11. září 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 11.září 2018

Usnesení č. 149/18 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Poličany ze dne 06. 06. 2018
b) zápis Osadního výboru Malín ze dne 07. 06., 04. 07. a 30. 08. 2018
c) zápisy Osadního výboru Perštejnec ze dne 27. 07. a 25. 8. 2018

II. m ě n í
počet členů osadního výboru Perštejnec na 3.

III. j m e n u j e
a)v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů členy Osadního výboru Perštejnec ve složení Václav Ladýř, Jiří Franc a Jaroslav Vlček.

b)v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do funkce předsedy Osadního výboru Perštejnec pana Václava Ladýře, Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.09.18


Usnesení č. 150/18 k zastupování Města Kutná Hora na jednání VH spol. MVE PLUS
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana starostu Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti, pana místostarostu Karla Koubského), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na mimořádné Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 151/18 k návrhu přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní Ladislavu Egidy , Kutná Hora - Malín,
paní Dagmar Reguliovou, Kutná Hora a
paní Mgr. Ivu Zahradníčkovou, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2018-2022.
  
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 13.09.18


Usnesení č. 152/18 ke smlouvě o partnerství (Město x Průvodcovská služba)
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Městem Kutná Hora a organizací Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace za účelem "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr Kutná Hora".


Usnesení č. 153/18 k Obecně závazné vyhlášce č. 5/2018
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 o regulaci provozování hazardních her.
Cílem vyhlášky je omezení rušení nočního klidu, zajištění veřejného pořádku a snížení kriminality.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 154/18 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30.6.2018.


Usnesení č. 155/18 k závěrečnému účtu Dobrovolnému svazku obcí
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2017. 
 
 
Usnesení č. 156/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 15
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - navýšení rozpočtových příjmů o 4.716.479 Kč včetně DPH - nájemné Městských lesů a rybníků dle oznámení ze dne 19. 6. 2018. Tyto příjmy budou částečně použity na úhradu navýšení výdajů v důsledku rozhodnutí o navýšení pracovních míst a změn v oblasti personální v celkové výši 864.300 Kč a zbývající částka ve výši 3.852.179 Kč navýší rozpočtovou rezervu.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 157/18 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 3.9.2018


Usnesení č. 158/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Poličany (pí Havlíčková)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 66/1 o výměře cca 116 m2 v k.ú. Poličany paní Daně Havlíčkové, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Jana Jaruňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 159/18 ke změně zřizovací listiny - PO ZŠ Jana Palacha
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, IČO 71001131, se sídlem Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora spočívající v rozšíření majetku předaného do správy organizace o pozemky p.č. 795/50, p.č. 795/53, p.č. 795/54 a p.č. 795/69, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. Jaruňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 160/18 k přijetí daru části pozemku v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 166 o výměře cca 29 m2, včetně opěrné zdi a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora z podílového spoluvlastnictví pana Jakuba Obraze (podíl ve výši id. 1/2) a slečny Nikoly Obrazové (podíl ve výši id. 1/2), Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora s tím, že vlastní darovací smlouva bude uzavřena do 1 roku ode dne potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby "Vrchlice v Kutné Hoře-revitalizace a protipovodňová opatření" katastrálním úřadem. Pokud Město Kutná Hora nezíská dotaci na stavbu "Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření", nebo Zastupitelstvo města Kutná Hora neschválí přijetí této dotace, a to nejpozději do třech let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, pak se smlouva o smlouvě budoucí darovací od počátku ruší.
Zodpovídá : Mgr. Jaruňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 161/18 k uzavření darovacích smluv - pozemky v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předložených smluv:
1. Darovací smlouvy č. 2641/21/21400-Po-16 na bezúplatné nabytí pozemků označených geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1239/6, 1239/7, 1239/11, 1239/12, 1239/15, 1239/16, 1239/19, 1239/20, 1451/1 a 1451/5, vše v k.ú. Kutná Hora mezi ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 jako dárcem a Městem Kutná Hora jako obdarovaným,
2. Darovací smlouvy č. 2642/21/21400-Po-16 na bezúplatné nabytí pozemků označených geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1239/14 a 1239/18 v k.ú. Kutná Hora mezi ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 564/56, Praha 4 jako dárcem a Městem Kutná Hora jako obdarovaným,
3. Darovací smlouvy č. DS-2/OSM/PAP/2018 na bezúplatný převod pozemků označených geometrickým plánem č. 3620-25/2015 jako parcely č. 1461/5, 3819/12, 3819/19, 3825/30, 3825/31, 3825/32, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako dárcem a ČR-Ředitelstvím silnic a dálnic, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 jako obdarovaným.
Zodpovídá : Mgr. Jaruňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 162/18 k odkupu pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČD, a.s.)
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 139/16 ze dne 28.6. 2016.

