10. září 2019

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.září 2019

Usnesení č. 137/19 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy Osadního výboru Kaňk ze dne 25. 6. a 3. 9. 2019
b) zápisy Osadního výboru Malín ze dne 6. 6., 4. a 8. 7. 2019
c) zápis Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška ze dne 20. 6. 2019
d) zápisy Osadního výboru Perštejnec ze dne 1. 8. a 7. 9. 2019
e) zápis z Osadního výboru Šipší ze dne 10. 6. 2019


Usnesení č. 138/19 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2019.


Usnesení č. 139/19 k závěrečnému účtu DSH Mikroregion Kutnohorsko
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2018.


Usnesení č. 140/19 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 1 293 239,- Kč dle důvodové zprávy. Jedná se o pohledávky za zemřelými osobami a nedobytné pohledávky za předluženými, nemajetnými osobami.
Zodpovídá : Ing. Bulánková,Ing.Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 141/19 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání Finančního výboru ze dne 30. 8. 2019
b) doporučení FV podpořit zakládání městských fondů pro financování současných a budoucích investic v jednotlivých oblastech činností.


Usnesení č. 142/19 ke směně pozemků v k.ú. Kutná Hora - cesta (p. Dospiva)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 4378/4 o výměře 2 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4378/9), části pozemku p.č. 4380/3 o výměře 5 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4380/3 o výměře 1 m2 a díl "x" o výměře 4 m2), části pozemku p.č. 4381/4 o výměře 102 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "w"), části pozemku p.č. 4385/9 o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "c"), části pozemku p.č. 4385/8 o výměře 150 m2 (dle geometrického plánu č. 3949-82/2018 díl "i"), části pozemku p.č. 4389/2 o výměře 55 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "t"), části pozemku p.č. 4389/3 o výměře 108 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "n"), části pozemku p.č. 4389/4 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "g"), části pozemku p.č. 4389/5 o výměře 58 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4389/5 o výměře 31 m2 a pozemek p.č. 4389/8 o výměře 27 m2), části pozemku p.č. 4902 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4902/2), včetně všech součástí a příslušenství, vše
v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4380/1 o výměře 319 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "s"), část pozemku p.č. 4385/1 o výměře 10 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4385/11), část p.č. 4385/1 o výměře 8 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "b"), část pozemku p.č. 4385/10 o výměře 21 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "m"), část pozemku p.č. 4386 o výměře 1 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 pozemek p.č. 4386/2), část pozemku p.č. 4389/1 o výměře 18 m2 (dle GPL č. 3949-82/2018 díl "r"), pozemek p.č. 4389/6 o výměře 101 m2, část pozemku p.č. 4389/7 o výměře 47 m2 (dle GPL č. 3949-82/2019 díl "f"), včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví pana JUDr. Marka Dospivy, 150 00 Praha 5 s tím, že finanční doplatek ze strany pana JUDr. Dospivy činí částku ve výši 5.408,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 143/19 k prodeji pozemků v k. ú. Perštejnec (p. Marcaník)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 66/3 o výměře 435 m2, p. č. 66/4 o výměře 277 m2, p. č. 66/5 o výměře 3 m2 a p. č. 66/6 o výměře 41 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Perštejnec panu Michalu Marcaníkovi, Kolín za celkovou kupní cenu ve výši 113.400,- Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 144/19 k prodeji částí pozemku v k.ú. Sedlec (manž.Kohoutkovi a p.Kohoutek)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) prodej části pozemku p. č. 638/1 o výměře cca 30 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Sedlec u Kutné Hory do společného jmění manželů Petra a Eleonory Kohoutkových, Kutná Hora Sedlec za cenu 1.580 Kč/m2.

