STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SEDLEC - KAŇK

kaňk.jpg

Předložená dokumentace si klade za cíl řešit stezku pro chodce a cyklisty podél silnice III/03322, která by spojovala městskou část Sedlec s městskou částí Kaňk.  

Je navržena stezka pro chodce a cyklisty, která je napojena na stávající plochy v okolí křižovatky ulic Na Kole a Vrchlického a směřuje severovýchodním směrem v souběhu se silnicí III/03322 na hranici zástavby v místní části Kaňk. Stezka je navržena v zeleném pásu podél stávající asfaltové komunikace.

 Stezka bude sloužit zejména jako spojnice Kańku s městskou částí Sedlec (zejména dále s hlavním nádražím Kutná Hora). Rovněž díky propojení s cyklostezkou Vrchlice potom s městskou částí karlov a pak jako trasa k místním bodům zájmu v okolí města, sportovně rekreačnímu areálu Klimeška a historickému centru města.

Stezka je navrhována ze zámkové dlažby v šířce 2,25–1,9 m. V místech křížení pochozí trasy s komunikacemi je navrženo zřízení míst pro přecházení. V křižovatce s ulicí U Kola potom zřízení místa pro přecházení s ostrůvkem, který přispěje k optimalizaci dopravy v prostoru této rozlehlé křižovatky. Oddělením pěší dopravy od automobilové (zřízením zvýšené plochy chodníku) bude významně zvýšena bezpečnost chodců . 

Účelem stavby je provedení takových stavebních úprav, které zajistí bezproblémový pohyb chodců a cyklistů v řešené části města a přispějí ke zvýšení úrovně občanské vybavenosti v řešené oblasti. Úprava má za cíl vybudovat stezku, chodníky a místa pro přecházení tak, aby vyhovovaly požadavkům na bezpečnost a bezbariérovost. 

B.2 Koordinační situace stavby.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY SEDLEC - KAŇK

Nahoru