12. dubna 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 12.dubna 2005

Usnesení č. 76/05 k provoznímu úvěru na oddlužení NsAČ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím termínovaného provozního úvěru dle usnesení ZM č. 41/05 a 46/05 ve výši 30 mil. Kč na navýšení provozního příspěvku pro NsAČ. Úvěr bude splatný do března 2008, zajištěn bude budoucími rozpočtovými příjmy. Úvěrová smlouva bude uzavřena s Českou spořitelnou a.s., která v poptávkovém řízení nabídla nejlepší podmínky.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 77/05 ke změnám v Zásadách pro poskyt. příspěvků z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu v bodu II. Obecně závazná pravidla, doplnění bodu 7. "Příspěvek nemůže být přiznán zpětně jako refundace za provedenou obnovu v letech předchozích".
Tato změna nabývá platnosti a účinnosti dnem přijetí usnesení Zastupitelstva města Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.04.05


Usnesení č. 78/05 k přehledu příspěvků z PR MK ČR, PZAD MK ČR FOP KÚ
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zprávu o přehledu příspěvků z Programu regenerace MK ČR, Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje a Programu záchrany architektonického dědictví za roky 1995 - 2005.


Usnesení č. 79/05 k návrhu smluv na zajištění dopravní obslužnosti linkami MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) smlouvu s firmou CONNEX Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní
obslužnosti Města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003,
245004 a 245005 na rok 2005

b) smlouvu s firmou CONNEX Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní
obslužnosti Města Kutné Hory linkami č. 240040, 240090, 240120,
a 240130 na rok 2005
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 80/05 k postupu prací na pořízení změny č. 2 ÚP města K.Hory
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
návrh Zadání pro zpracování změny č. 2 územního plánu města Kutná Hora, které bude veřejně projednáváno.

II. s o u h l a s í
a) s pořizováním změn územního plánu města Kutná Hora, které jsou evidovány
Městským úřadem Kutná Hora do 12. dubna 2005, dosavadním způsobem
financování.
b) aby pořizovatel při pořizování změn územního plánu města Kutná Hora, které
jsou podány od 13. dubna 2005 fyzickými nebo právnickými osobami a pokud
taková změna bude výhradně pro jejich potřebu, požadoval úplnou úhradu
nákladů na pořízení.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 81/05 k návrhu na rozdělení finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005 pro první výběrové řízení dle přiloženého návrhu komise pro poskytování půjček.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.07.05


Usnesení č. 82/05 k 5. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 5.změny rozpočtu:
navýšení o 2.484.490,-- Kč
10.625.420,-- Kč ve financování a
13.109.910,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.04.05


Usnesení č. 83/05 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Kutná Hora od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 2244/1 o výměře 704 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 84/05 k vyhodnocení VŘ M 1/05 - prodej čp.224 Radnická ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 224 s pozemkem p.č. 1018 o výměře 200 m2 v k.ú. Kutná Hora s manžely Ing arch. Jiřím Burešem a Ivankou Kazdovou, Praha 6.
Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve VŘ nabízenou kupní cenu 3.055.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 85/05 ke zrušení usnesení č. 157/04 - pí Bílková
Zastupitelstvo města r u š í
usnesení č. 157/04 ze dne 14.9. 2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 86/05 ke koupi pozemku v Neškaredicích - p. Staněk
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením části "a" pozemku p.č. 27 v k.ú. Neškaredice od pana Josefa Staňka, Kutná Hora za kupní cenu 600,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 87/05 ke zrušení usnesení
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení číslo 166/04 ze dne 14. září 2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 88/05 k záměru na prodej části pozemků v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemků p.č. 3998/7, 3998/10 a 3998/1 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Vladimíra a Jitky Koukalových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 89/05 k zámru na prodej části pozemku v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a sí
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4004/39 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Petra a Lenky Hetfleischových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 90/05 k záměru na prodej části pozemku v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3999/3 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Pavla a Moniky Gabrielových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 91/05 ke směně pozemků v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 4095/7 o výměře cca 130 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4095/22 o výměře cca 130 m2 ve vlastnictví pana Mgr. Františka Drábka, Kutná Hora vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 92/05 k záměru na prodej části pozemků v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemků p.č. 1923 a p.č. 3841 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti firmy Král obchodní centrum s.r.o., Kolárova 311, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 93/05 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu na splnění usnesení ZM dle předložené zprávy.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.04.05


