10. května 2011

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.května 2011

Usnesení č. 49/11 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion Kutnohorsko
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2010.


Usnesení č. 50/11 k hospodaření Města Kutná Hora k 31.3.2011
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 31.03.2011.


Usnesení č. 51/11 k rozpočtovému opatření na navýšení příspěvku SK Spartu ČKD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření na navýšení příspěvku pro SK Spartu ČKD Kutná Hora a.s. v limitní výši 1.600.000,-- Kč, na úhradu nájemného, včetně příslušenství. Poskytnutí příspěvku a úhrada nájemného včetně příslušenství budou provedeny zápočte m. Viz důvodová zpráva č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.11


Usnesení č. 52/11 k rozpočtovému opatření EO č. 7
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 7 - navýšení investiční položky nákup pozemku o 500 tis. Kč, současně dojde k navýšení položky transferů od obcí na dojíždějící žáky dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.11


Usnesení č. 53/11 k rozpočtovému opatření EO č. 9
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 9 - navýšení příspěvku pro SK - Sršni o 54.050,- Kč; současně dojde k navýšení příjmové části rozpočtu položkou "příjmy z využití sportoviště" (vč. DPH) od SK - Sršni ve výši 54.050,- Kč dle důvodové zprávy č . 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.05.11


Usnesení č. 54/11 k rozpočtovým opatření přijatých RM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 16. 3. 2011 - 27. 4. 2011.
Usnesení č. 55/11 ke kupní ceně za pozemky na Kaňku (p. Vaněk)
Zastupitelstvo města t r v á
na svém usnesení č. 287/10 ze dne 21.12. 2010.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 56/11 k prodeji pozemku v KH - Vinné sklepy KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4087 o výměře 27.297 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 57/11 k prodeji pozemku v k.ú.Sedlec,KH - Vinné sklepy KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 805/132, p.č. 805/162 a p.č. 805/138 o celkové výměře 16.037 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 58/11 k návrhu společnosti HILLDANE Capital, a.s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s předloženými návrhy společnosti HILLDANE Capital, a.s. ze dne 3.1. 2011 a 28.2. 2011 týkající se zpětného odkoupení areálu Kouřimská brána.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 59/11 k nabídce na odprodej pozemku - Bouwfonds ČR
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 2132 o výměře 128 m2, p.č. 2133 o výměře 66 m2, p.č. 2135/1 o výměře 432 m2, p.č. 2136/4 o výměře 4457 m2, p.č. 2142 o výměře 1091 m2, p.č. 2143/1 o výměře 382 m2, p.č. 2144/10 o výměře 4465 m2, p.č. 2144/11 o výměře 4241 m2 a p .č. 2149/1 o výměře 3410 m2, vše v k.ú. Kutná Hora od společnosti Bouwfonds ČR, bytová výstavba s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 3, Praha 8 za kupní cenu celkem 22.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 60/11 k přijetí daru - pozemky od spol.Bouwfonds ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru - pozemků p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 o celkové výměře 317 m2 v k.ú. Kutná Hora a stavby komunikace na pozemcích p.č. 2135/2, 2135/3 a 2126/4 v k.ú. Kutná Hora od společnosti Bouwfonds ČR bytová výstavba s.r.o., se sídlem Ke Štvanici 3/6 56, Praha 8.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 61/11 k prodeji pozemku v KH - pí Nováková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4128/15 o výměře 18 m2 v kat. území Kutná Hora paní Zdeňce Novákové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.11


Usnesení č. 62/11 k prodeji pozemku v KH - pí Hanušová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2964/9 o výměře 19 m2 v kat. území Kutná Hora paní Janě Hanušové, Kutná Hora 284 01 za celkovou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 63/11 k odkoupení pozemku v KH od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 4143/1 o výměře 8.041 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 za kupní cenu celkem 1.148.810,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 64/11 ke kupní ceně za část pozemku v k.ú.Sedlec - p.Furka
Zastupitelstvo města t r v á
na svém usnesení č. 201/10 ze dne 14.9. 2010.

