AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI

azylovy-dum-titulka.jpg

Investičním záměrem je vytvoření objektu azylového domu pro matky s dětmi, dostupného v širším centru města. Do azylového domu budou přijímány matky s dětmi, těhotné ženy, ženy v akutní nouzi (ztráta bydlení, hrozba odebrání dětí, domácí násilí). 

V Azylovém domě by měla být rovněž poskytována Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi včetně fakultativních aktivit , odborné sociální poradenství a zajišťovány volnočasové aktivity pro matky s dětmi.

Stavební pozemky se nacházejí v lokalitě Kutná Hora Hlouška. Území leží v dosahu historického jádra, zastavěné bylo převážně na počátku 20.století. Lokalita je ovlivněna dvěma školami – střední průmyslovou školou a základní školou TGM. Pohyb dětí, studentů, rodičů a učitelů je tu výrazný, mísí se s pohybem obyvatel, vytváří poměrně živé prostředí. To podporuje také blízkost městského sídliště a areál autobusového nádraží.

Charakteristický uvolněný prostor ulice Školní určuje zejména rozsáhlý areál průmyslové školy (arch. Ryšán) na jedné straně a bytová zástavba na straně druhé (dům vojenských gážistů, arch. Kroha). Pevnou uliční čáru tvoří až objekty při ústí do Benešovy ulice, kde jsou dotčené pozemky.

Městské pozemky, jež jsou předmětem řešení, zasahují jak do ulice Školní, tak do ulice Benešova. Do nich je vklíněn nárožní pozemek p.č. 2479 s městským bytovým domem. Do městských pozemků dále zasahují 3 z 6 garáží v průhledu z Nerudovy ulice.

Azylový dům je funkčně i prostorově rozdělen do dvou hmot. Hlavní obytná část je navržena jako jednopodlažní ovál ležící v zahradě a obklopující vnitřní zelený pobytový prostor. Jde nám především o vytvoření pocitu bezpečí, klidného azylu v zeleni uprostřed města. Tento volný parkově upravený prostor určený k dětským hrám je těžištěm celého návrhu. Byty ovál vějířovitě obklopují, poskytují matkám jednoduchou a účelnou kontrolu nad svými ratolestmi. Tímto uzavřením se eliminuje také případný negativní dopad (především hluk) na okolní zástavbu. Tvar je definován hranicemi parcely a uliční frontou v Benešově ulici, dlouhé strany obytné části jsou s těmito hranicemi katastru rovnoběžné. Předpokládáme, že po vykoupení soukromých garáží v čele pozemku se ovál stavebně uzavře a vytvoří pocit bezpečného a klidného prostředí pro ubytované.. Nicméně i současně navržený tvar vytváří plně funkční, uzavřený prostor.

Vstupní objekt je na obytný ovál kolmý, hlavní vstup je situován do Benešovy ulice. Objekt zde svou krátkou fasádou rytmicky doplňuje rozvolněnou uliční frontu, nástup do Azylového domu je o jednu úroveň výše než objekt s byty. V dlouhé hmotě jsou řazeny návštěvní a výukové provozy, v patře se nacházejí kanceláře a v noze nad terén zvednuté hmoty technické zázemí a sklady.

A03 skica.pdf

A04 fotodokum modelu.pdf

A05 sirsi vztahy.pdf

A06 situace.pdf

A07 pudorys 1NP.pdf

A08 pudorys 2NP.pdf

A09 pudorys 3NP.pdf

0083_azylovy-dum-01.jpg

0083_azylovy-dum-06.jpg

0083_azylovy-dum-15.jpg

0083_azylovy-dum-16.jpg

0083_azylovy-dum-18.jpg

0083_azylovy-dum-19.jpg

Home » Městský úřad » Městský úřad » Investiční záměry » Projekty » AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI

Nahoru