Usnesení č. 94/05 k vyhodnocení VŘ SN 6/05 a žádosti pí Jirsové
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s udělením výjimky z "Pravidel při prodeji nemovitostí z majetku Města
Kutná Hora fyzickým a právnickým osobám" pí Valerii Jirsové,
Kutná Hora, týkající se změny platebních podmínek, v
souvislosti s výběrovým řízením SN 6/05 na prodej bytu č. 15 v ul.
Ortenova čp. 74, Kutná Hora tak, že nebude uhrazena záloha do 15 dnů
po výzvě, ale bude uhrazena celá kupní cena najednou do 30.5.2005.

b) s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 15 v domě
čp. 74, ul. Ortenova, v Kutné Hoře s pí Valerií Jirsovou,
285 04 Uhlířské Janovice. Kupní smlouva bude uzavřena za
nabyvatelem, ve výběrovým řízením nabízenou kupní cenu 450.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.04


Usnesení č. 95/05 k udělení Cen města Kutné Hory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s udělením Cen města Kutné Hory pro rok 2004 tak, jak je uvedeno v
předložené zprávě.

b) aby Ceny města za rok 2005 nebyly udělovány.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 14.04.05


Usnesení č. 96/05 k závěrečné zprávě regenerace MPR s MPZ K.Hora za r. 2004
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
"Závěrečnou zprávu Programu regenerece MPR a MPZ Kutná Hora za rok 2004".


Usnesení č. 97/05 k monitoringu památky UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zprávu o monitoringu památky UNESCO zpracovanou Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 98/05 k prodeji osobního motor. vozidla Mitsubishi Carisma
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odprodejem osobního motorového vozidla Mitsubishi Carisma KHH 60-88 za odhadní cenu dle znaleckého posudku č. 1412/005/05 ve výši 95.700,-- Kč.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 99/05 k zápisu z jednání výboru regenerace památek města K.Hory
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze 17.2.2005, 3.3.2005 a 23.3.2005.


Usnesení č. 100/05 k petici občanů proti dopravnímu generelu sídliště Šipší
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
petici občanů města Kutná Hora, kterou nesouhlasí s plánovaným návrhem dopravního řešení (generelu) sídliště Šipší včetně vyjádření odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.04.05


Usnesení č. 101/05 k zajištění úvěru organizace TJ Sparta Kutná Hora o.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vložením objektu plaveckého bazénu jako zástavy za poskytnutí investičního úvěru pro občanské sdružení Tělovýchovná jednota Sparta Kutná Hora, kde je Město Kutná Hora vlastníkem ideální 1/7 objektu. Úvěr ve výši 3 mil. Kč bude použit na rekonstrukci ro zvodů bazénové vody. Splatnost úvěru je 5 let.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.04.05


Usnesení č. 102/05 k návrhu finančních prostředků z Fondu regenerace města K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.12.05


Usnesení č. 103/05 k rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MK ČR
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků poskytnutých v rámci Programu regenerace Ministerstva kultury ČR pro rok 2005 na majetek ve vlastnictví města ve výši 2.180.000,-- Kč dle předložené přílohy č. 1.

II. b e r e n a v ě d o m í
finanční příslib v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR ve výši 2.700.000,-- Kč dle předložené přílohy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.25


Usnesení č. 104/05 ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace NsAČ K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora:
Čl. VII zřizovací listiny se rozšiřuje o následující doplňkové činnosti:
- správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování movitých věcí
- podnikání v oblasti nákládání s odpady
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Zodpovídá : Ing. Kožený      Termín : 15.04.05


Usnesení č. 105/05 k návrhu do 6. změny rozpočtu
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
předložit v 6. změně rozpočtu města navýšení položky na deratizaci o částku
100.000,-- Kč.
Zodpovídá : rada města      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 106/05 ke jmenování nového člena kontrolního výboru
Zastupitelstvo města j m e n u j e
Ing. Tomáše Benadu, členem Kontrolního výboru ZM Kutná Hora s účinností od 13.4.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 13.04.05


Usnesení č. 107/05 k úkolům kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
následující úkoly navržené členy Kontrolního výboru ZM.

1.) Zkontrolovat smlouvy na dlouhodobý pronájem pozemku "Bobová dráha
s.r.o. - Klimeška"
2.) Prodej bývalého areálu sběrného dvora (mazutová kotelna)
3.) Rekonstrukce historického jádra města Kutná Hora - kontrola
výběrového řízení
4.) Výběrové řízení na venkovní bazény
Zodpovídá : kontrolní výbor ZM      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 108/05 k pověření starosty zastupováním Města na VH obchodní společnosti
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Starostu města pana Ivo Šalátka
v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Středočeská plynárenská, a.s.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 13.04.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 12. dubna 2005

Nahoru