11. prosince 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 11.prosince 2007

Usnesení č. 272/07 k plánu investic v areálu nemocnice
Zastupitelstvo města u k l á d á
Odboru investic a Odboru správy majetku
připravit plán oprav a investic na období do 31.12.2010 v areálu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. J.Janál,Ing. M.Suchánek      Termín : 24.06.08


Usnesení č. 273/07 k rozpočtu města na rok 2008
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
předložený návrh rozpočtu pro rok 2008 v tomto členění:
příjmy celkem 460.654.000,-- Kč
výdaje celkem 439.360.000,-- Kč
financování 21.294.000,-- Kč.


Usnesení č. 274/07 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora v období 10.10.2007 - 16.11.2007.


Usnesení č. 275/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 30
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 30 - přesun rozpočtových prostředků na příspěvek TJ Sparta Kutná Hora na zajištění provozu krytého plaveckého bazénu ve výši 1.000.000,- Kč z rezervy vytvořené ve schváleném rozpočtu u SRP 2867, dle bo du 1 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 14.12.07


Usnesení č. 276/07 k rozpočtovému opatření MP č. 2
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 2: Navýšení rozpočtu městské policie v příjmové části o 135 000,- Kč na položce přijaté sankční platby a navýšení rozpočtu městské policie ve výdajové části o 135 000,- Kč na položce náklady na opravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.07


Usnesení č. 277/07 k rozpočtovému opatření EO č. 26
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 26: Navýšení příjmů a výdajů o částku 6.000.000,-- Kč na úhradu převzatých závazků prodané společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.07


Usnesení č. 278/07 k prominutí bezúročné půjčky TJ Sokol
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím bezúročné půjčky poskytnuté TJ Sokol Kutná Hora v celkové výši 240 tis. Kč, splatné k 31.12.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 279/07 ke zřízení kontokorentního účtu u ČSOB a.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zřízením kontokorentního účtu u ČSOB s úvěrovým limitem do 5.000.000,-- Kč a debetní úrokovou sazbou 7D PRIBOR+0,2% p.a.. Čerpání úvěru je podmíněno schváleným rozpočtovým opatřením.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 280/07 k příspěvku na výstavbu kanalizač. přípoj. (Pilcovi,Candráková,Černý)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 281/07 k inf.zprávě k poskytování půjček z FRB a vyhlášení nového VŘ na r.08
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2007.

II. s o u h l a s í
a) se zahájením výběrového řízení pro rok 2008 na poskytování půjček z
Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné
vyhlášky 2/2006 v měsíci leden 2008.
b)s kriteriem pro výběrové řízení:
kód 01:obnova střechy a střešní konstrukce
kód 04:celková obnova fasády domu staršího 20 let
kód 06:nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
kód 10:výměna oken

