11. května 2021

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 11.května 2021

Usnesení č. 63/21 k programu jednání zastupitelstva města 11. 5. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého jednání dne 11. 5. 2021. 
 
Usnesení č. 64/21 k zápisům Osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 4. 3. 2021,
b) rezignaci pana Tomáše Mottla na funkci člena a předsedy Osadního výboru Sedlec,
c) rezignaci Lucie Buchtové, Petry Novákové, Kláry Mundilové a Vladimíra Kotrby na funkci členů Osadního výboru Sedlec. 
 
Usnesení č. 65/21 k Memorandu o spolupráci - VRT
Zastupitelstvo města d e k l a r u j e
všem dotčeným obcím v ORP Kutná Hora poskytne veškeré možné součinnosti a pomoc ohledně projednávání plánované výstavby VRT. Zejména pak v jednáních po zveřejnění detailů provedení dotčené trasy, aktivitách týkajících se minimalizace dopadů na životní prostředí a kvalitu života obyvatel a jednání v těchto věcech s nadřízenými orgány státní správy.

Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 66/21 k vytvoření analýzy "KUTNÁ HORA PŘÁTELSKÁ K DĚTEM"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vytvoření pracovní skupiny pro analýzu ,,KUTNÁ HORA PŘÁTELSKÁ K DĚTEM" ve složení: vedoucí skupiny Martin Suchánek (zastupitel), Pavla Berková (Mateřské školy Kutná Hora), Daniela Vodová (dětská skupina a ZŠ Hůrka), Michal Horeš (Skaut Kutná Hora), Pavlína Šimůnková (TJ Sokol), Jana Buřičová (komise pro strategické plánování a rozvoj). Zástupci mládeže do 15 let, kteří se chtějí na průzkumu podílet, nominování Petrem Francem za Radu školních parlamentů Kutné Hory: Anežka Formáčková a Jan Zlatohlávek (oba ZŠ Kamenná stezka), Adam Štěrba (ZŠ Jana Palacha). Konzultant: Petr Janoš (městský architekt).

Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 20.05.21


Usnesení č. 67/21 k rekonstrukci hřiště s umělým povrchem - Sparta KH
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu vypsaného Národní sportovní agenturou fotbalovým klubem Sparta Kutná Hora, z. s. na projekt výměny povrchu hřiště s umělým povrchem (dále také jen "hřiště s UMT") nacházejícího se v ulici Jana Palacha, KH. Konkrétně se jedná o dotační investiční program c?. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024, c?. j.: NSA- 0007/2020/D/1, Výzvu 12/2020 Sportovni? infrastruktura - Investice do 10 mil. Kc?. Veškeré náklady na získání dotace tj., administrativní (zpracování žádosti, proces dotačního řízení, vyúčtování žádosti) a finanční (příprava projektu) ponese fotbalový klub Sparta Kutná Hora, z. s.,

II. z a v a z u j e s e
finančně podílet na realizaci projektu dle bodu I. v případě schválení žádosti o dotaci ve výši 30 % z ceny projektu, maximální částkou 1.800.000 Kč,

III. s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 11, kterým dochází k zapojení příjmové položky za prodej nemovitosti (Táborská 71 - Myšák) ve výši 2,7 mil. Kč. Na straně výdajů dojde k pokrytí investiční dotace pro Spartu z. s., maximální částkou 1.800.000 Kč a o 927 272,70 Kč se navýší rozpočtová rezerva.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 68/21 k prodeji podílových listů
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej podílových 1 329 ks listů fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost a. s. za hodnotu ke dni 28. 4. 2021 je 2,93 Kč za 1 kus.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 69/21 k vyřazení položek z účtu 042 - nedokončené investice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
vyřazení nedokončené investice ve výši 1.008.942 Kč z účtu 042 a současně souhlasí s prohlášením těchto položek za zmařené investice, které si může účetní jednotka vykázat v souladu § 33 odst. 5, vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.05.21


Usnesení č. 70/21 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 860.805,21 Kč. Jedná se o pohledávky za zemřelými, předluženými a nemajetnými osobami, splněné insolvenční řízení a likvidace společnosti.

