12. prosince 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 12.prosince 2006

Usnesení č. 240/06 k doplnění zadání změny č. 3 ÚP města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
doplnění zadání změny č. 3 územního plánu města Kutné Hory v bodě 14.4 o nový odstavec s textem: "Pro dílčí změnové lokality, které do konce roku 2006 nebudou schváleny zastupitelstvem města, bude po 1.1.2007 zpracován přímo návrh dílčích změn územního plánu města Kutné Hory (bez vyhotovení konceptu, který bude projednán a vydán dle ustanovení nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.".
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 241/06 k půjčkám z FRB - vyhlášení VŘ
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ve výběrovém řízení č. II v roce 2006

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2007 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 v měsíci leden 2007

III. s o u h l a s í
s kriteriem pro výběrové řízení:
kód 01: obnova střechy a střešní konstrukce
kód 04: celková obnova fasády domu staršího 20 let
kód 06: nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.01.07


Usnesení č. 242/06 k žádosti o prominutí úroků z poskytnutého úvěru Městem K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím úhrady úroků z úvěru poskytnutého Městem Kutná Hora zřízené společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ve výši 15 mil. Kč. Úrok bude prominut za předpokladu úplného splacení poskytnutého úvěru v termínu dle platného znění "Smlouvy o úvěru" v plném rozsahu cca 260 tis. Kč.
Zodpovídá : Ing.K. Malý, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 243/06 k přijetí daru - nemovitosti v k.ú.- Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru nemovitostí, pozemků p.č. PK 15, 18 a 21 v k.ú. Kutná Hora od Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 244/06 k vyhodnocení VŘ č. M 8/06 prodej nemovitosti čp. 343 Vocelova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem domu čp. 343 Vocelova ul. s pozemkem p.č. 1391 o výměře 419 m2 v k.ú. Kutná Hora Ing. Petru Marečkovi za kupní cenu celkem 2.515.999,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 245/06 k bezúplatnému převodu pozemků od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem částí pozemků p.č. 1768/1, 1768/3 a 1768/4 o výměře cca 4.500 m2 vše v k.ú. Kutná Hora pole § 5 odst. 1, písm. e) zákona č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 246/06 ke změně usnesení - pí. Soukupová
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 219/05 ze dne 25.10.2005.

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. KN 460/8 v k.ú. Útěšenovice o výměře 184 m2 paní Kristě SoukupovéPoděbrady za kupní cenu 100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 247/06 ke směně pozemků - ALLIB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 1506/1 dílu "c" v k.ú. Kutná Hora o výměře 78 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 1506/2 díl "a" v k.ú. Kutná Hora o výměře 78 m2 ve vlastnictví ALLIB Leasing s.r.o., Radlická 14/3201, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 248/06 ke koupi pozemků - Pírková, Kasal
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemků p.č. KN 345, 346/2 a PK 433/1 v k.ú. Spytovice o celkové výměře 14.542 m2 od Ing. Miloslava Kasala, a Aleny Pírkové, Pardubice za kupní cenu 115.786,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 249/06 k záměru na prodej části pozemku v Černínách (man. Růžičkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti manželů Bedřicha a Hany Růžičkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 250/06 k prodeji pozemku v Kutné Hoře (man. Lojkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 284 o výměře 72 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Martinu Lojkovi, Kutná Hora a Miroslavě Lojkové, Kutná Hora za kupní cenu 700,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 251/06 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2699/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Lukáši Naděje, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 252/06 k vyhodnocení VŘ M 9/06 na prodej domu čp. 393
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem domu čp. 393 s pozemky p.č. 1301 o výměře 427 m2 a p.č. 1302 o výměře 280 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jaroslavu a Iloně Knolovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem 1.951.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 253/06 k odkoupení pozemků v K. Hoře (pí Vondráčková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 4522/16, p.č. 4522/17 a p.č. 4522/19 o celkové výměře 218 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Věry Vondráčkové, Kutná Hora za kupní cenu 150,- Kč/m2 s tím, že Město Kutná Hora uhradí daň z převodu nemovitostí.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 254/06 k uzavření dohody o splácení dluhu pro paní B. Litomiskou
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 28.147,00 Kč pro paní Boženu Litomiskou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 255/06 k úrokům z prodlení u NS na nebytové prostory
Zastupitelstvo města s o u h l a sí
s tím, že nebude vyměřován úrok z prodlení u nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů, jehož výše nepřesáhne v běžném roce 100,00 Kč včetně, počínaje 1. lednem 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 256/06 k poplatkům z prodlení u NS na bytové jednotky
Zastupitelstvo města s o u h la s í
s tím, že nebude vyměřován poplatek z prodlení u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek, jehož výše nepřesáhne v běžném roce 100,00 Kč včetně, počínaje 1. lednem 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 257/06 k uzavření dohody o splácení dluhu pro man. Havlíčkovy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 147.382,00 Kč pro manžele Marii a Jaroslava Havlíčkovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 258/06 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace - Opletalova 178 - 181
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 178, 179 180 a 181 ul. Opletalova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 785/90, 785/91, 785/92 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005.
1) byt. jednotka č.178/1, manželé Miloslav a Květoslava Volfovi, kupní cena
ve výši 223.280,- Kč
2) byt. jednotka č.178/3, pan Štefan Živčák, kupní cena ve výši 246.063,- Kč
3) byt. jednotka č.178/4, manželé Oldřich a Ivana Valenovi, kupní cena ve
výši 225.393,- Kč
4) byt. jednotka č.178/5, pan Petr Zvoník, kupní cena ve výši 105.284,- Kč
5) byt. jednotka č.178/6, paní Konstantina Osmančíková, kupní cena ve výši
248.365,- Kč
6) byt .jednotka č.178/8, pí Dana Výborná, kupní cena ve výši 105.284,- Kč
7) byt. jednotka č. 178/9, pí Věra Flegrová, kupní cena ve výši 248.365,-

