DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

DPS LORECKÁ.jpg

Dům s pečovatelskou službou (DPS) poskytuje různě stupně péče o seniory: od trvalého bydlení v nájemních bytech (s nabídkou služeb) přes dočasné ubytování v odlehčovací službě (v případě výpadku péče v rodině či rekonvalescence) k denní docházce do centra denních služeb. V případě významnějších zdravotních potíží seniora je ovšem potřeba jeho umístění do zařízení s vyšším stupněm zdravotní péče  – v DPS není trvale přítomen lékař, trvalá je pouze přítomnost ošetřovatelů.

Urbanistické a architektonické řešení:

Umístění domu do ulice Lorecká, do centra města je odůvodněno nutností zachování plnohodnotného kontaktu seniorů s životem města. Význam této lokality pro obyvatele je v kvalitní dostupnosti služeb, vybavenosti, dopravy. Dům je umístěn na rozhraní městského parteru a residenční klidné čtvrti.

Navrhovaný objekt DPS přejímá podlažnost okolní zástavby, která se pohybuje v rozmezí 2-3 podlaží. Svým tvarováním navazuje na tradiční urbánní hodnoty a pojetí městského prostředí – křídlo při ulici Lorecké dává uličnímu prostoru komorní proporce a obohacuje ho o důvěrně známý prvek obchodního parteru krytého předsazenými horními podlažími. Uliční křídlo je nasazeno v celé šíři parcely a na okrajích je ukončeno bezokennými štíty (které mohou být výzvou pro zástavbu na sousedících parcelách, aby na toto pojetí ulice navázala). Ve dvoře se hmota domu připodobňuje drobnému měřítku okolní domkové zástavby – dvorní křídlo je tvarově členité, půdorysně i po patrech. Odráží tím zároveň i charakter dvorních průčelí rodinných domů.

Dům je rozdělen do dvou hmotových a provozních celků – předního (uličního) a zadního (dvorního) křídla. Uliční křídlo probíhá souběžné s ulicí Loreckou a (až na několik plastických motivů) je spíše kompaktní hmotou, která je těsně přisazena k ulici Lorecké. Touto blízkostí rehabilituje tradiční přístup k prostoru ulice (v kontrastu k objektu bývalé autoškoly, OD Billa a objektu OSSZ, které jsou od ulice odsazené). Uliční profil Lorecké tak získává žádoucí proporce a je obohacen o parter se službami krytý předsazenými horními podlažími. Motiv překonzolovaného parteru se nachází v části domu blíže městskému centru a přirozeně směruje pohyb příchozích od centra ke vstupu DPS umístěnému cca v polovině uličního průčelí. (I fakt, že Lorecká ulice je vlastně historickou cestou z Kaňku do Kutné Hory, je významným důvodem, aby jejímu profilu byla věnována dostatečná pozornost).

Provozní a architektonické řešení:

Uliční křídlo je tvořeno hned celou řadou provozů. V 1.np se nacházejí služby umístěné na úrovni chodníku – kadeřník, masáž, pedikúra a koupel. Tyto služby jsou přístupné přímo z chodníku; masáž, pedikúra a koupel jsou ovšem přístupné i z komunikačního jádra domu. Na úrovni vstupu je umístěno sociální zázemí a především společenský sál, který slouží primárně seniorům v DPS (pro bytové jednotky, centrum denních služeb i odlehčovací službu) a ve zvláštních případech (přednášky, představení etc.) také pro veřejnost. Společenský sál je v rámci jednoho dvoupodlažního prostoru členěn na tři části. Prvek (i pro seniory  pohodlného) schodiště napomáhá zapojení sálu do organismu domu; ten se tak stává přístupným hned z několika míst. Moment stoupání po schodišti navíc vybízí k pohybovému výkonu přiměřeného možnostem seniorů, k soukromému měření sil.

Ve 2.np je umístěno administrativní zázemí DPS, šatny pro personál a zázemí terénních pracovníků. Ve 3.np se nachází Centrum denních služeb (denní stacionář), odlehčovací služba (pokoje pro dočasné ubytování seniorů) a zázemí pečovatelů.

 V 1.pp je technické zázemí, sklepy a parkování. Toto podlaží je přístupné pomocí rampy umístěné při severní štítové zdi domu. Na opačné straně uličního křídla, při jižní štítové zdi se nachází průjezd do dvora pro parkování rezidentů. Tento průjezd slouží i jako alternativní vstup do areálu.

Dvorní křídlo je na rozdíl od křídla uličního prakticky monofunkční; jsou v něm umístěny nájemní bytové jednotky pro seniory. Páteří tohoto křídla je krytá pavlač – z ní jsou přístupné jednotlivé byty. Byty severně od pavlače tvoří hmotu o 3 podlažích, byty na jih tvoří 1-2 podlažní „domky“ se společnými odpočivnými terasami na střeše (se skleníky, krytým sezením a pergolami). Obzvláště tyto domky se svým hravým tvarováním významně podílí na zjemnění měřítka domu ve dvoře. Odstupy mezi nimi navíc umožňují oslunění bytů ve 3-podlažním objektu. Pavlač je koncipována jako ulice, kde se lidé setkávají (orientování oken z obývacích pokojů tomuto napomáhá). Má být místem komunikace - při vstupech do bytů jsou umístěny niky s lavičkami. I jižní orientace a výhled na kutnohorské panorama přes upravenou zahradu dává prostoru pavlače potenciál, aby byla společensky, a ne pouze komunikačně užívaným prostorem.

V místě napojení uličního a dvorního křídla je komunikační jádro s výtahem a schodištěm – obojí křídla jsou oproti sobě výškově posunutá o ½ podlaží.

Úprava parteru:

Dvůr je odpočinková plocha se sadovými úpravami; je zde též umístěno parkování pro nájemní byty. Zpevněná plocha s parkovacími stáními je pojata jako obytná ulice plynule navazující na zahradu. Dvůr nabízí možnost alternativního vstupu z Lorecké ulice v místě průjezdu při jižní hranici pozemku – příchody a odchody do ubytovací části se tak mohou odehrát mimo vstup do instituce do DPS a získají tak bezprostřednější  ráz.

Sadové úpravy vytváří rozmanité prostředí vyzývající k posezení i k aktivní relaxaci – pěstování vlastních květin či plodin v ohrazených záhoncích. Dvůr má být živoucím místem. Na jižní straně dvora se nachází osluněná, „obytná“ zahrada k intenzivnímu využití a zároveň s vyšší četností údržby; na severní straně je zastíněná, „meditativní“ zahrada, udržovaná pouze občasně.

Generálním projektantem domu s pečovatelskou službou do fáze stavebního povolení je společnost JKA s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7. Níže zveřejněná projektová dokumentace podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon.

01_Situace.pdf

02_1NP.pdf

03_2NP.pdf

04_3NP.pdf

05_Řez.pdf

06_Perspektiva_1.jpg

07_Perspektiva_2 .jpg

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Nahoru