II. s c h v a l u j e
a) odkoupení pozemků p.č. 2718 o výměře 722 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 2722/17 o výměře 4617 m2, p.č. 2722/18 o výměře 19 m2 a p.č. 2722/19 o výměře 4508 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za kupní cenu ve výši 4.157.500,- Kč včetně DPH + náklady s prodejem spojené ve výši 132.500,- Kč.

b) uzavření předložené Kupní smlouvy se zřízením služebnosti na odkoupení výše uvedených pozemků mezi Městem Kutná Hora jako kupujícím a společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 jako prodávajícím, včetně závazku kupujícího bezúplatně na části plochy převáděných pozemků vymezit a strpět 8 parkovacích míst po dobu 15 let od jejich kolaudace pro výlučné užívání klientů - cestující dopravce České dráhy a.s. v rámci projektu ČD Parking.
Zodpovídá : Mgr. Jaruňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 163/18 k odkupu pozemku v k.ú. Sedlec
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 220/17 ze dne 7.11. 2017.

II. s c h v a l u j e
a) odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m2 (dle geometrického plánu č. 937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 611.050,- Kč včetně DPH.

b) uzavření předložené Kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m2 (dle geometrického plánu č. 937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory mezi Městem Kutná Hora jako kupujícím a společností České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 jako prodávajícím, včetně závazku kupujícího bezúplatně na části plochy převáděného pozemku vymezit a strpět 10 parkovacích míst po dobu 15 let od jejich kolaudace pro výlučné užívání klientů - cestující dopravce České dráhy a.s. v rámci projektu ČD Parking.
Zodpovídá : Mgr. Jaruňková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 164/18 k uzavření dohody o splácení dluhu (man. Červeňákovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 35.283,00 Kč dle žádosti manželů Červeňákových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 165/18 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Davidová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 16 574,00 Kč dle žádosti paní Jany Davidové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. J. Gregorová      Termín : 31.10.18


Usnesení č. 166/18 k rozpočtovému opatření OSM č. 12/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 12/18, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky hala Klimeška - využití sportoviště ve výši 400.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku budou navýšeny výdajové položky hala Klimeška - služby (300.000,-- Kč) a hala Klimeška - provozní náklady (100.000,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.09.18


Usnesení č. 167/18 k záměru na vybudování sportoviště na pozemku p.č. 3337/1
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
usnesení Rady č. 561/18 k žádosti spolku TJ Sparta Kutná Hora, z.s. ohledně záměru na pacht, výpůjčku části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora za účelem vybudování sportoviště.

