DOSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU KLIMEŠKA

perspektiva klimeška.jpg

S dostavbou sportovní haly Klimeška vyvstala potřeba jasného koncepčního řešení jejího okolí, respektive podstatné části areálu.  V současnosti jsou v území sportovní stavby zejména pro interiérové aktivity – hala, zimní stadion, plavecký bazén, doplněné o soukromé aktivity a oplocená venkovní hřiště sportovních klubů.

Na základě potřeby jasné vize dokončení areálu nechalo Město Kutná Hora zpracovat koncepční studii řešení navazujícího okolí sportovní haly. Zadání studie zdůrazňuje důležitost místa a jeho potenciál jako budoucího atraktivního městského prostoru. Oproti stávajícím provozům má být venkovní areál přístupný veřejnosti bez omezení, s možností užívání všech jeho částí bez specifikace věkových skupin. Jednou ze stěžejních funkcí má být skatepark, vyhovující potřebám začínajících i pokročilých nadšenců. Z hlediska širších urbanistických vztahů musí návrh zachovat a posílit vazby na město a jeho stávající život. Podstatné je zejména definování a míra provázanosti s ulicí Čáslavskou a Pobřežní.

Studie vychází z tohoto schváleného zadání. Dále z analýzy stávajícího provozu, urbanismu a historie místa a v neposlední řadě z potřeb města, jeho obyvatel a návštěvníků.

Architekt se musel vypořádat s velkým objemem sportovní haly uprostřed řešeného území. Návrh se od stavby nedistancuje, ale chytře na ni navazuje. Okolí haly tak vychází z konstrukčního systému dostavované sportovní haly. Skeletová konstrukce je propsána v podélném směru do venkovního prostoru a propojuje tak obrazně poměrně uzavřenou stavbu haly s veřejným prostorem města.

Směrem k ulici Čáslavská je rastr konstrukce dotažen až na hranu ulice. Myšlenka je podtržena vysázením 36 stromů, mezi kterými jsou volně rozmístěny různorodé prvky pro sezení, hraní. Chodník podél ulice se tak rozšiřuje do tohoto velkorysého prostoru před halou a slouží jako předpokoj celého areálu. Zejména potom sportovní haly a plaveckých bazénů. Na opačné straně směrem k zimnímu stadionu je použitý rastr osázen cvičebními „mučícími“ nástroji pro workout, doplněný o dětské prvky. Tato část v těžišti areálu může sloužit kromě veřejnosti jako doplňující venkovní trénink pro sportovce ze všech přilehlých sportovišť. 

Zbývající klínovitá plocha mezi sportovní halou a ulicí Pobřežní už nepřebírá rastr konstrukce haly. Je však dělena na tři přibližně stejně velké části bezbariérovými cestami. Ty navazujícími na půdorys sportovní haly a logicky procházející celým územím a propojují jeho části. Všechny tři plochy jsou vyvýšenými ozeleněnými ostrovy, které jsou navrženy pro specifické aktivity. U zimního stadionu je to víceúčelové hřiště, uprostřed potom rozmanitě tvarovaný skatepark a směrem k Čáslavské ulici organický pumtrack. Skatepark a pumptrack budou v detailu doprojektovány pro širokou škálu uživatelů, od začátečníků po pokročilé. Umožní využití pro skate, bmx, koloběžky, inline atd. Svým tvarováním skatepark a pumptrack oživí nečleněné objemy sportovní haly.

Návrh významným způsobem vymezuje celý areál směrem k ulici Pobřežní, dnes lemovanou dlouhým zděným plotem. Potřeba zachovat atmosféru, měřítko ulice Pobřežní s původní zástavbou a charakter prostředí kolem Vrchlice vedla k rozhodnutí pohledově areál s halami tímto směrem neotevírat. Návrh naopak areál důrazně vymezuje novým „domem-plotem“. Tento dům je v podstatě dlouhá dutá zeď ve stopě stávajícího plotu. Případně lze stavbu popsat jako zeď s „kšiltem“ obráceným do sportovního areálu. Tento dům umožňuje pak dle potřeb a zájmu do svého nitra umísťovat ze strany od haly doprovodné aktivity, zázemí či komerční prostory, případně hlediště krytá před sluncem a deštěm. 

Hlediska přístupnosti a otevřenosti je i přes tuto „zeď“ dosaženo jejím přerušením a průchody na místech, kde ústí vnitřní pěšiny areálu. První průchod navazuje na stávající alej před zimním stadionem. Hrana parkoviště je posunuta za stromy, které se tak stávají součástí cesty ústící do ulice Pobřežní na jedné straně a pokračující směrem k bobové dráze na straně druhé. Druhý průchod je mezi víceúčelovým hřištěm a skateparkem, třetí je potom na ose střední části provozní budovy haly mezi skateparkem a pumptrackem. Ze strany ulice Pobřežní je tak dosaženo jak vymezení areálu tak i jeho důstojného zpřístupnění z této strany města.

Studie byla prezentována Radě města a její koncept odsouhlasen. Nyní probíhají práce na konkrétní podobě skateparku a na dalším stupni projektové dokumentace pro skatepark a jeho nezbytné zázemí. Měl by být první realizací z nastavené koncepce.

Zpracovatelem dokumentace koncepční studie areálu Klimeška je architekt MgA.Viktor Vlach, projekt skateparku zpracovává firma Fiveramps. Zveřejněná dokumentace podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon. 

191120_klimeska kutnahora.pdf

skica skatepark autor Fiveramps.jpg

klimeška_ptačí perspektiva.jpg

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » DOSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU KLIMEŠKA

Nahoru