11. září 2012

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 11.září 2012

Usnesení č. 145/12 k žádosti o zřízení komunikace ul. Jasmínova
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
žádost o zřízení komunikace - ul. Jasmínová, Kutná Hora - Horní Žižkov od Sdružení vlastníků Tachovská 562, Kutná Hora, zastoupené panem Petrem Vajglem.


Usnesení č. 146/12 k volbě přísedícího okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
pana Josefa Lázničku,Kutná Hora přísedícím Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2012 - 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 147/12 k bezúplatnému převodu nemovitostí (kasárna)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem budovy bez čp/če na pozemku p.č. 4691/10, pozemku p.č. 4691/10 o výměře 717 m2, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 4691/11, pozemku p.č. 4691/11 o výměře 718 m2 a pozemku p.č. 4691/29 o výměře 16.972 m2 (vzniklý z pozemku p.č. 4691/27 v k.ú. Kutná Hora geometrickým plánem č. 3155-20/2012 ze dne 9.2. 2012), vše v k.ú. Kutná Hora, Městu Kutná Hora od ČR - Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516.

Zrušeno usnesením ZM č. 186/14 dne 23. 9. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 148/12 k prohlášení k bezúplatnému převodu nemovitostí od KŘP (kasárna)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím následujícího usnesení:
Zastupitelstvo města Kutná Hora prohlašuje, že v případě odsouhlasení bezúplatného převodu části bývalých kasáren v Kouřimské ulici nebudou realizovány na převáděném majetku následující záměry: ubytovna pro nízkopříjmové či sociálně vyloučené obyvatele, tzv. nízkoprahová zařízení. Převáděné objekty nebudou rovněž sloužit k organizovanému přestěhování obyvatel z lokalit, kde žije vysoké procento sociálně vyloučených obyvatel.

Zodpovídá : starosta města      Termín : . .


Usnesení č. 149/12 k odvolání člena kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města o d v o l á v á
pana Martina Hlavatého, Kutná Hora z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora na jeho vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.09.12


Usnesení č. 150/12 ke vstupu do MAS "Lípa pro venkov"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním přihlášky do Místní akční skupiny (MAS) Lípa pro venkov prostřednictvím mikroregionu Kutnohorsko. V případě nesouhlasu orgánů mikroregionu Kutnohorsko pak souhlasí s přímým členstvím města Kutné Hory v MAS Lípa pro venkov.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 151/12 k plnění rozpočtu města K.Hora k 30.6.2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2012.


Usnesení č. 152/12 k harmonogramu zpracování rozpočtu na rok 2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předložený harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2013 schválený Radou města usnesením 562/12.


Usnesení č. 153/12 k rozpočtovému opatření EO č. 18, 25, 31
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 18, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z akce Fresh films festival na posílení příspěvku pro Nadaci Unesco na úhradu nájemného ve výši 53.994,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1.
2. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 25 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2011 Daně z příjmů právnických osob za obec ve výši 15.665.650,-- Kč dle důvodové zprávy č. 2
3. předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 31, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na neinvestiční příspěvek pro a.s. Sparta Kutná Hora ve výši 400.000 Kč a to z investiční položky "V. etapa zádlažby města" dle důvodové zprávy č. 3

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 154/12 k rozpočtovým opařením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 27. 6. 2012 - 22. 8. 2012.


Usnesení č. 155/12 k zápisu finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 3. 9. 2012

II. s o u h l a s í
s provedením kontroly společnosti TJ Spatra členkou finančního výboru spolu s externím auditorem. Zápis z kontroly bude předán Finančnímu výboru ZM a Oddělení interního auditu MÚ.

III. j m e n u j e
pana Ing. Jana Cihláře, Kutná Hora do funkce předsedy Finančního výboru ZM.
Zodpovídá : Finanční výbor, E.Hnátková,      Termín : 30.12.12


