CYKLOSTEZKA "VRCHLICE"

vrchlice foto.jpg

Jedná se o stavbu cyklostezky spojující širší historické jádro s katedrálou v Sedlci a napojující rovněž sídliště kolem ulice Puškinské. Bude sloužit jak cyklistům, tak chodcům, pro něž jsou navíc určeny pěšiny ubíhající souběžně se stezkou. 

Řešené území se nachází na jihozápadním okraji širšího městského centra, je sevřeno mezi železniční trať a vodoteč říčky Vrchlice. Vkládáme do něj nenápadnou liniovou stavbu cyklostezky, z které se větví a několikrát zase přimyká pěšina pro chodce. Trasa obou těchto cest je vedena s ohledem na vzrostlé stromy, členité terénní uspořádání svažující se směrem k říčce, ochranné pásmo železniční trati i na atraktivitu jednotlivých míst a zákoutí. Obě linie jsou tvořeny volně napojovanými křivkami bez vzájemných zlomů tak, aby nenarušovaly přírodní charakter místa pocitem, že zde prochází čistě účelová dopravní stavba. Příčně je území členěno několika „akcenty“, ať už stávajícími (lávky přes Vrchlici, parovod, propustky a přítoky), tak nově doplněnými (pobytové stupňovité paluby a mola, spojovací chodníčky, lávka). Tyto prvky přirozeně krájejí celý rozšířený prostor mezi tratí a říčkou a v našem konceptu vytvářejí dělítka mezi jednotlivými písmeny Morseovy abecedy. Ta je zhmotněna pomocí prvků mobiliáře- laviček (buď přímých podlouhlých mezi stromy coby čárky, nebo kruhových kolem kmenů stromu coby tečky), jednotlivá písmena tak směrem od města tvoří nápis „V/R/CH/L/I/C/E“, neboli 

o o o -- /o -- o / -- -- -- -- / o -- o o / o o / -- o -- o / o . 

Tvar liniových staveb je organický, tvořený na sebe navazujícími křivkami. Tam, kde to podmínky neumožňují (podél režné zdi směrem ke skladištní oblasti nádraží, nebo v souběhu s železniční tratí v závěrečné partii) jsou trasy vedeny jako přímé, kopírující stávající liniové prvky v území. 

Snahou návrhu zůstává minimalistický vstup do příjemného přírodního prostředí, které má velký potenciál sloužit obyvatelům Kutné Hory nejen k rychlému nebo alternativnímu přesunu z místa na místo, ale také k rekreačním účelům a nerušenému pobytu. S ohledem na atmosféru lesoparku jsou voleny i materiály liniových staveb. Cyklostezka je v tomto úseku realizována pomocí přírodního materiálu (jedná se o předrcení stávajícího souvrství, v některých místech doplnění jemným kamenivem, prosypání cementem, promísení souvrství, prolití speciální směsí a následné uhlazení a zhutnění povrchu), jehož výhodou je částečná vodupropustnost, odpadající manipulace s přebytečným nebo novým materiálem, mrazuvzdornost, stálost a v neposlední řadě šetrnost k životnímu prostředí a úspora nákladů na realizaci. V úsecích před skladištním areálem nádraží a dále od železničního přechodu bude cyklostezka realizována s asfaltovým povrchem, v prvním případě vyfrézováním svrchní vrstvy asfaltu ve stávající komunikaci a novou probarvenou vrstvou asfaltu, v druhém případě s novým souvrstvím.

Pěšiny pro chodce jsou mlatové, rovněž přírodního charakteru s předpokladem, že postupem času se jejich obrys rozostří prorůstáním trávy a takto splynou s prostředím.

Zpevněné plochy dělící území příčně jsou dvojího druhu - řešeny buď jako pobytové paluby z nových dřevěných železničních pražců zapuštěných pod úroveň rostlého terénu, nebo komunikační spojnice se stávajícími mostky, případně mezi stezkou a pěšinou- ty budou realizovány z betonu zdrsněného koštětem. V jednom případě se jedná o ocelovou pororoštovou lávku přes stávající propustek. Všechny tyto akcenty v lokalitě mají „přednost“ před linií stezky a pěšiny, takže se přes ně svým povrchem propíší. V místě těchto křížení budou ošetřeny protiskluzovou úpravou.

Autorem projektové dokumentace "Cyklostezka Vrchlice" je společnost under-construction architects s.r.o. Níže zveřejněná dokumentace podléhá ochraně autorského práva dle zákona 121/2000 Sb. – Autorský zákon.

150415_cyklostezka vrchlice_skici.pdf

170510_cyklostezka vrchlice A5_102 koordinace revize D.pdf

Stezka Vrchlice_koncept dosadby .pdf

Stezka Vrchlice_RDS_celková situace stavby.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » CYKLOSTEZKA "VRCHLICE"

Nahoru