12. prosince 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 12.prosince 2017

Usnesení č. 231/17 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 31. 10. 2017
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 03. 11. 2017
c) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 03. 11. 2017
d) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 29. 11. 2017


Usnesení č. 232/17 k termínům jednání ZM v roce 2018
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora na rok 2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 233/17 k vyhlášení roku 2018 Rokem 100. výročí založení ČR
Zastupitelstvo města I. v y h l a š u j e
rok 2018 v Kutné Hoře jako "Rok 100. výročí založení Československé republiky".

II. s c h v a l u j e
předložené logo oslav 100. výročí založení republiky v Kutné Hoře.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 234/17 k odvolání a volbě starosty
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
pana Bc. Martina Starého z funkce starosty Města Kutná Hora.

II. v o l í
pana Ing. Josefa Viktoru do funkce uvolněného starosty Města Kutná Hora.


Usnesení č. 235/17 k volbě místostarosty
Zastupitelstvo města v o l í
pana Karla Koubského st. do funkce uvolněného místostarosty Města Kutná Hora


Usnesení č. 236/17 k rezignaci člena Rady města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Martina Hlavatého na funkci člena Rady města Kutná Hora a člena Finančního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ke dni 12. 12. 2017.


Usnesení č. 237/17 ke zprávě o stavu společnosti Průvodcovská služba
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o stavu společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. a o předávání funkce jednatele výše uvedené společnosti


Usnesení č. 238/17 k příplatkům Průvodcovské služby Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) Příplatek Průvodcovské službě Kutná Hora, spol. s r.o (dále PSKH) podle § 163 a násl. zák. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve výši závazků PSKH za Městem Kutná Hora v celkové výši 738 825 Kč a příplatek peněžitým vkladem ve výši 1 661 175 Kč.
b) Přiloženou smlouvu o příplatku
c) Předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 4 - kterým dojde k rozpočtovému pokrytí příplatku poskytnutého PSKH dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
pověřit jednatelku společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. Ing. Helenu Plíhalovou k provedení celkové restrukturalizace společnosti a změnit nastavení hospodaření ztrátových středisek do 31.3.2018.


Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 239/17 k návrhu na změnu v orgánech společnosti VHS
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č. 4/17 ze dne 31. 01. 2017.

II. p o v ě ř u j e
pana Ing. Jiřího Kuklu, člena rady města (v případě jeho nepřítomnosti pana Karla Koubského, st., místostarostu města), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice- Maleč, a.s. v roce 2018.

III. d o p o r u č u j e
Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
1. zařadit do programu nejbližšího jednání Valné hromady bod "Změna v orgánech společnosti"
2. odvolat z představenstva společnosti paní Ing. Zuzanu Moravčíkovou, pokud sama do dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
3. jmenovat do představenstva společnosti RNDr. Ivo Šance CSc.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 240/17 k návrhu rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočet Města Kutná Hora na rok 2018 v tomto členění:
Příjmy celkem 437 410 560,00 Kč
Provozní výdaje 381 006 182,00 Kč
Investiční výdaje 130 216 378,00 Kč
Výdaje celkem 511 222 560,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů -73 812 000,00 Kč
Financování 73 812 000,00 Kč
 
  
 
Usnesení č. 241/17 k rozpočtovému opatření přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 1.11. 2017 - 29. 11. 2017

II. r u š í
povinnost předkládat tento materiál a to z důvodu přístupnosti podkladových materiálů pro členy zastupitelstva dle usnesení RM č. 740/17
 
  
Usnesení č. 242/17 k návrhu na odpis pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 810 940,- Kč dle důvodové zprávy. Jedná se o pohledávky za zemřelými nemajetnými osobami.
Zodpovídá : Zahradníček, šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 243/17 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 27-28
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 27 - navýšení daňových příjmů "Daň z hazardních her" ve výši 2 650 972 Kč a současné snížení kapitálových příjmů z prodeje ostatních nemovitostí dle důvodové zprávy č. 1.
b) převod kapitálové položky "Nemocnice Kutná Hora - sponzorský dar" ve výši 1 000 000 Kč z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu roku 2018. 

II. u k l á d á
starostovi města Kutná Hora
zajistit přípravu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1 mil. Kč pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s. na zajištění vybavení nového oddělení kutnohorské nemocnice.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Ing.Viktora      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 244/17 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucího ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu 2017 v rámci stávající výše upraveného rozpočtu, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám a převodu zůstatků rozpočtových rezerv do změny stavu na bankovních účtech.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 245/17 ke směrnici o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
aktualizovanou směrnici o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 246/17 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ZM ze dne 4.12. 2017


Usnesení č. 247/17 ke změně úvěrové smlouvy
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru reg. č. 99014961815 ze dne 29.7.2016 uzavřené s Komerční bankou, a. s. IČO: 45317054, kterým bude sjednáno:
a) prodloužení doby čerpání do 31.12.2018,
b) změna úročení dosud vyčerpané části jistiny, které bude mít následující parametry:
Objem a měna jistiny úvěru: 53.864.794,97 CZK
Fixní sazba: v max. výši 1,67 % p.a.
Doba uplatňování této sazby: začátek: 29.12.2017, konec: 31.12.2023
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 248/17 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora (SK - GJO)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4500/7 o výměře 16 m2, p.č. 4500/8 o výměře 15 m2, p.č. 4500/9 o výměře 219 m2 a p.č. 4500/10 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, ve správě Gymnázia Jiřího Ortena, IČO 61924032, se sídlem Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.19
 