Usnesení č. 156/12 k prodeji pozemků společnosti Enlino Consulting a.s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků v k.ú. Morašice v Železných horách, Kozašice, Litošice, Spytovice, Bernardov, Záboří nad Labem, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše a Starý Kolín o celkové výměře cca 650 ha společnosti Enlino Consulting a.s., se sídlem Svatováclavská 19, 276 01 Mělník.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 157/12 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Hubička)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2535/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Radku Hubičkovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 158/12 k odkoupení nemovitostí v k.ú. K. Hora od spol. České dráhy a.s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením stavby bez čp/če na pozemku p.č. 2718, pozemku p.č. 2718 o výměře 722 m2 a části pozemků p.č. 2722/2 a p.č. 2719 o celkové výměře 9.144 m2 (dle GP č. 3070-136/2011 ze dne 16.8. 2011 a GP č. 3071-137/2011 ze dne 19.8. 2011 pozemky p.č. 2722/17, 2722/18, 2722/19) v k.ú. Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 za kupní cenu ve výši 7.930.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 159/12 k prodeji pozemků v k.ú. Sedlec (pí Váňová)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 692/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Lence Váňové, Kutná Hora - Sedlec za kupní cenu ve výši 4.000,- Kč.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 684/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Lence Váňové, Kutná Hora - Sedlec.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 160/12 k prodeji pozemku v k.ú. Červené Janovice (p. Víta)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 475/4 o výměře 174 m2 v k.ú. Červené Janovice panu Josefu Vítoviza kupní cenu ve výši 5.220,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 161/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (man Brichovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Červené Janovice manželům Janu a Haně Brichovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 25,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 162/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (p. Odehnal)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Černíny panu Janu Odehnalovi, Kutná Hora 3 za kupní cenu 400,- Kč/m2 s tím, že nový vlastník požádá nejpozději do 30 dnů od nabytí pozemku do vlastnictví orgán státní správy lesů o odnětí tohoto pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa a dále, že nejpozději do 5let od nabytí pozemku do vlastnictví bude stavba chaty na předmětném pozemku zkolaudována. V případě nedodržení těchto podmínek má Město Kutná Hora právo odstoupit od kupní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 163/12 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec (man. Čepelákovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Pavlu a Lucii Čepelákovým, Kutná Hora 3 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 (+ 2.000,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 164/12 k vyhodnocení VŘ (nemovitosti v k.ú. Morašice)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem budovy č.p. 5 na pozemku p.č. st. 31 a pozemků p.č. st. 31 o výměře 518 m2, p.č. 36 o výměře 183 m2, p.č. 37 o výměře 191 m2 a p.č. 38 o výměře 546 m2, vše v k.ú. Morašice v Železných horách, panu Marku Suchánkovi, Přelouč, 535 01 za kupní cenu ve výši 1.160.001,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.13


Usnesení č. 165/12 k vyhodnocení VŘ č. 5/12 (nemovitosti v k.ú. Kaňk)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem stavby č.p. 225 na pozemku p.č. 571 a pozemků p.č. 571 o výměře 367 m2 a p.č. 572 o výměře 337 m2, vše v k.ú. Kaňk, manželům Mgr. Janu a Ing. Magdaleně Férovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 2.222.222,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 166/12 k prodeji objektu č.p. 1 s pozemky v K.Hoře formou VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem budovy č.p. 1 na pozemku p.č. 2952 a pozemků p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 o celkové výměře 7.692 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zrušeno usnesením ZM č. 152/13 ze dne 10. 9. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 167/12 k bezúplatnému převodu pozemku pod chodníkem v K.Hoře od ÚZSVM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 3678/2 o výměře 175 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 168/12 k bezúplatnému převodu nemovitostí v K.Hoře od ÚZSVM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4515/19 o výměře 82 m2 a p.č. 4515/20 o výměře 67 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 169/12 k plnění usnesení ZM - prodloužení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 170/12 k odpovědi nájemníkům z čp. 322 ul. Benešova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s upravenou odpovědí nájemníkům domu č. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 171/12 ke směrnici pro postup řešení příslušenství pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravenou předloženou směrnici pro postup vypořádání pohledávek Města Kutná Hora, zejména řešení příslušenství (poplatek z prodlení, úrok z prodlení), s účinností od 1.11.2012. Týká se jen poplatků z prodlení, nikoli úroku z prodlení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.11.12


Usnesení č. 172/12 k prodeji bytu č. 20 v domě čp.73, ul. Na Studních
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 20 v domě čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/20
v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 14.11.1996
panu Miloslavu Šancovi,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 750.000,- Kč.


Zrušeno usnesením ZM č. 255/12 ze dne 18.12.2012.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 173/12 k vyhodnocení VŘ na porodej bytu č. 469/3, ul. Benešova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 22/12 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 3 v domě čp. 469, ul. Benešova včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1. 2005 s manželi Jaroslavem a Evou Filipovými, Kutná Hora. Předmětem prodeje je i 1/18 pozemků p.č. 2474/2, 2476/1, 2476/8 a 2476/9 vše v k.ú. Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvateli ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 1.051.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 174/12 k prodeji bytu č. 585/5, ul. Puškinská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 5 v domě čp. 585, ul. Puškinská včetně podílu na společných částech domu a pozemků p. č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 30.4.1997 manželům Jiřímu a Haně Šmidrkalovým,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 465.646,- Kč stanovenou dle výpočtu při dodatečném odprodeji, který byl schválen usnesením ZM č. 161/05 ze dne 28.6.2007.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.13


Usnesení č. 175/12 ke zbourání zdi včetně zděných přístřešků
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zbouráním dělící zdi včetně zděných přístřešků a oplocení na pozemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora na náklady společnosti TRANS s.r.o. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 176/12 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 177/12 k uzavření sml. o sm. budoucí kupní
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení ZM č. 136/12 ze dne 26.6.2012

b)s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I. č.p 43, Čáslav, na odkoupení 3ks informačních kiosků vč. aplikace pro chytré telefony, aplikaci pro chytré telefony a informační kiosky, 50ks ukazatelů a značení na sloupy veřejného osvětlení, 30ks litinových sloupků a ukazatelů, 1ks průvodce mapy, 6ks informačních tabulí umístěných na hlavních parkovištích ve městě, propagační video a audio spot, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v okamžiku prodeje s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016.

