ú. Malín (man. Matouškovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 625/11 a p.č. 625/13 o celkové výměře 134 m2 (dle geometrického plánu č. 534-135/2017 pozemek p.č. 625/17), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Malín do spoluvlastnictví pana Zdeňka Matouška (podíl ve výši 1/2) a paní Moniky Matouškové (podíl ve výši 1/2), Malín, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 39.730,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 42/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (pí Kadlecová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a)vynětí pozemku z pasportu místních komunikací

b) prodej části pozemku p.č. 813 o výměře cca 150 m2, včetně stromu a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Zdeňce Kadlecové, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 pozemku + 3.000,- Kč/znalečné + 34.631,- Kč/strom.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 43/18 ke směně části pozemků v k.ú. Morašice v Žel. horách (Obec Zdechovice)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemku p.č. 465 o výměře cca 211 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Morašice v Železných horách ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 512 o výměře cca 211 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Morašice v Železných horách ve vlastnictví Obce Zdechovice, IČO 00274623, se sídlem Zdechovice 5, 533 11 Zdechovice s tím, že vlastní směnná smlouva bude uzavřena do 1 roku ode dne potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby "Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na pozemku p.č. 512 v k.ú. Morašice v Železných horách" katastrálním úřadem, nejpozději však do 5ti let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 44/18 ke směně části pozemků v k.ú. Kaňk (p. Veselý)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 618 o výměře 125 m2 (dle geometrického plánu č. 386-40/2008 díl "b" pozemku p.č. 618), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 284 o celkové výměře 134 m2 (dle geometrického plánu č. 386-40/2008 díly "d" a "e" pozemku p.č. 284), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk ve vlastnictví pana Václava Veselého, Kutná Hora s finančním doplatkem ze strany p. Veselého ve výši 3.037,- Kč. 
 
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 45/18 k odkupu části pozemků v k.ú. Kutná Hora (chodník Karlov)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení

I. části pozemku p.č. 4218/2 o výměře cca 50 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků paní Veroniky Krásné, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/6), pana Jana Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/6), pana Lukáše Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/6) a pana Petra Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 1/2) za kupní cenu ve výši 220,- Kč/m2 pozemku.

II. části pozemku p.č. 4221/98 o výměře cca 150 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků paní Veroniky Krásné, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/18), paní Jitky Reinertové, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/6), pana Jana Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/18), pana Lukáše Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/18) a pana Petra Veselého, Kutná Hora (podíl ve výši id. 2/6) za kupní cenu ve výši 220,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.19
 
 
Usnesení č. 46/18 k odkupu pozemků v k.ú. Sedlec a k.ú. KH (Státní statek Čáslav)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

I. odkoupení pozemků p.č. 625/2 o výměře 168 m2, p.č. 625/3 o výměře 219 m2, p.č. 638/1 o výměře 3591 m2, p.č. 638/6 o výměře 64 m2, p.č. 640/3 o výměře 1696 m2, p.č. 640/4 o výměře 1099 m2, p.č. 772/8 o výměře 327 m2, p.č. 772/10 o výměře 277 m2, p.č. 772/37 o výměře 236 m2, p.č. 772/38 o výměře 57 m2, p.č. 772/40 o výměře 8 m2, p.č. 772/42 o výměře 222 m2, p.č. 772/43 o výměře 133 m2, p.č. 785/70 o výměře 3383 m2, p.č. 785/94 o výměře 278 m2, p.č. 785/118 o výměře 237 m2, p.č. 785/119 o výměře 105 m2, p.č. 785/121 o výměře 672 m2, p.č. 785/150 o výměře 855 m2, p.č. 785/151 o výměře 6183 m2, p.č. 785/184 o výměře 60 m2, p.č. 785/185 o výměře 83 m2, p.č. 794/2 o výměře 292 m2, p.č. 795/2 o výměře 27331 m2, p.č. 795/33 o výměře 1177 m2, p.č. 795/34 o výměře 1405 m2, p.č. 795/50 o výměře 621 m2, p.č. 795/52 o výměře 858 m2, p.č. 795/53 o výměře 350 m2, p.č. 795/54 o výměře 423 m2, p.č. 795/55 o výměře 1569 m2, p.č. 795/66 o výměře 1160 m2, p.č. 795/68 o výměře 3953 m2, p.č. 795/70 o výměře 1232 m2, p.č. 795/77
o výměře 272 m2, p.č. 795/80 o výměře 33 m2, p.č. 801/5 o výměře 137 m2, p.č. 801/14 o výměře 130 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemků p.č. 3036/9 o výměře 33 m2 a p.č. 4522/9 o výměře 495 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Záveská a spol., v.o.s., IČ 26468514, se sídlem Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav jako správce konkursní podstaty úpadce Státní statek Čáslav, IČ 00104248, se sídlem Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav za celkovou kupní cenu ve výši 18.723.215,- Kč.