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.01.08


Usnesení č. 282/07 ke koupi 1/16 pozemku PK 478 - p. V. Jäger
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením id. 1/16 pozemku p.č. PK 478 o celkové výměře 1882 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Václava Jägera, Kutná Hora za kupní cenu 40,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 283/07 ke koupi 1/16 pozemku PK 478 - p. M.Jäger
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením id. 1/16 pozemku p.č. PK 478 o celkové výměře 1882 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Miroslava Jägera, Praha - Smíchov za kupní cenu 40,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 284/07 ke koupi pozemku PK 478 - p. Chrtek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením id. 1/8 pozemku p.č. PK 478 o celkové výměře 1882 m2v k.ú. Kutná Hora od pana Stanislava Chrtka, Mikulášovice za kupní cenu 40,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 285/07 k odkoupení pozemků v PZ u ČOV (Kotrbovi, Fořtová, Truhlářová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku č. dle PK 1849 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora od spoluvlastníků pana Vlastimila Kotrby, Kaňk , paní Miluše Fořtové, Praha - Stodůlky, Jaroslavy Kotrbové, Kutná Hora a Hany Truhlářové, Kutná Hora za kupní cenu 200,-- Kč/ m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 286/07 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Kutná Hora (ČSSZ)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 1506/3 a to dílu "c" o výměře 22 m2 a dílu "e" o výměře 641 m2 v k.ú. Kutná Hora od České republiky - České správy sociálního zabezpečení, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 287/07 ke koupi pozemků od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. se zakoupením pozemků p.č. 3088/1, 3683/1, 3089 o celkové výměře
18.646 m2 a část pozemku p.č. 3087/1 o výměře cca 7.766 m2 v k.ú.
Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, Praha za kupní cenu dle znaleckého
posudku.
2. s bezúplatným převodem pozemku p.č. 3086/2 o výměře 4.725 m2 a části
pozemku p.č. 3087/1 o výměře cca 1.280 m2 v k.ú. Kutná Hora od
Pozemkového fondu ČR, Praha.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 288/07 k bezúplatnému převodu pozemků (ÚZSVM)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 597/7 o výměře 5026 m2 , p.č. 597/14 o výměře 113 m2, p.č. 597/15 o výměře 34 m2 a p.č. 597/16 o výměře 194 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 289/07 k vyhodnocení VŘ č. M 5/07 - prodej pozemku v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku 3994/7 o výměře 947 m2 v k.ú. Kutná Hora s manželi Petrem a Hanou Votavovými,, Kolín za kupní cenu 1.521.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 290/07 k prodeji pozemku v K.Hoře (p. Timmer)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2147/11 o výměře 1.041 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Timmerovi, Kutná Hora za kupní cenu 800,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 291/07 k prodeji části pozemku v K.Hoře (p. Páral)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3989/1 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Radku Páralovi, Kutná Hora za kupní cenu 1.100,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 292/07 k prodeji části pozemku v Sedlci (p. Čepelák)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Čepelákovi, Kutná Hora 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 293/07 k prodeji části pozemku na Kaňku (m.Novotní)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 736 o výměře cca 68 m2 v k.ú. Kaňk manželům Jiřině a Josefu Novotným, Kaňk , Kutná Hora 4 za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 294/07 k prodeji pozemku v K.Hoře (Kouřimská ul.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 688/3 o výměře 1.293 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek čp. 334 a 335 Kouřimská ul., Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 295/07 k prodeji pozemku v K.Hoře (Kutnohorská stavební s.r.o)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 2136/5 o výměře cca 25 m2 včetně objektu k demolici v k.ú. Kutná Hora společnosti Kutnohorská stavební s.r.o., Kutná Hora za kupní cenu 600,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 296/07 k prodeji pozemku v Bernardově (m. Pavlovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku dle PK p.č. 499 o výměře cca 1.000 m2 v k.ú. Bernardov manželům Janu a Lence Pavlovým, Bernardov , Kutná Hora za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zrušeno usnesením ZM č. 16/09 ze dne 27.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 297/07 k prodeji a darování pozemků v K.Hoře (m.Pospíšilovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodejem pozemků p.č. 4314, p.č. 4315/1 a p.č. 4315/13 o celkové
výměře 8.887 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům JUDr. Vladimíru a PhDr.
Ivě Pospíšilovým, Praha 8 za kupní cenu celkem
95.450,- Kč.
b) s přijetím daru pozemku p.č. 4331/5 o výměře 595 m2 v k.ú. Kutná Hora
od pana JUDr. Vladimíra Pospíšila, Praha 8.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 298/07 k prodeji pozemku v K.Hoře (p. Pipek)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 688/4 o výměře 297 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Pipkovi, Kutná Hora za kupní cenu 300,-/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 299/07 k vyhodnocení VŘ č. M 3/07 - prodej čp. 54 Neškaredice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 54 Neškaredice s pozemky p.č. 1/1 a 2 v k.ú. Neškaredice s panem Janem Staňkem, Neškaredice , Kutná Hora za kupní cenu 520.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 300/07 k VŘ č. M 4/07 - prodej budovy Čáslavská čp. 1-3 s pozemky v K.H.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
S vyhlášením výběrového řízení číslo M 4/07 na prodej objektu čp. 1-3 s pozemky p.č. 2952, 2948/1 a 2949/4 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 29.600.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 301/07 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy (D.Roubíček)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000, mezi Městem Kutná Hora a panem Dušanem Roubíčkem, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 29. 9. 2000. Město Kutná Hora vrátí panu Dušanu Roubíčkovi částku ve výši 388.357,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 8. 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 302/07 k uzavření dohody o splácení dluhu pro pí Rakašovou
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 23.783,00 Kč pro paní Naděždu Rakašovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 303/07 k uzavření dohody o splácení dluhu pro p. Kočího
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 222.146,00 Kč pro pana Karla Kočího, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 304/07 k žádosti pí Bochníčkové
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s poskytnutím dalších slev v rámci privatizace bytových jednotek v objektu čp. 168 ul. Mazákova v Kutné Hoře, mimo slev dle "Zásad tvorby cen bytových jednotek" pro 2. vlnu privatizace, schválených zastupitelstvem města dne 26.10.2004
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 305/07 k odprodeji bytových jednotek v 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu ul. Masarykova včetně podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. 2507 v k.ú. Kutná Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 4.5.2007
1) byt. jednotka č.302/2, p. František Buriánek, kupní cena ve výši 182.509,- Kč
2) byt. jednotka č.302/4, pí Marcela Tyrnerová, kupní cena ve výši 148.786,- Kč
3) byt. jednotka č.302/5, manželé Ilona a Jiří Kučerovi, kupní cena ve výši 209.342,- Kč
4) byt. jednotka č.302/6, manželé Marie a Zdeněk Krupičkovi, kupní cena ve výši 188.879,- Kč
5) byt. jednotka č.302/7, manželé Marie a Jan Chocholáčkovi, kupní cena ve výši 201.664,- Kč
6) byt .jednotka č.302/8, p. Bohuslav Mordych, kupní cena ve výši 219.324,- Kč
7) byt. jednotka č. 302/9, pí Jaroslava Petráčková, kupní cena ve výši 191.461,- Kč
8) byt. jednotka č.302/10, manželé Zuzana a Karel Krausovi, kupní cena ve výši 191.574,- Kč
9) byt. jednotka č.302/11, pí Marie Labudová, kupní cena ve výši 201.664,- Kč
10) byt. jednotka č.302/12, pí Zdeňka Tomášková, kupní cena ve výši 223.550,- Kč
11) byt. jednotka č.302/13, manželé Petra a Lukáš Šnebergovi, kupní cena ve výši 191.461,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 306/07 k prodeji nebyt. prostorů v ul. J.Zajíce
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nebytové jednotky č.122/101 a 123/101 ul. Jana Zajíce, včetně podílů na společných částech domu a pozemků parc.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 Společenství pro dům čp.122 126 ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře, za kupní cenu ve výši 1, Kč za každý nebytový prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.08