Zodpovídá : Ing.Bulánková, Ing.Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 71/21 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 4. 5. 2021. 
 
 
Usnesení č. 72/21 k prominutí sankce z prodlení (paní Flosová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prominutí sankce z prodlení pro paní Markétu Flosovou, , Kutná Hora, ve výši 50 % z dlužné částky.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 73/21 ke směně poz. v k. ú. KH za zřízení VB (Město KH x JUDr. Zíka)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu pozemku p. č. 4173/65 o výměře 23 m2 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana JUDr. Karla Zíky, Kutná Hora za věcné právo spočívající ve zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti chůze a jízdy a vedení inženýrských sítí na pozemcích p. č. 4172/17 a p. č. 4163/68 v k. ú. Kutná Hora ve vlastnictví města Kutná Hora ve prospěch každého vlastníka pozemků p. č. 4173/2 a p. č. 4173/4 v k. ú. Kutná Hora, kterým je v současné době pan JUDr. Karel Zíka, Kutná Hora. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou. Směna bude realizována bez doplatku obou smluvních stran s tím, že město Kutná Hora uhradí vzniklé náklady se směnou spojené.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 74/21 ke směně částí pozemků v k. ú. Kutná Hora (pí Zajíčková)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p. č. 1163/3 o výměře 8 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl e) ve vlastnictví paní Rity Zajíčkové, Kutná Hora za část pozemku p. č. 1163/1 o výměře 2 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl b) a část pozemku p. č. 1162 o výměře 6 m2 (dle GP č. 4198-25/2021 díl c) ve vlastnictví města Kutná Hora, vše v k. ú. Kutná Hora bez doplatku s tím, že obě smluvní strany uhradí polovinu vzniklých nákladů se směnou spojených.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 75/21 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (pí Pekárková, pí Pospíšilová)
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 101/2020 ze dne 23. 6. 2020,

II. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 672/1 o celkové výměře 225 m2 (dle geometrického plánu č. 4172-40/2020 pozemek p. č. 672/9), včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do spoluvlastnictví paní Janě Pekárkové (podíl ve výši ?), Kutná Hora, a paní Vlasty Pospíšilové (podíl ve výši ?), Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 213 750 Kč, která bude hrazena formou čtvrtletních splátek ve výši 26 718,75 Kč s tím, že návrh na vklad práva vlastnického dle této kupní smlouvy bude podán do katastru nemovitostí až po úplném uhrazení kupní ceny. Výše dohodnuté ceny za 1 m2 byla stanovena s ohledem na velikost dotčené části pozemku, která by při prodeji jako samostatný pozemek měla charakter zahrady, nikoliv stavebního pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 76/21 k prodeji pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Truhlářová)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 689/1 o výměře 20 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora, do vlastnictví paní Evy Truhlářové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 26.040,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 77/21 k prodeji části pozemku v k. ú. KH (manželé Palečkovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 4004/2 o výměře 2 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do společného jmění manželů Miroslava a Mgr. Ivany Palečkových, Kutná Hora, za cenu 2.636 Kč.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 78/21 k prodeji bytových jednotek (Puškinská č. p. 656, 657, 658)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej bytových jednotek č. 656/1, 656/2, 656/6, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/8 nacházejících se v bytovém domě č. p. 656, 657, 658, stojícím na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora, včetně všech součástí, příslušenství, podílů na společných částech domu a podílů na pozemku p. č. 2560/18 v k. ú. Kutná Hora pod domem a to osobám oprávněným ze Smluv o budoucích kupních smlouvách a o budoucích smlouvách nájemních.
Konkrétně:
a) prodej bytové jednotky č. 656/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 639/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61) v k. ú. Kutná Hora panu Petrovi Jiránkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
b) prodej bytové jednotky č. 656/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 660/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Janovi a Ireně Gargulovým, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 6. 11. 2001.
c) prodej bytové jednotky č. 656/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 772/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora paní Světlaně Hruškové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 28. 11. 2002 a v Dohodě o úpravě smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí nájemní smlouvě ze dne 3. 3. 2005.
d) prodej bytové jednotky č. 657/1 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 644/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora dne 7. 9. 2020 pod číslem PGP-1072/2020-205 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora panu Renému Svobodovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
e) prodej bytové jednotky č. 657/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 661/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora panu Liborovi Šedivcovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
f) prodej bytové jednotky č. 657/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 640/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Květě Blažejové, Praha 7 a Zdeňkovi Blažejovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
g) prodej bytové jednotky č. 657/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 649/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora paní Ireně Bockové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
h) prodej bytové jednotky č. 657/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 636/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Jolaně a Janovi Hamplovým, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
prodej bytové jednotky č. 658/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 642/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora paní Janě Dusilové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 28. 11. 2000.
i) prodej bytové jednotky č. 658/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 695/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Vlastě a Vlastimilovi Němcovým, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
j) prodej bytové jednotky č. 658/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 637/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora manželům Janě Krištofové, Kutná Hora a Lukášovi Krištofovi, Žehušice. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
k) prodej bytové jednotky č. 658/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 693/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora panu Alešovi Vlasákovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
l) prodej bytové jednotky č. 658/6 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 637/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora paní Aleně Vavřinové, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.
m) prodej bytové jednotky č. 658/8 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 610/15831 na společných částech bytového domu č. p. 656, 657, 658, stojícího na pozemku p. č. 2560/18 (dle geometrického plánu č. 4119-117/2020 na pozemcích p. č. 2560/18, p. č. 2560/60 a p. č. 2560/61), v k. ú. Kutná Hora panu Michalovi Moučkovi, Kutná Hora. Podmínky prodeje jsou stanoveny ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě nájemní ze dne 29. 9. 2000.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 79/21 k prodeji částí pozemků v k. ú. KH (Junák český skaut střed.KH)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej částí pozemků p. č. 3972/6 o výměře cca 460 m2, p. č. 3972/8 o výměře cca 140 m2, p. č. 3969/6 o výměře cca 90 m2, p. č. 3802/1 o výměře cca 130 m2, vše v k. ú. Kutná Hora spolku Junák - český skaut, středisko Kutná Hora, z. s., IČ 46402314, se sídlem Ku ptáku 940, Žižkov, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 80/21 k prodeji pozemků v k. ú. KH (PhDr. Zubová, Mgr. Chmelařová)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 4521/3 o výměře 36 m2, p. č. 3936/58 o výměře 17 m2, p. č. 3936/53 o výměře 78 m2 a části pozemku p. č. 3936/1 o výměře cca 300 m2, vše v k. ú. Kutná Hora, paní PhDr. Olze Zubové, Černíny a paní Mgr. Marcele Chmelařové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 81/21 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (manž. Příhodovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 3957/4 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing. Stanislavu a RNDr. Janě Příhodovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 82/21 k prodeji domu č. p. 379 na Palackého nám. (manželé Pipkovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 1291/1 o výměře 433 m2, jehož součástí je stavba č. p. 379 a zadní stavba samostatně neevidovaná v KN, v k. ú. Kutná Hora, manželům Bc. Martině Pipkové Loudové a Bc. Tomášovi Pipkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 83/21 k odkoupení části pozemku v Kutné Hoře (pí Tao Ngoc Thuy)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku p.č. 4585/1 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví města Kutná Hora od výlučného vlastníka paní Tao Ngoc Thuy, Praha za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.07.22
 
 
Usnesení č. 84/21 k prominutí části nájemného (p. Jelínek)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prominutí úhrady nájemného za období od 1.10.2020 do 31.12.2020, vyplývajícího z Nájemní smlouvy ze dne 7.2.1997 ve znění pozdějších změn a dodatků, o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 552, Havlíčkovo náměstí, Kutná Hora, uzavřené mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Robertem Jelínkem, IČO 71255869, , Kutná Hora jako nájemcem. 
 
