REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠIPŠÍ - JANA PALACHA

2e_03.jpg

Projekt revitalizace parteru sídliště Šipší, konkrétně bloku domů ulic Jana Palacha / Havířská stezka / Studentů byl zpracován v roce 2008. Jeho cílem bylo vypořádat se zejména s problémy v dopravě. Jednak s nebezpečnou a nepřehlednou situací kolem základní školy a zejména se zvyšující se nároky na parkování. Neméně podstatným tématem projektu je potom rehabilitace veřejného prostoru, zejména parteru této konkrétní části sídliště. Studie nabízí řešení jak zatraktivnit využívání parteru a jak dát jeho jednotlivým částem jednoznačný charakter. Namísto  rozpačitých, sporadicky využívaných volných ploch uvažuje o konkrétních aktivitách a zejména o smyslu pobytu v parteru. Projekt rovněž navrhuje těsnější propojení veřejného prostoru se zástavbou, což podporuje využití přízemních prostor domů jak pro služby, tak pro soukromé využití.  

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Projekt navazuje na první etapu řešení dopravního generelu sídliště Šipší v Kutné Hoře (realizace 2007). Snaží se vyřešit neutěšenou dopravní situaci – zejména nedostatek parkovacích stání a malou bezpečnost v blízkosti základní školy. V neposlední řadě se zabývá možností zkvalitnění života obyvatel sídliště zhodnocením potenciálu sídlištních vnitrobloků. Řešenou oblast pomyslně rozdělujeme do tří pásů. Vnější dva slouží jako obslužné. Zajištují dopravní průjezdnost územím a poskytují parkovací místa. Nejširší střední pruh je vyhrazen pro bydlení a odpočinek, v čele zakončen základní školou. Zde je vstup, respektive vjezd autům zakázán. Maximální možný pohyb peších obyvatel a dětí do školy se bude odehrávat v této bezpečné zóně.

 Ulice Jana Palacha

Před základní školou bude kvůli zvýšení bezpečnosti školáků pro automobilovou dopravu uzavřena. Před budovu školy bude umožněn příjezd (od jihu) pro případ nutného zásahu záchranné služby, hasičů a v jiných výjimečných situacích. Díky tomuto uzavření bylo nutné zprůjezdnit ulici Studentu II. (ulice před domy č.p.139 – c.p.141), která je v současné době slepá (není propojena s ulicí Jana Palacha).

 Ulice Studentů I.

Oboustranně průjezdná komunikace bude vůči stávajícímu stavu asi o 2,5m posunuta a na jedné straně doplněna o podélné parkovací stání, na druhé straně vzniknou kolmá parkovací místa.

 Ulice Studentu II.

V současné době neprůjezdná ulice bude propojena s ulicí Jana Palacha (bude odstraněna betonová plocha, na které v současnosti parkují automobily, betonová zídka a ohrádka pro kontejnery). Komunikace bude oboustranně průjezdná, s podélnými parkovacími stáními po jedné straně a kolmými lemována na straně druhé.

 Parkovací stání

Současná kapacita parkovacích míst je v současnosti (2008) přibližně 50 oficiálních parkovacích míst, reálně zde parkuje asi 80 automobilů. Parkování je bez dopravního značení a rozumné organizace. Výše popsanými úpravami se počet parkovacích míst navyšuje více než o 100% na celkový počet 108 stání. Parkovací stání budou sloužit především k dlouhodobému odstavování vozidel obyvatel sídliště. Vzhledem k tomu, že ulice Studentů I. navazuje na ulici Jana Palacha, která je neprůjezdná (slepá ulice), navrhujeme před trafostanicí v ulici Jana Palacha vyznačit místo pro otáčení vozidel. Toto bude využíváno pro otočení motoristů, kteří v ulici Studentu I. zaparkují na podélném parkovacím stání.

Chodníky pro pěší

Navrhujeme posunutí peších komunikací co nejblíže k proskleným výlohám přízemí domů. Frekvence procházejících by měla být dostatečným impulsem pro obchodníky. Jejich reakce v podobě atraktivních výloh by mohla postupně rozeběhnout oživovací proces mrtvého parteru. Ulice by se stala obchodní v místech procházejících kolem domu čp 139 – 141. Dále pak z východní strany domu čp 142 – 144 a čp 136 - 138. Tímto posunem by se také zvětšila využitelná plocha vnitrobloku. Chodníky podél silnic budou posunuty co nejblíže ke štítovým zdím domů (čp 136, 138, 142 a 144), čímž na úkor nevyužívaných travnatých fragmentů vzniknou tolik potřebná parkovací stání.

 Opěrné zídky, terénní a sadové úpravy vnitrobloku

Snahou projektu je zejména oživení dnes velmi málo fungujícího parteru. Důvod tohoto stavu vidíme v odříznutí pronajímatelných prostor od peších chodníku. Chodce obtěžuje zacházet k prodejně přes několikametrový pás keřů kvůli zakoupení novin či vyčištění šatů. Prosklené plochy těchto provozoven také díky tomu nemohou sloužit jako výlohy. Bohužel bez patřičného nalákání potencionálního zákazníka dnešní služby nefungují. Přízemním bytům v domech čp 136 – 138 a čp 142 – 144 by byla na západní straně fasády nabídnuta možnost vytvoření předsazených teras. Jednak by pomohly odclonit procházející obyvatele od přízemních bytů, ale především by parteru dodaly příjemný lidský detail. V nejlepším případě vznikne další fungující vrstvička v dnes strnulé opuštěné sídlištní komunitě.

Idea pestrého vnitrobloku

Různorodá skladba obyvatel nás vedla k myšlence vytvoření různorodě využívaného parteru vnitrobloku. Různorodé využívání vyžaduje paletu rozdílných materiálu. Písečné plochy přecházejí v kamenné, zastřižený trávník obklopuje louka pampelišek. Úzká stezka z betonových šlapáků se proplétá lesíkem k dětskému hřišti. Snaha poskytnout možnost k volnočasovým aktivitám pro co nejširší spektrum obyvatel. Petanque, trampolíny, piknik, procházka lesem, rozkvetlá louka apod. Střední pás řešeného území (vnitroblok ohraničený ulicemi) je rozčleněn na rovnoběžné pásy v kolmém směru k ulicím Studentu I. a II. Jednotlivé pruhy jsou navzájem odděleny betonovými zídkami. Mají různou výškovou profilaci, vlní se sídlištěm. Pásy jsou nepravidelně propojeny chodníčky z betonových šlapáků. Při průchodu přes dětské hřiště přechází do abstraktního barevně znázorněného chodníku v kaučukové ploše. Betonové břity vždy kopírují jednu výškovou úroveň sousedního pruhu, ale také slouží jako podpěra pod dřevěné lavice a jsou v nich v určitých pasážích zapuštěna svítidla a odpadkové koše. Při průběhu kolem dětského hřiště se betonová zídka zvedá nad oba sousední pásy a vzniká malá horolezecká stěna. Projít touto „horou“ lze pouze s pomocí kutnohorského havíře (jeho obrys je vyřezán do betonové zídky a lze jím prolézt na druhou stranu). Dřevěné lavice vytvořeny ze slepovaných dřevěných hranolků.

 Zpracovatelem dokumentace je atelier under - construction architects, s.r.o., Pod Slovany 5, 128 00 Praha 2 a to do fáze dokumentace pro stavební povolení. Zveřejněná projektová dokumentace podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon.

2e_01.jpg

2e_02.jpg

2e_03.jpg

2e_04.jpg

A2002_koordinacni situace.pdf

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ ŠIPŠÍ - JANA PALACHA

Nahoru