12. srpna 2014

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 12.srpna 2014

Usnesení č. 140/14 k pověření člena ZM zastupováním na VH společ. VHS Vrchlice - Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. Jiřího Vaňka (v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Danu Vepřkovou, místostarostku), člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná dne 18. srpna 2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 18.08.14


Usnesení č. 141/14 k mimořádné dotaci (Sparta Kutná Hora a.s.)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
mimořádnou dotaci na činnost a zabezpečení režijních nákladů A mužstva Sparta Kutná Hora pro podzimní část divizní soutěže ročníku 2014/2015 a to ve výši 900.000,--Kč.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ
předložit odpovídající návrh rozpočtového opatření na jednání ZM v září 2014.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.14


Usnesení č. 142/14 k OZV č.1/2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství v Kutné Hoře.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 13.08.14


Usnesení č. 143/14 k poskytnutí daru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním realizovaných investic a technického zhodnocení v areálu Plaveckého bazénu, v celkové hodnotě 8.172.166,65 Kč Tělovýchovné jednotě Sparta Kutná Hora; se sídlem Čáslavská 199, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 144/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 16 - zapojení podílu na zisku od společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora ve výši 510.000 Kč do rozpočtu Města dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 145/14 k rozpočtovému opatření EKO č. 17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 17 - kterým dojde k navýšení kapitálových výdajů ve výši 72.750 Kč, určených na nákup 291 ks akcií na majitele v listinné podobě, společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967. Tento nákup bude kryt snížením rozpočtové rezervy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.08.14


Usnesení č. 146/14 ke kupní smlouvě na areál bývalé cihelny v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené kupní smlouvy na odkoupení areálu bývalé cihelny v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora a spol. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s., se sídlem č.p. 235 Ledčice dle usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. 122/14 ze dne 24.6. 2014.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 147/14 k výjimce z 2.vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech" v tom, že bude manželům Vlastě a Petru Horáčkovým prodloužen termín podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 5 v čp. 322, ul. Benešova do 30.9.2014Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 148/14 k výjimce z 2.vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech" v tom, že bude manželům Drahoslavě a Michalu Kameníkovým prodloužen termín podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 3 v čp. 322, ul. Benešova do 30.9.2014.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 149/14 k doplnění zásobníku nepokrytých akcí
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s doplněním zásobníku nepokrytých akcí, který je obsažen ve schváleném rozpočtu na rok 2014, o akci "výměna oken na zadní části budovy čp. 167 v ul. Zámecká"

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 150/14 k doplnění zásobníku nepokrytých akcí
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s doplněním zásobníku nepokrytých akcí, který je obsažen ve schváleném rozpočtu na rok 2014, o akci "Úprava parkovací plochy U Lazara"

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 151/14 k rozpočtovému opatření - OSM - TO č. 14/14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 14/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Prodej kanalizace ul. Sportovců ve výši 79.046,--Kč a k navýšení výdajových rozpočtových položek: WC veřejná ve výši 9.431,--Kč, Odpad:likvidace černých skl. ve výši 20.000,--Kč, Nákup odpadkových košů (mimo sml.TS) ve výši 15.000,--Kč a Komunální služby - nákup služeb ve výši 34.615,--Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.08.14


Usnesení č. 152/14 k rozpočtovému opatření - OSM - TO č. 15/14
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 15/14, kterým dochází ke zřízení nové příjmové rozpočtové položky Dotace - projekt stezek ve výši 1.530.000,--Kč a navýšení příjmové rozpočtové položky MLaR nájem ve výši 25.850,--Kč, a zároveň ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Projekt stezek ve výši 2.057.774,--Kč, ke snížení výdajové rozpočtové položky Rezerva města ve výši 299.478,--Kč a ke snížení výdajové rozpočtové položky Odpad:komunální-svoz ve výši 202.446,--Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 153/14 k rozdělení finanč. prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou změnu rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2014 v celkové výši 1.770000,- Kč dle důvodové zprávy
Usnesení č. 154/14 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2014 na opravu sklepů domu č.p. 503 Tylova ulice v Kutné Hoře o částku 30.000,- Kč dle důvodové zprávy. Celková částka příspěvku po navýšení bude činit 60.000,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.08.14


Usnesení č. 155/14 k doplnění textu Statutu Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s doplnění textu ve Statutu Fondu regenerace města Kutné Hory v článku IV. Hospodaření s Fondem regenerace dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.08.14


Usnesení č. 156/14 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 8
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠ č. 8 - navýšení finančních prostředků oddělení regenerace památek ve výši 440.000,- Kč z Fondu regenerace dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.08.14


Usnesení č. 157/14 k žádosti o dotaci na MŠMT na rekonstrukci ZŠ Kamenná stezka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci na MŠMT z Fondu rozvoje kapacit MŠ a ZŠ s cílem rekonstrukce a modernizace suterénních prostor budovy ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40
b) v případě získání dotace s výší spolufinancování účastníka programu na financování akce, která činí 15 % z celkových nákladů akce. Očekávaná částka činí 1.006.000,- Kč dle důvodové zprávy.Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.14


Usnesení č. 158/14 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 159/14 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 160/14 k prodeji STL plynovodní přípojky Malín
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem STL přípojky v kú Malín, pč 520/1 společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem za cenu 34.241,- Kč včetně DPH.

Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 31.08.14RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2014 » 12. srpna 2014

Nahoru