Základní informace

Zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č.442/2006 Sb.:

1. Název
 Název: Město Kutná Hora
            
Havlíčkovo náměstí 552/1
             284 01 Kutná Hora
tel:        327 710 111
fax:       327 710 106
e-mail:
podatelna@mu_kutnahora_cz (podatelna@kutnahora_cz)
Forma uveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a splňuje všechna pravidla uveřejněná v tomto zákoně.
2093.jpg

2. Důvod a způsob založení
Dnem účinnosti zákona č. 367/90 Sb., t.j. dnem 24.11.1990, kdy se v roce 1990 konaly komunální volby, se Kutná Hora stala dle § 2 odst.1, městem ve smyslu tohoto zákona a dle § 4 uvedeného zákona Město Kutná Hora se stalo právnickou osobou s právní subjektivitou.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení  Městského úřadu v Kutné Hoře
   4.1 Kontaktní poštovní adresa Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora
   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
       
1) Vlašský dvůr (vchod od kostela sv. Jakuba nebo z nádvoří Vl. Dvora)    
            Havlíčkovo náměstí 552    
            284 01 Kutná Hora
       2) (bývalý Okresní úřad)    
           Radnická 178    
           284 01 Kutná Hora
      3) (nad Kamenným domem)    
          Václavské náměstí 182    
          284 01 Kutná Hora
   4.3 Pracovní doba
   4.5 Telefonní čísla, Čísla faxu
  
4.6 Adresa internetové stránky mu.kutnahora.cz
   4.7 Adresa e-podatelny podatelna@kutnahora_cz
   4.8 Další elektronické adresy
         Ostatní el. adresy viz. organizační struktura
   4.9 Datová schránka ID datové schránky: b65bfx3

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu
     č.ú.: 19-444212389/0800
U konkrétní platby (dle právě řešené životní situace) je však nezbytně nutno uvést další platební symboly, zejména symbol variabilní,kterým je platba identifikována. Platební symboly jsou vždy uvedeny na dokladu, na jehož základě platíte (složenka, platební výměr apod.) Platbu je možné realizovat na poště (složenky), pomocí internetu (homebanking), nebo o pokladních hodinách v pokladně Městského úřadu(Radnická 178), kde je možno platbu provést také platební kartou.
Pokladní hodiny viz úřední hodiny.

Do pokladny je též nutno vzít s sebou složenku, platební výměr, či jiný doklad, kterým je platba předepsána.
Neidentifikované platby budou považovány za finanční dary Městu.

Platbu můžete provést také v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty.

6. IČ         00236195

8. DIČ
Město Kutná Hora je od 23.4.2009  plátcem daně z přidané hodnoty.
DIČ: CZ00236195
Osvědčení o registraci

10. Příjem žádostí a dalších podání
      Podatelna Městského úřadu ve Vlašském dvoře
      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01  Kutná Hora
      Elektronická podatelna Městského úřadu  adresa: podatelna@kutnahora_cz

11. Opravné prostředky
      Písemná podání
      Podatelna Městského úřadu ve Vlašském dvoře
      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01  Kutná Hora
      lhůta: dle uvedení na rozhodnutí

12. Formuláře

13. Popisy postupů-řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy  
 1. Zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - zákon o obcích  
 2. Zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - občanský zákoník  
 3. Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 4. Zákon č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o úřednicích územně samosprávných celků  
 5. Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o svobodném přístupu k informacím  
 6. Zákon č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o živnostenském podnikání (živnostenský  zákon)   
 7. Zákon č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o správních poplatcích  
 8. Zákon č. 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o životním prostředí  
 9. Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o ochraně  veřejného zdraví
10. Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o ochraně přírody a krajiny
11. Zákon č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o ochraně zemědělského půdního fondu
12. Zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o státní památkové péči
13. Zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - správní řád
14. Zákon č. 251/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o některých přestupcích
15. Zákon č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o zadávání veřejných zakázkách
16. Zákon č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
17. Zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o právu autorském (autorský zákon)
18. Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zákoník práce
19. Zákon č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o zpracování osobních údajů
20. Zákon č. 159/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zákon o střetu zájmů
21. Zákon č. 21/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zákon o ověřování
22. Zákon č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o silniční dopravě
23. Zákon č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o pozemních komunikacích
24. Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
25. Zákon č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o sociálních službách
26. Zákon č. 111/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o pomoci v hmotné nouzi
27. Zákon č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů  - o sociálně právní ochraně dětí
28. Zákon č. 280/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů - daňový řád
29. Zákon č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o místních poplatcích

 

 14.2 Vydané právní předpisy Vyhlášky a nařízení

15.Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad podle zákona 106/1999 Sb., soubor typu pdf, (140,04 kB)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16.Licenční smlouvy
  16.1 Vzory licenčních smluv 
  16.2 Výhradní licence

17. Výroční zprávy 

18. Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

19. Rozšířené informace
      Rozšířené informace.pdf, soubor typu pdf, (163,95 kB)

Home » Městský úřad » Samospráva » Základní informace

Nahoru