1. března 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 1.března 2005

Usnesení č. 40/05 k návrhu společnosti Mediterra
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
návrh společnosti MEDITERRA s.r.o. na další provozování NsAČ v Kutné Hoře.

II. s o u h l a s í
s případným sloučením nemocnic Kutná Hora a Čáslav.

III. u k l á d á
starostovi města
projednat detailněji celý záměr.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 07.03.05


Usnesení č. 41/05 k oddlužení NsAČ v souvislosti s její transformací
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
pro rok 2005 s navýšením provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci NsAČ o 30 mil. Kč. Zdrojem pro toto navýšení rozpočtu bude překlenovací úvěr ve výši 30 mil. Kč, splatný do konce roku 2006. Úvěrová smlouva bude uzavřena s bankou, která nabídne nejlepší podmínky. Příspěvek bude použit na základní oddlužení NsAČ. Pokud by došlo k převedení činností PO na obchodní společnost Správa majetku města, s.r.o. a na tuto společnost byly převedeny i závazky PO NsAČ, budou tyto zdroje poskytnuty této společnosti jako neinvestiční dotace.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 42/05 ke schválené 15. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 15, schválenou Radou města Kutná Hora dne 26. 1. 2005.


Usnesení č. 43/05 k hospodaření Města Kutná Hora k 3. 12. 2004
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora za rok 2004.


Usnesení č. 44/05 ke schválené 3. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 3, schválenou Radou města Kutná Hora dne 9. 2. 2005.


Usnesení č. 45/05 ke 4. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
4. změnu rozpočtu:
navýšení o 108.070,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
108.070,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 04.03.05


Usnesení č. 46/05 k délce splátky úvěru na oddlužení nemocnice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh, aby odsouhlasený úvěr na oddlužení nemocnice ve výši 30 mil. Kč (usn.č. 41/05) byl splacen nejpozději do 3 let od uzavření úvěrové smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 47/05 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2005
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu u ČS a.s. ve výši 15.000.000,-- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. duben roku 2006. Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy Města.Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 48/05 k hypotečnímu úvěru na 12 b.j. U Lesa
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozšířením zajištění přijatého hypotečního úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 9.820.000,--. Kč na výstavbu 12 bytových jednotek U Lesa, čp. 987, s dobou splatnosti hypotečního úvěru 10 let o budoucí rozpočtové příjmy Města.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 01.04.05


Usnesení č. 49/05 k vrácení kompenzace pí A. Táborské
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vrácením finanční částky 150.000,-- Kč paní Aleně Táborské, poskytnuté jako kompenzaci v souvislosti s přednostním přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou U Havírny 921, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing.Suchánek,Ing.Zahradníček      Termín : 15.03.05


Usnesení č. 50/05 k odkoupení id. 1/2 pozemků č. dle PK 275/1 a 276/2 v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením id. 1/2 pozemků č. dle PK 275/1 a 276/2 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 10.240 m2 od paní Jany Cimpelové, Kladno za kupní cenu 160,-- Kč/m2 tj. za 819.200,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 51/05 ke zrušení části usnesení č. 117/02
Zastupitelstvo města r u š í
odstavec č. 2b) usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora číslo 117/02 ze dne 28. 5. 2002.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.03.05


Usnesení č. 52/05 k prodeji pozemku na zahrádku - Růžičkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3527/5 v k.ú. Kutná Hora o výměře 112 m2 manželům Zdeňce a Janovi Růžičkovým, Kutná Hora za cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 53/05 k prodeji pozemku na zahrádku - Cupákovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3527/4 a 4266/7 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 98 m2 manželům Trudě a Jindřichu Cupákovým, Kutná Hora za cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 54/05 k prodeji pozemku na zahrádku - pí Králíková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3527/1 a 3527/3 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 153 m2 paní Jitce Králíkové, Kolín za cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 55/05 k prodeji části pozemku p.č. 137/1 v kú. Neškaredice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 137/1 v k.ú. Neškaredice manželům Antonínu a Miloslavě Bílkovým, , Kutná Hora, manželům Jitce a Josefovi Syslovým, Čihákova 1820/26,
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 56/05 k prodeji pozemku v Kremnické ul. - Čepek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č 4517/7 v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 85 m2 panu Ing. Jaroslavu Čepkovi, Kutná Hora za cenu 200,-- Kč/m2. Prodej se uskuteční až po převodu spoluvlastnického podílu nemovitostí paní Ireny Čepkové na pana Ing. Jaroslava Čepka.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 57/05 ke zprávě k prodeji části pozemku v k.ú. Neškaredice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 143 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Neškaredice panu Václavu Kmochovi, Kutná Hora za kupní cenu 400,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 58/05 k prodeji stodoly a pozemku v k.ú. K.Hora formou VŘ
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora
vypsáním výběrového řízení na prodej nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č. 955, pozemku p.č. 955 o výměře 249 m2 a části pozemku pč. 958/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 59/05 k vyhodnocení VŘ č. M 27/04 na prodej garáže
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej garáže na pozemku p.č. 2556/161 a pozemku p.č. 2556/161 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora s manželi Mgr. Karlem a Mgr. Marií Ptáčkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvateli ve VŘ nabízenou kupní cenu 80.001,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 60/05 k prodeji částí pozemků v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4712 o výměře cca 64 m2 a části p.č. 4711 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ivaně a Karlu Šolínovým, Kutná Hora za kupní cenu 200,--Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 61/05 k návrhu Ing. Pospíšila
Zastupitelstvo města t r v á
na svém usnesení číslo 222/04 ze dne 7.12.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 62/05 k odkoupení pozemku v k.ú. K. Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 4818 o výměře 2.185 m2 v k.ú. Kutná Hora od manželů Anežky a Miroslava Chmelových, Kutná Hora za kupní cenu 600,-- Kč/m2 s tím, že zaplacení kupní ceny bude provedeno započtením pohledávek Města Kutná Hora vůči firmě Stavis, stavby, investice, služby spol. s.r.o. Želivského 672, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 63/05 k dopisu občanů ohledně nesouhlasu s výstavbou hypermarketu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
odpověď odboru správy majetku na dopis občanů ze dne 18.1.2005, ve kterém nesouhlasí s výstavbou hypermarketu ve staré části provozu AVIA.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 64/05 k plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle
předložené zprávy
b) se zrušením usnesení č. 86/99, 153/99 a 197/04
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.03.05