8) byt. jednotka č.178/10, manželé Ladislav a Miroslava Neprašovi, kupní
cena ve výši 222.359,- Kč
9) byt. jednotka č.178/12, pí Jindřiška Zemčáková, kupní cena ve výši
245.092,- Kč
10) byt. jednotka č.179/1, pí Libuše Michalková, kupní cena ve výši
183.877,- Kč
11) byt. jednotka č.179/2, pí Jaroslava Tučková, kupní cena ve výši
85.857,- Kč
12) byt. jednotka č.179/4, pan Jan Klos, kupní cena ve výši 185.618,- Kč
13) byt. jednotka č.179/5, pí Marie Vagnerová, kupní cena ve výši 86.705,- Kč
14) byt. jednotka č.179/6, manželé MUDr. Dana a Ing.Václav Hüttnerovi, kupní
cena ve výši 185.618, Kč
15) byt. jednotka č.179/7, manželé Ing.Luděk a Hana Fišerovi, kupní cena ve
výši 185.618,- Kč
16) byt. jednotka č.179/8, manželé Helena a Miroslav Zemanovi, kupní cena ve
výši 86.705,- Kč
17) byt. jednotka č.179/10, manželé Zdeněk a Jitka Podhajští, kupní cena ve
výši 183.119,- Kč
18) byt. jednotka č.179/11 manželé Ivan Moravec a Vlasta Klímová, kupní cena
ve výši 85.527,- Kč
19) byt. jednotka č.179/12, manželé Antonín a Marie Černí, kupní cena ve
výši 183.119,-Kč
20) byt. jednotka č.180/1, manželé Josef a Jindra Kalendovi, kupní cena ve
výši 183.877,- Kč
21) byt. jednotka č.180/2, pí Vlasta Fojtová, kupní cena ve výši 85.875,- Kč
22) byt. jednotka č.180/3, pan Václav Mareček, kupní cena ve výši
183.877,- Kč
23) byt. jednotka č.180/4 manželé Miroslav a Olga Martinovi, kupní cena ve
výši 185.618,- Kč
24) byt. jednotka č.180/5 pí Miroslava Arnoštová, kupní cena ve výši
86.705,- Kč
25) byt. jednotka č.180/6, pí Jana Růžičková, kupní cena ve výši
185.618,- Kč
26) byt. jednotka č.180/7, manželé Jaroslav a Helena Adamcovi, kupní cena
ve výši 185.618,- Kč
27) byt. jednotka č.180/9, manželé Milan a Jana Pilařovi, kupní cena ve výši
185.618,- Kč
28) byt. jednotka č.18010 manželé Jiří a Lenka Mašínovi, kupní cena ve výši
183.119,- Kč
29) byt. jednotka č.180/12, manželé Jaroslav a Helena Koldovi, kupní cena ve
výši 183.119,-Kč
30) byt. jednotka č.181/1, pí Jana Fialová, kupní cena ve výši 196.178,- Kč
31) byt. jednotka č.181/2, manželé Irena a Oldřich Svobodovi, kupní cena ve
výši 85.875,- Kč
32) byt. jednotka č.181/3, manželé Josef a Marie Jursíkovi, kupní cena ve
výši 183.877,- Kč
33) byt. jednotka č.181/4, manželé Jaroslav a Miroslava Škopkovi, kupní cena
ve výši 198.054,- Kč
34) byt. jednotka č.181/5, manželé Jiří a Hana Stiborovi, kupní cena ve výši
86.705,- Kč
35) byt. jednotka č.181/6, pan Ondřej Novodvorský, kupní cena ve výši
185.618,- Kč
36) byt. jednotka č.181/7, manželé Evžen a Lenka Andrlovi, kupní cena ve výši
198.054,- Kč
37) byt. jednotka č.181/9, pí Jitka Latislavová, kupní cena ve výši
185.618,- Kč
