12. září 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 12.září 2017

Usnesení č. 156/17 k volbě přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
slečnu Mgr. Bc. Alenu Šorčíkovou, 284 01 Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2017-2021
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.09.17


Usnesení č. 157/17 k rozpočtovým opatřením odboru investic č. 15
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 15, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Revitalizace Vl. dvora" 6.513.479,53 Kč a zároveň se tato částka převádí na položku "Zdi pod arciděkanstvím".

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 158/17 k žádosti o navýšení dotace pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na navýšení dotace pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2017.
b) rozpočtové opatření KAN č. 2 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na úhradu navýšení dotace pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2017 ve výši 600.000,-Kč

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 159/17 k odvolání člena Rady města Kutná Hora
Zastupitelstvo města o d v o l á v á
paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou, Kutná Hora z funkce místostarostky Města Kutná Hora.


Usnesení č. 160/17 k pověření kontrolního výboru
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor provedením kontroly dvou veřejných zakázek spojených s přípravou projektu: "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře", dále jen Projekt.
Zadání a plnění veřejné zakázky Příprava projektové dokumentace a rozpočtu nestavební části Projektu, kterou zadala Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 694/16 ze dne 24. 8. 2016.
Zadání a plnění veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti k Projektu jako podkladu pro podání žádosti o dotaci, kterou zadala Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 696/16 ze dne 24. 8. 2016.

Zodpovídá : Kontrolní výbor      Termín : 03.03.17


Usnesení č. 161/17 k přijetí dotace - zvýšení bezpečnosti komunikační infrastruktury
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přijetí dotace z MMR v programu 11703 IROP na projekt Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora pod IČ EIS: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005060.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 162/17 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2017
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30.6.2017.


Usnesení č. 163/17 k rozpočtovým opatřením EKO č. 22, 25
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 22 - navýšení rozpočtových příjmů o 1 040 267,25 Kč - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 15.6.2017 - tyto příjmy budou použity na odvod DPH, spoluúčast k dotaci "Obnova stepních společenstev a sadů na vrchu Kaňk" a navýšení rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 25 - navýšení rozpočtových příjmů z vybraných sankčních plateb v celkové výši 1.700.651,00 Kč a navýšení rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 164/17 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 14. 6. 2017 - 23. 8. 2017Usnesení č. 165/17 k objednání analýzy mandatorních výdajů (Ing. Tesař)
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s objednáním analýzy efektivnosti vynakládání mandatorních výdajů Města Kutná Hora dle nabídky předložené Ing. Tesařem dne 26.7.2017.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2018 objednání analýzy efektivnosti vynakládání mandatorních výdajů Města Kutná Hora dle nabídky předložené
Ing.Tesařem dne 26.7.2017.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 166/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 24 (půjčka TJ Spartě)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí úročené půjčky TJ Sparta Kutná Hora, na nákup tenisové haly, ve výši 1.680.000,-Kč dle přiložené smlouvy dle přílohy B a důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 24 - na pokrytí schválené půjčky TJ Sparta Kutná Hora dle bobu 1), která bude kryta snížením rozpočtové rezervy a splátkami v roce 2017.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 167/17 k dalšímu užití investičního úvěru
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
toto další využití schváleného investičního úvěru:
1. Vlašský dvůr - rekonstrukce 22,0 mil. Kč
2. Zateplení Benešova 632 - 638 17,4 mil. Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 168/17 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 4. 9. 2017


Usnesení č. 169/17 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Adamec)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p.č. 3176/5 o výměře 91 m2 a p.č. 4633 o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing. Pavla Adamce, Příbram a pana Jiřího Adamce, Praha 5.