b) prodej části pozemku p. č. 638/1 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Sedlec u Kutné Hory panu Petrovi Kohoutkovi, Kutná Hora Sedlec za cenu 506 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 145/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Neškaredice (p. Hnilička)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 140/1 o výměře 1 m2, včetně všech součástí
a příslušenství, v k. ú. Neškaredice panu Miroslavu Hniličkovi, Kutná Hora, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 146/19 k prodeji pozemku v k. ú. Neškaredice formou VŘ (man. Loukovi)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 127/1 o výměře 1.623 m2 v k. ú. Neškaredice manželům Loukovým,Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 127/1 o výměře 1.623 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Neškaredice formou výběrového řízení s úkolem pro Odbor správy majetku MÚ Kutná Hora rozdělit tento pozemek na dvě samostatné parcely a ve výběrovém řízení na každou tutu parcelu stanovit podmínku výstavby rodinného domu.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 147/19 k předkupníMU právU - rybník Medenice s přileh. pozemky (p. Vágner)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení předkupního práva jako věcného práva k pozemkům p.č. 1260, 1264, 1265, 1282 a 1698 v k.ú. Paběnice, včetně všech součástí a příslušenství, v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera, , 252 43 Průhonice. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu do 31. 10. 2038 s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podpachtovního nebo pachtovního vztahu oprávněného z věcného předkupního práva k uvedeným nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí této doby, prodlužuje se účinnost smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva na dobu dalších dvaceti pěti let.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 148/19 k nevyužití předkupního práva a k odkupu pozemků(k.ú. Lomec u Úmonína)
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
nevyužití předkupního práva Města Kutná Hora k odkoupení stavby č. ev. 3 stojící na stavebním pozemku p. č. 126 v k. ú. Lomec u Úmonína.

II. n e s ch v a l u j e
odkup stavby č. ev. 3 stojící na stavebním pozemku p. č. 126 a odkup pozemků p. č. 837 o výměře 326 m2, p. č. 838 o výměře 26 m2 a p. č. 839 o výměře 39 m2, vše v k. ú. Lomec u Úmonína do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Jaroslava Javornického, Modřany, 140 00 Praha 4.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 149/19 k podmínkám VŘ na prodej veřejných toalet v k. ú. Sedlec
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravené zvláštní podmínky výběrového řízení, které budou součástí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení číslo M 3/19 na prodej pozemků p. č. 404/25 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 78 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - veřejné toalety č. p. 285 a p. č. 404/28 (zahrada) o výměře 57 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k. ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 150/19 k odkupu pozemků v k.ú. Perštejnec od s.k.p. spol.Státní statek Čáslav
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
nevyužití nabídky k odkupu pozemků p. č. 129/8 o výměře 74 m2, p. č. 130/98 o výměře 1.073 m2, p. č. 135/2 o výměře 1.909 m2 a p. č. 75 o výměře 1.295 m2, vše v k. ú. Perštejnec od společnosti Záveská a spol., v. o. s., se sídlem Blahoslavova 186, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 26468514, jako správce konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, IČ 00104248.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 151/19 k odkupu pozemků u hl. nádraží v KH v k. ú. Sedlec (České dráhy, a.s.)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
odkup části pozemku p. č. 831 o výměře 111 m2 (dle GP č. 943-70/2017 p. č. 831), části pozemku p. č. 762/2 o výměře 540 m2 (dle GP č. 943-70/2017 p. č. 762/4), pozemku p. č. 770/2 o výměře 1.521 m2 (dle GP č. 943-70/2017) a pozemku p. č. 770/3 o výměře 57 m2, vše v k. ú. Sedlec u Kutné Hory do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a. s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.10.19


Usnesení č. 152/19 k uzavření smluv - p. Vágner
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o budoucí podpachtovní smlouvě na pozemky p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265 a p. č. 1698 vše v k.ú. Paběnice o celkové rozloze 97 441 m2 mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem nemovitosti a panem Jakubem Vágnerem, jako podpachtýřem a společností Městské lesy a rybníky spol. s r.o., se sídlem Opatovice I, čp. 43, Čáslav jako propachtovatelem.

b) uzavření smlouvy o podpachtu pozemků p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265 a p. č. 1698 vše v k.ú. Paběnice o celkové rozloze 97 441 m2 mezi Městem Kutná Hora jako vlastníkem nemovitosti a panem Jakubem Vágnerem, jako podpachtýřem a společností Městské lesy a rybníky spol. s r.o., se sídlem Opatovice I, čp. 43, Čáslav jako propachtovatelem.