Usnesení č. 65/05 k odstoupení od smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a sí
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy dne 23. 5. 2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Martinem Horským, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 23. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí panu Martinu Horskému částku 29.056,-- Kč sníženou o zápočet ve výši dlužné částky, t.j. 28.533,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 66/05 k vyhodnocení VŘ č. B 56/04 - Starosedlecká 72
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. B 56/04 s uzavřením kupní smlouvy na prodej nebytových prostorů č. 101, 102, 103 v domě čp. 72, ul. Starosedlecká v Kutné Hoře s manželi Adámkovými, Poděbrady. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 511.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 67/05 k vyhodnocení VŘ č. B 55/04 - Masarykova 537
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 3 v domě čp. 537, ul. Masarykova v Kutné Hoře s Janem Šubrtem Dis., Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 631.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.05


Usnesení č. 68/05 k ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu ceníku Pečovatelské služby Kutná Hora od 01.04.2005.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 01.04.05


Usnesení č. 69/05 k rekonstrukci komplexu Dačický
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr rekonstrukce komplexu Dačický - objekty 41/1, 41/2 a 42, jak je uvedeno v předložené zprávě.


ZRUŠENO USNESENÍM ZM č. 34/06 ze dne 24.1.2006.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 70/05 k vyhlášení VŘ - půjčky z FRB na rok 2005
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zahájení výběrového řízení pro rok 2005 na poskytování půjček z Fondu
rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné
vyhlášky v měsíci březen 2005.

b) kriteria pro výběrové řízení: kód 08 - zlepšení připojení domu na sítě
technické vybavenosti pro část Kutné Hory - Kaňk.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.09.05


Usnesení č. 71/05 ke smlouvě s VHS Vrhlice-Maleč a.s. - fond soudržnosti
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s předloženou smlouvou o sdružení č. I/2005 - fond soudržnosti - mezi
Městem Kutná Hora a VHS Vrchlice - Maleč a.s. IČ 46356967.

b) s financováním svého podílu dle smlouvy o sdružení č. I/2005 pomocí
bankovního úvěru.

II. p o v ě ř u j e
starostu města
podepsáním výše uvedené smlouvy č. I/2005.
Zodpovídá : Ing.J.Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 72/05 ke smlouvě o poskytnutí grantu - PHARE 2003 (část II)
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s předloženou smlouvou o poskytnutí grantu z programu PHARE 2003 (část II) na projekt "Sportovně rekreační areál Klimeška - příjezdová komunikace a parkoviště" mezi Městem Kutná Hora a Ministerstvem pro místní rozvoj.

II. p o v ě ř u j e
starostu města
podepsáním této smlouvy.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 73/05 k pořízení změny č. 2 územního plánu města K.Hora
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s pořízením změny č. 2 územního plánu města Kutná Hora - změny č. 2.01 až 2.28 (§ 17, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)

II. p o ž a d u j e
a) předložit Zastupitelstvu města Kutná Hora v měsíci dubnu t.r. koncept
Zadání pro zpracování jednotlivých dílčích změn územního plánu města
Kutná Hora v členění dle rozvojových priorit, lokalizace ve vymezeném
zastavitelném území a na základě předběžného projednání s orgány
státní správy ve městě Kutná Hora

b) připravit pro dubnové jednání ZM návrhy na finanční spoluúčast
navrhovatelů dílčích změn při pořizování změn závazné části územního
plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 29.03.05


Usnesení č. 74/05 ke schválení dodatku ke zřizovací listině školy
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v tomto znění:
článek V., odst. 1: Nemovitý majetek - původní zřizovací listiny se rozšiřuje takto:
Budova čp. 368 v Benešově ulici, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. Ladra, Ing. Kožený      Termín : 31.03.05


Usnesení č. 75/05 k rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MK ČR a Města K.H.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se základním rozdělením finančních prostředků z Programu regenerace MK ČR a Fondu regenerace města Kutné Hory takto:
A) na majetek ve vlastnictví města 2.180.000,-- Kč
B) na majetek ve vlastnictví fyz. a práv. osob 1.000.000,-- Kč
C) na majetek ve vlastnictví církví 450.000,-- Kč
Zodpovídá : D. Fundová      Termín : 12.04.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 1. března 2005

Nahoru