II. p o v ě ř u j e
odbor regionálního rozvoje a odbor investic Městského úřadu Kutná Hora zapracováním uvedeného záměru na vybudování sportoviště v části pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora - sportovní areál Klimeška do Strategického plánu města Kutná Hora při jeho nejbližší aktualizaci.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 168/18 k přijetí dotace na akci Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s přijetím dotace z integrovaného regionálního operačního programu 11703 i.č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006208 akce "Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře" ve výši 12.813.810,30 Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic řádné provedení stavby I. etapy - Sedlec - Kaňk v souladu s dotačními pravidly a přípravu dokumentace druhé části Kutná Hora Sedlec tak, aby ji bylo možné v příštím roce realizovat.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 169/18 k revitalizaci Vrchlice - smlouva o budoucí kupní smlouvě
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
S uzavřením budoucí smlouvy kupní se společností Povodí Labe na odkup stavby ve vlastnictví společnosti Povodí Labe v případě, že město získá dotaci a bude realizovat projekt Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní s Povodím Labe.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 170/18 k návrhu rozpočtového opatření INV - TO č. 10/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh INV - TO č. 10/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky "Světelné signalizační zařízení - Vítězná" ve výši 126.763,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.09.18


Usnesení č. 171/18 k vybudování jímky na pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Černíny
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vybudováním jímky na vyvážení odpadních vod vybudované na pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Černíny, který je ve vlastnictví Města Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 172/18 k zakladatelské listině společnosti KH TEBIS s.r.o.
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s předloženou Zakladatelskou listinou společnosti KH TEBIS s.r.o. se sídlem Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora.

II. p o v ě ř u j e
starostu Města Kutná Hora udělením plné moci společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 29415349, se sídlem Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, k provedení rozhodnutí jediného společníka o změně obsahu zakladatelské listiny společnosti KH TEBIS s.r.o. tak, že bude přijato nové znění zakladatelské listiny KH TEBIS s.r.o. a k přijetí příslušného rozhodnutí o změně obsahu zakladatelské listiny Společnosti ve formě předloženého návrhunotářského zápisu.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 20.09.18


Usnesení č. 173/18 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 15/18 - 17/18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 15/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky Přístupové rampy pro pěší Malín nadjezd Novodvorská Vítězná ve výši 444.355,32 Kč a zároveň k navýšení příjmových rozpočtových položek: MP-vybrané sankční platby ve výši 175.174,89 Kč a DOP-vybrané sankční platby ve výši 269.180,43 Kč.

b) předložený návrh INV - TO č. 16/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční rozpočtové položky VO Malín nadjezd ve výši 284.643,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy.

c) předložený návrh INV - TO č. 17/18, kterým dochází ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Slavnostní osvětlení ve výši 300.000,--Kč a zároveň ke hrazení této investiční akce z Rozpočtové rezervy a navýšením dosud vybraných sankčních plateb a náhrad řízení.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 18.09.18


Usnesení č. 174/18 k návrhu plnění termínu usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení č. 124/17 ke koncepci nakládání s odpady v Kutné Hoře do 31. 12. 2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.09.18


Usnesení č. 175/18 ke Statutu a Kontrolnímu řádu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
b) Kontrolní řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.09.18


Usnesení č. 176/18 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Zápisy č. 05-07/2018 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaných ve dnech 28.6., 8.8. a 28.8.2018.

b) Zápis o vykonané kontrolní akci týkající se důvodů, které předcházely rozhodnutí o nepřijetí dotace k projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře"


Usnesení č. 177/18 ke změně OZV o nočním klidu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 06/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 02/2018, o nočním klidu.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 12.09.18


Usnesení č. 178/18 k založení Destinace Kutnohorsko a Kolínsko z. s. pro účely DMO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vznik právnické osoby - Destinace Kutnohorsko a Kolínsko z. s. jako organizaci destinačního managementu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. E. Tivodarová      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 179/18 ke Krajské organizaci destinačního managementu Střední Čechy
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s členstvím v krajské organizaci destinačního managementu STŘEDNÍ ČECHY z. s., dle stanov, které jsou přílohou tohoto materiálu.

II. u k l á d á
starostovi města zastupovat Město Kutná Hora na jednáních tohoto spolku.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 30.12.18


Usnesení č. 180/18 k poskytnutí daru pro Ligu na ochranu zvířat
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora, poskytnout dar 50 000,- pro Ligu na ochranu zvířat.
Zodpovídá : starosta města, Ing. Bulánková      Termín : . .
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2018 » 11. září 2018

Nahoru