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 85/21 k rozpočtovému opatření OSM č. 3/21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 3/21, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky ubytovna Vítězná - pojistné plnění ve výši 2.000.000 Kč s tím, že ve stejné výši dojde k navýšení výdajových rozpočtových položek, a to byty - opravy o částku 1.000.000 Kč, nebytové prostory - opravy o částku 600.000 Kč a společné prostory - opravy o částku 400.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 17.05.21


Usnesení č. 86/21 k účasti města Kutná Hora v dražbě
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
dle ustanovení § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s nabytím nemovité věci - pozemku p. č. 4221/112 (orná půda) o výměře 6.963 m2 v k. ú. Kutná Hora v exekuční elektronické dražbě konané dne 16. 6. 2021 na základě Dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovité věci č. j.: 203 Ex 23400/17-566 ze dne 16. 4. 2021 vydané Exekutorským úřadem Přerov, soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou,

II. s v ě ř u j e
dle ustanovení § 85 písm. n) Radě města Kutná Hora pravomoc stanovit maximální částku, do které bude zástupce města Kutná Hora oprávněn v elektronické dražbě uvedené pod bodem I. tohoto usnesení podávat nabídky,

III. p o v ě ř u j e
Ing. Josefa Viktoru, starostu města Kutná Hora zastupováním města Kutná Hora v dražbě uvedené pod bodem I. tohoto usnesení,

IV. s c h v a l u j e
složení dražební jistoty ve výši 45.000 Kč na účet uvedený v dražební vyhlášce.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 16.06.21


Usnesení č. 87/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 7
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 7 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola, Kamenná stezka 40, Kutná Hora ve výši 200.000 Kč na částečné finanční zajištění odstranění havarijního stavu - Kanalizační přípojka dešťové vnitroareálové kanalizace do ul. Kamenná stezka.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 25.05.21


Usnesení č. 88/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 08
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 08 - poskytnutí investiční dotace TJ Sparta Kutná Hora, z. s., venkovní plovárna ve výši 640.700 Kč na nákup profesionálního bazénového vysavače. Finanční krytí je navrženo navýšením příjmů o finanční vypořádání dotace TJ Sparta KH, z. s. plavecký bazén (rok 2020, úspora) ve výši 559.016 Kč a snížením schválené neinvestiční dotace organizace pro rok 2021 ve výši 81.684 Kč,

b) předložený návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy na činnost organizace v roce 2021 pro TJ Sparta Kutná Hora, z. s., plavecký krytý bazén na částku 5.502.435 Kč,

c) předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro TJ Sparta Kutná Hora, z. s., venkovní plovárna na nákup profesionálního bazénového vysavače na částku 640.700 Kč.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr. Seifert      Termín : 11.06.21