38) byt. jednotka č.181/10 manželé Miloš a Hana Máchalovi, kupní cena ve
výši 195.361,- Kč
39) byt. jednotka č.181/11, pan Jindřich Kříž, kupní cena ve výši 85.527,-Kč
40) byt. jednotka č.181/12, manželé Ing.Vladimír a Marcela Procházkovi, kupní
cena ve výši 183.119,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 259/06 k odprodeji b.j. č. 5 v domě čp. 521 ul. Trebišovská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 5 v domě čp. 521, ul. Trebišovská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 2661 a 2662 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 5.3.1998 panu Petru Krajnerovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 260/06 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace (Fučíkova 326 - 327)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 326 a 327 ul. Fučíkova včetně podílů na společných částech domu v k.ú. Kutna Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 14.3.2006.
1) byt. jednotka č.326/1, manželé Stanislav a Iva Kulhaví, kupní cena ve
výši 129.985,- Kč
2) byt. jednotka č.326/2, pí Soňa Sochůrková, kupní cena ve výši 109.642,- Kč
3) byt. jednotka č.326/3, manželé Margita a Jaroslav Ipserovi, kupní cena ve
výši 116.128,- Kč
4) byt. jednotka č.326/4, manželé Jana a Martin Kudrnovi, kupní cena ve výši
113.264,- Kč
5) byt. jednotka č.326/5, manželé Jiří a Ivana Fendrychovi, kupní cena ve
výši 115.944,- Kč
6) byt. jednotka č.326/6, manželé Václav a Věra Bernkopfovi, kupní cena ve
výši 112.673,- Kč
7) byt. jednotka č.327/2, manželé Jindřich a Hana Veselí, kupní cena ve výši
129.572,- Kč
8) byt. jednotka č.327/3 pí Věra Stehlíková, kupní cena ve výši 115.711,- Kč
9) byt. jednotka č.327/5, pí Jaroslava Marušáková, kupní cena ve výši
115.526,- Kč
10)byt. jednotka č.327/6, pí Stanislava Růžičková, kupní cena ve výši
115.526,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 261/06 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení ZM č. 223/06 dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 262/06 k uzavření darovací smlouvy na objekt autobus. čekárny v ul.Táborská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením darovací smlouvy na objekt autobusové čekárny v ulici Táborská s paní Ivou Kosovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 263/06 k harmonogramu svozu TKO "z ulice" na rok 2007
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" v roce 2007 jako přílohu č. 2 k Obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 2/02.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 264/06 k hospodaření Města Kutná Hora k 30.9.2006
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora k 30.9.2006.