II. s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p.č. 3679/4 o výměře 47 m2 a p.č. 3686/2 o výměře 421 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od spoluvlastníků pana Ing. Pavla Adamce, Příbram (podíl ve výši 1/2) a pana Jiřího Adamce, Praha 5 (podíl ve výši 1/2) za celkovou kupní cenu ve výši 64.200,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 170/17 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Bouška)
Zastupitelstvo města I.n e s c h v a l u j e
směnu pozemku p.č. 4229/2 o výměře 208 m2 a části pozemku p.č. 4229/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana Antonína Boušky, 281 23 Starý Kolín za pozemky p.č. 4242/1 o výměře 204 m2 a p.č. 4242/4 o výměře 70 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 4229/2 o výměře 208 m2 a části pozemku p.č. 4229/1 o výměře 1.306 m2 (dle GP č. 3812-114/2017 pozemek p.č. 4229/5), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Antonína Boušky, 281 23 Starý Kolín za celkovou kupní cenu ve výši 37.850,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 171/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 1768/1 o výměře 786 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jakubu Kavalírovi, Kutná Hora.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 1768/1 nebo jeho části v k.ú. Kutná Hora do doby vydání nového Územního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 172/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 3775 o výměře cca 52 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně všech součástí a příslušenství.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 173/17 k prodeji části pozemků v k.ú. Vilémovice u Č.J. formou VŘ (p.Pekárek)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768) v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic panu Jaroslavu Pekárkovi, 284 01 Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 174/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (Obec Č.Janovice)
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod II. svého usnesení č. 49/17 ze dne 28.3. 2017.

II. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 495/1 o výměře 436 m2 (dle geometrického plánu č. 470-84/2017 pozemek p.č. 495/4), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice za celkovou kupní cenu ve výši 37.060,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 175/17 ke směně pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Procházka)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 4172/13 o výměře 509 m2 a p.č. 4172/15 o výměře 110 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Procházkovi, 286 01 Červené Janovice.

II. s c h v a l u j e
směnu pozemků p.č. 4172/11 o výměře 11m2, p.č. 4172/16 o výměře 62 m2, část pozemku p.č. 4172/13 o výměře 401 m2 (dle geometrického plánu č. 3735-207/2016 pozemek p.č. 4172/13) a část pozemku p.č. 4172/15 o výměře 77 m2 (dle geometrického plánu č. 3735-207/2016 pozemek p.č. 4172/15), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 4163/68 o výměře 320 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví p. Jiřího Procházky, 286 01 Červené Janovice s finančním doplatkem ze strany p. Jiřího Procházky ve výši 202.046,- Kč, který bude hrazen formou čtvrtletních splátek ve výši 25.255,75,-- Kč s tím, že návrh na vklad práva vlastnického dle této směnné smlouvy do katastru nemovitostí bude podán až po úplném uhrazení finančního doplatku.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 176/17 k rozpočtovému opatření OSM č. 24/17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 24/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky Olympia - přeplatek plynu ve výši 160.627,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová položka byty - opravy.


Usnesení č. 177/17 k prodloužení termínu plnění, zrušení usnesení ZM
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodloužení předloženého termínu na splnění svého usnesení dle důvodové zprávy.

II. r u š í
své usnesení č. 52/17 ze dne 28.3. 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 178/17 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM - Mgr. Chejn
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Mgr. Janem Chejnem, 120 00 Praha 2 - Vinohrady na částku ve výši 114 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.09.17


Usnesení č. 179/17 ke změně rozdělení finanč. prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou změnu rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2017 v celkové výši 2 325 000,- Kč dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 180/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 30
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 30 - přesun prostředků z položky - Sparta - opravy oken, dveří, fasády ve výši 200.000,- Kč na položku - Sparta KH z.s. - investiční příspěvek.
Investiční prostředky jsou určeny na částečné pokrytí výdajů spojených s nákupem tří stavebních buněk, dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2017 ve výši 200.000,- Kč pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 25.09.17


Usnesení č. 181/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 23
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 23 -
přesun prostředků z položky Školství rezerva ve výši 136 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora na dofinancování přímých nákladů na vzdělávání dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 182/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 25
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 25 -
přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 180 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora na částečné finanční zajištění řešení havarijní situace kanalizace v pavilonu školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.17


Usnesení č. 183/17 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku v Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2017 s manželi Ingrid a Miroslavem Loudovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 150 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.09.17


Usnesení č. 184/17 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku v Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2017 s manželi Veronikou a Václavem Navrátilovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 150 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.09.17