Usnesení č. 89/21 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z FRM KH na r. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s panem Mgr. Janem Chejnem, Praha na rekonstrukci krovu a střešní krytiny nad budovou letní spilky Kutná Hora ve výši 127.800 Kč,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s manželi Ing. Janem a Tamarou Bilých, Kutná Hora na obnovu uliční fasády bez přízemí a osazení 2 ks kopií soch na balustrádu domu Kutná Hora ve výši 130.700 Kč,
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s panem Mgr. Miroslavem Koželuhem, Praha na obnovu fasády, výměnu dřevěných oken a vstupních dveří, zhotovení 3 ks nových výplní arkád v přízemí objektu Kutná Hora ve výši 136.500 Kč,
d) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s paní Lenkou Rudhardtovou, Praha na obnovu uličních fasád včetně repase oken u domu Kutná Hora ve výši 113.300 Kč,
e) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s manželi Antonínem a Janou Novákovými, Kutná Hora na výměnu dřevěných oken ve dvorním traktu domu Kutná Hora ve výši 107.500 Kč,
f) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s panem Tomášem Horákem, Kutná Hora na výměnu výkladce za 2 ks dřevěných oken, výměnu stávajícího okna v uliční fasádě a chemické ošetření krovu u domu Kutná Hora ve výši 57.400 Kč,
g) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s manželi Ing. Leonem a Lenkou Pelikánovými, Kutná Hora na statické zajištění a obnovu krovu a střešního pláště domu Kutná Hora ve výši 124.900 Kč,
h) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s firmou Ambition s.r.o., Praha na restaurování severní a západní fasády domu Kutná Hora ve výši 119.100 Kč,
i) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec na restaurování kamenných článků a vchodových dveří do věže na jižní straně kostela sv. Vavřince, Kutná Hora - Kaňk ve výši 32.300 Kč,
j) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s manželi MUDr. Petrem a JUDr. Dagmar Grenarovými, Kutná Hora na výměnu dřevěných oken v celém objektu Kutná Hora ve výši 113.300 Kč,
k) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s paní Ing. Zlatou Gilbertovou, Kutná Hora, s paní Ing. Monikou Hodkovou, Praha a panem MUDr. Michalem Kudlou, Praha na prostorové ztužení domu na úrovni 2.NP Kutná Hora ve výši 122.000 Kč,
l) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s paní Vandou Pozemskou, Lipnice nad Sázavou na obnovu uličních fasád domu Kutná Hora ve výši 110.000 Kč,
m) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s panem Mgr. Ladislavem Exnerem, Kutná Hora a paní Renatou Dostalovou, Kolín na výměnu dřevěných oken v uličním průčelí a opravu východního štítu domu Kutná Hora ve výši 119.100 Kč,
n) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s manželi Pavlem a Ivonou Flachsovými, Kutná Hora na výměnu 2 ks dřevěných vrat a opravu kamenné zdi u domu Kutná Hora ve výši 64.400 Kč,
o) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s panem Ing. Petrem Lázňovským, Kutná Hora na obnovu střešního pláště domu Kutná Hora ve výši 119.100 Kč,
p) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s firmou JE plus EM 2016, s.r.o., Kutná Hora, s panem Ing. Martinem Bartákem, Kolín a panem Josefem Bartákem, Kolín na obnovu krovu a střešního pláště a obnovu opěrné zdi do Barborské ulice u domu Kutná Hora ve výši 122.000 Kč,
q) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s manželi Janem a Barborou Černilovými, Kutná Hora na obnovu uliční fasády domu Kutná Hora ve výši 113.300 Kč,
r) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s panem Romanem Sádlem, Kutná Hora na obnovu fasády a výměnu oken na jižní straně domu Kutná Hora ve výši 122.000 Kč,
s) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora na obnovu původní kamenné dlažby okapového chodníku na druhé polovině obvodu kostela Panny Marie Matky Boží, Kutná Hora ve výši 127.800 Kč,
t) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora na obnovu krovu a střešního pláště kláštera sv. Voršily, Kutná Hora ve výši 136.500 Kč,
u) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s manželi Josefem a Janou Neckařovými, Kutná Hora a paní Terezou Neckařovou, Kutná Hora na obnovu krovu a střešního pláště domu Kutná Hora ve výši 124.900 Kč,
v) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2021 s paní Magdalenou Rychlou, Kutná Hora a paní Evou Kýblovou, Kutná Hora na výměnu dřevěných oken v celém objektu Kutná Hora ve výši 113.300 Kč.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 90/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 09
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 09 - přesun prostředků z ORJ 2867 z položky - sport rezerva ve výši 180.000 Kč, z ORJ 2840 položky Královské stříbření ve výši 100.000 Kč a z ORJ 2840 Mezinárodní kytarová soutěž ve výši 70.000 Kč na TJ Viktoria Sedlec - návratnou finanční výpomoc na rekonstrukci sociálního zázemí kabin sportovního oddílu ve výši 350.000 Kč. Dále pak přesun rozpočtových prostředků z ORJ 2840 z položky Královské stříbření ve výši 50.000 Kč na položku oddělení cestovního ruchu - Kutnohorské léto,

b) uzavření předloženého návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Kutná Hora pro TJ Viktoria Sedlec na částku 350.000 Kč.
Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 11.06.21