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 103/11 ze dne 28.6.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 65/11 k informativní zprávě o volných bytových jednotkách
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o volných bytových jednotkách v objektech Města Kutná Hora ke dni 31. 3. 2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 66/11 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu KH - p.Bárta
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 351.727,00 Kč dle žádosti pana Josefa Bárty, Třemošnice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 67/11 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu KH - Kalejovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 85.759,00 Kč pro
manžele Kalejovy, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 68/11 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu KH-pí Danihelová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 18.163,00 Kč pro paní Moniku Danihelovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.11


Usnesení č. 69/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 57/10 na prodej bytu v ul.Vítězná
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s vyhlášením vítěze výběrového řízení č. SN 57/10 na prodej bytové jednotky č. 14 v domě čp. 221, ul. Vítězná v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 413/1 a 414/1 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 společnost GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 850.000,-Kč.

b) s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č.14 v čp. 221, ul. Vítězná, Kutná Hora s vítězem výběrového řízení uvedeném v bodě a)


Zrušeno usnesením ZM č. 50/12 ze dne 20.3.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 70/11 k odprodeji byt. a nebyt.jednotek v ul.Sedlecká, KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odprodejem bytových a nebytových jednotek v čp. 652 v ul. Sedlecká v Kutné Hoře v rámci 2. vlny privatizace
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 71/11 k obnovení názvu parku u chrámu sv.Barbory
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obnovu původního názvu parku u chrámu sv. Barbory na "Vorlíčkovy sady" .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 72/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 5 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2010 ve výši 562.530,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.11


Usnesení č. 73/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.6
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením příspěvkového programu pro 1. pololetí roku 2011 na akce nad 50 tis. Kč: Královské stříbření ve výši 74 tis. Kč a Operní týden K. Hromádková ve výši 74. tis. Kč. Dle rozpočtového opatření OPKŠ č. 6 a důvodové zprávy

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 74/11 k rozpočtovému opatření OPKŠ č.7
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančního příspěvku na registrované žáky pro rok 2011 nad 50 tis.Kč: TJ Sparta Kutná Hora 269.950,-Kč, Sokol Kaňk 57.100,-Kč, SK Sparta ČKD K.Hora 74.470,- Kč, SKP Olympia K.Hora 113.260,- Kč. Dle rozpočtového opatření OPKŠ č. 7 a důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.11


Usnesení č. 75/11 ke zřízení osadního výboru Sedlec
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Osadní výbor Sedlec.

II. u r č u j e
11 členů Osadního výboru Sedlec - Ing. Petr Svoboda, Štěpánka Dastychová, Tomáš Mottl, Eva Haláková, Radek Buchta, Jan Trávníček, Klára Mundilová, Miroslav Piskora, Milan Rohan, Milada Vondrysová a Josef Česal.

III. v o l í
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, do funkce předsedy Osadního výboru Sedlec pana Ing. Petra Svobodu, Kutná Hora - Sedlec.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.05.11


Usnesení č. 76/11 k pořízení změny č.38 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 29 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Poličany
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 77/11 k pořizování změny č.36 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zastavení pořizování změny č. 36 Územního plánu města Kutné Hory na základě zpětvzetí návrhu navrhovatelem.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.06.11


Usnesení č. 78/11 k půjčkám z FRB - vyhlášení výběr.řízení č.II
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení č. II. pro rok 2011 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 2/2006 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 a č.1/2010 v měsíci květen 2011

II. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.05.11


Usnesení č. 79/11 ke strategickému plánu sociálního začleňování
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
strategický plán sociálního začleňování

II. u r č u j e
PhDr. Drahomíru Hurtovou, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora garantem Strategického plánu sociálního začleňování za Město Kutná Hora

III. u k l á d á
PhDr. Drahomíře Hurtové, koordinátorce SPSZ pravidelně (minimálně 2x ročně) informovat ZM o plnění Strategického plánu sociálního začleňování.


Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 10.05.11


Usnesení č. 80/11 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 2. 5. 2011


Usnesení č. 81/11 k rozpočtovému opatření INV č.11 - V.etapa zádlažby HJ
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
vícenáklady spojené s nákupem nové dlažby do okolí chrámu sv.Barbory které nebyly obsaženy v projektu ve výši 1.528.030- Kč.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 11 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rada města - rezerva" na položku "V.etapa zádlaby HJ - vícenáklady" ve výši 2.728.030- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.11


Usnesení č. 82/11 k pověření člena ZM zastupováním města KH - VH VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. Jiřího Vaňka (v případě jeho nepřítomnosti Bc. Martina Starého), člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společ nosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná 13. června 2011
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2011 » 10. května 2011

Nahoru