10. prosince 2019

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10. prosince 2019

Usnesení č. 191/19 k zápisům a změnám osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 23. 10. 2019,
b) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 18. 11. 2019 a opravený zápis Osadního výboru Šipší ze dne 18. 11. 2019,

II. j m e n u j e
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) členem Osadního výboru Hlouška pana Martina Starého, Kutná Hora,
b) členem Osadního výboru Žižkov - Vrchlice pana Michala Vaváka, Kutná Hora,
c) členem Osadního výboru Žižkov - Vrchlice pana Michala Kadečku, Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 192/19 k rozpočtovému opatření KT č. 22
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předložené rozpočtové opatření KT č. 22, kterým dochází k zapojení dosud vybraných sankčních plateb ve výši 6.696 tis. Kč, navýšení výdajů na pokrytí výdajů související s provozem radaru v celkové výši 2.213 tis. Kč a o 4.483 tis. Kč se změní stav prostředků na bankovních účtech dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á,
aby částka vybraných sankčních plateb byla výhradně použita na opravy komunikací.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 193/19 k realizaci varovných protipovodňových opatření
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
přijetí dotace z Programu 11531 - Operační program životního prostředí 2014-202, Specifický cíl 1.4 na akci Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora, ident. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010087 ve výši 12.370.328,08 Kč dle důvodové zprávy,

II. u k l á d á
odboru Kancelář tajemníka provést všechny potřebné administrativní kroky pro úspěšnou realizaci akce a informovat o nich RM a ZM.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 194/19 k výtvarné soutěži na téma "25 let na Listině UNESCO"
Zastupitelstvo města v y h l a š u j e
výtvarnou soutěž na téma "25 let na Listině UNESCO" pro ZŠ, SŠ a ZUŠ v Kutné Hoře dle předložených propozic soutěže.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 195/19 k OZV č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 196/19 k OZV č. 5/2019, o místním poplatku ke komunálnímu odpadu
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 197/19 k OZV č. 6/2019, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města v y d á v á
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku ze psů.

Zodpovídá : 311219Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 198/19 k návrhu na odpis pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 1.055.490,19 Kč dle důvodové zprávy. Jedná se o pohledávky po skončení konkurzu, insolvenčního řízení, skončení neúspěšné exekuce a uzavřené dědické řízení.

Zodpovídá : Ing.Bulánková,Ing. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 199/19 k závěrečným úpravám rozpočtu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
jednotlivé příkazce operace (správce rozpočtových prostředků) a vedoucí ekonomického odboru konečnou úpravou rozpočtu roku 2019 tak, aby nedošlo při uzavření rozpočtu k porušení rozpočtové kázně, případně nutným narovnáním finančních vztahů vůči jiným subjektům, SR, obcím, krajům a regionálním radám a převodu zůstatků rozpočtových rezerv do změny stavu na bankovních účtech.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 200/19 k zápisu z jednání Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 3. 12. 2019.


Usnesení č. 201/19 k odstoupení od budoucí kupní sml. a budoucí nájemní sml.(p. Mencl)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 23. 5. 2001 mezi Městem Kutná Hora a panem Ladislavem Menclem, Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 23. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Ladislavu Menclovi dosud uhrazenou kupní cenu bytu

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 29.02.20


Usnesení č. 202/19 ke stavebnímu povolení na rekonstrukci býv. Tellerova cukrovaru
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě se zřízením věcného práva předkupního č. KS - 1/OSM/JAJ/2018 na prodej pozemku p. č. 2952/1, jehož součástí je stavba č. p. 1, Karlov, v k. ú. Kutná Hora ze dne 9. 4. 2018 mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Ing. Pavlem Tomášem, 198 00 Praha 9, jako kupujícím, týkající se prodloužení lhůty stanovené k podání žádosti o vydání stavebního povolení na rekonstrukci z 2 let na 4 roky.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 203/19 k bezúplatnému nabytí pozemku v k. ú. Kutná Hora (ČR-ÚZSVM)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2150 o výměře 48 m2 v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 204/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kaňk (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 730/4 (ostatní plocha, silnice) o výměře 800 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 572-16/2019, oddělený z pozemku p. č. 730/3 (orná půda) o výměře 4.653 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kaňk, do vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za kupní cenu ve výši 254.720 Kč, za účelem stavby okružní křižovatky Kaňk - "I/38 odstranění dopravních závad okružní křižovatka Kaňk".

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 205/19 k prodeji domu čp.71 v ul. Táborská v KH s pozemkem formou VŘ
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 3645 o výměře 266 m2 v k. ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č. p. 71, společnosti C.H.T real estate a. s., IČ 02236061, se sídlem Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1,

II. s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 3645 o výměře 266 m2 v k. ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č. p. 71, formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.20


Usnesení č. 206/19 k prodeji pozemku v Kutné Hoře formou výběrového řízení
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 2169/1 o výměře 61 m2 v k. ú. Kutná Hora, formou výběrového řízení,

II. n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 2168/10 o výměře 62 m2 v k. ú. Kutná Hora, panu Patriku Vyčítalovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 207/19 k prodeji části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Kavalír)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 1766/4 o výměře cca 500 m2 v k. ú. Kutná Hora panu Jakubu Kavalírovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 208/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 47 - SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 47 - přesun prostředků OI-TO z položky elektrifikace náměstí na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny Kutná Hora ve výši 250.000 Kč na dofinancování vybavení.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 209/19 k poskytování zápůjček z FRB v roce 2019
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2019,

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2020 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci únor 2020,

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 210/19 k OZV Města Kutná Hora č. 7/2019, o místních poplatcích
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2019 » 10. prosince 2019

Nahoru