Usnesení č. 91/21 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 10
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠK č. 10 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2020 ve výši 917.682 Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 28.05.21


Usnesení č. 92/21 k projektu "Jazyková učebna na Základní škole J. Palacha v KH"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
příspěvkové organizaci Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře finanční podmínky v případě získání dotace na projekt "Jazyková učebna na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře" v rámci 9. výzvy SCLLD pro území MAS Lípa pro venkov na období 2014 - 2020 v oblasti vzdělávání s termínem realizace projektu v roce 2022 a s předpokládanými náklady na realizaci projektu ve výši 2.000.000 Kč následovně:
a) finanční spoluúčast zřizovatele na uvedeném projektu ve výši 5%, tj. 100.000 Kč,

b) předfinancování projektu zřizovatelem v době jeho realizace, tj. v roce 2022.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.22


Usnesení č. 93/21 k projektu "Tým duševního zdraví pro děti a adolesc.v ORP K. Hora"
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zapojení Základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka 40, Kutná Hora do úspěšného projektu "Tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora" na základě uzavřené Smlouvy o partnerství se Základní školou Zruč nad Sázavou ve spolupráci s Nadačním fondem Eduzměna a jeho obsahovým partnerem Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání.


Usnesení č. 94/21 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací - U Kola
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací řešící převod pozemků a stavby pozemní komunikace s veřejným osvětlením vybudované na pozemcích parc. č. 653/15 a 653/32 vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.23


Usnesení č. 95/21 k pojmenování ulic v městské části Kaňk
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
názvy ulic v městské části Kaňk v Kutné Hoře dle předloženého seznamu. 
 
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 96/21 ke smlouvě kupní - ulice V Zákoutí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy kupní řešící prodej pozemku parc. č. 3176/48 v k. ú. Kutná Hora včetně infrastruktury (zpevněná plocha s chodníkem, dešťová kanalizace se vsakem) v ulici V Zákoutí v Kutné Hoře - Karlově se společností V Zákoutí, s.r.o. se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov ve výši 400 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 97/21 ke kupní smlouvě - VO Za Biřictvím - Malín
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Kupní smlouvy řešící 3 nová světelná místa v části ulice Za Biřictvím se společností GELADIA Trade, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 ve výši 3.000 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 31.05.21