Usnesení č. 265/06 ke změně rozpočtu č. 15
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 15, schválenou Radou města Kutná Hora.


Usnesení č. 266/06 ke schválené změně rozpočtu č. 16
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 16, schválenou Radou města Kutná Hora.


Usnesení č. 267/06 ke jmenování předsedů kontrolního a finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
s okamžitou platností stávající předsedy kontrolního a finančního výboru ZM Mgr. Miroslava France a Ing. Jaroslava Benadu.

II. j m e n u j e
s okamžitou platností
a) pana Zdeňka Dvořáka, člena zastupitelstva města do funkce předsedy
Kontrolního výboru ZM Kutná Hora.
b) pana Václava Zimmermanna, člena rady města do funkce předsedy
Finančního výboru ZM Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 268/06 k rozpočtu města na rok 2007
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
návrh rozpočtu pro rok 2007 se schválenou změnou v tomto členění:
příjmy celkem 385.152.000,-- Kč
výdaje celkem 363.704.000,-- Kč
financování 21.448.000,-- Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 269/06 ke změně podmínek bankovního úvěru na rozvoj tepel. hospodářství
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou podmínek bankovního úvěru ve výši 14.000.000,-- Kč určeného na financování rozvoje tepelného hospodářství města Kutná Hora v souvislosti s připojením budoucí bytové výstavby v areálu "Lidka". Změna podmínek spočívá v posunutí doby splatnosti o jeden rok tak, že 1. splátka úvěru proběhne v lednu 2008. Doba splatnosti úvěru zůstává nezměněna a je 5 let odpočátku splácení, tj. v 12/2012. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.07


Usnesení č. 270/06 k ručení za kontokorentní úvěr spol. Nemocnice K.Hora s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s ručením Města za kontokorentní úvěr ve výši 8.000.000,-- Kč poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. za předpokladu plnění podmínek stanovených § 38, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Konečná splatnost úvěru je 12/2007.
Zodpovídá : Ing.K. Malý,Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 271/06 k termínům jednání ZM na rok 2007
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 272/06 k 17. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 17. změny rozpočtu:
navýšení o 10.112.570,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
1.796.850,-- Kč ve financování a
11.909.420,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 22.12.06


Usnesení č. 273/06 k intenzifikaci stávajícího ropovodu DN 500
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu připomínkového řízení s dotčenými orgány státní správy a samosprávy

II. s c h v a l u j e
souhrnné vyjádření vypracované odborem regionálního rozvoje, územního plánování a investic pro INPRO Moravia, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem, zpracovatele projektu "Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín - Nové Město" tak, jak je uveeno v příloze č. 1

III. s o u h l a s í
a) s předloženým záměrem na intenzifikaci stávajícího ropovodu DN 500
b) se zasláním vyjádření dle přílohy č. 1 této zprávy odborem regionálního
rozvoje, územního plánování a investic zpracovateli projektu - INPRO
Morávia, s.r.o., Bystřice pod Hostýnem.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 274/06 ke schválení změny č. 3 ÚP města K. Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) změnu č. 3 územního plánu města Kutné Hory (dílčí lokální změny č.
3.01, 3.03, 3.06, 3.11, 3.16, 3.24)
b) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 7/2005 o závazné části územního
plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 275/06 k návrhu odměn členům výborů ZM, kteří nebyli členy ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn členům výborů Zastupitelstva města Kutná Hora, kteří nebyli členy ZM za rok 2006.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.07


Usnesení č. 276/06 k žádosti vedoucího zimního stadionu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splatnosti bezúročné půjčky, která byla poskytnuta TJ Stadion ve výši 400.000,-- Kč do konce roku 2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 277/06 k prodeji části pozemku Třešňovka - Provaznice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4098 o výměře cca 1.200 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti U.T.C. PROPERTIES, s.r.o. se sídlem Komerční zóna Průhonice - Čestlice, Obchodní 110 za kupní cenu 460,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 278/06 k prodeji dalších objektů z majetku města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytových a nebytových jednotek v domě čp. 168 a 169 ul. Mazákova, včetně společných částí domu a podílu na pozemcích p.č. 785/88 a p.č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, v domě čp. 302 ul. Masarykova, včetně společných částí domu a podílu na pozemku p.č. 2507 v k.ú. Kutná Hora, v domě čp. 304 ul. Pod Valy, včetně společných částí domů a podílů na pozemcích p.č. 1541 a p.č. 1542 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 12. prosince 2006

Nahoru