Usnesení č. 307/07 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy (pí Veselá)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 5. 11. 2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Václavou Kolečkářovou, provdanou Veselou, Kutná Hora z důvodu ukončením nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. V I. smlouvy uzavřené dne 5. 11. 2001. Město Kutná Hora vrátí paní Václavě Veselé částku ve výši 159.114,- Kč, uhrazenou ke dni 20. 11. 2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 308/07 k harmonogramu svozu tříděných odpadů "Z ulice" na r. 2008
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" na r. 2008 jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznika jících na území města, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 309/07 k pojmenování ulice v K.Hoře ("Zelenkova")
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přidělení nového názvu ulice "Zelenkova" dosud bezejmenné ulici v městské části Hlouška, kolmo odbočující z ul.Masarykovy směrem k Vrchlici.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 310/07 k rozpočtovým opatřením OSM č. 79-81/07, 99/07 a 106/07
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č.79/07, kterým se zřizuje nová příjmová položka příjem z likvidace kotle (železný šrot) v částce 10.350,-- Kč a v téže částce se navýší výdajová položka Vlašský dvůr služby - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.80/07, kterým se na základě oznámení MLaR snižuje příjmová položka nájem MLaR o částku 455.050,-- Kč a v téže částce se snižují výdajové položky FO neprivat.byty o částku 150.000,-- Kč, položky poplatek za vymáhání 55.050, -- Kč, položky vyúčtování byty 200.000,-- Kč a položky vyúčtování nebyty 50.000,-- Kč
- viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem OSM č.81/07, kterým se navyšuje nově zřízená příjmová položka příjem z likvidace kotle o částku 35.000,-- Kč za prodej hořáku ze zlikvidovaného kotle Slatina (společnost KH Tebis) a navýšení o tutéž částku 35.000,-- Kč výdajovou položku opravy Tebis - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OSM č. 99/07, kterým se zřizuje nová příjmová položka vratka investičního příspěvku "stará vrátnice" ve výši 703.300,- Kč a s následným navýšením výdajových položek byty opravy (203.300,- Kč), nebyty služby revize (150.000,- Kč), nebyty opravy (150.000,- Kč) a společné prostory opravy (200.000,- Kč) - viz bod č. 4 důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem OSM č.106/07, kterým se navyšuje výdajová položka vrácení záloh za byty v Benešově ulici (čp. 647) v celkovém objemu 133.750,-- Kč s následným navýšením příjmové položky prodej bytů VŘ o tutéž částku - viz bod č. 5 důvodové zpr ávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 11.12.07