c) uzavření smlouvy o budoucí pachtovní smlouvě na pozemky p. č. 1282, p. č. 1260, p. č. 1264, p. č. 1265 a p. č. 1698 vše v k.ú. Paběnice o celkové rozloze 97 441 m2 mezi Městem Kutná Hora jako budoucím propachtovatelem a panem Jakubem Vágnerem, jako budoucím pachtýřem.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 153/19 k rozpočtovému opatření OSM č. 11/19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/19, kterým dochází k vytvoření tří nových příjmových položek ZŠ - pojistné plnění ve výši 22.225,-- Kč, nebytové prostory - pojistné plnění ve výši ( 55.121,-- Kč), sportoviště - pojistné plnění ve výši 11.611,-- Kč s tím, že ve stejné výši dojde též k navýšení výdajových položek pojistné události - ZŠ, MŠ (22.225,-- Kč), nebyty - opravy (55.121,-- Kč) a sportoviště - opravy (11.611,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.09.19


Usnesení č. 154/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 20
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 20: přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva školství na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 292 820,00 Kč na nákup konvektomatu a na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora ve výši 36 300,00 Kč na zajištění technického dozoru.
Zodpovídá : Ing. Bulánková, Mgr.Seifert      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 155/19 k uzavření VPS o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2019 s Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 210 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 156/19 k žádosti o dotaci z IROP - ZŠ Kutná Hora Kamenná stezka 40
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním žádosti o finanční podporu ve výši 4 000 000,00 Kč a s přijetím dotace pro Základní školu Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na projekt "Výuka řemesel na Kamenné stezce 1. etapa", hash kód projektu: T1RdxP, v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro venkov-IROP-Vzdělávání, pod číslem výzvy 369/06_16_075/CLLD_15_01, s finanční spoluúčastí školy ve výši 5%.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.09.19


Usnesení č. 157/19 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo výběrové řízení dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 158/19 k přijetí dotace - "Revitalizace hřbitova - využití dešťových vod"
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR - Operačního programu životní prostředí na akci "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - využití dešťových vod" a s dofinancováním akce do plné výše z vlastních zdrojů.

II. u k l á d á
odboru investic předložit OPŽP požadované podklady nezbytné k uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z jejich rozpočtu a řádně provést stavbu v souladu s dotačními pravidly.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 159/19 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 4 - 5/19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 4/19, kterým dochází k vytvoření nové příjmové rozpočtové položky Přijaté pojistné náhrady (zničené Lesní stezky) ve výši 48.769,--Kč a zároveň k navýšení výdajové rozpočtové položky Hřbitov - ošetření stromů ve výši 20.000,--Kč a navýšení výdajové rozpočtové položky Mobiliář - oprava - Lesní stezky ve výši 28.769,--Kč.

b) předložený návrh INV - TO č. 5/2019, kterým dochází ke zvýšení příjmové rozpočtové položky Prodej dřeva ve výši 27.775,--Kč a zároveň navýšení výdajové rozpočtové položky Veřejná zeleň - materiál v 27.775,--Kč.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 17.09.19


Usnesení č. 160/19 k uzavření VPS o poskytnutí dotace - Liga na ochranu zvířat
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s místní organizací Ligou na ochranu zvířat, se sídlem Jeníkovská 1149/78, Čáslav.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.19


Usnesení č. 161/19 k odkoupení 6 ks kogeneračních jednotek od společnosti KH Tebis
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s odkupem 6 ti ks kogeneračních jednotek od společnosti KH Tebis s.r.o. za max. kupní cenu 28,5 mil Kč bez DPH

b) s využitím již schváleného investičního úvěru č. 10144/17/LCD od České spořitelny, a.s. pro financování předmětných kogeneračních jednotek. Primárně bude sloužit ke splacení úvěru, jenž byl na nákup použit.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 162/19 k výzkumu sociálních služeb SO ORP Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) výstupy a doporučení výzkumné zprávy "Výzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora" zpracované v rámci projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora",
reg. č. projektu (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582), Operační program Zaměstnanost

b) plán zpracovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Kutná Hora pro roky 2021 - 2025


Usnesení č. 163/19 k Akčnímu plánu pro rok 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Akční plán pro rok 2020 v oblasti podpory a plánování sociálních služeb v místním a ve správním obvodu ORP Kutná Hora
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 164/19 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. KV-04/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 04.06.2019.


Usnesení č. 165/19 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace za rok 2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2018.

b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2018.Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2019 » 10. září 2019

Nahoru