 
Usnesení č. 249/17 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Sedlec
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 650/5 o výměře 239 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemků p.č. 533/1 o výměře 10.987 m2, p.č. 533/3 o výměře 370 m2 a p.č. 533/4 o výměře 266 m2 v k.ú. Malín do vlastnictví Města Kutná Hora od Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 250/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kaňk (man. Holoubkovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 487/6 o výměře 54 m2 v k.ú. Kaňk manželům Pavlíně a Janu Holoubkovým, 130 00 Praha 3.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 251/17 k vyhodnocení VŘ č. M 1/17 na prodej pozemků v k.ú. Vilémovice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 767 a p.č. 768 o výměře 1.485 m2 (dle geometrického plánu č. 131-15/2017 pozemek p.č. 768), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Vilémovice u Červených Janovic do společného jmění manželů pana Josefa Říhy a paní Miroslavy Říhové, Kutná Hora - Sedlec, za celkovou kupní cenu ve výši 55.000,- Kč.

Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 252/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 59
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 59 - navýšení rozpočtových příjmů na položce "Spolkový dům - vstupné" ve výši 27 100 Kč a současné navýšení rozpočtových výdajů na položce "Spolkový dům - materiál, služby" dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.01.18


Usnesení č. 253/17 k iformativní zprávě o poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2017

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2018 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 v měsíci leden 2018

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 254/17 k doplnění Řídícího výboru akce "Revitalizace NKP Vlašský dvůr v KH"
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
jmenování zastupitele Karla Koubského ml. členem Řídícího výboru akce "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" - projekt č.117D03J000012, CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339.

II. u k l á d á
Odboru investic provést administrativní kroky spojené s novým členstvím.

Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 255/17 k vybudování dvou nájezdových ramp (stavba trvalá) v ul. Maarykova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby nájezdových ramp v ulici Masarykova před čp. 600 a 601, pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 20.12.17


Usnesení č. 256/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 20 a 21/17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 20/17, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Kutná Hora dostupná všem - navigační systém - dle kupní smlouvy MLaR ve výši 3.429.624,--Kč a zároveň k navýšení příjmové rozpočtové položky Daň z hazardních her 65% ve výši 3.429.624,--Kč.

b) předložený návrh INV - TO č. 21/17, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady ve výši 62.692,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky VO - opravy (mimo TS) ve výši 62.692,--Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.12.17


Usnesení č. 257/17 k podání výpovědí ze smluv se společností MVE PLUS s.r.o.
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se zrušením usnesení Rady města č. 826/17 ze dne 18.10.2017 týkající se podání výpovědi smluv společnosti MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Čáslav.

II. u k l á d á
Radě Města Kutná Hora
společně s MÚ a DR společnosti MVE PLUS předložit analýzu současného stavu odpadového hospodářství a navrhnout řešení nakládání s odpady v Kutné Hoře
v termínu do 31.3.2018.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.18


Usnesení č. 258/17 k pojmenování nové ulice v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města schvaluje
přidělení nového názvu ulice "Švestková" v nově vznikající lokalitě "Třešňovka" v místní části Hlouška v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 259/17 k uzavření kupní sml. se společností Městské lesy a rybníky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Kupní smlouvy na navigační (informační) systém "Kutná Hora dostupná všem" za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 906/2017 v celkové výši 3.429.624,- Kč, včetně DPH mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., se sídlem Opatovice I. čp. 43, 286 01 Čáslav.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 260/17 k Akčnímu plánu pro rok 2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Akční plán pro rok 2018, kterým jsou stanoveny priority vyplývající z navržených opatření 4. Komunitního plánu správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora na období let 2017-2020.


Usnesení č. 261/17 k žádosti o sdělení potřebnosti soc. služby - Rytmus
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
žádost o sdělení potřebnosti registrované sociální služby sociální rehabilitace, provozované organizací Rytmus Střední Čechy, o.p.s.


Usnesení č. 262/17 k žádosti o dar - Hospic Anežky České
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního daru ve výši 10 000,- Kč nestátnímu zdravotnickému zařízení Hospic Anežky České, Oblastní charita Červený Kostelec.


Usnesení č. 263/17 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. 05/2017 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná
Hora konaného dne 22.11.2017.
b) rezignaci pana Karla Koubského, st. na funkci předsedy kontrolního výboru.

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění bodu II. usnesení ZM č. 203/17, kterým byl kontrolní výbor pověřen provedením kontroly předání funkce jednatele Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. a zjištěním stavu této společnosti a následným předložením kontrolní zprávy, do 23.01.2018.

III. j m e n u j e
pana Ing. Jozefa Králika do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora.


Usnesení č. 264/17 k Realizaci Programu prevence kriminality MV
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci "Programu prevence kriminality MV ČR pro rok 2018"

b) se spoluúčastí města na realizaci navržených projektů ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu

Zodpovídá : Ing. V. Mareček      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 265/17 k souhlasu se zakoupením elektrobusů na zajištění MAD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením elektrobusů na ekologické zajištění provozu MAD v Kutné Hoře a uzavřením smlouvy s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na dobu min. 5 let.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 31.12.23


Usnesení č. 266/17 k uzavření smlouvy dopravní obslužnosti na rok 2018
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění provozování městské autobusové dopravy v Kutné Hoře v rozsahu platných jízdních řádů linky č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005, 245006, 245007, 245008, 245009, 245010 a linky 240015 na rok 2018.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.17
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 12. prosince 2017

Nahoru