MĚSTSKÉ SADY

trepka.jpg

Nedostatek parkovacích míst, parkování na neznačených místech. Dopravně nepřehledná oblast pro obyvatele i návštěvníky Kutné Hory. Vozovky i chodníky ve špatném technickém stavu, často od sebe těžko rozlišitelné. Morální zastaralost vybavení i řešení celého parteru. Nutná modernizace osvětlení, odvodnění a mobiliáře při zachování nesporných prostorových kvalit území.

Urbanistické a architektonické řešení stavby Koncepce řešení vychází z dopravního generelu města (Ing. Jindřich Kmoníček, Highway Design). Zavrhli jsme původní představu odkrojit polovinu parku pro potřeby velkoplošného parkoviště a rozhodli se využít stávající komunikaci obepínající celou figuru parku a k ní přičlenit parkovací stání. Stromy po obvodu parku zůstávají zachovány, parkuje se v zálivech mezi nimi, poklidná atmosféra uvnitř parku bude téměř nezměněna.

Svou novou půdorysnou stopou park připomíná organismus nálevníka – trepky velké (Paramecium caudatum), která se na mapách může stát protiváhou členitého půdorysu chrámu Svaté Barbory s jejím opěrným systémem. Cesta návštěvníka od zrození života k symbolu největšího rozkvětu města. Projekt navazuje na koncepční studii, která byla zpracována v roce 2006. Snaží se vyřešit neutěšenou dopravní situaci – zejména nedostatek parkovacích stání a malou bezpečnost na komunikacích. V neposlední řadě se zabývá možností zkvalitnění života obyvatel zhodnocením potenciálu Městských sadů.

Po obvodu Městských sadů budou zlegalizována parkovací stání, vzniknou také parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Prostředí parku bude zkulturněno pro možnost využívání místních dětí všech věkových kategorií. Navrhujeme zde i odpočinkové lavičky pro dospělé a důchodce. Park pro celou rodinu.

Řešená oblast je rozdělena do tří realizačních etap. V první etapě dojde k rekultivaci prostředí parku. Dále k rekonstrukci přilehlých komunikací v Městských sadech s vytvořením parkovacích stání a příjezdové ulice U Jelena. Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci ulic Žižkova brána a Za Octárnou. Ve třetí etapě projde rekonstrukcí ulice Zahradní a krátké spojnice k Městským sadům. 

V roce 2012 došlo v pozměněné etapizaci k rekonstrukci páteřní komunikace včetně zadláždění chodníků, rekonstrukci VO, dalších sítí a vytvoření parkovacích zálivů. Rovněž byla ve stejném rozsahu provedena navazující ulice U Jelena.

Zpracovatelem dokumentace je atelier under - construction architects, s.r.o., Pod Slovany 5, 128 00 Praha 2 a to do fáze prováděcí dokumentace. Zveřejněná projektová dokumentace podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon.

C1.d_situace - dopravni reseni.pdf

C1.e_situace - sadove upravy a povrchy.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » MĚSTSKÉ SADY

Nahoru