10. listopadu 2020

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.listopadu 2020

Usnesení č. 149/20 k programu jednání Zastupitelstva města 10. 11. 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
program svého jednání dne 10. 11. 2020.


Usnesení č. 150/20 k výmazu spol. Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k výmazu spol. Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci z obchodního rejstříku,

II. s c h v a l u j e
odepsání pohledávky ve výši 6,114 mil. Kč za majetkovou účastí ve společnosti Služby města Kutné Hory s.r.o. v likvidaci, IČ: 25100513.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 151/20 k zápisům Osadních výborů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 10. 9. 2020,
b) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 15. 9. 2020,
c) zápis Osadního výboru Malín ze dne 3. 9. 2020,
d) zápis Osadního výboru Hlouška ze dne 9. 9. 2020,
e) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 29. 9. 2020,
f) zápis Osadního výboru Třešňovka ze dne 17. 9. 2020,
g) zápis Osadního výboru Šipší ze dne 14. 9. 2020,

II. m ě n í
a) počet členů Osadního výboru Žižkov - Vrchlice na 11,
b) počet členů Osadního výboru Šipší na 17,

III. j m e n u j e
a) členkou Osadního výboru Žižkov - Vrchlice paní Annu Šrajbrovou Kutná Hora,
b) členem Osadního výboru Šipší pana Mgr. Lukáše Seiferta, Kutná Hora,
c) členkou Osadního výboru Kaňk paní Danu Novotnou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 152/20 ke zřízení pozice Smart City Manager
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
podmínky vytvoření pozice Smart City Manager dle předložených propozic, vyhlášení výběrového řízení a jmenování hodnotící komise VŘ ve složení: 3 zástupci samosprávy a 4 nezávislí odborníci z oboru.
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 153/20 k zápisům Kontrolního výboru č. 9 a 10/2020
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
a) Zápis č. KV - 09/2020 z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 2. 6. 2020,
b) Zápis č. KV - 10/2020 z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 1. 9. 2020,
c) rezignaci paní Hany Kvasilové na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora.

II. j m e n u j e
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora pana Ondřeje Machytku, Kolín.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 154/20 k informativní zprávě k řešení domu na Palackého nám.
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o možném řešení domu na Palackého náměstí na pozemku p. č. 1291/1


Usnesení č. 155/20 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2020
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2020.


Usnesení č. 156/20 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 3. 11. 2020

II. s c h v a l u j e
a) Prověřit organizační schéma Městského úřadu s cílem zefektivnit a zoptimalizovat jeho činnosti.
Zodpovídá: Ing. Josef Viktora,starosta; tajemník MÚ Termín: 30. 4. 2021

b) Sestavit pracovní skupinu k prověření organizačních schémat městských příspěvkových organizací, k možnému nalezení synergických efektů.
Zodpovídá: Ing. Josef Viktora, starosta města Termín: 30. 11. 2020

c) Vypracovat ucelený přehled investic včetně budoucích záměrů a priorit a přehled akcí, (právě probíhajících, termín jejich zahájení, plánované ukončení a způsob financování) které probíhají, termínově kdy byly zahájeny, kdy je plánované ukončení a způsob jejich financování.
Zodpovídá: Ing. Janál Termín: 30. 11. 2020

d) Provést revizi dlouhodobých smluvních závazků města i jeho organizací a společností (energie, služby, materiál) z důvodu tzv. centralizace služeb.
Zodpovídá: tajemník MÚ Termín: 31.12.2021

e) Prodloužení usnesení č. 65/19 ze 14. 5. 2019
Zodpovídá: Finanční výbor Termín: konec volebního období
 
Zodpovídá : Ing. J. Viktora, starosta      Termín : 31.10.22


Usnesení č. 157/20 k prodloužení termínu plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodloužení termínu na splnění svého usnesení č. 67/19 ze dne 14. 5. 2019 do 31. 12. 2021.
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 158/20 k prodeji části poz. v k. ú. Sedlec u KH (České Radiokomunikace)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 662/1 o výměře 92 m2 v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti České Radiokomunikace, a. s., IČ 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, za celkovou kupní cenu ve výši 52.900 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 159/20 k prodeji pozemků v k. ú. Útěšenovice formou VŘ (p. Seifert)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 460/2 o výměře 2.277 m2 a p. č. 460/6 o výměře 1.079 m2, oba v k. ú. Útěšenovice, včetně všech součástí a příslušenství, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.06.21


Usnesení č. 160/20 k odkupu pozemku v k. ú. Kutná Hora, Karlov (AVZO TSČ ČR)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkup pozemku p. č. 3246/1 o výměře 798 m2 v k. ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od spolku Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, IČ 41695402, se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora, za celkovou kupní cenu ve výši 175.560 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 161/20 k prodeji budovy bývalé ZŠ č. p. 167 s pozemky v k. ú. Malín
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č. p. 167, p. č. 2 o výměře 1.218 m2, p. č. 3 o výměře 120 m2 a p. č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Malín, formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.21


Usnesení č. 162/20 k vyhodnocení VŘ č. M 2/20 (prodej domu v Kutné Hoře)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p. č. 3645 o výměře 266 m2, jehož součástí je stavba čp. 71, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora do výlučného vlastnictví spol. Kutnohorská stavební, s.r.o., IČ 45144788, se sídlem Benešova 316, 28401 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 3.030.303 Kč.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 163/20 ke snížení příspěvku z FRM na rok 2020 a uzavření VPS
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) snížení odsouhlaseného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 na obnovu domu , Kutná Hora, a to z odsouhlasených 101.200 Kč na 50.800 Kč,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2020 s paní Vandou Pozemskou, Lipnice nad Sázavou, na zhotovení dřevěných špaletových oken domu Kutná Hora ve výši 50.800 Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 164/20 ke stažení výzvy v programu velké projekty v obl. sportu pro rok 2021
Zastupitelstvo města s t a h u j e
výzvu k předkládání projektů v programu velké projety v oblasti sportu pro rok 2021, schválenou usnesením ZM Kutná Hora č. 108/20 ze dne 23. 6. 2020.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 13.11.20


Usnesení č. 165/20 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ žadatelce paní Magdaleně Rychlé, která splňuje podmínky platné obecně závazné vyhlášky Města Kutné Hory č. 1/2019.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.21


Usnesení č. 166/20 k harmonogramu svozu odpadů na r. 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2021, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.12.20


Usnesení č. 167/20 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě - VO Za Biřictvím - Malín
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní řešící nové veřejné osvětlení v ulici Za Biřictvím se společností GELANDIA Trade, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 168/20 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě - VO Kaňk J. Veber
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní řešící rozšíření veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 635/1 v k. ú. Kaňk s panem Jaroslavem Veberem.
Zodpovídá : Ing. J. Janál      Termín : 30.11.20


Usnesení č. 169/20 k vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za rok 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Kutná Hora za rok 2019.Usnesení č. 170/20 ke změně financování příspěvku roku 2020 pro Pečovatelskou službu
Zastupitelstvo města m ě n í
usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. 53/2020 ze dne 28. 4. 2020 tak, že částka pro rok 2020 ve výši 1.700.000 Kč je určena pro registrovanou sociální službu "Centrum denních služeb" a částka ve výši 4.900.000 Kč pro registrovanou sociální službu "Pečovatelská služba".
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.20Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2020 » 10. listopadu 2020

Nahoru