Usnesení č. 311/07 ke zprávě kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu zpracovanou na základě usnesení Zastupitelstva města Kutné Hory č. 262/07 ze dne 23.10.2007, které uložilo v bodě č. II. prověřit postup při získávání strategického partnera pro společnost KH Tebis, s.r.o. Kutná Hora útvaru int erního auditu. Útvar interního auditu danou záležitost analyzoval a předkládá "Chronologický seznam materiálů a jejich vyhodnocení".


Usnesení č. 312/07 k zápisům kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 17.10.2007 a zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 31.10.2007.


Usnesení č. 313/07 ke kontrolní zprávě kontrolního výboru ZM (plnění usnesení)
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
předloženou "Kontrolní zprávu o prověření plnění usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora za funkční období 2002 - 2006" kontrolním výborem ZM

II. u k l á d á
kontrolnímu výboru ZM
předložit Zastupitelstvu města informativní zprávu o způsobu naplnění navržených opatření.
Zodpovídá : Z.Dvořák, kontrolní výbor ZM      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 314/07 k zápisům finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy finančního výboru ZM ze dne 12.11.2007 a 19.11.2007.


Usnesení č. 315/07 k odvolání člena výboru pro zdravotnictví ZM
Zastupitelstvo města o d v o l á v á
pana Mgr. Jiřího Vojáčka, Kutná Hora z funkce člena Výboru pro zdravotnictví ZM na jeho vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 316/07 k zápisům výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápisy výboru pro zdravotnictví ze dne 16.10.2007, 30.10.2007, 6.11.2007 a 20.11.2007.


Usnesení č. 317/07 k zápisu poradního výboru RM pro rozvojové aktivity města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města ze dne 5.11.2007.


Usnesení č. 318/07 ke zprávě o provedení mimořádné inventury spol. KH Tebis
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o provedení mimořádné inventury majetku pronajatého společností KH TEBIS s.r.o.


Usnesení č. 319/07 k OZV č. 2/2007 - požární řád města K.Hory
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 Požární řád města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 320/07 k termínu lednového jednání ZM
Zastupitelstvo města s t a n o v u j e
příští jednání Zastupitelstva města Kutná Hora na den 22. ledna 2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 321/07 k odpisu pohledávek PO NsAČ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odpisem pohledávek zrušené příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora v celkové evidované výši 124.010,66 Kč dle přiloženého seznamu. Důvodem odpisu je faktická nulová hodnota evidovaných pohledávek.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 322/07 k rozpočtovým opatřením přijatých RM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá radou města 27.11.2007.


Usnesení č. 323/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 45
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 45 - použití příjmů z pojistného plnění na úhradu výdajů za služby a restaurování soch u Jezuitské koleje, navýšení příjmů a výdajů ve výši 39.430,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.12.07


Usnesení č. 324/07 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 46
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 46 - převod dotace KÚ Středočeského kraje Městské knihovně v Kutné Hoře na zajištění funkce Regionálních knihoven, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 159.500,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 14.12.07


Usnesení č. 325/07 k návrhům odměn členům výborů ZM, kteří nebyli členy ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn členům výborů Zastupitelstva města Kutná Hora, kteří nebyli členy ZM za rok 2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 326/07 ke koupi pozemku v k.ú. Zbraslavice (Benešová, Reinert)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 573/2 o výměře cca 74 m2 v k.ú. Zbraslavice od spoluvlastníků paní Ing. Ivy Benešové, Říčany u Prahy, pana Jana Reinerta, pana Petra Reinerta, Zbraslavice za kupní cenu 200,-- Kč/m2.

Zrušeno usnesením ZM č. 3/08 dne 22.1.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 327/07 k odkoupení pozemků v K.Hoře (kruhový objezd na Karlově)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem na odkoupení pozemků p.č. 4155/1 a 4156/2 o celkové výměře 1.878 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti NPN invest s.r.o., se sídlem Nosticova 467/7, Praha za kupní cenu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 11. prosince 2007

Nahoru