II. uzavření předložené Kupní smlouvy v souladu s bodem I. tohoto usnesení.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 47/18 k odkupu pozemku v k.ú. Sedlec (p. Melechovi, pí Prochasková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 795/69 o výměře 148 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků pana Miroslava Melechy, 284 01 Kutná Hora (podíl ve výši 1/2), pana Miroslava Melechy, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc (podíl ve výši 1/4) a paní Lenky Prochaskové, Holice, 779 00 Olomouc (podíl ve výši 1/4) za celkovou kupní cenu ve výši 44.400,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18 
 
Usnesení č. 48/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva ve výši 68 075,00 Kč na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na finanční zajištění realizace osvětlení areálu a parkoviště před halou BIOS, Puškinská ul., Kutná Hora dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.03.18 
 
Usnesení č. 49/18 krozdělení prostředků z Fondu regenerace města pro rok 2018
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 900 000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2018 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 
 
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 50/18 k rozdělení prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2018 na tyto akce: Morový sloup Šultysova ulice, parapetní zeď se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí, Kamenný dům Václavské náměstí, čp. 165 Šultysova ulice, opěrná zeď v areálu chrámu sv. Barbory a čp. 144 Husova ulice.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.04.18


Usnesení č. 51/18 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 5 (uzavření VPS)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠK č. 5 - přesun prostředků z položky - Rozpočtová rezerva ve výši 500 000,- Kč na položku - Sparta Kutná Hora z.s. - neinvestiční dotace.
Neinvestiční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů vynaložených na nejnutnější opravy budovy šaten a ubytovny., dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 13.04.18 
 
Usnesení č. 52/18 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2018
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle přiloženého seznamu, kteří splňují podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2016.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.18 
 
Usnesení č. 53/18 k rozpočtovému opatření OI č. 02-03
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 02 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku "PD - Komunikace Roháčova, Rudní Uhelná" ve výši 287,000,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 03 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku "VO Na Náměti" ve výši 43.095,- Kč dle důvodové zprávy. 
 
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 54/18 k rekonstrukci objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) aby zřízená příspěvková organizace Městská knihovna Kutná Hora přijala dotaci z IROP výzva č.52 pod číslem projektu CCZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650 "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře"

b) s dofinancováním projektu "Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ J. A. Komenského v Kutné Hoře" na který Městská knihovna Kutná Hora získala dotaci z IROP výzva č.52 pod číslem projektu CCZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650 ve předpokládané výši 24 mil Kč důvodové zprávy.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření IO č. 4 - kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z investičních výdajů na investiční příspěvek pro Městskou knihovnu Kutná Hora určenou na částečnou spoluúčast na projektu ve výši 23 000 000 Kč

III. u k l á d á
Odboru investic a finančnímu odboru provést veškeré administrativní kroky vedoucí ke zdárnému finančnímu zajištění akce.
  
Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 55/18 k pojmenování ulice v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přidělení názvu ulice "Pod Rozhlednou" v nově vznikající lokalitě v městské části Sedlec v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 56/18 k pojmenování ulice v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přidělení názvu ulice "Francouzská" v nově vzniklé lokalitě v městské části Žižkov v Kutné Hoře

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 13.03.18


Usnesení č. 57/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 2/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 2/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky VO - Slévárenská ve výši 136.000,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.18


Usnesení č. 58/18 k VPS o poskytnutí dotace na rok 2018 (sociální služby)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2018 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Životem 90 Zruč nad Sázavou, z. ú. jako příjemcem ve výši 114.372,-Kč

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 59/18 k hospodaření Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o čerpání finančních prostředků ze Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora v roce 2017
  
 
Usnesení č. 60/18 k OZV Města Kutná Hora č. 02/2018, o nočním klidu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 02/2018, o nočním klidu.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 61/18 k zápisům z jednání Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis o kontrole 2 veřejných zakázek spojených s přípravou projektu: "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře"".

b) Zápis o kontrole předání funkce jednatele Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o.
 
  
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2018 » 13. března 2018

Nahoru