Usnesení č. 98/21 k rozdělení dotací z rozpočtu Města KH na soc. účely pro rok 2021
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2021 na základě přijatých žádostí o dotace:
1. Respondeo, z. s., sídlo Náměstí Přemyslovců 14/11, Nymburk, IČ 26631628, na registrovanou sociální službu Intervenční centrum žádost o dotaci s názvem: Intervenční centrum Respondeo na území Kutné Hory, ve výši 9.320 Kč,
2. Povídej, z. s., sídlo Česká 235/36, Kutná Hora, IČ 67984860, na registrovanou sociální službu krizová pomoc, žádost o dotaci s názvem: Krizová pomoc - Poradna pro lidi v tísni, ve výši 152.780 Kč,
3. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu nízkoprahové denní centrum žádost o dotaci s názvem: Atrium: Nízkoprahové denní centrum, ve výši 57.860 Kč,
4. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, žádost o dotaci s názvem: Triangl: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ve výši 142.280 Kč,
5. Dítě a kůň, z. s. - Sdružení pro hippoterapii, sídlo Miskovice 30, Miskovice, IČ 61924261, na registrovanou sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, žádost o dotaci s názvem: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa, ve výši 170.260 Kč,
6. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu noclehárna, žádost o dotaci s názvem: Atrium: Noclehárna, ve výši 212.270 Kč,
7. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlo Hřebečská 2680, Kladno, IČ 26594544, na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, žádost o dotaci s názvem: Odborné sociální poradenství, ve výši 33.910 Kč,
8. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, žádost o dotaci s názvem: Racek: Sociální poradna, ve výši 157.670 Kč,
9. Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, sídlo Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326, na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, žádost o dotaci s názvem: Občanská poradna pro Kutnohorsko, ve výši 35.770 Kč,
10. Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., sídlo Pernerova 10/32, Praha, IČ 26631997 na registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, žádost o dotaci s názvem: Sociální poradenství pro migranty 2021, ve výši 30.650 Kč,
11. VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., sídlo Rimavské soboty 923, Kolín II, IČ 26661586, na registrovanou sociální službu odlehčovací služba, žádost o dotaci s názvem: Odlehčovací služby - ambulantní a terénní, ve výši 15.680 Kč,
11. Cesta životem bez bariér, z. s. sídlo Paběnice 75, Paběnice, IČ 27044700, na registrovanou sociální službu odlehčovací služba, žádost o dotaci s názvem: Odlehčovací služba v Kostce 2021, ve výši 75.260 Kč,
12. DIGNO (důstojnost) z. s., sídlo Hořany 25, Miskovice, IČ 26543150, na registrovanou sociální službu osobní asistence žádost o dotaci s názvem: Osobní asistence DIGNO 2021, ve výši 59.620 Kč,
13. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu pečovatelská služba, žádost o dotaci s názvem: Charitní pečovatelská služba, ve výši 130.590 Kč,
14. Rytmus Střední Čechy, o.p.s., sídlo F. V. Mareše 2056, Benešov, IČ 27903508, na registrovanou sociální službu podpora samostatného bydlení, žádost o dotaci s názvem: Podpora samostatného bydlení, ve výši 11.920 Kč,
15. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu raná péče, žádost o dotaci s názvem: SNS: Raná péče, ve výši 223.410 Kč,
16. Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, sídlo Kouřimská 15, Kolín, IČ 42744326, na registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny, žádost o dotaci s názvem: Sociálně terapeutické dílny pro Kutnohorsko, ve výši 78.440 Kč,
17. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, žádost o dotaci s názvem: Čtyřlístek - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 150.730 Kč,
18. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, žádost o dotaci s názvem: SNS: Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Spolu na Sioně, ve výši 120.910 Kč,
19. Prostor plus o.p.s., sídlo Na Pustině 1068, Kolín II, IČ 26594633, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, žádost o dotaci s názvem: SAS Klubus, ve výši 46.640 Kč,
20. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlo Hřebečská 2680, Kladno, IČ 26594544, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, žádost o dotaci s názvem: Sociální aktivizační služby, ve výši 25.560 Kč,
21. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, žádost o dotaci s názvem: Přístav+CHPS: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ve výši 67.370 Kč,
22. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociálně terapeutické dílny, žádost o dotaci s názvem: Přístav: Sociálně terapeutická dílna, ve výši 82.680 Kč,
23. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, žádost o dotaci s názvem: Atrium: Sociální rehabilitace, ve výši 88.790 Kč,
24. Dítě a kůň, z. s. - Sdružení pro hippoterapii, sídlo Miskovice 30, Miskovice, IČ 61924261, na registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, žádost o dotaci s názvem: Sociálně rehabilitace Astra, ve výši 84.850 Kč,
25. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, žádost o dotaci s názvem: Přístav: Sociální rehabilitace, ve výši 112.890 Kč,
26. Rytmus Střední Čechy, o.p.s., sídlo F. V. Mareše 2056, Benešov, IČ 27903508, na registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, žádost o dotaci s názvem: Sociální rehabilitace, ve výši 25.440 Kč,
27. Povídej, z. s., sídlo Česká 235/36, Kutná Hora, IČ 67984860, na registrovanou sociální službu telefonická krizová pomoc, žádost o dotaci s názvem: Telefonická krizová pomoc - Linka důvěry, ve výši 115.200 Kč,
28. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na registrovanou sociální službu terénní programy žádost o dotaci s názvem: Atrium + Racek: Terénní programy, ve výši 152.540 Kč,
29. Prostor plus o. p. s., sídlo Na Pustině 1068, Kolín II, IČ 26594633, na registrovanou sociální službu terénní programy žádost o dotaci s názvem: Terénní programy, ve výši 36.880 Kč,
30. Život Plus, z. ú., sídlo Benešova 632, Kutná Hora, IČ 04616685, na registrovanou sociální službu tísňová péče, žádost o dotaci s názvem: Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany, ve výši 135.250 Kč,
31. Rozum a Cit, z. s., sídlo Na Výsluní 2271/4, Říčany, IČ 70828181, na činnost sociálního charakteru pod názvem projektu: Podpora práce s pěstounskými rodinami v Kutné Hoře, ve výši 0 Kč,
32. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na činnosti sociálního charakteru pod názvem projektu: Dobrovolnické centrum, ve výši 36.800 Kč,
33. Oblastní charita Kutná Hora, sídlo Havířská 403/3, Kutná Hora, IČ 49543547, na činnosti sociálního charakteru pod názvem projektu: Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek, ve výši 37.400 Kč,
34. SK Barbora, z. s., sídlo Husova 151/16, Kutná Hora, IČ 22665889, na činnost sociálního charakteru pod názvem projektu: Potravinová a materiální pomoc pro občany Kutné Hory v sociální tísni v roce 2021, ve výši 37.800 Kč,
35. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., sídlo Hřebečská 2680, Kladno, Kutná Hora, IČ 26594544, na činnost sociálního charakteru pod názvem projektu: Kavárnička pro seniory a zdravotně postižené občany, ve výši 29.000 Kč,
36. Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, z. s., Studentů 134, Kutná Hora, IČ 66757347, na činnost sociálního charakteru pod názvem projektu: Provoz pobočného spolu Svazu diabetiků v Kutné Hoře, ve výši 0 Kč,
37. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. - základní organizace Kutná Hora, sídlo Zachova 368, Kutná Hora, IČ 86553003 na činnost sociálního charakteru pod názvem projektu: Aktivizační služby pro zdravotně postižené 2, ve výši 15.580 Kč,