Usnesení č. 185/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 34 - 36
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 34 - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 248 149 Kč na akci 19. Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy Kutná Hora 2017. Jedná se o příspěvek od Nadace život umělce ve výši 25 000 Kč, D´Addario & Company, Inc ve výši 22 559 Kč a Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 37 000 Kč. Příjem za provedenou reklamu od Ing. Jaroslava Brabce, Vrbka 15, Ledeč nad Sázavou ve výši 20 000 Kč, přijaté poplatky za přihlášku do soutěže ve výši 139 140 Kč a vybrané vstupné ve výši 4 450 Kč. O tyto příjmy budou navýšeny výdaje související s touto soutěží dle důvodové zprávy č.1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 35 - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 50 000,- Kč na pokrytí nákladů streetartového festivalu Město=galerie dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 36 - zapojení rozpočtových příjmů ve výši 6 000,- Kč formou daru od Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře na akci "Umělecko-grafická rekonstrukce podchodu hlavního vlakového nádraží Kutná Hora" dle důvodové zprávy č. 3
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.09.17


Usnesení č. 186/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 37
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 37 - přesun prostředků z položky - Rozpočtová rezerva ve výši 150 000,- Kč na položku - TJ Sokol Kutná Hora provoz.
Neinvestiční prostředky jsou určeny na zajištění provozu činnosti TJ Sokol Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017 ve výši 150 000,- Kč pro TJ Sokol Kutná Hora., sídlem Tyršova 236, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 25.09.17


Usnesení č. 187/17 k poskytnutí zápůjčky z FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ dle předloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 188/17 ke snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632-638
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) přijetí dotace od MMR ČR ve výši 12.600.412,02 Kč na akci Snížení energetické náročnosti panelového domu Benešova 632 - 638, Kutná Hora

b) dofinancování akce z vlastních zdrojů města do úrovně celkových nákladů akce, tj. 17.400.568,98Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 189/17 k uzavření Darovací smlouvy - hrobka od paní Kašparové
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého návrhu Darovací smlouvy - hrobky paní Kašparové, nacházející se na hřbitově U Všech Svatých v Kutné Hoře - odd.: B; řada:7; číslo:1, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora (jako obdarovaným) a paní Ivonou Kašparovou, , PSČ 182 00 Praha 8 (dárcem).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 19.09.17


Usnesení č. 190/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 9/17, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady ve výši 29.304,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Poplatek za umístění psa ve výši 29.304,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.09.17


Usnesení č. 191/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 11
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 11/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS-opravy komunikace ve výši 950.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky TS-komunikace úklid (služby) ve výši 500.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 1.450.000,--Kč. 
 
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.09.17


Usnesení č. 192/17 k Programu na zlepšování kvality ovzduší
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s návrhem předloženého materiálu k Programu zlepšování kvality ovzduší - opatření na snížení emisí a ke zlepšení ovzduší v zóně CZ02 města Kutná Hora a se zasláním na Ministerstvo životního prostředí.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 193/17 k přijetí dotace - OPZ výzva č. 63 Plánování soc. služeb
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s realizací projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora", reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582 z Operačního programu Zaměstnanost v souladu s žádostí o podporu dle důvodové zprávy

b) s přijetím dotace ve výši 1 649.500,- Kč určené k realizaci projektu s reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582

c) s 5% finanční spoluúčastí Města Kutná Hora na projektu s reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582v celkové výši 82.475,- Kč.

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 194/17 k polyfunkčnímu centru pro seniory a zdravotně postižené
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem rekonstruovat vhodnou budovu v majetku města Kutná Hora za účelem zřízení polyfunkčního centra pro osoby se zdravotním postižením a seniory, za předpokladu, že bude vyhlášena relevantní výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 195/17 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. 04/2017 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 10.8.2017

b) zápis o vykonané kontrolní akci č. 3/2017/KV - Zadání veřejné zakázky "Sankturinovský dům - administrátor VŘ"
  
 
Usnesení č. 196/17 k rozpočtovému opatření OI č. 14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Kaňk - chodník" na investiční položku "Komunikace Na Náměti" ve výši 4.850.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.17
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 12. září 2017

Nahoru