Zrušeno usnesením ZM č. 18/13 ze dne 29. 1. 2013.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 178/12 k rozpočtovému opatření OSM OSN č. 16
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - OSN č.16/12, kterým dochází ke zřízení nové výdajové investiční položky oplocení stavební jámy - Lorec ve výši 60.000,-- Kč, a to na úkor položky TS opravy komunikací.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.09.12


Usnesení č. 179/12 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 14-15
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 14 -
přesun prostředků z položky Komunikace - Městské sady Kutná Hora, která v letošním roce nebude dočerpána, na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166 v celkové výši 130 000,- Kč na částečnou úhradu první etapy rekonstrukce datových sítí, docházkového systému a opravu vnitřní telefonní sítě dle důvodové zprávy 1.

2) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 15 -
přesun prostředků z investiční položky "Okružní křižovatka Karlov Kutná Hora", která v letošním roce nebude realizována ve výši 101,6 tis. Kč a položky "Zádlažba HJ" ve výši 98,4 tis. Kč, na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v celkové výši 200 000,- Kč na úhradu odstranění havarijního stavu a provedení opravy části střechy školy nad tělocvičnou a učebnou pro výuku cizích jazyků dle důvodové zprávy 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.09.12


Usnesení č. 180/12 ke změně zřizovací listiny ZUŠ K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 v tomto znění:
článek VII Okruhy doplňkové činnosti se rozšiřuje o následující ustanovení:
pronájem hudebních nástrojů žákům školy za úplatu

Zodpovídá : Mgr. Zahradníčková      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 181/12 k finančímu daru pro pana Leoše Lacinu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí finančního daru panu Leoši Lacinovi, Kutná Hora za vynikající reprezentaci na Letních paralympijských hrách v Londýně.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 17:
přesun prostředků z položky Rozpočtová rezerva (splátka půjčky TJ Sokol Malín) v celkové výši 35.000,- Kč na položku Leoš Lacina - finanční dar

Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 27.09.12


Usnesení č. 182/12 k zastavení pořizování změny č. 43 ÚPM
Zastupitelstvo města z a s t a v u j e
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. pořizování změny č. 43 (parcela parc. č. 257/2 v katastrálním území Kaňk.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 183/12 k poskytnutí půjček z FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 184/12 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 185/12 k vydání změny č. 33 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 33 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 186/12 k vydání změny č. 39 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
formou opatření obecné povahy změnu č. 39 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.10.12


Usnesení č. 187/12 k dotaci na sportovní halu Kamenná stezka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na sportovní halu Kamenná stezka.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 30.09.12


Usnesení č. 188/12 k rozpočtovému opatření OKCR č. 5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 5, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z položky Fresh films festival na navýšení příspěvku o.s. Kaňk - úhrada ztráty centra Mozaika ve výši 70.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 189/12 k příspěvkovému programu města - pravidla pro rok 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené dokumenty:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech (příloha č. 1)
- žádost o příspěvek/grant - střední a velké projekty (příloha č. 2)
- žádost o příspěvek/grant - malé projekty (příloha č. 3)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a
velké projekty (příloha č. 4)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty
(příloha č. 5)
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (příloha č. 6)
- výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku (příloha č. 7)

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 20.09.12


Usnesení č. 190/12 k rozpočtovému opatření OKCR č. 6
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 6, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na akci "Národní zahájení Dnů evropského dědictví" ve výši 120.000,-- Kč (vč.DPH) z důvodu přijetí finančních prostředků za reklamu a propagaci společnosti Skanska. Současně dojde k navýšení neinvestičních prostředků na tuto akci, která se uskutečnila ve dnech 7. září - 8. září 2012 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.12


Usnesení č. 191/12 k insolvenčnímu řízení - nemocnice
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu, místostarostu a právního zástupce města
jednáním o smírném řešení sporu s insolvenčním správcem ve věci nemocnice.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.10.12


Usnesení č. 192/12 k řešení sporu s U.T.C. Properties
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se smírným řešením sporu s U.T.C. Properties ve věci úhrady smluvní pokuty, která je vymáhána soudní cestou v žalované částce 1 mil. Kč s tím, že pověřuje právního zástupce města přípravou mimosoudní dohody.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2012 » 11. září 2012

Nahoru