II. s c h v a l u j e
v souladu s pravidly Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 2021 uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Kutná Hora a subjekty, které dle bodu I. získaly finanční dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.08.21 
 
Usnesení č. 99/21 k zápisu Kontrolního výboru + Zprávy o výsledcích provedených kontrol
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
1. Zápis č. KV-14/2021 ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 27. 04. 2021
2. Zprávy o výsledcích provedených kontrol:
a) monitoring návštěvnosti Kutné Hory,
b) výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice MěÚ Kutná Hora,
c) obnova dětských hřišť v Kutné Hoře - pořízení hracích prvků v r. 2020,
d) usnesení RM č. 747/20 Řád veřejného pohřebiště.

II. u k l á d á
a) Radě města provést aktualizaci metodického návodu pro zadávání VZMR a tento uvést do souladu s aktuální legislativou,
b) Radě města provést aktualizaci metodického návodu pro zadávání VZMR v souladu s aktuálními požadavky, zkušenostmi a poznatky pro samosprávu. 
 
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 30.09.21 
 
Usnesení č. 100/21 k podání žádosti o dotaci - dopravní automobil JPO III - Malín
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR na nákup nového dopravního automobilu pro JPO III - Malín,

II. z a v a z u j e   s e
k dofinancování rozdílu v roce 2022 mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 30.01.22


Usnesení č. 101/21 k podání žádosti o dotaci - dopravní automobil JPO V- Poličany
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR na nákup nového dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JPO V - Poličany,

II. z a v a z u j e   s e
k dofinancování rozdílu v roce 2022 mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

Zodpovídá : Mgr. L. Hotovcová      Termín : 31.01.22
  
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2021 » 11. května 2021

Nahoru